Clicks2.3K
Maria Dubovska
14
František zasvätí svoj pontifikát Panne Márii Fatimskej. Pápež František požiadal patriarchu Lisabonu kardinála J. Policarpa, aby zasvätil jeho pontifikát Fatimskej Panny Márie. Biskupi Portugalska …More
František zasvätí svoj pontifikát Panne Márii Fatimskej.

Pápež František požiadal patriarchu Lisabonu kardinála J. Policarpa, aby zasvätil jeho pontifikát Fatimskej Panny Márie. Biskupi Portugalska rozhodli, že toto zasvätenie bude 13.mája 2013 počas medzinárodnej púte na 96. výročie prvého fatimského zjavenia. Predsedať mu bude arcibiskup Ria de Janeiro O. Tempesta.
Josefka
Exorcizmus v Medjugorí 2013 sichr je sichr 😀 🤗 pro Zinu skoro vše
Zoša 1.11.2013 15:03:47
Zoša 1.11.2013 11:12:03
hy chy ky ry dy ty ny 😀 schváleně jestli to ten cenzor smáže
mariapro.cz/ma-frantisek-pr…

www.stjoseph.cz/sikanovani-p-gr…

attachment.fbsbx.com/file_download.php

List pápežovi od mexickej katolíčky Lucrecie Rego de PlanasMore
Zoša
Jen jestli to co zde říkáš obstojí před soudcem Živých i mrtvých...
Peter(skala)
Dobre čítam alebo to len tak vizerá?

...že sv.Mária Alocoque bola omylom svätorečená?

a Ježiš sa jej nakoniec ani nezjavil?
Alebo len to posolstvo o Srdci Ježišovom nebolo od skutočného Ježiša?

A čo to posolstvo z LaSalette?
To má odkiaľ a kto vlastne si je tým tak istý?
nejaký protipápež, ktorý neuznáva pp.Františka za pápeža?
Zoša
Také toto zasvěcení mám i všichni za které nesu odpovědnost.
Tedy první pátky s poselstvími----
Díky Pánu Bohu, že mám inf. z článku o.Libora, neboť ta jistota těch zaslíbení
uspává totálně. "Však co určitě dostane ten a ten milost před smrtí má přeci toto zaslíbení". 😲
Zoša
Jsi líný nakouknout za zápdní hranici tak ti to naservíruji!!! Nečekám poděkování!

Proč Bůh skoro 100 let většinou nezasáhl
Libor Halik 30.10.2013 14:35:00
Protože už v polovině 19. století nejen nekřesťané a Židé, ale také i katoličtí kněží byli stokou nečistoty dle slov Panny Marie v La Salettě. Pro tyto jejich hříchy Bůh dopustil, že už v r.1864 byl z pekla vypuštěn Lucifer s velkým počtem …More
Jsi líný nakouknout za zápdní hranici tak ti to naservíruji!!! Nečekám poděkování!

