Hiwea
131.5K

NAJHORŠIA PREKÁŽKA PRE VEČNÚ ZÁCHRANU JE NÁBOŽENSKÁ NEZNALOSŤ

NAJHORŠIA PREKÁŽKA PRE VEČNÚ ZÁCHRANU JE NÁBOŽENSKÁ NEZNALOSŤ.[1]
Autor tohto textu sa domnieva, že Cirkev je na počiatku rýchleho zrútenia od Druhého vatikánskeho koncilu, keď naši kňazi a naši biskupi verejne ničili doktrínu a bohoslužby, dokonca sa vysmievali počas kázne bez toho, aby sa niekto postavil proti nim, proti skutočnej náuke, ktorá sa vyznávala takmer dvadsať storočí. Katolícky ľud nemal slová a argumenty, aby sa postavil pomýlenému duchovenstvu[2] a poukázal na zlo, ktoré otriaslo Svätou stavbou. Žiadna diagnóza, žiadna liečba. Na začiatku 21. storočia nám prieskumy verejnej mienky ukazujú, že katolíci už neveria v základné pravdy viery: Najsvätejšia Trojica, hriech, peklo, raj, zmŕtvychvstanie Krista a pre niektorých dokonca existencia Boha. Skutočná katastrofa, ku ktorej si blahoželajú pápeži[3] a biskupi koncilného Ríma, ktorí nekonečne spievajú chválu koncilu, zakladajúci akt novej Cirkvi a novej viery. Náboženská nevedomosť katolíkov je smrteľná, ako píšeme v nadpise, smrteľná nielen pre Cirkev, ale aj pre duše. Citované texty budú ilustrovať tento aspekt. Aj keď sa tvrdilo, že veriaci „starej“ cirkvi nerozumeli ničomu vo sviatostiach slávených v latinčine, zavedenie ľudovej reči v bohoslužbách a sviatostiach nebolo napravením náboženskej nevedomosti, ktorá je dnes určite ešte väčšia ako v časoch latinčiny. Traja pápeži[4] trvali na náboženskej výučbe veriacich. Jeden z nich, svätý Pius X., napísal na túto tému encykliku. Prvý, pápež Lev XIII., vo svojej encyklike Sapientiae Christianae vyzval veriacich na štúdium katolíckej náuky, ale predovšetkým ich postavil na rovnakú úroveň s duchovenstvom, pokiaľ ide o zodpovednosť za zachovanie integrity viery:
„Považujeme za veľmi užitočné a veľmi zodpovedajúce potrebám našej doby, že KAŽDÝ z hľadiska svojich prostriedkov a svojej inteligencie urobí z kresťanskej doktríny HLBOKÚ ŠTÚDIU a bude sa usilovať o čo najdokonalejšie poznanie náboženskej pravdy prístupnej ľudskému rozumu. Nielen preláti musia dohliadať na integritu viery, ale ako hovorí svätý Tomáš: „Každý je povinný verejne prejaviť svoju vieru, buď inštruovať a povzbudiť ostatných veriacich, alebo odrážať útoky protivníkov.“ Každý vojak, ktorý tvrdí, že sa bráni, potrebuje zbrane. Bez nich sú jeho uniforma a jeho udatnosť zoči-voči nepriateľovi zbytočné.“
V roku 1937 vykonal znepokojujúce pozorovanie pápež Pius XI., v ktorom tiež nerozlišoval medzi duchovenstvom a veriacimi, pokiaľ ide o nedostatok záujmu o zdokonaľovanie sa v štúdiu náuky:
„Príliš veľa ľudí sa nestará o zdokonaľovanie svojich náboženských znalostí, o získanie dôvernejších a hlbších presvedčení; stále menej im záleží na tom, aby žili tak, aby vonkajší vzhľad skutočne zodpovedal vnútornej kráse priameho a čistého svedomia, porozumeniu a vykonávaniu všetkých svojich povinností pod Božím pohľadom. Toto fasádne náboženstvo, márne a klamlivé, sa vôbec nepáči Božskému Spasiteľovi, pretože chce, aby všetci uctievali Otca „v duchu a v pravde“. Kto nežije skutočne a úprimne vo viere, ktorú vyznáva, nemôže dlho odolávať vetru prenasledovania a prudkej búrke, ktorá dnes fúka; bude nešťastne unesený novou povodňou, ktorá ohrozuje svet, a keď sa stratí, urobí z kresťanského náboženstva predmet posmechu.“[5]
Teraz si prejdeme encykliku pápeža svätého Pia X., Acerbo Nimis, o výučbe kresťanskej náuky, predstavíme[6] najvýraznejšie časti a niektoré ich budeme komentovať.
