Clicks453
Pravda bude skryta

Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. 1Jn 4, 2

1. Jánov list
Biblia - Sväté písmo
(KAT - Katolícky preklad)
1Jn 4, 1-21

1 Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. 2 Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. 3 Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete. 4 Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. 6 My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. 7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

985. Poselství Ježíše ze dne 3. prosince 2013 v 19:45.

NIKDY UŽ NEBUDU ZNOVU CHODIT V TĚLE

Má vroucně milovaná dcero,

všichni, kdo tvrdí, že přicházejí v mém jménu a prohlašují, že připravují cestu pro Pána, se nechají slyšet v každé části světa – mnoho hlasů, mnoho proroků, mnoho lhářů – všichni bez Božího určení.

Buďte na pozoru, až uslyšíte zejména proroka, který vám oznámí, že má povinnost vás připravit na můj Druhý příchod. Až uslyšíte o těchto věcech a když vám řeknou, že se objevím ve světě v těle i duši, pak vězte, že to není pravda. Znovu opakuji mé varování světu. Nikdy už nebudu znovu chodit v těle. Poprvé jsem přišel v těle, ale až přijdu znovu, přijdu přesně stejným způsobem, jakým jsem zemi opustil – v oblacích.

Brzy vám budou předváděny veliké činy, které budou považovány za velká díla v přípravě na můj Druhý příchod. Množství pečlivě zinscenovaných zázračných vyléčení bude předváděno světu nepřáteli Boha, kteří budou tvrdit, že jsou ode Mne. Mnozí budou tak zaskočení, že podlehnou tomuto ohavnému podvodu. Tak mnoho zázraků, úžasných skutků – všechny přisuzované Boží ruce – přesvědčí i skeptiky, že se udály božské zázraky. Velké pocty budou jen pršet na tyto falešné zástupce, tvrdící, že vedou můj lid. Brzy svět otevřeně prohlásí, že tito podvodníci jsou živí svatí a bude to krátce předtím, než bude představen antikrist.

Celá tato příprava byla plánována po sedm let a rychlost, s jakou budou tyto radikální změny zavedeny, není náhodná. Můj Druhý příchod se stane běžným diskusním námětem. Všichni budou požádáni, aby se na tuto velkou událost připravili, ale omylů v křesťanském učení bude mnoho. Pouze ti s otevřenýma očima, kteří mohou vidět pravdu a kteří se nebojí pravdě čelit, prohlédnou tyto falešnosti. A pro ně se to stane velmi těžkým břemenem. Vprostřed všeho toho křiku, okázalého velebení těch, kteří ukradli stolce moudrosti, se bude jen málo mluvit o mém svatém Slovu. Vše, o čem se bude mluvit, bude důležitost dobrých skutků. Ani slovo o činech potřebných k hledání spásy v souladu s Božím Slovem.

Až se laický svět konečně poddá a spojí síly s falešnými podvodníky, kteří obsadí Boží chrám, přijde brzy čas, kdy budete svědky té největší ohavnosti. To se stane v době, kdy bude postaven chrám, který se stane sídlem antikrista. Tehdy ti, kteří budou zbožňovat antikrista, se budou počítat na miliardy. Avšak ti, kteří znají pravdu, se moc nenačekají, protože vláda šelmy bude velmi krátká. A pak zazní polnice. V ten den budou nepřátelé Boha vhozeni do ohnivého jezera, přesně jak bylo předpověděno.

Vzpomeňte si na proroctví. Stanou se právě tak, jak byla předpověděna – podvodníci, kteří tvrdí, že přicházejí v mém jménu, budou milováni, bude jim tleskáno a budou zbožňováni. Ti, kteří přichází v mém jménu, budou opovrhováni a nenáviděni. Ale z jejich úst bude vycházet oheň Pravdy Ducha Svatého a jejich utrpením bude zachráněno mnoho jiných, kteří by jinak zachráněni nebyli.

1267. Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2014 v 11:10.

BYL JSEM POVAŽOVÁN ZA BEZBOŽNÉHO ČLOVĚKA A FALEŠNÉHO PROROKA, A PROTO MĚ BIČOVALI

Má vroucně milovaná dcero,

dnes vám odhaluji jedno z největších tajemství konce časů.

Sled událostí, vedoucích k Poslednímu dni, je podobný mému ukřižování, ve kterém se bude každá fáze opakovat, až do Posledního dne, kdy přijdu znovu zachránit svět.

Když jsem byl v Getsemanské zahradě, byl jsem odloučený, sám, a zdrcený žalem, protože jen velmi málo lidí věřilo, že říkám Pravdu. Láska k mému Otci Mě posilovala, láska k lidstvu ale znamenala, že utrpení, které jsem snášel v Satanových rukou, včetně duševní a tělesné trýzně, jsem přijal, byť s obrovským úsilím.