Proč Bůh skoro 100 let většinou nezasáhl
Libor Halik 30.10.2013 14:35:00
Protože už v polovině 19. století nejen nekřesťané a Židé, ale také i katoličtí kněží byli stokou nečistoty dle slov Panny Marie v La Salettě. Pro tyto jejich hříchy Bůh dopustil, že už v r.1864 byl z pekla vypuštěn Lucifer s velkým počtem démonů, kteří postupně ničili víru i v osobách zasvěcených Bohu.
Projevilo se to tím, že toho r.1864 oklamali falešnými informacemi i blahoslaveného Pia IX. takže na základě neznalosti celé její teologie a neznalosti všech jejích vizí, omylně blahořečil Alacoquovou.
Až r.1867 byla poprvé zveřejněna její bludná protestantská teologická hereze superjistoty spasení. Šlo o zdánlivé Ježíšovo poselství, že kdo vykoná pobožnost 9 prvních pátků v měsíci – i jen 1rok v životě, ten NEmůže být navěky zavržen. Jde o totéž, co napsal heretik Luther v dopise Melanchtonovi: SMĚLE hřeš a ještě směleji věř, že ti bude odpuštěno. Od té doby stačilo vykonat si tuto pobožnost a z katolíka (z řeholníka, kněze, biskupa, papeže, jeptišky, laika) se stal srdcem i myslí protestant VELMI ČASTO SMĚLE HŘEŠÍCÍ, i když navenek zůstával oficielně členem Katolické církve.
Nikdo se pak už proti tomuto nesmyslu a protestantskému bludu uvnitř Katolické církve neodvážil postavit, protože Alacoquová už byla 3 roky blahoslavenou, než se POPRVÉ zveřejnila CELÁ její teologie, čili i toto falešné protestantské zaslíbení.
Kolem poloviny 19.století se většinou mezi katolíky věřilo, že blahořečení a svatořečení papežem je neomylné, ačkoliv dogma o papežské neomylnosti bylo definováno papežem Piem IX. až r.1870 a nic o neomylnosti při blahořečení a svatořečení neobsahovalo. Obsahovalo pasáž o neomylnosti pouze při definování článků víry a mravů z pokladu víry předaného sv. apoštoly v 1.století. V 1.století nežila řeholnice Alacoquová a blahořečení je závislé na informacích předaných lidmi papežově blahořečící komisi. Předají-li se informace záměrně neúplné, pak se dojde k nesprávnému závěru – blahořečení člověka, který učil např. protestantské či jiné herezi.
Takto mistrovsky pracuje satan. Oklamal důvěřivého dobrého papeže Pia IX. skrze neznalost detailů vizí řeholnice Alacoquové, a pak blud zabetonoval pod mylnou ochranou nejvyšší církevní autority.
(Že k zveřejnění dvanáctého „zaslíbení“ došlo až r.1867, čili až 3 roky po blahořečení, informoval P. Ing. Karel Dachovský: Sv.Markéta Marie Alacoque, Řád Praha 2001, str.49. Autorovi P. Dachovskému to však, Bohu žel, prozatím není divné)
Čili r.1864 poprvé Bůh vzteklému satanovi povolil - prodloužil řetěz u boudy a pak určitou dobu po smrti sv. Pia X. papeže, ještě mnohem více Bůh na celých 100 let prodloužil satanovi řetěz u boudy dle proroctví daného papeži Lvu XIII.

