Stylita
6438
Stylita
Dnes má svátek sv. Saturnin

Saturninus, ep. Tolosan.
29. listopadu, připomínka
Postavení: biskup a mučedník
Úmrtí: asi 250
Patron: Sardinie, Navarry, Toulouse, Cagliari, Weißenau, Minderau; vzýván za dobrou smrt, proti moru, bolestem hlavy a závratím
Atributy: býk, biskup

Legendy o tomto světci se již od samého původu rozcházejí a proto naše pojednání začíná až tím, že byl od papeže Fabiána …More
Dnes má svátek sv. Saturnin

Saturninus, ep. Tolosan.
29. listopadu, připomínka
Postavení: biskup a mučedník
Úmrtí: asi 250
Patron: Sardinie, Navarry, Toulouse, Cagliari, Weißenau, Minderau; vzýván za dobrou smrt, proti moru, bolestem hlavy a závratím
Atributy: býk, biskup

Legendy o tomto světci se již od samého původu rozcházejí a proto naše pojednání začíná až tím, že byl od papeže Fabiána ustanoven biskupem galských provincií, tehdy misijního území dnešní Francie. Podle legendy získal při cestě za pomocníka Honesta* z Nimes. V městě Toulouse mělo být jeho misijní sídlo. Poté co se zde usadil, začal velmi brzy vystupovat proti pohanským svatyním, brojit proti prostopášnostem, poukazovat na nesmyslnost pověr a stavět kostel pravému Bohu. Byl-li přítomen s Kristovým křížem při sobě, přestalo se dařit věštcům a modloslužebné kněze přepadal strach. Zaříkali rychle modly a pak tvrdili, že nechtějí mluvit pro přítomnost křesťanského kněze - biskupa Saturnina a jeho věřících.
V Toulouse, které bylo zejména obchodním městem, byl údajně dominantou chrám římských bohů a mít se dobře znamenalo být zadobře s jeho kněžími. Tento úmysl rozhodně neměli biskup Saturnin se svým pomocníkem, neboť jim šlo o šíření pravd evangelia. Konflikt se stal nevyhnutelným neboť kompromis by nebyl ani možný.
Věřících kolem biskupa stále přibývalo a jednoho dne se v blízkosti svého chrámu potkali pohané, vedoucí býka k oběti, s biskupem a jeho knězem.
Někdo z těch, kdo se připravovali na pohanskou slavnost, poukázal na biskupa Saturnina s jeho pomocníkem, označil je za nepřátele bohů rozsévající novou víru a za viníky nedostatku věšteb. Padlo rozhodnutí ho zajmout a přimět, aby sám obětoval bohům, které odmítal, nebo se stal obětí pro ně. Z pohanského zástupu se ozvaly hlasy volající po jeho smrti.
Saturnin byl dalek toho, aby se zachránil zapřením víry, kterou sem přišel hlásat a před oltářem božstva mu legenda vkládá do úst slova: „Znám jediného pravého Boha a jemu výhradně obětuji oběť chvály. Bohové vaši jsou zlí duchové a vy jim sloužíte nikoli oběťmi zvířat, které jsou ničemností, nýbrž záhubou svých duší. Jak můžete chtít, abych se bál vašich bohů, o nichž slyším, jak sami říkáte, že mají strach ze mne ?“
Pohané se ho po jeho výrocích chopili, uvázali ho za býka a postarali se, aby biskupovou krví bylo zkropeno schodiště a prostor před jejich chrámem. Býk potom smýkal zohavenou mrtvolu ulicemi města dokud se provaz nepřetrhl.
Mnoho křesťanů se rozuteklo, ale dvě věřící ženy Saturnina sebraly a uctivě pohřbily. Později biskup Hilarius zbudoval nad jeho hrobem kapli a Bůh na přímluvu mučedníka zde zbožným věřícím prokazoval mimořádné milosti. Biskup Silvius na tomto místě ve 4. století začal stavět velký chrám, který dokončil jeho nástupce Exsuperius. V roce 1080 došlo k přestavbě chrámu na jednu z nejmohutnějších románských bazilik.
zdroj: catholica.cz/?id=4859
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/01advent/01_01.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V ten den se Hospodinův výhonek stane ozdobou a slávou, plod země (bude) ctí a chloubou těm, kteří se zachrání z Izraele. Každý, kdo zbude na Siónu, kdo zůstane v Jeruzalémě, bude se nazývat svatým, každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. Až smyje Pán špínu siónských dcer, až spláchne krev …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/01advent/01_01.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V ten den se Hospodinův výhonek stane ozdobou a slávou, plod země (bude) ctí a chloubou těm, kteří se zachrání z Izraele. Každý, kdo zbude na Siónu, kdo zůstane v Jeruzalémě, bude se nazývat svatým, každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. Až smyje Pán špínu siónských dcer, až spláchne krev Jeruzaléma z jeho středu dechem soudu a dechem vytříbení, utvoří Hospodin nad každým místem siónské hory a nad jejím shromážděním oblak přes den, dým a zář plápolajícího ohně v noci, neboť Hospodinova velebnost bude celého (toho místa) ochranným stánkem, který skýtá stín ve dne proti vedru a bezpečné útočiště proti vichru a dešti.
Iz 2,1-5

