Ľudia by mali pochopiť, že nie je možné stať sa členom Cirkvi inak ako skrze sviatosť krstu. Obhajcovia "krstu túžby" pripúšťajú, že "krst túžby" nie je sviatosťou a neudeľuje sviatostný znak, iba milosť krstu. Toto je v rozpore s neomylnými prehláseniami Cirkvi. Viac než je nižšie nájdete v článku, na ktorý odkazujem.
Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Exultate Deo“, 22. november 1439, ex …More
Ľudia by mali pochopiť, že nie je možné stať sa členom Cirkvi inak ako skrze sviatosť krstu. Obhajcovia "krstu túžby" pripúšťajú, že "krst túžby" nie je sviatosťou a neudeľuje sviatostný znak, iba milosť krstu. Toto je v rozpore s neomylnými prehláseniami Cirkvi. Viac než je nižšie nájdete v článku, na ktorý odkazujem.
Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Exultate Deo“, 22. november 1439, ex cathedra:Svätý krst, ktorý je bránou do duchovného života, si drží prvé miesto spomedzi všetkých sviatostí; skrze neho sa stávame údmi Krista a tela Cirkvi. A keďže smrť vstúpila do vesmíru skrze prvého človeka, ‘ak sa nenarodíme znova z vody a z ducha, nemôžeme,’ ako hovorí Pravda, ‘vojsť do nebeského kráľovstva’ [Jn 3,5]. Matéria TEJTO SVIATOSTI je skutočná a prirodzená voda.“
Pápež Július III., Tridentský koncil, O sviatosti krstu a pokánia, 14. zasadnutie, 2. hlava, ex cathedra: „Ale v skutočnosti sa táto sviatosť [pokánia] zjavne v mnohých ohľadoch odlišuje od krstu. Lebo odhliadnuc od toho, že je čo do matérie a formy, ktoré tvoria podstatu sviatosti, celkom odlišná, rozhodne je isté, že vysluhovateľ krstu nemusí byť sudcom, keďže Cirkev nevykonáva súd nad nikým, kto do nej predtým nevstúpil bránou krstu. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo? (1 Kor 5,12) hovorí apoštol. Inak je to s domácimi viery, ktorých Kristus Pán kúpeľom krstu urobil údmi svojho tela (1 Kor 12,13).“
Unam Sanctam SK

Sviatosť krstu je jedinou cestou do Cirkvi

Katolícka Cirkev vždy učila, že prijatie sviatosti krstu je jedinou cestou do Kristovej Cirkvi, mimo ktorej niet spásy. Pápež Július III., Tridentsk…
Unam Sanctam SK
Prečítajte si aj toto, tu nájdete celú knihu (avšak nie celá je v slovenčine) s úvodom, záverom (okrem iného): vatikankatolicky.com/mimo-cirkvi-niet-spasy/More
Prečítajte si aj toto, tu nájdete celú knihu (avšak nie celá je v slovenčine) s úvodom, záverom (okrem iného): vatikankatolicky.com/mimo-cirkvi-niet-spasy/
Unam Sanctam SK
Tu pápež Pius XII. porovnáva sviatosť krstu so sviatosťou kňazstva. Sú rovnaké v ohľade, že obe sú sviatosťami a obe udeľujú sviatostný znak.
Pápež Pius XII., Mediator Dei (# 43), 20. november 1947: „Tým istým spôsobom, ako je krst v skutočnosti rozlišovacím znakom všetkých kresťanov a slúži na ich odlíšenie od tých, ktorí neboli očistení v tomto očisťujúcom prúde, a preto nie sú údmi Krista, …More
Tu pápež Pius XII. porovnáva sviatosť krstu so sviatosťou kňazstva. Sú rovnaké v ohľade, že obe sú sviatosťami a obe udeľujú sviatostný znak.
Pápež Pius XII., Mediator Dei (# 43), 20. november 1947: „Tým istým spôsobom, ako je krst v skutočnosti rozlišovacím znakom všetkých kresťanov a slúži na ich odlíšenie od tých, ktorí neboli očistení v tomto očisťujúcom prúde, a preto nie sú údmi Krista, sviatosť posvätného stavu odlišuje kňaza od ostatných veriacich, ktorí toto svätenie neprijali.“