Nepriateľ sa dlho motal po ovčinci a obliehal ho nástrahami tak zradne vypočítanými, že veríme, že dnes viac ako kedykoľvek predtým, vidíme splnenú predpoveď apoštola starším v Efezskej cirkvi: Viem, že medzi vás preniknú úchvatní vlci, ktorí stádo nešetria.
V prvých riadkoch pápež odôvodnil vydanie tejto encykliky, ten, kto poznal zhubné doktríny, ktoré číhajú v tieni a číhajú na čas na znetvorenie Cirkvi.[7]
Veríme v dodržiavanie úsudku tých, ktorí pripisujú súčasné ochabovanie duší a ich slabosť s výslednými zlami tak závažnými, predovšetkým neznalosťou božských vecí. A skutočne, v súčasnosti je medzi kresťanským ľudom[8] veľa dobrých ľudí, ktorí absolútne nevedia o tom, čo musí človek vedieť pre svoju večnú spásu.
Od pokrsteného sa vyžaduje, aby získal vedomosti o viere, ktorú vyznáva, ako píše katechizmus Tridentského koncilu: „Je preto bezpodmienečne potrebné krstiť deti a postupne ich poučovať o predpisoch kresťanského náboženstva“.
· Vtelenie Božieho slova, vykúpenie ľudstva Ním, ktoré dosiahol, o ničom nevedia; tiež nič o Božej Milosti, čo je skvelý prostriedok na získanie večných statkov; nič z Pánovej obety ani zo sviatostí.
Ako ignorovať náboženské veci a vydávať sa za katolíka? Ako je možné odolať klamstvám nepriateľov Krista bez toho najzákladnejšieho tréningu - vzdelávania?
Neznalosť veriacich a dokonca aj kňazov o tom, čo bola omša, o jej histórii, umožnila novátorom v 60. rokoch zaviesť vlastné bludy zavedením novej omše založenej na falšovaní dejín a učenia, ktoré sa týkajú tejto sviatosti.
Náš predchodca Benedikt XIV. mal pravdu, keď napísal: „Potvrdzujeme, že množstvo tých, ktorí sú odsúdení na večný trest, vďačia za toto nenapraviteľné nešťastie nevedomosti o mystérii viery, ktoré človek musí nevyhnutne poznať a veriť, aby bol prijatý medzi vyvolených.“
Dnes ich musí byť veľa vinou pápežov a biskupov, ktorí neváhajú povedať, že nikto nejde do pekla s hlásaním, že Boh je dobrý, milosrdný ... ale mlčia, že je aj spravodlivý. Milosrdenstvo a spravodlivosť sú dva neoddeliteľné božské atribúty. Kristus hovorí o konečnom súde, ako aj o pekle, v evanjeliách.
· Doktrína Ježiša Krista je jediná, ktorá nám odhaľuje skutočnú a vysokú dôstojnosť človeka: pretože nám ho prezentuje ako Syna Otca, ktorý je v nebi, stvorený na Jeho obraz a predurčený žiť s Ním v požehnanej večnosti
Namiesto toho, aby sme hovorili o tomto konečnom údele človeka, najvyššom cieli našej krátkej existencie, koncilová cirkevná cirkev teraz radšej hovorí o ekológii, sociálnej spravodlivosti a šťastí na zemi, bez ohľadu na svoju veľkú zodpovednosť za večnú spásu za tých, ktorí sú im zverení:
· Teda potom, že nevedomosť v náboženstve spôsobuje toľko a tak vážne škody a že na druhej strane je náboženská inštruktáž taká nevyhnutná a užitočná (pretože človek by márne čakal na splnenie svojich kresťanských povinností od človeka, ktorý ich ignoruje), teraz musíme vidieť, komu patrí starostlivosť o zachovanie inteligencie pred touto osudovou nevedomosťou a o vštepovanie potrebných poznatkov. V tejto veci, ctihodní bratia, nie je možné pochybovať: toto veľmi vážne obvinenie sa týka všetkých pastierov duší. Z Kristovho predpisu sa vyžaduje, aby poznali a kŕmili ovce, ktoré im boli zverené. Teraz je tu potrebné vyživovať predovšetkým učenie: Dám vám (ako Boh prisľúbil Jeremiášovi) pastorov podľa môjho srdca a budú vás živiť vedou a učením (Jer. III. 15) . Odtiaľ teda plynú tieto slová apoštola: Kristus ma neposlal krstiť, ale evanjelizovať (1Kor. 1, 17). Myslím tým, že prvoradou úlohou tých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom menovaní do vlády Cirkvi, je učiť veriacich o svätých veciach.
