Varovanie
Poselství Ježíše ze dne 12. června 2013 v 23:50.

NIKDY TO NEDĚLEJTE, NEBOŤ JE TO JEDINÝ HŘÍCH, KTERÝ SE MI SVÝM POKRYTECTVÍM HNUSÍ

Má vroucně milovaná dcero,
jak se vší svou mocí pokouším zažehnout duše věřících, nejdříve a především v těchto mých svatých poselstvích světu, musím zase znovu varovat ty, kteří mluví špatně o mém svatém Slovu. Zatímco vyhledávám duše vlažných ve své víře, …More
Poselství Ježíše ze dne 12. června 2013 v 23:50.

NIKDY TO NEDĚLEJTE, NEBOŤ JE TO JEDINÝ HŘÍCH, KTERÝ SE MI SVÝM POKRYTECTVÍM HNUSÍ

Má vroucně milovaná dcero,
jak se vší svou mocí pokouším zažehnout duše věřících, nejdříve a především v těchto mých svatých poselstvích světu, musím zase znovu varovat ty, kteří mluví špatně o mém svatém Slovu. Zatímco vyhledávám duše vlažných ve své víře, proč musí ti, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu, odsuzovat Pravdu, když je vám dávána Beránkem Božím prostřednictvím těchto poselství?
Kdo by k vám mohl promlouvat tímto způsobem v mém svatém jménu a troufal si postavit se před vás? Nikdo. Jen díky Boží moci vám může být mé Slovo oznámeno prostou a jasnou řečí.
Člověk bude stále hřešit, ať už se dopouští hříchů, které jsou stejné u vás všech na světě, nebo které jsou závažného druhu. Všichni jste hříšníci.
Jeden hříšník nemůže nikdy odpustit jinému v mém jménu, pokud by to nebylo z mého oprávnění skrze skutek zpovědi, který vás na krátkou chvíli osvobozuje od hříchu. Žádný hříšník nemůže odsoudit jiného hříšníka v mém jménu, neboť k tomu nemá právo. Pokud odsoudíte jiného hříšníka, i když je vinen i tím nejzávažnějším skutkem proti Bohu, vaše duše zčernají, jako ona osoba, kterou veřejně odsuzujete v mém jménu.
Cožpak nevíte, jakou Mi působíte bolest a žal, když se navzájem zraňujete? Cožpak jste Mi vůbec neporozuměli? Neučili jste se snad, proč jsem pro vás zemřel? Vy, kteří ještě nechápete Pravdu, musíte nyní naslouchat. Neodsuzuji vás kvůli vašim hříchům, protože vás miluji a odpustím vám každý hřích, a nezáleží na tom, jak strašný může být. Ale když se prohlásíte v mém jménu na roveň Mně a soudíte jiného hříšníka za použití mého jména, odsoudím vás také.
Ani jeden z vás, bez ohledu na to, jak vás miluji, nemůže soudit jiného. Jen Mně, Ježíši Kristu, bylo mým Otcem dáno právo soudit lidstvo – nikomu jinému. Dopustíte-li se takového hříchu, budete čelit mému soudu. Nikdy to nedělejte, protože je to jediný hřích, který se Mi svým pokrytectvím hnusí.
Lidstvu již téměř nadešel čas, aby uvidělo Pravdu. Pokud však můj Otec na vás nesešle četné tresty, jen nemnozí odpovědí na moje volání, včetně těch, kteří Mi prohlašují oddanost. Tak slepí jste k Pravdě věčného života, tak odolávající slyšet Boží Slovo, že jediný způsob, jak vás přimět naslouchat, je seslat na vás tresty.
Až se přihodí první z mnoha, mnozí řeknou, že to jsou přírodní katastrofy, ale až budou na vás dopadat tak rychle, a nebudete mít kam utéct, až potom uznáte, že vás postihla ruka Boží.
Můj Otec otřese celým světem. Vy, kteří pochybujete, že existuje, poznáte, že tyto události nemohou být přičítány pouze přírodě. Vy, kteří ve Mne věříte, ale zesměšňujete tato Boží poselství, budete polykat vaše slova a budete si chtít vyříznout jazyky, protože si brzy uvědomíte, jak Mě vaše ničemná slova urazila. Nejen že se rouháte Bohu, ale bráníte této Boží misi zachraňovat duše.
Za každou duši, kterou Mi odepřete, budete trpět navěky. Když se vzpurně stavíte před Boží tvář, nebude vám dovoleno to činit. Nezapomeňte, že bez ohledu na to, jak vás miluji, zasáhnu, pokud se pokusíte sabotovat Boží dílo v této poslední misi k záchraně lidstva.
Nastal čas, aby Kniha Pravdy byla nyní dána světu. Když Mě následujete, ale nepřijímáte Mě teď, když vás volám, nedělejte si starosti, neboť vás nebudu soudit. Ale když se pokusíte bránit Mi zachraňovat Boží děti, srazím vás.

Váš Ježíš
Spasitel lidstva
TerezaK
Lidstvu již téměř nadešel čas, aby uvidělo Pravdu
dyk
"Posväť ich Pravdou."