Jak jen jsem trpěl v té zahradě. Jak jsem prosil svého Otce o úlevu. Jak jsem byl zdrcen, když Mi Zlý předváděl, jak svět skončí. Dobíral si Mě, smál se Mi, plival na Mne a posmíval se Mi, když Mi ukazoval duše mých nepřátel, kteří jednoho dne světu řeknou, že slouží mé církvi. Bylo to, jakoby Mi ukazoval mé milované apoštoly, jak Mě odsuzují, a pak se zavazují věrností Satanovi. Ukázal Mi duše věrných, jejichž hlasy budou považovány za hlasy radikálních fanatických stoupenců, a kteří budou obviněni ze strašných zločinů. Viděl jsem ty, kdo říkali, že Mě zastupují, pronásledovat proroky a vizionáře, stejně jako ty, kteří usilovali o jejich zničení. Musel jsem snášet velkou temnotu, když jsem viděl svět, který jsem kdysi obýval, stát se nejen slepým, pokud jde o to, kdo Já jsem, ale kterému nikdy o Mně neřekli.

Shodili Mne na zem, tvář Mi tiskli k zemi, kopali Mě, bičovali a Satan mi strhl oděv. Týral Mě až za hranice schopnosti a extrémní odolnost lidského těla. Přes to všechno jsem byl posílen dále čelit nevyhnutelnému ukřižování, kterého jsem se děsil. Moje láska k člověku ale přemohla můj lidský strach.

I moji svatí služebníci, kteří Mě odmítnou odsoudit, budou trpět podobnou osamělostí. Budou zostouzeni a odvrženi. Jejich izolace nebude odsouzena mou církví, kvůli strachu v ní.

Když jsem byl bičován, radovali se ti, kteří vykonávali nejkrutější a odporné činy na mém těle. Byl jsem považován za bezbožného člověka a falešného proroka, proto Mě bičovali. Vychloubali se svou svatostí, svou počestností a svou znalostí svatého Písma, zatímco haněli mé tělo. Nedokázali přijmout proroctví, že jejich Mesiáš přijde, aby je zachránil. Ti, kdo budou hlásat můj Druhý příchod, budou snášet stejné zacházení.

Když Mě svlékli donaha, chtěli Mě ještě více ponížit, a tak Mě oblékli do rudého hadru, který Mě sotva pokrýval, aby dále znesvětili mé tělo. Ale když vrazili trny jako jehly do mé hlavy, prohlásili, že Syn člověka je podvodník, a proto není hoden přijetí. Vyrazili Mi oko z důlku, ale bolest byla zanedbatelná ve srovnání s jejich prohlášením, že jsem nebyl přijat jako Spasitel Božích dětí.

Všechno to se má znovu zopakovat, až Já, Ježíš Kristus, budu jako hlava své církve odhozen a má koruna Mi bude vzata. Falešný vůdce, antikrist, Mě nahradí jako hlavu mé církve a na rozdíl od obětního beránka, bude nosit třpytící se zlatou korunu. Za touto fasádou bude vězet shnilé jádro a spolu se lžemi, falešností, rouháním a kacířstvím, které budou vycházet z jeho úst, vše bude podáváno, jakoby to byl med, vylévající se z včelího úlu. Nedělejte si iluze, šelma bude mít pěkný zevnějšek, uklidňující hlas a skvělé chování. Bude pohledná a přitažlivá, ale z jejích úst se bude vylévat jed, který otráví vaši duši.

Když jsem nesl svůj kříž, nemohl jsem jej nést sám. Byl tak těžký, že jsem mohl udělat jen jeden krok po chvíli, a jít jen velmi pomalu. Mé tělo bylo na mnoha místech roztrháno a kvůli ztrátě krve jsem byl tak zesláblý, že jsem mnohokrát omdlel. Na jedno oko jsem byl slepý a trny na mé hlavě způsobovaly, že krev, která se Mi vylévala z ran, musela být stále utírána těmi, co šli vedle Mne. Jinak bych nikdy nebyl schopen udělat další krok vpřed.

Totéž bude platit i pro mou zbylou církev, poslední skupinu mého Těla. Půjdou, stejně jako Já, s těžkým křížem, ale navzdory bolesti, týrání, utrpení a krveprolití, vydrží až do konce. Neboť má vzácná Krev bude proudit na jejich duše současně s mým vlastním žalem – mým vlastním ukřižováním. A v den, kdy se už nebudou udržovat každodenní oběti mše, má přítomnost vyhasne. Až ten den přijde, kdy mé Tělo – má církev na zemi – bude konečně vypleněna, ukřižována a znesvěcena, vše se navždy změní.

Bude to mé Tělo, moje církev, stále ještě živoucí ve světě, která udrží život. Ale až bude zničena, život, jak jej znáte, skončí. Až má církev bude zrazena, obětována a odhozena, stejně jako mé ukřižování, bude to znamení konce času.