La Saletta 19.září 1846. III. část, čili proroctví
,,Melánie, co vám teď řeknu, nebude vždy tajemstvím; můžete ho zveřejnit v roce 1858. Kněží, služebníci mého Syna, kněží svým špatným životem, svou neúctou a bezbožností při slavení svatých mystérií, svou láskou k penězům, láskou k poctám a požitkům, kněží se stali stokami nečistoty. Ano, kněží si žádají o pomstu a pomsta už se vznáší nad jejich hlavami. Běda kněžím a osobám zasvěceným Bohu, kteří svými zpronevěrami a špatným životem nanovo křižují mého Syna! Hříchy osob zasvěcených Bohu volají do nebes a přivolávají pomstu a hle, pomsta je už přede dveřmi, neboť už není k nalezení nikoho, kdo by byl hoden Věčnému nabídnout ve prospěch světa oběť Beránka bez poskvrny.
Bůh udeří způsobem, který nemá obdoby.
Běda obyvatelům země! Bůh rozseje svůj hněv a tolika spojeným zlům se nebude moci nikdo vyhnout.
Hlavy a vůdcové Božího lidu zanedbali modlitbu a pokání a démon zatemnil jejich inteligenci; stali se z nich bludné hvězdy, jež starý ďábel strhne svým ohonem do záhuby. Bůh dovolí starému hadu, aby zasel rozbroje mezi vládce ve všech společenstvech a ve všech rodinách; lidé zakusí fyzické i morální bolesti; Bůh ponechá lidi jim samotným a sešle tresty, které budou za sebou následovat po dobu delší třiceti pěti let.
Společnost stojí před nejstrašlivějšími pohromami a největšími událostmi; nechť čekají na to, že jim bude vládnuto železnými důtkami a že budou pít kalich Božího hněvu.
Nechť náměstek mého Syna, papež Pius IX., už neopouští po roce 1859 Řím; nechť je pevný a statečný, neboť bojuje zbraněmi víry a lásky; budu s ním.
Nechť nedůvěřuje Napoleonovi; jeho srdce je dvojaké a až bude chtít být součastně papežem i císařem, Bůh se od něho odvrátí: je oním orlem, který chtěje stále výš a výš, dopadne na meč, jimž si chtěl posloužit, aby přiměl národy k svému vyvýšení.
Itálie bude potrestána za svou ctižádostivost, když bude chtít setřást břímě pána Pánů; bude také vydána válce; krev poteče na všech stranách“ kostely budou zavírány a profanovány; kněží, řeholníci budou vyháněni a zabíjeni krutou smrtí. Mnozí opustí víru a velký počet kněží a řeholníků se odloučí od pravého náboženství;mezi těmito osobami budou i biskupové.
Nechť se má papež na pozoru před strůjci zázraků, neboť přichází čas, kdy se na zemi i v ovzduší uskuteční neúžasnější divy.
V roce 1864 bude z pekla vypuštěn Lucifer s velkým počtem démonů: budou postupně ničit víru i v osobách zasvěcených Bohu; zaslepí je natolik, že s výjimkou obzvláštní milosti tyto osoby přijmou ducha zlých andělů; četné řeholní domy ztratí úplně víru a ztratí mnoho duší.
Na zemi se rozhojní špatné knihy a duchové temnot všude způsobí všeobecnou ochablost ve všem, co se týká služby Bohu; budou mít velkou moc nad přírodou; budou chrámy, kde se bude sloužit těmto duchům. Osoby budou těmito zlými duchy přenášeny z místa na místo, a to i kněží, protože se nebudou řídit dobrým duchem Evangelia, který je duchem pokory, milosrdenství a horlivosti pro slávu Boží. Budou křísit mrtvé a spravedlivé. ( To znamená, že tito mrtví na sebe vezmou podobu spravedlivých duší, které žili na zemi, aby byli lidé sváděni; tito tak řečení vzkříšení mrtví, kteří nebudou nikým jiným, než démony pod těmito podobami budou hlásat jiné Evangelium, opačné Evangeliu pravého Ježíše Krista, popírajíce existenci nebe, dokonce i duše zavržených. Všechny tyto duše se budou jevit jakoby spojené se svými těly. L: čili spiritismus, tzv. zjevování se duchů zemřelých). Na všech místech se budou odehrávat neobyčejné divy, protože opravdová víra uhasne a svět bude ozařovat falešné světlo. Běda knížatům církve, která budou zaměstnána jen hromaděním bohatství na bohatství, zabezpečováním své autority a pyšnou panovačností.
Náměstek mého Syna bude muset mnoho vytrpět, protože po určitou dobu bude církev vydána velkým perzekucím: to bude čas temnot; církev projde strašlivou krizí.