Žalm:
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
"Do domu Hospodinova půjdeme!"
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!

Jeruzalém je vystavěn jako město
spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny,
kmeny Hospodinovy.

(Jak to zákon přikazuje Izraeli,
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.

Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují;
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích!)

Kvůli svým bratřím a přátelům
budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli domu Hospodina, našeho Boha,
budu ti přát štěstí.
Zl 122

Evangelium:
Mt 8,5-11
Martina Bohumila Lutherová
Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují;
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích!
Stylita
z pravoslavného prostředí

Svatý a ctihodný nový mučedník Filumen
památka 16. / 29. listopadu
Svatý ctihodný nový mučedník, archimadrita Filumen, se narodil 28. října 1913 ve městě Nikósii (Nikósie taktéž Lefkósie) na Kypru.
V roce 1927 spolu se svým bratrem Alexandrem vstoupili do monastýru Stavro Vuni (řecky Σταυροβούνι, monastýr na ostrově Kypru založen roku 327 svatou císařovnou Helenou). V …More
z pravoslavného prostředí

Svatý a ctihodný nový mučedník Filumen
památka 16. / 29. listopadu
Svatý ctihodný nový mučedník, archimadrita Filumen, se narodil 28. října 1913 ve městě Nikósii (Nikósie taktéž Lefkósie) na Kypru.
V roce 1927 spolu se svým bratrem Alexandrem vstoupili do monastýru Stavro Vuni (řecky Σταυροβούνι, monastýr na ostrově Kypru založen roku 327 svatou císařovnou Helenou). V roce 1934, přijel spolu se svým bratrem Alexandrem do svaté země, kde vstoupil do svatohrobského bratrstva a začal studovat gymnázium Jeruzalémské Pravoslavné Církve. Tady přijali roku 1934 spolu mnišský postřih se jmény Filumen a Elpidios.
V tom samém roce Filumen byl rukopoložen na jerodiákona. Jeho bratr už jeromonach Elpidios, byl později povolán na službu do Alexandrijské Pravoslavné Církve.
Otec Filumen po ukončení semináře roku 1939, měl různá poslušenství v Jeruzalémské Patriarchii, několik let také vedl svůj mnišský život v Lávře svatého Sávy. 1. listopadu 1944, byl rukopoložen na jeromonacha. Nesl poslušenství představeného různých chrámů a monastýrů ve Svaté Zemi.
8. května 1979 byl pověřen igumenem monastýru u Jakubovy studně v v Samařsku (Samařsko, Samaří - severní část západního břehu Jordánu), kde byl zabit v oltáři chrámu 29. listopadu 1979.
Předtím než přijal archimadrita Filumen svojí mučednickou smrt, objevila se v tomto monastýru, skupina židovských fanatiků, kteří po něm chtěli a velmi hlasitě i vyžadovali, aby byly sundány kříže a ikony z místa Jakubovi studně, z toho důvodu, že tyto symboly křesťanství jim překáží v modlitbě, v tomto pro ně posvátném místě.
Toto odmítl otec Filumen odmítl a připomněl jim, že Jakubova studna, byla a zůstává pravoslavnou svatyní po dobu několika set let. Na to mu bylo odpovězeno, aby se připravil na nejhorší, jestliže odtud neodejde.
