Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista!

Kto je skutočne zodpovedný za túto vážnu a zlú situáciu vo svete, v cirkvi, v kresťanstve a u ľudí?
Veľmi vážna téma a mne ako kresťanovi katolíkovi sa píše o tejto téme ťažko, a s bolesťou v srdci. Ale som povinný o nej hovoriť, pretože som „prijal lásku k Pravde“ 2Sol 2,10! Túto tému som krátko spomenul aj v článku „Znamenia posledných čias“ Znamenia posledných čias.
Veď sa pozrite všetci, aká katastrofálna situácia je vo svete! Totálny chaos, odpad od viery, strach, bezprávie, neistota, strata práce, genocída a zotročenie národov, ľudí, zatváranie do domácich väzení (zatiaľ...), veľký reset, lockdowny, dopredu pripravená epidémia, kontrola ľudí, kontrola myslenia, trestanie za názor, pád akože „demokracie“, pád základných právnych systémov, divadielka hašterenia sa politikov v médiách a televízii, arogancia moci vladárov, akože dobrovoľno-násilne testovanie, očkovanie. Gates sa netají, že chce zredukovať ľudí, lebo nás je veľa. A nie je sám! Juvenílna justícia – kradne deti z dobrých rodín, aby ich dala na objednávku niekomu inému, homosexualita, pedofília, sodomia, upevňovanie moci NWO, falošný ekumenizmus s tolerovaním bludov a heréz, strata ohlasovania Evanjelia!
A keď pozerám videa, diskusie a čítam články, tak každý len obviňuje: elity, vlády, prezidentov, premiérov, politikov. Lenže tí všetci, ako poskokovia, robia ako otroci iba to, čo im nakážu tajuplné elity sveta, ktoré sú bez adresy, bez mien, a v konečnom dôsledku je za tým Lucifer s celým peklom, ktorý cez svojich sluhov – démonov a posadnutých ľudí, chce „zasvätiť svet“ sebe – ZLU! Napr. aj očipovaním – Zjv 13, 15-18 (teraz vakcinovaním)! Ale toto zasvätenie nie je zasvätením Bohu, ale Satanovi – Božiemu nepriateľovi, ktorý nás chce naveky uvrhnúť do pekla!
Ale uvedom si, milý čitateľ, že tento ZLÝ, by nemohol toto robiť, keby bol v mene Ježiša Krista niekým silným veriacim služobníkom a apoštolom odhalený, vyhnaný, pomenovaný, a hlavne keby niekto zodpovedný a silný pred týmto ZLOM varoval kresťanov a svet a nedovolil mu vstúpiť do domu Mt 24,43! Tá jediná sila, spoločenstvo, tá nevesta, ktorá mohla tomuto zabrániť, bola Rímsko-katolícka Cirkev! Oni mali byť „stĺpom a oporou Pravdy“ 1 Tim 3,15! Ak chceš, tak si aj nájdi a prečítaj: Pascendi Dominici gregis – o modernizme – pp. sv. Pius X, Mortalium animos – pp. Pius XI, Cum ex apostolatus officio – o strate úradu heretikov, pp. Pavol IV.
Teraz uvediem pár dôležitých Božích Slov z Písma, ktoré sú na pochopenie vážnosti témy veľmi potrebné na to, aby si vedel o čom píšem:
Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.“ Jn 10, 11-13.
Sv. apoštol Pavol píše: „Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou“ Sk 20, 30
Ján píše: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ Zjv 17, 1-3
Ježiš hovorí: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli“ Jn 16, 12.
Ján píše: „I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju videl, veľmi som sa zadivil“ ( θαῦμα=zvláštnosť, údiv, úžas, začudovanie, μέγα=veľmi Zjv 17, 6)
O akej žene sa v Písme píše??? O akej neviestke sa píše, keď sa jej hovorí „veľká“?
Väčšina katolíkov (a je ich teraz 1,3 miliardy!) pri týchto miestach a pri otázke, kto je táto veľká neviestka, zbožne vykľučkuje, vycúva a nechce počuť Pravdu. Hoci drvivá väčšina katolíkov, ako tak poznajúcich Písmo, pri otázke: „ tak kto je táto neviestka?“, povie: „to sú tí zlí jednotlivci v rim.kat. cirkvi, či pár kardinálov, biskupov, či kňazov, to nie je celá Rim-kat. Cirkev, nemôže byť, lebo sa jej to nemôže stať, brány pekelné ju predsa nepremôžu“ Mt 16,18. Nik neprizná, že sa v týchto proroctvách Písma hovorí o CELEJ HIERARCHII a celom duchovenstve Rímsko-katolíckej cirkvi!!!!

