Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks839

Kardinál Burke o modlitbe ruženca. Video: Prof Dariusz Oko Islamizácia západnej civilizácie

Kardinál Burke o modlitbe ruženca. Video: Prof Dariusz Oko Islamizácia západnej civilizácie. V týchto dňoch – takých nepokojných pre svet i pre Cirkev – by katolíci z celého sveta mali dobýjať útokom…More
Kardinál Burke o modlitbe ruženca. Video: Prof Dariusz Oko Islamizácia západnej civilizácie.
V týchto dňoch – takých nepokojných pre svet i pre Cirkev – by katolíci z celého sveta mali dobýjať útokom Nebo a prosiť Boha, aby sa obnovilo rešpektovanie ich práv, najmä pokiaľ ide o ochranu ľudského života, ochranu posvätnosti manželstva a rodiny, ako aj možnosť slobodného praktizovania náboženstva.

Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/5209

Modlitba ruženca spočíva v opakovaní slov vyjadrujúcich našu hlbokú lásku k Bohu. Nie je to nejaké nudné cvičenie, ale ustavične sa opakujúce vyjadrenie hlboko zakorenenej lásky. Slová tejto modlitby nás nikdy nebudú unavovať, podobne ako ani ich opakovanie, pretože vďaka nim sa dostávame bližšie k Bohu, ktorého milujeme z celého srdca.

Cieľom tejto metódy modlitby je pomocou meditácie o rôznych fázach Jeho vtelenia prehĺbiť náš spôsob preciťovania tajomstva lásky, ktorou nás Boh obdarúva. Forma tejto modlitby zdôrazňuje tajomstvo Boha, ktorý sa stal človekom a prijal ľudské srdce Syna, ktorý sedí po pravici Otca, pod Nepoškvrneným srdcom Panny Márie.

Kristus Pán sa Petra trikrát opýtal: „Miluješ ma?“ A on trikrát odpovedal: „Ty vieš, že ťa milujem!“ (Jn 21, 15-19). Toto opakovanie otázky a odpovede nám pomáha pochopiť krásu modlitby ruženca ako opakujúcej sa odpovede na Božiu lásku. Jej slová vyjadrujú našu túžbu po čoraz užšom spojení s Kristom a po pripodobnení sa Mu.

Ružencová modlitba je krásnym vyjadrením našej každodennej konverzie v Kristovi, skrze ktorého sme posväcovaní. Metóda ruženca je v súlade s ľudskou prirodzenosťou a do modlitby zapája celú našu bytosť. Ruženec vyjadruje našu neustálu túžbu po Kristovi. Ako konštatoval svätý Ján Pavol II. v apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae, „tento spôsob nielenže napomáha zotrvať v modlitbe, ale istým spôsobom v nás až fyzicky udržiava plameň túžby, aby sa Kristus stal dychom, dušou nášho života, jednoducho všetkým (č. 27)“.

Ruženec je odpoveďou na potrebu meditačnej modlitby, ktorú často možno nájsť v obradoch iných náboženstiev nezlučiteľných s našou vierou. Ruženec nám pomáha dosiahnuť požadovaný meditatívny stav spôsobom, ktorý je plne v súlade s katolíckou vierou.

Pápežské rady
Svätý otec Ján Pavol II. ukázal mnoho rôznych metód, vďaka ktorým je modlitba ruženca ešte účinnejšia. Napríklad odporúča pred prednesením každého tajomstva využiť svätý obrázok (ikonu). Vďaka prítomnosti ikony alebo iného posvätného obrazu naše mysle a srdcia budú účinnejšie zameriavať svoju pozornosť na túto konkrétnu udalosť alebo okamih Kristovho života (RVM, č. 29). Svätý otec zároveň pripomína, že ruženec nie je náhradou za meditatívne čítanie Svätého písma (lectio divina), ale skôr prebúdza túžbu meditovať nad Božím slovom a je výsledkom tejto meditácie.

Ďalšia pápežská rada sa týka prednesenia tajomstva po prečítaní príslušnej pasáže zo Svätého písma, ktorá môže byť podľa okolností kratšia alebo dlhšia. Čítanie známych textov Božieho slova nám pomáha osvojovať si tajomstvá našej viery v modlitbe. Nejde o pripomínanie si informácie, ale o to, aby sme umožnili hovoriť Bohu (č. 30).
Okrem toho Svätý otec považuje za vhodné po prednesení každého tajomstva a po prečítaní príslušnej pasáže Písma sa na primeraný čas zastaviť a zamerať svoju pozornosť na príslušné tajomstvo. Tak ako sú v liturgii odporúčané chvíle ticha, tak aj pri odriekaní ruženca je vhodné sa po vypočutí Božieho slova na chvíľu odmlčať, zatiaľ čo sa myseľ zameriava na obsah daného tajomstva. (č. 31).