29. listopadu 1979 v den památky svatého apoštola Matouše, když byla velká průtrž mračen a silně pršelo, vtrhli vrahové do monastýru. Sekyrou udeřili otci Filumenovi dvakrát do obličeje, a způsobili mu tak ránu v podobě kříže, z vrchu dolů a od jednoho ucha do druhého, vypíchli mu obě oči. Na pravé ruce mu odsekly prsty, kterými pravoslavný křesťan zobrazuje na sobě znamení svatého kříže. Toto se vrahům zdálo ještě málo, a znesvětili svatý chrám, rozbili svatý Kříž, poničili a znesvětili bohoslužebné nádoby.
30. října 1983, Jeho Blaženost Diodor, Patriarch Jeruzalémský († 2000), v doprovodu řeckých biskupů, archimandritů, kněží a mnichů vykonal vyzdvihnutí a odkrytí ostatků otce Filumena.
Když vyzdvihli ostatky z hrobu na hřbitově bratrstva Hospodinova Hrobu na hoře Sión, vyšlo najevo, že ostatky jsou zcela netlené. Ostatky otce Filumena, byly omyty a obléknuty do nového kněžského roucha, a byly přeneseny do chrámu řeckého pravoslavného semináře na Siónu. Tam byly několik měsíců a poté byly novu uloženy do nového hrobu na siónském hřbitově.
8. ledna 1985 ostatky svatého filumena, byly znovu vyzdvihnuty z hrobu a potom byly položeny ve schráně, v chrámu Svaté Trojice na Siónu.
29. srpna 2008 v předvečer dne vysvěcení nově dostavěného chrámu v čest svaté Fotinie Samaritánky, řeckého monastýru nad Jakubovou studní v Samařsku, byly ostatky ctihodného nového mučedníka Filumena slavnostně přeneseny do Šekemu (arabsky Nábulus, hebrejsky Šchem nebo Šekem).
Přesně třicet let od dne svojí mučednické smrti, 29. listopadu 2009 byl svatý a ctihodný nový mučedník Filumen, byl připočten do zástupu svatých.
Svatý a ctihodný nový mučedníku Filumene, pros Boha za nás!
Tropar hlas 3.
Přemožiteli démonů, který rozháníš temné mocnosti, svou pokorou jsi zdědil zemi,
a nyní panuješ na Nebesích, přimlouvej se proto za nás u Milosrdného Boha, aby spasil duše naše.
zdroj: fb Pravoslavný křesťan
Martina Bohumila Lutherová
Zajímavé jak běsy dovedou na člověka působit i přes krev a šťávy...
Jak je důležité toto vědět, aby člověk dokázal odkrýt i různé vlastní
nevolnosti.

... Pán nedovoluje zkoušet člověka nad jeho síly. Ve válce se zlem křesťanům dodává sil, které jim pomáhají zvítězit....

Kromě oblasti myšlenkové padlí duchové mohou působit na sféru citů a vůle. Sv. Nil Sinajský o tom píše tak: "Když závistivý …More
Zajímavé jak běsy dovedou na člověka působit i přes krev a šťávy...
Jak je důležité toto vědět, aby člověk dokázal odkrýt i různé vlastní
nevolnosti.

... Pán nedovoluje zkoušet člověka nad jeho síly. Ve válce se zlem křesťanům dodává sil, které jim pomáhají zvítězit....

Kromě oblasti myšlenkové padlí duchové mohou působit na sféru citů a vůle. Sv. Nil Sinajský o tom píše tak: "Když závistivý démon nedokáže ovlivnit naši mysl, působí na krev a šťávy, aby pomocí nich vytvořil v mysli představy a naplnil je mnohými obrazy". Působením na tělo běs navádí člověka k pocitům chtivosti, vznětlivosti, hněvu atd. Vidíme to na příkladu sv. Justiny, ve které démon, poslaný kouzelníkem, rozpaloval pocit vášně a žádostivosti, ale byl odehnán modlitbou svaté.orthodoxia.cz/andele.htm
Martina Bohumila Lutherová
Nevěřím, že by to byli židé co ty zvěrstva páchali.
Přikláním se, že to byli pookřtění chazaři, typu vlasovci,
trockisti ,jezoviti, skrátka bezbožníci. Kdo má před očima
Desatero - nemůže taká zvěrstva dělat.