Svatá víra Boha bude zapomenuta a každý jedinec se bude chtít řídit sám sebou a bude se nadřazovat svým bližním. Civilní i církevní moc bude zrušena; všechen pořádek a spravedlnost budou pošlapány; bude vidět jen vraždy, nenávist, žárlivost, lež a nesoulad bez lásky k vlasti a rodině.
Svatý Otec bude mnoho trpět. Budu s ním až do konce, abych přijala jeho oběť.
Zlí budou usilovat o jeho život, aniž by mu však mohli doopravdy uškodit; ale ani on, ani jeho nástupce, jenž nebude dlouho panovat, nespatří trumf Boží církve.
Všechny občanské vlády budou sledovat jeden a týž cíl- zrušení a vyhlazení jakéhokoliv náboženského principu, aby tak bylo dáno místo materialismu, ateizmu, spiritismu a všem druhům neřestí.
Roku 1865 dojde k mravnímu spuštění na svatých místech; v klášterech shnijí květiny církve a démon se stane jakoby králem srdcí. Nechť všichni, kdo jsou v čele řeholních komunit, dávají dobrý pozor na osoby, jež mají přijímat, protože démon užije všechnu svou zlobu, aby do duchovních řádů uvedl osoby oddané hříchu, neboť nepořádky a láska k tělesným požitkům budou rozšířeny po celé zemi.
Francie, Itálie, Španělsko a Anglie budou ve válce; krev poteče po ulicích; Francouz se bude bít s Francouzem, Ital s Italem; pak bude následovat všeobecná válka, jež bude strašlivá. Po jistý čas se Bůh už nerozpomene na Francii ani na Itálii, neboť Ježíšovo Evangelium už nebude. Zlí rozpoutají všechnu svou zlobu k zabíjení a vzájemnému masakrování až do domů.
Při první ráně jeho drtícího meče se zachvějí hory i celá příroda hrůzou, neboť zmatky a zločiny proniknou nebeskou klenbou. Paříš bude spálena a Marseille pohlcena; četná velká města budou vyvrácena a pohlcena zemětřesením; bude se zdát, že je všechno ztraceno; bude vidět jen samou vraždu, bude slyšet třeskot zbraní a proklínání. Spravedliví mnoho vytrpí; jejich modlitby, pokání a slzy vystoupí až k nebesům a všechen Boží lid bude prosit o odpuštění a slitování, bude prosit o mou pomoc a přímluvu. Tehdy Ježíš v hnutí spravedlnosti velkého milosrdenství vůči spravedlivým nařídí svým andělům, aby všichni nepřátelé byli usmrceni. Všichni pronásledovatelé církve Ježíše Krista a všichni lidé oddáni hříchu náhle zahynou a země se stane jakoby pouští. Tehdy nastane mír, smíření Boha s lidmi; Ježíši Kristu se bude sloužit, bude uctíván a oslavován, všude rozkvete milosrdenství. Noví králové budou pravou rukou svaté církve, jež bude silná, pokorná, zbožná, chudobná a horlivá a bude napodobitelkou ctností Ježíše Krista. Všude bude šířeno Evangelium a lidstvo učiní veliké pokroky ve víře, neboť dělníci Ježíše Krista budou jednotni a lidé budou žít v bázni Boží.
Tento mír mezi lidmi nepotrvá dlouho: dvacet pět let bohatých sklizní jim dá zapomenout, že lidské hříchy jsou příčinou všech strastí, které nás potkávají na zemi.
Antikristův předchůdce bude se svými vojsky z mnoha národů bojovat proti pravému Kristu, jedinému Spasiteli světa; proleje mnoho krve a bude chtít zničit Boží kult, aby se sám dal uctívat jako Bůh.
Země bude postižena všemožnými ranami (vedle moru a hladu, které budou všeobecné), nastanou války až k válce poslední, již povede deset králů antikristových, všichni tito králové budou mít jediný cíl a jen oni povládnou světu. Ale ještě než se to stane, ve světě bude panovat jakýsi nepravý mír; všichni se budou chtít jen bavit; zlí se oddají všemožným hříchům, ale děti svaté církve, děti víry, moji opravdoví napodobitelé, porostou v lásce Boží a ve ctnostech, které jsou mi nejdražší. Šťastné duše pokorných vedené Svatým Duchem!
Budu bojovat s nimi, až dojdou v plnost věku.
Příroda si žádá pomstu na lidech a vzdychá hrůzou v očekávání, co má přijít na zem, poskvrněnou zločiny.
Chvěj se, země, i vy kdo vykonáváte povolání sluhů Ježíše Krista a kdo uvnitř sebe uctíváte jen sebe samotné,chvějte se; neboť Bůh se vás chystá vydat svému nepříteli, protože svatá místa jsou zkažena; četné kláštery nejsou už domy Božími, ale pastvinami Asmodeovými a jeho druhů.
