Otčenáš
Slovo Hospodinovo o Mesiáši -
14Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Když bude činit zlo, budu ho kárat lidskou holí a ranami lidských synů.
Jistě bude pro mnohé z vás překvapením, jak mluví Bůh Otec o Synu člověka. Římští ideologové před vás postavili falešný obraz, který při srovnání s Božím Slovem neobstojí.
Stylita
jde o Šalamouna
Otčenáš
Hospodin skrze proroka Nátana k Davidovi hovoří o Mesiáši.
Král David to pochopil správně, viz verš -
19I toto bylo ještě málo ve tvých očích, Panovníku Hospodine, a tak jsi promluvil ještě o domu svého otroka do vzdálené budoucnosti. Ať je to poučením pro člověka, Panovníku Hospodine.
Správně to pochopil i apoštol Pavel, když v Listu Židům, první kapitole píše -
1Mnohokrát a mnoha způsoby …More
Hospodin skrze proroka Nátana k Davidovi hovoří o Mesiáši.
Král David to pochopil správně, viz verš -
19I toto bylo ještě málo ve tvých očích, Panovníku Hospodine, a tak jsi promluvil ještě o domu svého otroka do vzdálené budoucnosti. Ať je to poučením pro člověka, Panovníku Hospodine.
Správně to pochopil i apoštol Pavel, když v Listu Židům, první kapitole píše -
1Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích;
2na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky.
3On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech.
4Stal se tím vznešenější nad anděly, čím význačnější jméno dědičně obdržel.
5Neboť kterému z andělů kdy řekl: ‚Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil‘? A opět: ‚Já mu budu otcem a on mi bude synem‘?

Srovnej 2 Sam 7:14 Já budu jeho otcem a on bude mým synem.
Není to Šalamoun, kdo postaví dům pro Boží Jméno = Boží Chrám.
18Židé mu však namítli: »Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?«
19Ježíš jim odpověděl: »Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!«
20Tu židé řekli: »Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?«
21On však to řekl o chrámu svého těla.
J 2. kapitola
Zkuste někdy chápat poselství Písma svatého duchovně, abyste nebyli jako Židé. Buďte dobré mysli.
Otčenáš
44A řekl jim: Toto jsou slova, jež jsem k vám promluvil, když jsem ještě byl s vámi, že všechny věci, napsané o mně v Mojžíšově zákoně a prorocích a žalmech, musí být splněny.
45Tu otevřel jejich mysl k chápání Písem.

Lk 24. kapitola

14Ovšem člověk se schopnostmi pouze přirozenými nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího Ducha. Zdají se mu hloupé a nemůže je pochopit, protože ty věci se …More
44A řekl jim: Toto jsou slova, jež jsem k vám promluvil, když jsem ještě byl s vámi, že všechny věci, napsané o mně v Mojžíšově zákoně a prorocích a žalmech, musí být splněny.
45Tu otevřel jejich mysl k chápání Písem.

Lk 24. kapitola

14Ovšem člověk se schopnostmi pouze přirozenými nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího Ducha. Zdají se mu hloupé a nemůže je pochopit, protože ty věci se dají posoudit jen s pomocí Ducha.
1. Kor 2:14