Clicks147
Otčenáš
2

Bohové jste

22Nastal svátek Posvěcení chrámu v Jeruzalémě. Byla zima.
23Ježíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví.
24Tu ho obklopili Židé a říkali mu: „Jak dlouho chceš naši duši držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně.“
25Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které já činím ve jménu svého Otce, ty o mně svědčí.
26Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí.
27Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou
28a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky.
29Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce.
30Já a Otec jsme jedno.“
31Židé se opět chopili kamenů, aby jej ukamenovali.
32Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od svého Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat? “
33Židé mu odpověděli: „ Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, že ty, člověk, děláš ze sebe Boha.“
34Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já jsem řekl: Bohové jste‘?
35Jestliže ty, ke kterým se stalo slovo Boží, nazval bohy, — a nemůže být zrušeno Písmo —
36proč mně, kterého Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: ‚Rouháš se,‘ protože jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn‘?
37Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi!
38Jestliže je však činím, a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a dále poznávali, že Otec je ve mně a já v Otci.“
J 10. kapitola
Otčenáš
Ve třicátém čtvrtém verši Ježíš odkazuje na Žalm 82.
1Asafův žalm. Bůh povstane ve shromáždění Bohů, mezi Bohy vynese soud:
2Jak dlouho budete soudit špatně a stranit ničemům? Sela.
3Zjednejte právo bezmocnému a sirotkovi, nuznému a chudému zjednejte spravedlnost!
4Vytrhněte chudého a nuzného vysvoboďte z ruky ničemů.
5Nerozumějí tomu, nechápou to, chodí v temnotách. A všechny základy země …
More
Ve třicátém čtvrtém verši Ježíš odkazuje na Žalm 82.
1Asafův žalm. Bůh povstane ve shromáždění Bohů, mezi Bohy vynese soud:
2Jak dlouho budete soudit špatně a stranit ničemům? Sela.
3Zjednejte právo bezmocnému a sirotkovi, nuznému a chudému zjednejte spravedlnost!
4Vytrhněte chudého a nuzného vysvoboďte z ruky ničemů.
5Nerozumějí tomu, nechápou to, chodí v temnotách. A všechny základy země se hroutí.
6Řekl jsem: Jste Bohové, všichni jste synové Nejvyššího,
7ale takto zemřete jako lidé, padnete jako někdo z knížat.
8Povstaň, Bože, zjednej na zemi právo, vždyť tobě dědičně patří všechny národy!

Žalm 82
Otčenáš
Obelhaní lidé, lapení ve světských spolcích, si se slovy Písma svatého nevědí rady. Je jim předkládáno jen to, co odpovídá umělému konstruktu. Když jsou pak konfrontováni s Pravdou, mlčí. Pro takové je pohodlnější zůstávat ve lži.