Za tohoto času se narodí antikrist z jedné hebrejské řeholnice, nepravé panny, která bude mít styk se starým hadem, mistrem nečistoty; jeho otcem bude bis…; při narození bude chrlit rouhání, bude mít zuby; jedním slovem, bude to vtělený ďábel; bude vydávat strašlivý křik, bude činit divy, bude se živit nečistotami. Bude mít bratry, kteří, byť nebudou inkarnovanými démony jako on, budou přesto dětmi zla; ve dvanácti letech se vyznamenají skvělými vítězstvími, jež vybojují; brzy každý z nich bude v čele armády a budou provázeni legiony pekel.
Roční počasí se změní, země bude rodit jen špatné plody, hvězdy ztratí svůj pravidelný běh, měsíc bude odrážet jen slabé načervenalé světlo; voda a oheň způsobí křečovité pohyby zeměkoule a strašlivá zemětřesení, která pohltí hory, města atd.
Řím ztratí víru a stane se sídlem antikristovým.
Démoni vzduchu spolu s antikristem budou na zemi a ve vzduchu konat veliké divy a lidé budou stále zvrácenější. Bůh se bude starat o své věrné služebníky a lidi dobré vůle; Evangelium bude kázáno všude, všechen lid a všechny národy budou seznámeny s pravdou!
Obracím se na zem s naléhavou výzvou: vyzývám opravdové učedníky Boha živého a kralujícího na nebesích; vyzývám opravdové opravdové následovatele Krista, jenž se stal člověkem, jediného a opravdového Spasitele lidstva; vyzývám své děti, své opravdové ctitele, všechny, kdo se mi odevzdali, abych je vedla ke svému Božskému Synu, všechny, které nosím takřka ve své náruči, všechny kdo žijí mým duchem; konečně vyzývám apoštoly posledních časů, věrné učedníky Ježíše Krista, kdo žijí v opovržení světa a sebe samotných, v chudobě a pokoře, v opovržení a v mlčení, v modlitbě a v umrtvování, v cudnosti a ve spojení s Bohem, v utrpení a nepoznáni světem. Je čas, aby vystoupili a přišli osvítit zem. Jděte a ukažte se jako moje děti; jsem s vámi a ve vás, aby tak vaše víra byla světlem, jež vás bude ozařovat v tyto dny běd. Bojujte, děti světla, vy, malého počtu, kteří vidíte, neboť čas časů, koneckonců je zde.
Církev bude ponořena do temnot, svět bude v ohromení. Ale tu přijdou Henoch a Eliáš, naplněni Božím Duchem; budou usilovně kázat Boží slovo a lidé dobré vůle uvěří v Boha a mnoho duší bude utěšeno; budou dosahovat velkých úspěchů prostřednictvím Svatého Ducha a odsoudí ďábelské bludy antikristovy.
Běda obyvatelům země! Nastanou krvavé války a hlad; vypukne mor a nakažlivé choroby; nastanou deště s nejhrůznějším krupobitím živočichů: hromobití, které vyvrátí města; zemětřesení, které pohltí země; v ovzduší bude slyšet hlasy; lidé se budou bít hlavou o zeď; budou přivolávat smrt, ale smrt jim součastně bude mukou; krev poteče na všech stranách. Kdo bude moci zvítězit, nezkrátí-li Bůh čas zkoušky? Krví, slzami a modlitbami spravedlivých se Bůh nechá obměkčit; Henoch a Eliáš budou vydáni na smrt; pohanský Řím zmizí; oheň nebes padne na tři města a stráví je; celý svět bude zasažen hrůzou a mnozí se nechají svést, neboť neuctívají pravého Krista, živého mezi nimi. Už je na čase; slunce se zatmívá; jedině víra bude žít.
Zde je ten čas; propast se otevírá. Zde přichází král králů temnoty.
Zde přichází šelma se svými poddanými, sama sebe nazývající spasitelem světa. Pyšně se pozvedne do vzduchu, aby dosáhla samotných nebes; bude zadržena dechem svatého archanděla Michaela. Zřítí se a země, která už po tři dny se bude zmítat v ustavičných převratech, otevře svůj klín plný ohně; navždy bude šelma se všemi svými zahlcena věčnými propastmi pekla. Tehdy voda a oheň očistí a stráví dílo lidské pýchy a všechno bude obnoveno. Bůh bude uctíván a oslavován, lidé mu budou sloužit.
,,Nuže, mé děti, oznamte to všemu mému lidu“
Zdroj v češtině: František Press, Maria… Mariánská zjevení a poselství lidem 20. staletí

