Clicks491
Otčenáš
4

Prorok Nátan ke králi Davidovi, proroctví o Mesiáši

1I stalo se, když král sídlil ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinek od všech jeho okolních nepřátel,
2že řekl král proroku Nátanovi: Pohleď, já sídlím v cedrovém domě a Boží truhla sídlí pod stanovou plachtou.
3Nátan králi odpověděl: Jdi a učiň vše, co máš na srdci, protože Hospodin je s tebou.
4Oné noci se však stalo Hospodinovo slovo k Nátanovi:
5Jdi a řekni mému otroku Davidovi: Toto praví Hospodin: Ty mi chceš postavit dům, abych v něm sídlil?
6Vždyť jsem nesídlil v domě ode dne, kdy jsem vyvedl Izraelce z Egypta, až dodnes, ale přecházel jsem ve stanu jako příbytku.
7Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoli, řekl jsem snad některému z izraelských kmenů, kterému jsem přikázal pást můj lid Izrael: Proč mi nepostavíte cedrový dům?
8A nyní toto pověz mému otroku Davidovi: Toto praví Hospodin zástupů: Vzal jsem tě z pastvin, od chovu ovcí, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem.
9Byl jsem s tebou, kamkoli jsi šel, a vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Učiním tvé jméno velké, jako je jméno velikánů na zemi.
10Nachystám pro svůj lid Izrael území, zasadím ho, bude bydlet na svém místě a nebude se již třást. Bídáci ho nebudou již pokořovat jako na počátku,
11ode dne, kdy jsem ustanovil soudce nad svým lidem Izraelem. Dám ti odpočinek od všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on postaví dům tobě.
12Až se naplní tvé dny a ulehneš se svými otci, dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde ze tvých beder a upevním jeho království.
13On postaví dům pro mé jméno a upevním jeho královský trůn navěky.
14Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Když bude činit zlo, budu ho kárat lidskou holí a ranami lidských synů.
15Mé milosrdenství však od něj neodstoupí, jako jsem je odňal od Saula, kterého jsem před tebou odstranil.
16Trvalý bude tvůj dům i tvé království navěky před tebou, tvůj trůn bude navěky pevně stát.
17Nátan Davidovi pověděl všechna tato slova a celé toto vidění.
18Nato král David vešel, posadil se před Hospodinem a řekl: Kdo jsem já, Panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem?
19I toto bylo ještě málo ve tvých očích, Panovníku Hospodine, a tak jsi promluvil ještě o domu svého otroka do vzdálené budoucnosti. Ať je to poučením pro člověka, Panovníku Hospodine.
20Co ti může David ještě dále říct? Ty znáš svého otroka, Panovníku Hospodine.
21Kvůli svému slovu a podle svého srdce jsi učinil všechny tyto velké věci a dal jsi to svému otroku poznat.
22Proto jsi veliký, Panovníku Hospodine. Ano, není nikdo jako ty a není Boha kromě tebe — tak, jak jsme na vlastní uši slyšeli.
23A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, kterého šel Bůh vykoupit sobě za lid, a učinil si jméno, když vykonal pro ně velké a hrůzu vzbuzující činy, pro tvou zemi. Vyhnal jsi před svým lidem, který jsi vykoupil pro sebe z Egypta, národy a jejich bohy.
24Určil sis svůj lid Izrael za svůj lid navěky. Ty, Hospodine, ses stal jejich Bohem.
25A nyní, Hospodine Bože, naplň navěky slovo, které jsi promluvil o svém otroku a o jeho domě, a učiň, jak jsi prohlásil.
26Tak bude tvé jméno veliké navěky, když budou říkat: Hospodin zástupů je Bůh nad Izraelem; a dům tvého otroka Davida bude pevně stát před tebou.
27Ty, Hospodine zástupů, Bože Izraele, jsi odhalil uchu svého otroka a řekl jsi: Postavím ti dům. Proto tvůj otrok našel odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu.
28Nyní, Panovníku Hospodine, ty jsi Bůh, tvá slova jsou pravdivá a promluvil jsi ke svému otroku toto dobro.
29Nyní rač požehnat dům svého otroka, aby byl navěky před tebou. Ty, Panovníku Hospodine, jsi promluvil a tvým požehnáním bude požehnán dům tvého otroka navěky.
2. Sam 7. kapitola
Otčenáš
Slovo Hospodinovo o Mesiáši -
14Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Když bude činit zlo, budu ho kárat lidskou holí a ranami lidských synů.
Jistě bude pro mnohé z vás překvapením, jak mluví Bůh Otec o Synu člověka. Římští ideologové před vás postavili falešný obraz, který při srovnání s Božím Slovem neobstojí.
Stylita
jde o Šalamouna
Otčenáš
Hospodin skrze proroka Nátana k Davidovi hovoří o Mesiáši.
Král David to pochopil správně, viz verš -
19I toto bylo ještě málo ve tvých očích, Panovníku Hospodine, a tak jsi promluvil ještě o domu svého otroka do vzdálené budoucnosti. Ať je to poučením pro člověka, Panovníku Hospodine.
Správně to pochopil i apoštol Pavel, když v Listu Židům, první kapitole píše -
1Mnohokrát a mnoha způsoby …More
Hospodin skrze proroka Nátana k Davidovi hovoří o Mesiáši.
Král David to pochopil správně, viz verš -
19I toto bylo ještě málo ve tvých očích, Panovníku Hospodine, a tak jsi promluvil ještě o domu svého otroka do vzdálené budoucnosti. Ať je to poučením pro člověka, Panovníku Hospodine.
Správně to pochopil i apoštol Pavel, když v Listu Židům, první kapitole píše -
1Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích;
2na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky.
3On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech.
4Stal se tím vznešenější nad anděly, čím význačnější jméno dědičně obdržel.
5Neboť kterému z andělů kdy řekl: ‚Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil‘? A opět: ‚Já mu budu otcem a on mi bude synem‘?

Srovnej 2 Sam 7:14 Já budu jeho otcem a on bude mým synem.
Není to Šalamoun, kdo postaví dům pro Boží Jméno = Boží Chrám.
18Židé mu však namítli: »Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?«
19Ježíš jim odpověděl: »Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!«
20Tu židé řekli: »Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?«
21On však to řekl o chrámu svého těla.
J 2. kapitola
Zkuste někdy chápat poselství Písma svatého duchovně, abyste nebyli jako Židé. Buďte dobré mysli.
Otčenáš
44A řekl jim: Toto jsou slova, jež jsem k vám promluvil, když jsem ještě byl s vámi, že všechny věci, napsané o mně v Mojžíšově zákoně a prorocích a žalmech, musí být splněny.
45Tu otevřel jejich mysl k chápání Písem.

Lk 24. kapitola

14Ovšem člověk se schopnostmi pouze přirozenými nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího Ducha. Zdají se mu hloupé a nemůže je pochopit, protože ty věci se …More
44A řekl jim: Toto jsou slova, jež jsem k vám promluvil, když jsem ještě byl s vámi, že všechny věci, napsané o mně v Mojžíšově zákoně a prorocích a žalmech, musí být splněny.
45Tu otevřel jejich mysl k chápání Písem.

Lk 24. kapitola

14Ovšem člověk se schopnostmi pouze přirozenými nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího Ducha. Zdají se mu hloupé a nemůže je pochopit, protože ty věci se dají posoudit jen s pomocí Ducha.
1. Kor 2:14