Základným prvkom ruženca je modlitba Zdravas Mária, pomocou ktorej nás Preblahoslavená Panna vedie ku Kristovi. Ústredným a kľúčovým prvkom tejto modlitby je však meno Ježiš. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že konečným cieľom celého ruženca je získať pomoc od Márie pri vyslovovaní Kristovho mena s láskou, aby sme v našom živote stále plnšie prijímali Jej Syna.

Zámery intencie našej doby
Svätý Ján Pavol II. končí svoj apoštolský list o ruženci vyzdvihnutím dvoch úmyslov tejto každodennej modlitby: za pokoj vo svete a za rodiny. Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i naším pokojom (Ef 2, 14). Modlitba ruženca nám umožňuje zažiť Kristov pokoj v našich životoch. Cesta k pokoju začína úctou k dôstojnosti každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť; od ochrany integrity manželstva a rodiny a od ochrany náboženskej slobody.

Svätý pápež nás vyzýva, aby sme sa vrátili k zvyku spoločne sa modliť ruženec v našich domovoch: členovia rodiny, hľadiaci na Ježiša, si dokážu taktiež po čase pozerať do očí, komunikovať medzi sebou, preukazovať solidaritu, odpúšťať si navzájom, žiť zmluvu lásky obnovenú Božím Duchom (č. 41).
Túto mocnú modlitbu by sme mali odovzdať našim deťom, aby mohli po nej siahnuť v časoch skúšky. Rodinný ruženec je veľkou pomocou pri evanjelizácii rodiny, vďaka ktorej nové bytosti rastú nielen fyzicky, ale aj v sláve.

Svätý Ján Pavol II. nás nabáda ku každodennej modlitbe ruženca. S dôverou znovu vezmite do rúk ruženec. Objavte ho vo svetle Písma, v súlade s liturgiou a v kontexte vášho každodenného života (č. 43).
kardinál Raymond Leo Burke – bývalý prefekt Apoštolskej signatúry, patrón Suverénneho rádu Maltézskych rytierov.

alianciazanedelu.sk/archiv/5209
Kardinál Burke síce vyzýva na modlitby, ale jeho konanie je mimoriadne zvláštne. Na jednej strane hovorí o kresťanstve, o Ježišovi Kristovi, kritizoval Bergólia za pohanstvo a prijímanie pohanských božstiev do Cirkvi, no na druhej strane vyslovuje vernosť a jednotu tomu istému pápežovi, ktorý ničí Ježišovu Cirkev a smilní s pohanskými náboženstvami a pohanskými bohmi. Posledný príklad "bohyňa …More
Kardinál Burke síce vyzýva na modlitby, ale jeho konanie je mimoriadne zvláštne. Na jednej strane hovorí o kresťanstve, o Ježišovi Kristovi, kritizoval Bergólia za pohanstvo a prijímanie pohanských božstiev do Cirkvi, no na druhej strane vyslovuje vernosť a jednotu tomu istému pápežovi, ktorý ničí Ježišovu Cirkev a smilní s pohanskými náboženstvami a pohanskými bohmi. Posledný príklad "bohyňa zeme Pachamama".

Evanjelium jasne hovorí, že nemôže nikto slúžiť dvom pánom. Tiež Evanjelium jasne hovorí, že máme milovať jedného Boha, ktorý sa zjavil v božskej osobe Ježiša Krista a ktorý jasne povedal, že je jediná cesta a pravda, a niet žiadnej inej cesty. Neprijímať žiadnych iných bohov, za ktorými je skrytý samotný Diabol, otec lži. A Burke vyslovil vernosť a jednotu s Bergóliom. Hrá falošnú hru. Jeho slová nie sú jasné, že áno má byť áno a nie má byť nie! Kardinál Burke odpadol od pravej viery v nášho pána Ježiša Krista. Jeho výzvy a modlitby nebudú nikdy vyslyšané, lebo je to neúprimný človek, ktorý už zradil Ježiša Krista, ktorého má zastávať na tejto zemi. Hrá na dve strany.
Paxus
Stehlik @ekans zase si vožralej?
ekans
ekans
prodali celé Slovensko
ekans
celý dohovor za rodinu sa podelal z masonérie
dalila
O čom teraz hovoríš,lego neviem vyjsť z komentárov
ekans
ekans
a páni biskupi sa podelali tiež
Otvorený list Mgr. D. Kovačiča, PhD. v ktorom žiada biskupov: Aby prehodnotili svoje stanovisko a verejne začali podporovať tie snahy, ktoré majú ochrániť naše Slovensko, našu spoločnosť a budúce generácie a naopak, aby ste sa verejne vyhranili voči tým aktivitám, ktoré evidentne nemajú požehnanie Najvyššieho
alianciazanedelu.sk/archiv/5211
ekans
ekans
modernista nemá katolickou víru, proto se podělal, at si přečte něco o sv. Atanášovi