Anglicky:

It was published at Lecce on the 15th of November 1879 - with the "Imprimatur" of Bishop Zola - and reprinted "ne varietur" at Lyon in 1904, a few months before Melanie's death. This slim booklet is now a rarity. The text is followed exactly here.
APPARITION of the BLESSED VIRGIN on the Mountain of LA SALETTE the 19th of September, 1846, Published by the Shepherdess of La Salette with Imprimatur by Mgr. Bishop of Lecce.

Part III
"Melanie, what I am about to tell you now will not always be a secret. You
Peter(skala)
Zoša, a to máš odkiaľ?

Tiež by ma zaujímalo, čo znamená podľa teba pojem: fanatik?

Myslíš si, že by to mohla byť aj takáto žena?
www.youtube.com/watch
Zoša
...Až r.1867 byla poprvé zveřejněna její bludná protestantská teologická hereze superjistoty spasení. Šlo o zdánlivé Ježíšovo poselství, že kdo vykoná pobožnost 9 prvních pátků v měsíci – i jen 1rok v životě, ten NEmůže být navěky zavržen. Jde o totéž, co napsal heretik Luther v dopise Melanchtonovi: SMĚLE hřeš a ještě směleji věř, že ti bude odpuštěno. Od té doby stačilo vykonat si tuto …More
...Až r.1867 byla poprvé zveřejněna její bludná protestantská teologická hereze superjistoty spasení. Šlo o zdánlivé Ježíšovo poselství, že kdo vykoná pobožnost 9 prvních pátků v měsíci – i jen 1rok v životě, ten NEmůže být navěky zavržen. Jde o totéž, co napsal heretik Luther v dopise Melanchtonovi: SMĚLE hřeš a ještě směleji věř, že ti bude odpuštěno. Od té doby stačilo vykonat si tuto pobožnost a z katolíka (z řeholníka, kněze, biskupa, papeže, jeptišky, laika) se stal srdcem i myslí protestant VELMI ČASTO SMĚLE HŘEŠÍCÍ, i když navenek zůstával oficielně členem Katolické církve....
Zoša
...Až r.1867 byla poprvé zveřejněna její bludná protestantská teologická hereze superjistoty spasení. Šlo o zdánlivé Ježíšovo poselství, že kdo vykoná pobožnost 9 prvních pátků v měsíci – i jen 1rok v životě, ten NEmůže být navěky zavržen. Jde o totéž, co napsal heretik Luther v dopise Melanchtonovi: SMĚLE hřeš a ještě směleji věř, že ti bude odpuštěno. Od té doby stačilo vykonat si tuto …More
...Až r.1867 byla poprvé zveřejněna její bludná protestantská teologická hereze superjistoty spasení. Šlo o zdánlivé Ježíšovo poselství, že kdo vykoná pobožnost 9 prvních pátků v měsíci – i jen 1rok v životě, ten NEmůže být navěky zavržen. Jde o totéž, co napsal heretik Luther v dopise Melanchtonovi: SMĚLE hřeš a ještě směleji věř, že ti bude odpuštěno. Od té doby stačilo vykonat si tuto pobožnost a z katolíka (z řeholníka, kněze, biskupa, papeže, jeptišky, laika) se stal srdcem i myslí protestant VELMI ČASTO SMĚLE HŘEŠÍCÍ, i když navenek zůstával oficielně členem Katolické církve.
2 more comments from Zoša
Zoša
Pro fanatika Petra Skalu k zamyšlení/pokud to vůbec umí/