Zodpovedný kňaz, ak sa bojí Božieho súdu a bojí sa o svoju večnú spásu, mal by stratiť spánok pri predstave, že jeho mlčanie o pravdách viery vedie toľko duší do pekla.
· Preto svätý Tridentský koncil, ktorý sa zaoberá pastormi duší, vyhlasuje, že ich prvou a hlavnou povinnosťou je inštruovať kresťanský ľud (...) farskí kňazi sú povinní sami, minimálne v nedeľu a na sviatky, alebo aj iné dni, aby poučili deti o Pravde viery.
· Prednáška o svätom evanjeliu je určená poslucháčom, ktorí už musia mať prvky viery. Môžete to nazvať chlebom, ktorý rozdávame dospelým. Ale katechetické učenie je mliekom,[9] o ktorom apoštol Svätý Peter povedal, aby veriaci úprimne po ňom túžili ako novonarodené deti.
· A aby sa zapálila horlivosť Božích služobníkov, bude dobré to zopakovať znova: je veľké množstvo - a rastie každým dňom - tých, ktorí ignorujú všetko, v skutočnosti náboženstvo, alebo majú Boha a vieru v kresťanské vedomosti tak nedostatočné, že im to nezabráni, aby za bieleho dňa katolíckej pravdy žili ako modlári. Koľko, bohužiaľ. Nehovoríme o deťoch, ale o dospelých a o starých mužoch, ktorí nevedia nič o hlavných Tajomstvách viery.
· Musíme dospieť k záveru, že ak viera dnes upadla natoľko, že u mnohých takmer zomrela, je to preto, že povinnosť náboženských pokynov sa vykonáva príliš nedbalo alebo úplne zanedbávane. Bolo by nesprávne, keby sme ako zámienku hovorili, že viera je nám daná ako dar zadarmo a udelená každému vo svätom krste. Niet pochýb o tom, že všetci, ktorí sme pokrstení v Ježiša Krista, sme do seba vložili vieru: ale toto božské semeno nevzrastá a nerastie silnými vetvami, ak je ponechané na seba a je zredukované na pôsobenie iba nejakou vrodenou cnosťou.
· (Pápež žiada biskupov) odporúča neprestajne a s dôrazom na farárov, aby svoje hodiny katechizmu neimprovizovali, ale aby sa dôsledne pripravovali, nehovorili jazykom ľudskej múdrosti, ale aby sa prispôsobili, v jednoduchosti srdca a v úprimnosti Božej (II. Kor., I, 12), podľa vzoru Krista, ktorý zjavením veci skryté od stvorenia sveta, hovoril napriek tomu všetky tieto veci v podobenstvách davu a hovoril s nimi iba v podobenstvách (Mat. XIII., 35, 34). Tak to urobili apoštoli, ktorých Pán poučil; takto hovorí svätý Gregor Veľký: Ich zvrchovaným záujmom bolo kázať nevedomým národom jasným a zrozumiteľným jazykom, nie vznešeným a namáhavým (Moral., II, XVII, 26). Avšak dnes, pokiaľ ide o náboženské záležitosti, musí byť väčšina mužov upozornená na nedostatky.
· Nechceli by sme však, aby sme v záujme tejto jednoduchosti prišli k presvedčeniu, že na riešenie týchto tém nie je potrebné pracovať ani uvažovať: naopak požadujeme viac než akýkoľvek iný druh činnosti. Je oveľa jednoduchšie nájsť rečníka, ktorý hovorí hojne a brilantne ako katechétu, ktorý dáva inštruuje o akomkoľvek chvályhodnom bode viery. Takže bez ohľadu na to, akú ľahkosť myslenia a reči sme od prírody dostali, musíme brať ako samozrejmosť, že nikdy nebudeme hovoriť o kresťanskej náuke pre deti alebo pre ľudí so skutočným ovocím pre dušu bez toho, aby sme boli pripravení a vyzbrojený dlhou meditáciou. Mýlia sa tí, ktorí sa spoliehajúc na nevedomosť a pomalosť ľudí a veria, že si môžu dovoliť nejaké zanedbávanie. Naopak, čím máme nevzdelanejších poslucháčov, tým viac aplikácie a starostlivosti je potrebné venovať tomu, aby sa tie najvznešenejšie Pravdy, vzdialené od vulgárnej inteligencie, dostali do dosahu jednoduchých alebo hrubých myslí, na ktoré sú rovnako potrebné ako pre učencov, aby získali večné šťastie.
