Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

VSTAŇ, Ó MÔJ PANE A PRÍĎ SÚDIŤ TÚTO ZEM...

Laudetur Iesus Christus.

Surge, Deus, iúdica terram,
quóniam tu hereditábis in ómnibus géntibus.

Dóminus sicut fortis egrediétur
sicut vir prœliátor suscitábit zelum;
vociferábitur et conclamábit,
super inimícos suos prævalébit.

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

Vstaň, Bože, a súď zem,
lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom.

Pán vyjde sťa bohatier
a rozohní sa ako bojovník; zavolá,
vykríkne a zvíťazí nad svojimi nepriateľmi.

⚜️⚜️⚜️ A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami. ⚜️⚜️⚜️

Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.