Protože už v polovině 19. století nejen nekřesťané a Židé, ale také i katoličtí kněží byli stokou nečistoty dle slov Panny Marie v La Salettě. Pro tyto jejich hříchy Bůh dopustil, že už v r.1864 byl z pekla vypuštěn Lucifer s velkým počtem démonů, kteří postupně ničili víru i v osobách zasvěcených Bohu.
Projevilo se to tím, že toho r.1864…More
Pro fanatika Petra Skalu k zamyšlení/pokud to vůbec umí/

Protože už v polovině 19. století nejen nekřesťané a Židé, ale také i katoličtí kněží byli stokou nečistoty dle slov Panny Marie v La Salettě. Pro tyto jejich hříchy Bůh dopustil, že už v r.1864 byl z pekla vypuštěn Lucifer s velkým počtem démonů, kteří postupně ničili víru i v osobách zasvěcených Bohu.
Projevilo se to tím, že toho r.1864 oklamali falešnými informacemi i blahoslaveného Pia IX. takže na základě neznalosti celé její teologie a neznalosti všech jejích vizí, omylně blahořečil Alacoquovou.
Až r.1867 byla poprvé zveřejněna její bludná protestantská teologická hereze superjistoty spasení. Šlo o zdánlivé Ježíšovo poselství, že kdo vykoná pobožnost 9 prvních pátků v měsíci – i jen 1rok v životě, ten NEmůže být navěky zavržen. Jde o totéž, co napsal heretik Luther v dopise Melanchtonovi: SMĚLE hřeš a ještě směleji věř, že ti bude odpuštěno. Od té doby stačilo vykonat si tuto pobožnost a z katolíka (z řeholníka, kněze, biskupa, papeže, jeptišky, laika) se stal srdcem i myslí protestant VELMI ČASTO SMĚLE HŘEŠÍCÍ, i když navenek zůstával oficielně členem Katolické církve.
Nikdo se pak už proti tomuto nesmyslu a protestantskému bludu uvnitř Katolické církve neodvážil postavit, protože Alacoquová už byla 3 roky blahoslavenou, než se POPRVÉ zveřejnila CELÁ její teologie, čili i toto falešné protestantské zaslíbení.
Kolem poloviny 19.století se většinou mezi katolíky věřilo, že blahořečení a svatořečení papežem je neomylné, ačkoliv dogma o papežské neomylnosti bylo definováno papežem Piem IX. až r.1870 a nic o neomylnosti při blahořečení a svatořečení neobsahovalo. Obsahovalo pasáž o neomylnosti pouze při definování článků víry a mravů z pokladu víry předaného sv. apoštoly v 1.století. V 1.století nežila řeholnice Alacoquová a blahořečení je závislé na informacích předaných lidmi papežově blahořečící komisi. Předají-li se informace záměrně neúplné, pak se dojde k nesprávnému závěru – blahořečení člověka, který učil např. protestantské či jiné herezi.
Takto mistrovsky pracuje satan. Oklamal důvěřivého dobrého papeže Pia IX. skrze neznalost detailů vizí řeholnice Alacoquové, a pak blud zabetonoval pod mylnou ochranou nejvyšší církevní autority.
(Že k zveřejnění dvanáctého „zaslíbení“ došlo až r.1867, čili až 3 roky po blahořečení, informoval P. Ing. Karel Dachovský: Sv.Markéta Marie Alacoque, Řád Praha 2001, str.49. Autorovi P. Dachovskému to však, Bohu žel, prozatím není divné)
Čili r.1864 poprvé Bůh vzteklému satanovi povolil - prodloužil řetěz u boudy a pak určitou dobu po smrti sv. Pia X. papeže, ještě mnohem více Bůh na celých 100 let prodloužil satanovi řetěz u boudy dle proroctví daného papeži Lvu XIII.
Zoša
kŘIVÁKU, jestli chceš komunikovat proč mažeš Josefovi jeho vklady. Pokřivenec, se
sepnutýma rukama, takových už minulost pamatuje i přítomnost 🤮
Peter(skala)
Pre Zošu:)