Svätý Otec končí svoju encykliku týmto pokynom, touto modlitbou, ktorá zhŕňa celú jeho encykliku:
„Zvážte, naliehavo vás vyzývame, koľko duší sa stratilo z obyčajnej nevedomosti o božských veciach.“
Malo by sa pamätať na to, že Svätý Otec hovoril o tejto téme v roku 1905. O niečo viac ako sto rokov neskôr si môžeme všimnúť len to, že už v tom čase bol len vypočutý pápež a jeho rady a rozkazy sa vykonávali tak málo. Pred koncilom nepochybne žilo veľa biskupov a kňazov v zabehnutej situácii mali iba manažérsku mentalitu; bezpochyby bolo potrebné oživiť apoštolský impulz v krajinách starého kresťanstva; Koncil by mohol byť užitočný. Aké by to bolo vynikajúce, keby ho viedol svätý Pius X., ale mali sme kardinála Roncalliho, ktorý nemal rád tohto svätého pápeža a ktorý sa podivne rozhodol niesť meno skutočného pápeža, ktorý vládol v 15. storočí, Ján XXIII… [10] Museli sa však splniť tieto tajomné Kristove slová:
· keď príde Syn človeka, nájde vieru na zemi?[11]

Theophilus Na sviatok Všetkých svätých 2018

P.S.: Čo by povedal veľký pápež svätý Pius X. pri čítaní dokumentu „Medzikultúrne praktiky v katolíckych školách“[12] Európskeho výboru pre katolícke vzdelávanie z januára 2018, ktorý propaguje úctu, záujem a štúdium falošných náboženstiev zo strany katolíckych detí? Medzi kresťanským ľudom však nezostalo nič zo zdravého rozumu, pretože dokument po 27 stranách predpisov odporujúcich katolíckej viere končí takto:
„Stále však zostáva otázka: ako „nestratiť svoju dušu“ a zároveň umožniť dialóg rozdielov a podporiť medzikultúrne praktiky, ktoré dnešná cirkev podporuje? Ako držať spolu otvorenosť pre všetkých a zakorenenú v kresťanskom presvedčení?„ „Nech dnešná Cirkev propaguje“ Učitelia bezmocne poznamenávajú, že to je Cirkev koncilu, ktorá podporuje zabudnutie na katolícku vieru a jej riedenie, a robia rozdiel od Cirkvi vždy : „Dnešná cirkev“, má sa za to, že to tak nebolo včera.

[1] Encyklika FAUSTO APPETENTE DIE od Jeho Svätosti pápež Benedikt XV. Pri príležitosti 700. výročia smrti svätého Dominika.
[2] Dnešní duchovní určite mali podiel na nedostatku náboženských znalostí s veriacimi. Osobne budem citovať túto anekdotu: môj strýko z matkinej strany bol v seminári (seminár Assomptionnistes v belgickom Luxemburgu) a moja matka si naštvaná spomenula na slová svojho brata, budúceho kňaza: „človek pochádza z rýb“ ... To znamená, že vyučovanie na seminároch tejto doby bolo už čudné, keď pápež Pius XII. odsúdil doktrínu evolúcie v encyklike Humani Generis.
[3] Pavol VI., Táto spravodlivosť sa mu musí dať, že bol jediným pápežom, ktorý lamentoval nad katastrofálnymi účinkami Koncilu, avšak bez možnosti nápravy.
[4] Nepochybne existujú aj ďalší.
[5] Pius XI., Encyklika Letter Divini Redemptoris z 19. marca 1937.
[6] Ktoré nie sú nevyhnutne chronologicky citované
[7] Na dosiahnutie najvyššej moci si budú musieť počkať šesťdesiat rokov.
[8] V tom čase by sme závideli ľuďom, naproti tomu ako žijeme v katastrofe teraz.
