Clicks469
Otčenáš
2

Člověk Ježíš Kristus je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus
2svatým a věrným bratřím v Kristu v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
3Vždy, když se za vás modlíme, děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista —
4neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým —
5pro naději, která je pro vás uložena v nebesích. O ní jste slyšeli již dříve ve slovu pravdy — evangeliu,
6jež k vám přišlo. A jako na celém světě přináší ovoce a roste, tak je tomu i mezi vámi od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě
7tak, jak jste se naučili od Epafry, našeho milovaného spoluotroka, jenž je věrný služebník Kristův pro vás.
8On nám také pověděl o vaší lásce v Duchu.
9Proto i my, od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení,
10abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha
11a abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti, s radostí
12vzdávajíce díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle.
13On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky,
14v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů.
15On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření,
16neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17On je přede vším a všechno v něm spočívá.
18A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo,
19neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost
20a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže — aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích.
21I vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelští ve zlých skutcích,
22nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony,
23zůstáváte-li vskutku na víře založeni a v ní pevni a nevzdálíte-li se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem a kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem.
24Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž jest církev.
25Jejím služebníkem jsem se stal podle Boží správy, která mi pro vás byla svěřena, abych naplnil slovo Boží —
26to tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým,
27kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany: tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy.
28Jeho my zvěstujeme napomínajíce každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu.
29Proto také usilovně pracuji a zápasím v souladu s jeho působením, které je ve mně mocné.
Ko 1. kapitola
Otčenáš
Zemřete tomuto světu a přijměte Kristova ducha. Tak vstoupíte do Ježíšovy školy. Náš Mistr a Učitel vás všemu naučí.
8Vy se však nenechte nazývat rabbi, neboť jediný je váš Učitel, vy pak všichni jste bratři.
9A nikoho nenazývejte na zemi svým otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský.
10Ani se nenechte nazývat vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš.
11Ale největší z vás bude vaším služebníke…
More
Zemřete tomuto světu a přijměte Kristova ducha. Tak vstoupíte do Ježíšovy školy. Náš Mistr a Učitel vás všemu naučí.
8Vy se však nenechte nazývat rabbi, neboť jediný je váš Učitel, vy pak všichni jste bratři.
9A nikoho nenazývejte na zemi svým otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský.
10Ani se nenechte nazývat vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš.
11Ale největší z vás bude vaším služebníkem.
12Kdo se bude povyšovat, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.
Mt 23:8-12
Otčenáš
Slýchali jste častokrát od lidí, kteří měli potřebu povyšovat svůj křesťanský světonázor nad ostatní světské názory, že mají Syna, proto mají Boha. Tito lidé bloudí, mámí sami sebe svými tělesnými názory. Nevědí o čem mluví.
Co znamená - mít Syna?
12Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. 1J 5:12
Znamená to zemřít tomuto světu, nežít v těle, ale v Duchu. Tomu falešní pastýři…More
Slýchali jste častokrát od lidí, kteří měli potřebu povyšovat svůj křesťanský světonázor nad ostatní světské názory, že mají Syna, proto mají Boha. Tito lidé bloudí, mámí sami sebe svými tělesnými názory. Nevědí o čem mluví.
Co znamená - mít Syna?
12Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. 1J 5:12
Znamená to zemřít tomuto světu, nežít v těle, ale v Duchu. Tomu falešní pastýři neučí, protože to sami neznají.
9Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. 10Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. R 8:9-10