Clicks1.5K
Varovanie
5

DAŽDE, ZÁPLAVY A ZNIČENIE BUDÚCEJ ÚRODY BUDÚ VÝSLEDKOM TRESTU Z NEBA

DAŽDE, ZÁPLAVY A ZNIČENIE BUDÚCEJ ÚRODY BUDÚ VÝSLEDKOM TRESTU Z NEBA

posolstvo z 11.augusta 2012 o 20:10 hod
knihapravdy.sk/…icenie-buducej-urody-budu-vysledkom-trestu-z-neba/


Moja vrúcne milovaná dcéra, dažde, ktoré budú padať na celý svet, predstavujú záplavu slz, ktoré padajú z Mojich očí, keď pozorujem Božie deti, ako blúdia, tak ďaleko od cesty večnej spásy.
Dažde, záplavy a zničenie budúcej úrody budú výsledkom trestu z neba.
Údolie slz sa vynorí všade a budú z toho obviňovať klimatické zmeny a globálne otepľovanie. Ale nie je tomu tak.
Tak veľa ľudí vo svete neverí v Boha. Neuctievajú Ma, Jeho milovaného Syna. Namiesto toho oni sú pohltení fanatickou vášňou k falošným bohom.
Čo tým myslím?
Títo ľudia vytvárajú hrdinov a idoly vo svete televízie, módy, hudby a športu.
Potom ich povyšujú na ľudské idoly a vzdávajú im pocty.
Potom si z nich urobia modly spôsobom, ktorý poškodzuje nielen ich samých, ale aj osobu, ktorú takto vyniesli.
Veria, že tieto idoly sú posvätné a robia všetko, čo môžu, aby napodobnili ich životný štýl, ich spôsob obliekania, ich osobnosť dokonca aj ich fyzický vzhľad
To vedie k pohanstvu.
Všetko toto bolo predpovedané, Moja dcéra.
Svet bude zbožňovať falošných bohov.
Títo ľudia sú plní lásky k svojim telám, k sebe samým s malým milosrdenstvom a láskou preukázanou ku svojim blížnym v ich zatvrdilých srdciach.
Ich srdcia sa zmenili na kameň.
Oni nemilujú Boha. Namiesto toho oni boli očarovaní Satanom, ktorý im vložil tieto presvedčenie a myšlienky do ich mysle.
Už nie je úcta k ľudskému telu.
Telo je stvorené Bohom a ako také je chrámom, navrhnutým, v ktorom prítomnosť Božia by mala prebývať.
Keď Satan pokúša ľudstvo, tak sa zameriava na telo a na potešenie, ktoré hľadá skrze zmyslov.
Toto je prečo teraz ľudstvo miluje svoje vlastné telo do takej miery, že ho stavia na piedestál.
Nikdy nie sú spokojní s tým, ako bolo telo utvorené Bohom, neustále hľadajú ako zlepšiť, zmeniť opraviť ľudské telo tak, aby to vyhovovalo ich predstave dokonalosti.
Ich spôsob, akým najmä ženy menia svoje telá a ponúkajú to svetu nemravnými spôsobmi , sa Mi hnusí.
Takéto ženy, ktoré nemajú hanbu pri odhaľovaní svojich tiel, páchajú hriech, aj keď si to nemusia uvedomovať. Myslia si, že je prípustné zneužívať telo, s ktorým sa narodili a ukazovať sa na obdiv spôsobom, ktorý môže byť príčinou hriechov.
Ich sebaláska je jedným z najťažších hriechov pýchy. Potom presviedčajú mladé dievčatá, že je prijateľné, predvádzať svoje telá na verejnosti takýmto spôsobom.
Tak mnohé hriechy tela sú vychvaľované vo svete a považované za prijateľné.
Avšak všetky sú trestuhodné po smrti. Nielen, že je spáchaný hriech, ale to prezentujú ako dobru vec.
Cudzoložstvo je dnes prijateľné a schvaľované.
Vražda už viac nešokuje a už tam nie je rešpekt k ľudskému životu.
Sexuálna nemorálnosť vzrastá a je ospravedlňovaná.
Dni takého hriešneho správania sa blížia ku koncu.
Kým ľudstvo nepripustí, že hriech bude vždy hriechom, stratí právo vôjsť bránami raja.
Lebo pre každý hriech, ktorým ste vinní, tá časť tela, ktorú ste použili pri páchaní hriechov, bude pálená a čistená v očistci.
Ak je hriech smrteľný budete naveky cítiť bolesť ohňa, trhať tú časť vášho tela, ktorú ste použili pri spáchaní hriechov. Nebude koniec takým mukám.
Prečo, prečo nepočúvajú svoje srdcia. Tak veľa ľudí vie, že to, čo robia, je zlé, ale nedbajúc pokračujú v hrešení , pretože je to
prijateľné v očiach sveta.
Zábavné a mediálne priemysly vytvorili falošné prijatie takéhoto správania, že mnoho nevinných duší bolo skazených klamstvami.
Len Pravda ich teraz môže zachrániť. Je im dávaná Kniha Pravdy, ale budú počúvať? Satan a jeho padlí anjeli urobia všetko, aby zaistili , žeby nepočuli.
Bude to iba vtedy, keď tresty budú ukázané z neba, že oni budú mať odložiť ich prázdne, zbytočné a odporné zvyky. Pretože budú príliš zaneprázdnení snažiť sa prežiť a položiť chlieb do ich úst.
Žiaľ, bude to iba cez takéto tresty, že ľudstvo môže byť očistené na tejto Zemi.
Tým, že im je daný dar očisty počas ich života, je im daná príležitosť, aby sa vyhli jazerám ohňa.
Váš milovaný Spasiteľ
Ježiš Kristus
Varovanie
Poselství Ježíše ze dne 12. června 2013 v 23:50.

