Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks193
Stylita
22

Boží slovo na den 12.10. A.D. 2019

Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“ On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.“
Lk 11,27-28
Anna Dagmar and one more user like this.
Anna Dagmar likes this.
Mates5485 likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Joela.
Toto praví Hospodin: Ať povstanou národy a vystoupí do údolí Josafat, tam zasednu, abych soudil všechny okolní národy. Mávněte srpem, neboť dozrála žeň, pojďte a šlapejte, lis je už plný, nádržky přetékají, neboť zloba národů je velká. Nesmírná množství jsou v údolí Rozhodnutí, neboť …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Joela.
Toto praví Hospodin: Ať povstanou národy a vystoupí do údolí Josafat, tam zasednu, abych soudil všechny okolní národy. Mávněte srpem, neboť dozrála žeň, pojďte a šlapejte, lis je už plný, nádržky přetékají, neboť zloba národů je velká. Nesmírná množství jsou v údolí Rozhodnutí, neboť blízko je Hospodinův den v údolí Rozhodnutí. Slunce a měsíc se zatměly a hvězdy ztratily svou zář. Hospodin zahřmí ze Siónu a z Jeruzaléma se ozve svým hlasem; zachvějí se nebesa i země. Hospodin je útočištěm svému lidu, záštitou synům Izraele. Tu poznáte, že já, Hospodin, jsem váš Bůh, sídlím na Siónu, na své svaté hoře; svatyní se stane Jeruzalém, cizáci jím už nepotáhnou. Tehdy budou hory mokvat moštem, pahorky potečou mlékem, všemi potoky Judska poplynou vody, z Hospodinova domu vytryskne pramen, zavlaží údolí Šittim. Z Egypta bude poušť, z Edomska pustá step pro násilí na Judských synech, jejichž nevinnou krev prolili v jejich zemi. Juda bude bydlet na věky, Jeruzalém po všechna pokolení. Jejich krev pomstím, bez trestu ji neponechám; Hospodin přebývá na Siónu.
Jl 4,12-21

Žalm:
Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

Hospodin kraluje, ať zajásá země,
ať se radují četné ostrovy!
Mrak a temnota ho obklopují,
spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

Jako vosk se taví hory před Hospodinem,
před vladařem celé země.
Nebesa hlásají jeho spravedlnost
a všechny národy vidí jeho slávu.

Světlo vychází spravedlivému
a lidem upřímného srdce radost.
Radujte se, spravedliví, v Hospodinu
a oslavujte jeho svaté jméno!
Zl 97

Evangelium:
Lk 11,27-28

Církevní kalendář:
sv. Radim (+asi1011)
Pocházel z rodu Slavníkovců, sídlících na hradě Libici. Doprovázel svého bratra Vojtěcha do Říma (kde vstoupil do kláštera) i na misie k Prusům. Po Vojtěchově mučednické smrti se stal arcibiskupem ve Hnězdně. Je prvním Čechem, který obdržel takto vysokou hodnost. Jeho ostatky se dostaly do Prahy r. 1039, po dobytí Hnězdna Břetislavem I., jako válečná kořist.
více: catholica.cz
Anna Dagmar and one more user like this.
Anna Dagmar likes this.
Zedad likes this.