Pamätáš si ako TU niekto poukázal na REKLAMU od známej firmy: Benetton ???

Išlo o mediálnu aféru, za ktoru boli žalovaní, pretože na bilboardoch zverejńovali fotografie známych náboženských a politických osôb ako sa vášnivo bozkávajú.

Keby boli tie fotky autentické, tak ešte by sa dalo zvažovať, či sa jedná len o mediálne právo, lenže tie fotky boli upravené.

Čo to má spoločné s …More
Pre Zošu:)

Pamätáš si ako TU niekto poukázal na REKLAMU od známej firmy: Benetton ???

Išlo o mediálnu aféru, za ktoru boli žalovaní, pretože na bilboardoch zverejńovali fotografie známych náboženských a politických osôb ako sa vášnivo bozkávajú.

Keby boli tie fotky autentické, tak ešte by sa dalo zvažovať, či sa jedná len o mediálne právo, lenže tie fotky boli upravené.

Čo to má spoločné s fotkami na uvedenej web.stránke?
mariapro.cz/ma-frantisek-pr…

Každý z nás už zažil, že nebol spokojný s fotkou, na ktorej bol odfotení neprirodzene, alebo nevhodne, pretože záber bol práve vtedy fotení, ked sa zle pohol. Takže taku fotku radšej sme ani nezverejnili, aby si niekto nepomyslel niečo zlé.

A tu prichádza niekto ako napr. autor tejto stránky PRO-MARIA
a zverejnuje fotky, o ktorých velmi dobre vie, že to su práve tie zábery, kedy to vizerá nevhodne, ale v skutočnosti sa jedná o bežné stretnutia, kedy si pri liturgii dávaju knazi znak pokoja (ako to robil aj Ježiš) a dalšie...

Autor PRO-MARIA by sa mal hambiť, že bud nevie rozlíšiť takéto zábery, alebo to robí zámerne, aby zdiskreditoval pápeža, pretože mu nesedí do jeho kencepcie.

S takýmito web.stránkami sa stretávam často na internete, pretože sa jedná o ľudí, ktorí boli suspendovaní alebo sa sami vylučili z cirkevného prostredia a vytváraju si vlastné spoločenstvá až raz sa im stane, že stiahnu za sebou ovečky ako napr. u Bratstva PIA X. a nenájdu jednotu ani s pápežom, ani s Cirkvou a ani s Kristom. Budu sa točiť dokola ako v začarovanom kruhu, odsudzovať všetkých veriacich, len o sebe budu mať predstavu, že su "pravoverní".

Je smutné až zaražajuce, ako veriaci katolici nedokážu alebo nechcu rozpoznať článok medzi realitou a fraškou. Zaujímavé, že keby išlo o ich rodinu, hned by sa ozvali, že to je podvrh alebo aspon nevhodný záber.

Alebo existuje ešte nejaká iná možnosť 😲
Zoša
Zoša
Maria Dubovska
Pre teba, drahá.
Pravda o hinduistických obradoch vo fatimskom sanktuáriu
O tom AJPM nič neviem a ani nič si o tom nemyslím.