[9] „Ako novonarodené deti túžite po čistom duchovnom mlieku, aby ste mohli vyrásť v spásu“ Prvý list svätého Petra, 2, 2.
[10]Prvý Ján XXIII. Bol na zozname antipápežov zapísaný z vôle vatikánskeho knihovníka v roku 1947.
[11] Svätý Lukáš 8, 8
[12] coursdereligion.be/programmes
veritas18
Ale pak prišla nová generace kněží odchovaná 2.vatikánem.Strašně vnucovali svou pozornost, vše staré u nich bylo špatné. Bourali krásné staré oltáře, ostatky svatých pro ně nic neznamenali, vše předělávali na stoly(obětní). Jako ministranti jsme nyní museli čumět spíš na lidi než na oltář k Bohu. Mě se to vůbec nelíbilo, chtěl jo mě více povznášelo a cítil jsem se duchovně a citově …More
Ale pak prišla nová generace kněží odchovaná 2.vatikánem.Strašně vnucovali svou pozornost, vše staré u nich bylo špatné. Bourali krásné staré oltáře, ostatky svatých pro ně nic neznamenali, vše předělávali na stoly(obětní). Jako ministranti jsme nyní museli čumět spíš na lidi než na oltář k Bohu. Mě se to vůbec nelíbilo, chtěl jo mě více povznášelo a cítil jsem se duchovně a citově lépe. Než čumět na babky jak smrkaji nebo kašlaji. Nova generace kněží byla jak zhulená všeobecnou láskou, jako hipisaci, delší vlasy, samá kytara, spolčo, svíčky, svědomí nad zákonem, žádné solidní znalosti(ani oni ani nezadali po nas). Jen láska, bráško sem a tam, budeme činit nové věci, vše nové-NEO!!! Ale také s velkou příchylností k mladým a někdy až nezdravou k dětem. V jedné farnosti byl také takový bráška, který moje kamarády pořád hladil a na táboře za nimi lezl do spacaku, kde bylo také hlazení. Doufám, že jen to. Kluci říkali, že on je takovy divny, pořád mě hladí. Z té liberalni všeobecne lasky, opilý timto citem mu asi praskalo v rozkroku, kdyz jinak nic nedělal. Kdyby normalně chodil do roboty nebo ho děkan zapráhl, tak by takové roupy neměl. Ale oni raději vymýšleli revoluci v cirkvi a podobné inovace a vše staré, dobré a osvědčené ničili, až z toho dekan dostal infarkt. A takoví jsou dnes na biskupství!!!
Libor Halik
Neznalosť veriacich a dokonca aj kňazov o tom, čo bola omša, o jej histórii, umožnila novátorom v 60. rokoch zaviesť vlastné bludy zavedením novej omše založenej na falšovaní dejín a učenia, ktoré sa týkajú tejto sviatosti.
Náš predchodca Benedikt XIV. mal pravdu, keď napísal:Potvrdzujeme, že množstvo tých, ktorí sú odsúdení na večný trest, vďačia za toto NEnapraviteľné nešťastie …More
Neznalosť veriacich a dokonca aj kňazov o tom, čo bola omša, o jej histórii, umožnila novátorom v 60. rokoch zaviesť vlastné bludy zavedením novej omše založenej na falšovaní dejín a učenia, ktoré sa týkajú tejto sviatosti.
Náš predchodca Benedikt XIV. mal pravdu, keď napísal:Potvrdzujeme, že množstvo tých, ktorí sú odsúdení na večný trest, vďačia za toto NEnapraviteľné nešťastie nevedomosti o mystérii viery, ktoré človek musí nevyhnutne poznať a veriť, aby bol prijatý medzi vyvolených.“
veritas18
O pekle jsem vedel snad od 4 let, co si vzpominam od rodičů. A jasně si vzpominam, že ve 2.třídě v náboženství to byla základní kapitola hned v uvodnich hodinach! Probírali jsme po Bohu kapitolu o andělech-dobrých a zlých. Nasledoval výklad a opakování i o démonech, peklu. Bylo to jasně definované knězem a starým katechismem F.Tomáška. Žádné novodobé liberální blafy o lásce a sdílení u …More
O pekle jsem vedel snad od 4 let, co si vzpominam od rodičů. A jasně si vzpominam, že ve 2.třídě v náboženství to byla základní kapitola hned v uvodnich hodinach! Probírali jsme po Bohu kapitolu o andělech-dobrých a zlých. Nasledoval výklad a opakování i o démonech, peklu. Bylo to jasně definované knězem a starým katechismem F.Tomáška. Žádné novodobé liberální blafy o lásce a sdílení u svíčky a hře na kytaru. Museli jsme vše nazpamět umět a pan farár nás z toho zkousel! Ale byl hodný a moudrý, nebyl přísný. Dokonce jsme se i nasmali, protože jeden spolužák říkal panu faráři, že si myslí, že i jeho tatínek je ďábel. A pan farář se ho ptal, proč si to myslí? A on odpověděl: protože maminka vždy večer nás honila do postele a pak jsem zaslechl jak říká tatínkovi: "Pojď rychle za mnou, ty ďáble"!!!