NIKDY TO NEDĚLEJTE, NEBOŤ JE TO JEDINÝ HŘÍCH, KTERÝ SE MI SVÝM POKRYTECTVÍM HNUSÍ

Má vroucně milovaná dcero,
jak se vší svou mocí pokouším zažehnout duše věřících, nejdříve a především v těchto mých svatých poselstvích světu, musím zase znovu varovat ty, kteří mluví špatně o mém svatém Slovu. Zatímco vyhledávám duše vlažných ve své víře, …More
Poselství Ježíše ze dne 12. června 2013 v 23:50.

NIKDY TO NEDĚLEJTE, NEBOŤ JE TO JEDINÝ HŘÍCH, KTERÝ SE MI SVÝM POKRYTECTVÍM HNUSÍ

Má vroucně milovaná dcero,
jak se vší svou mocí pokouším zažehnout duše věřících, nejdříve a především v těchto mých svatých poselstvích světu, musím zase znovu varovat ty, kteří mluví špatně o mém svatém Slovu. Zatímco vyhledávám duše vlažných ve své víře, proč musí ti, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu, odsuzovat Pravdu, když je vám dávána Beránkem Božím prostřednictvím těchto poselství?
Kdo by k vám mohl promlouvat tímto způsobem v mém svatém jménu a troufal si postavit se před vás? Nikdo. Jen díky Boží moci vám může být mé Slovo oznámeno prostou a jasnou řečí.
Člověk bude stále hřešit, ať už se dopouští hříchů, které jsou stejné u vás všech na světě, nebo které jsou závažného druhu. Všichni jste hříšníci.
Jeden hříšník nemůže nikdy odpustit jinému v mém jménu, pokud by to nebylo z mého oprávnění skrze skutek zpovědi, který vás na krátkou chvíli osvobozuje od hříchu. Žádný hříšník nemůže odsoudit jiného hříšníka v mém jménu, neboť k tomu nemá právo. Pokud odsoudíte jiného hříšníka, i když je vinen i tím nejzávažnějším skutkem proti Bohu, vaše duše zčernají, jako ona osoba, kterou veřejně odsuzujete v mém jménu.
Cožpak nevíte, jakou Mi působíte bolest a žal, když se navzájem zraňujete? Cožpak jste Mi vůbec neporozuměli? Neučili jste se snad, proč jsem pro vás zemřel? Vy, kteří ještě nechápete Pravdu, musíte nyní naslouchat. Neodsuzuji vás kvůli vašim hříchům, protože vás miluji a odpustím vám každý hřích, a nezáleží na tom, jak strašný může být. Ale když se prohlásíte v mém jménu na roveň Mně a soudíte jiného hříšníka za použití mého jména, odsoudím vás také.
Ani jeden z vás, bez ohledu na to, jak vás miluji, nemůže soudit jiného. Jen Mně, Ježíši Kristu, bylo mým Otcem dáno právo soudit lidstvo – nikomu jinému. Dopustíte-li se takového hříchu, budete čelit mému soudu. Nikdy to nedělejte, protože je to jediný hřích, který se Mi svým pokrytectvím hnusí.
Lidstvu již téměř nadešel čas, aby uvidělo Pravdu. Pokud však můj Otec na vás nesešle četné tresty, jen nemnozí odpovědí na moje volání, včetně těch, kteří Mi prohlašují oddanost. Tak slepí jste k Pravdě věčného života, tak odolávající slyšet Boží Slovo, že jediný způsob, jak vás přimět naslouchat, je seslat na vás tresty.
Až se přihodí první z mnoha, mnozí řeknou, že to jsou přírodní katastrofy, ale až budou na vás dopadat tak rychle, a nebudete mít kam utéct, až potom uznáte, že vás postihla ruka Boží.
Můj Otec otřese celým světem. Vy, kteří pochybujete, že existuje, poznáte, že tyto události nemohou být přičítány pouze přírodě. Vy, kteří ve Mne věříte, ale zesměšňujete tato Boží poselství, budete polykat vaše slova a budete si chtít vyříznout jazyky, protože si brzy uvědomíte, jak Mě vaše ničemná slova urazila. Nejen že se rouháte Bohu, ale bráníte této Boží misi zachraňovat duše.
Za každou duši, kterou Mi odepřete, budete trpět navěky. Když se vzpurně stavíte před Boží tvář, nebude vám dovoleno to činit. Nezapomeňte, že bez ohledu na to, jak vás miluji, zasáhnu, pokud se pokusíte sabotovat Boží dílo v této poslední misi k záchraně lidstva.
Nastal čas, aby Kniha Pravdy byla nyní dána světu. Když Mě následujete, ale nepřijímáte Mě teď, když vás volám, nedělejte si starosti, neboť vás nebudu soudit. Ale když se pokusíte bránit Mi zachraňovat Boží děti, srazím vás.

Váš Ježíš
Spasitel lidstva
TerezaK
Lidstvu již téměř nadešel čas, aby uvidělo Pravdu
dyk
"Posväť ich Pravdou."