Varovanie
1.1K

MANŽELSTVÍ OSOB STEJNÉHO POHLAVÍ.

Poselství Ježíše ze dne 16. března 2012 v 22:20.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/376.html
MANŽELSTVÍ OSOB STEJNÉHO POHLAVÍ JE TĚŽKÝM HŘÍCHEM

Má vroucně milovaná dcero,
utrpení a bolest mých ubohých následovníků, kteří musí bezmocně přihlížet, jak nové zákony odporují mému učení, dosahuje ve světě nebývalé úrovně.
Nejen že musíte být svědky hříchu, děti, ale musíte se ještě dívat, jak je vám hřích předkládán, kdy jste jej nuceni přijmout tak, jako by to bylo něco přirozeně lidského.
Narážím zvláště na jeden hřích – manželství osob stejného pohlaví, které je prezentováno jako přirozené právo.
Pak se od vás očekává, abyste přijali tuto ohavnost, když je postavena před trůn mého Otce v kostele. Těmto lidem nestačí omlouvat manželství osob stejného pohlaví v očích zákona, oni chtějí ještě nutit Boha Otce, aby jim dal své požehnání. Nikdy by to nemohl udělat, protože v jeho očích je to těžký hřích.
Jak se opovažují tito lidé myslet, že je přijatelné vystavovat na odiv tento ohavný čin v chrámech mého Otce? Děti, Já miluji každou duši. Miluji hříšníky. Ošklivím si jejich hřích, ale hříšníky miluji.
Sexuální jednání osob stejného pohlaví není přijatelné v očích mého Otce. Modlete se za tyto duše, protože je miluji, ale nemohu jim dát milosti, po kterých touží.
Musí vědět, a nezáleží na tom, jak velice se pokoušejí omlouvat manželství osob stejného pohlaví, že nejsou oprávněni mít účast na svátosti manželství. Svátost musí přicházet od Boha. Pravidla k přijetí svátostí musí vycházet z učení mého Otce.
Nemůžete nutit mého Otce, Boha Nejvyššího, aby vám dal své požehnání, nebo dovolil přistoupit k jeho svátostem, když nejsou uctívána způsobem, jaký jim náleží.
Hřích je nyní prezentován ve světě jako dobrá věc. Jak jsem již řekl dříve, svět je postaven na hlavu. Dobro je prezentováno jako zlo a lidé, kteří se pokoušejí žít podle zákonů Boha Otce, jsou zesměšňováni.
Zlo, a nezáleží na tom, jak je vyšňoříte, se nemůže v očích mého Otce změnit v čin dobra. Můj Otec potrestá ty, kteří před Ním nepřestanou stavět na odiv své hříchy. Dbejte tohoto varování, neboť vaše hříchy, jichž se dopouštíte, když odmítáte poslouchat Boha, nebudou moci být, a nebudou odpuštěny.
To proto, že odmítáte přijmout hřích za to, čím je.

Váš Spasitel
Ježíš Kristus

jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/376.html