One more comment from veritas18
veritas18
Svata pravda
apredsasatoci
Keď sa môj 6 ročný synovec na náboženstve opýtam pátera Janka, prečo im nehovorí o pekle, odpovedal: nie som si vedomí toho, že niečo také existuje.
Toto je dnešný kler! 😱
apredsasatoci
Porušil si 8. prikázanie!
To bol len jeden príklad za mnohé, ty môj malý somárik - ia ia ia ..More
Porušil si 8. prikázanie!

To bol len jeden príklad za mnohé, ty môj malý somárik - ia ia ia ..
Hiwea
Krásný pokojný den, myslím, že zovšeobecňujete teraz vy. Nemyslím si, že každý kto je na tomto webe je obmedzený tak ako to píšete. Mám skúsenosť, že takýchto je tu drvivá menšina. Netvrdím, že tu nie sú, ale je ich málo.
apredsasatoci
Môj synovec nastúpil do prvého ročníka ako 6 ročny.
A práve v tomto prvom ročníku mali aj náboženstvo, či niečo som zle pochopila?
A keďže vývoj a pokrok nazastavis, pani učiteľka ho nenechala prepadnúť. Teraz chodí do druhej triedy.
Je tu ešte niekto ďalší zaostalý, či nedovyvijany, komu by som mohla odpovedať na jeho triviálne a prízemné otázky?!
apredsasatoci
Voľakedy deťom hovorili o pekle od malička.
Teraz ich všetci ľutujeme, aby sa neprelakli a tak ich klameme. A potom tieto milujice detičky idú rovnými nohami do pekla.
Hold, láska je slepá!
2 more comments from apredsasatoci
apredsasatoci
Môj synovec od Boha dostal tetu, ktora mu o pekle/nebi, spase... hovorí každú deň, vieš?
Neuveríš, to dieťa má podstatne múdrejšie otázky ako ty.
Pýtam sa: Už si mal 7 rokov Kali?
apredsasatoci
Hmm... Ja a moji súrodenci sme boli vychovávani v tom, že peklo existuje. V škole na náboženstve kňazi iba potvrdili, že naozaj peklo existuje. Vedeli to všetci (samozrejme okrem komunistov), aj moji spolužiaci.
Čo riešiš, somárik?
veritas18
Presne tak, male deti mohou mit daleko vetsi vhled do Pravdy, nez dospeli lide. Deti jsou cistsi a vnimavejsi pro tyto veci. Sam si vzpominam, jak jsem o techto vecech uz filozofoval a premyslel, kdyz jsem jako 6-ti lety zacal ministrovat. |To byla ta nejvetsi skola v takovem veku a pri oltari s moudrym starsim knezem, ktery slouzil jeste podle stareho a nejdokonalejsiho obradu zady k lidem. V …More
Presne tak, male deti mohou mit daleko vetsi vhled do Pravdy, nez dospeli lide. Deti jsou cistsi a vnimavejsi pro tyto veci. Sam si vzpominam, jak jsem o techto vecech uz filozofoval a premyslel, kdyz jsem jako 6-ti lety zacal ministrovat. |To byla ta nejvetsi skola v takovem veku a pri oltari s moudrym starsim knezem, ktery slouzil jeste podle stareho a nejdokonalejsiho obradu zady k lidem. V takovem veku, kdyz dite otvira svou dusicku a rozum Bohu, tak Pan Buh ho nejvice vyucuje a tyto veci se pekne zasazuji v jeho dusi a upevnuji.
BernadettaJaMalinka
Blažene dieťa, ktoré môže odmalička počúvať o základných večných pravdach kresťanskej viery!!
Nech mu to len neukradnu a nespochybnia na tom náboženstve...