„V mene Ježiša Krista, Božieho Syna: ty, pápež, kardinál, arcibiskup, biskup, kňaz, diakon, ktorý si doteraz nerobil pravdivé pokánie, nevaroval si boží ľud nad tým, že zloduchovia vnikli do Cirkvi, vnikli do stáda..., tak si za tento odpad za túto zradu zodpovedný a kráčaš cestou do večného zatratenia!!!“
„Ty, veriaci kresťan katolík, ktorý čítaš tieto riadky,... ak nebudeš poslúchať viac Boha, ako ľudí, Sk 5,29, a neoddelíš sa podľa Slova v Zjv 18, 4 – Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán – čo je vyjdenie z vatikánskej neviestky ale v celej štruktúre biskupstiev a farností, ktorá sa stále falošne nazýva – pravá Rim-kat. cirkev, ktorá už nemôže robiť pokánie, lebo je prehnitá, nehlása Slovo Božie celé, iba naoko, ako kozmetickú zásterku, ktorú už nemožno reformovať,... tak aj ty kráčaš spolu s touto hierarchiou do záhuby, a za života budeš mať účasť na ranách Božieho hnevu!!!“ Toto je napísané s láskou k tebe, ale aj s láskou ku Pravde.
Tí kresťania, ktorí dostali ten dar poznania a majú lásku k Pravde, tak tí všetci musia očakávať Pána Ježiša s láskou, pokorou, s vierou a nádejou, s pokáním a hoci môžu tak isto prejsť ohňom skúšok, či utrpenia, tak majú ten najväčší dar: VEČNÝ ŽIVOT, darovaný a zaslúžený Ježišom Kristom, pretože ako poslušné ovečky počúvajú Ježišov hlas a idú za Ním. Aleluja Ježišovi!
Milí čitateľ, ktorý si dostal Milosť prijať túto Pravdu Evanjelia, oddelil si sa od tejto veľkej neviestky, ktorá má výzor nábožnosti 2 Tim 3,5, vyšiel si z tejto prehnitej zradcovskej hierarchie, ktorej odpad zapríčinil túto skazu, tak sa neboj, že budeš sám, lebo Ježiš je s tebou! Mt 28,20. Vždy ostávaj kresťanom katolíkom až do smrti vo viere v Krista, ostaň verný náuke katolíckej Cirkvi do II vatikánskeho koncilu (dogmám, tradícii Cirkvi, Biblii). Nezakladaj novú cirkev, srdcom a životom patri Ježišovi, ktorý založil - Jednu, Svätú, Katolícku, Apoštolskú Cirkev. Ostaň verný jeho Božskému Srdcu a buď mu zasvätený. Patri aj Márii, Ježišovej Matke! Nenechaj si vziať večný život od zradných a falošných pastierov, 1Tim 6,12, pre ktorých táto zlá situácia vo svete nastala!!!
Pre presnejšie pochopenie, zradní a falošní pastieri boli už pápeži ( Ján XXIII – Roncalli, ktorý zvolal II. Vat.koncil, Pavol VI - Montini, Ján Pavol II – Wojtyla, bozkávajúci korán, modliaci sa v Assisi s pohanmi, Benedikt XVI-Ratzinger, - ktorý neplatne vyhlásil za svätého JP II. a terajší „ktorý hovorí, že je iba biskupom“ - František Bergoghlio, prijímajúci modlu Pachamamu, kolaborujúceho s WHO, doporučujúci vakcinovať svet, ), a tiež kardináli, arcibiskupi, biskupi, preláti, kňazi, rehoľníci, rehoľnice a diakoni!!!
Vy všetci ste zodpovední za túto hroznú situáciu vo svete, pretože ste mlčali, keď bolo treba hovoriť, nehlásali ste zdravé učenie, ale šteklili uši - 2Tim 4,3, nehlásali ste celú Pravdu Evanjelia, vlkom ste dovolili aby vnikli do ovčinca, a oni trhali stádo a teraz máte zatvorené kostoly a nemáte už komu kázať!!! Boh sa vysmievať nedá – Gal 6,7. Mali ste varovať ľud Boží od heréz II vat. koncilu, ktorý hovorí, že máme jedného boha s Islamom, hinduistami, budhistami, čo je heréza maxima!!! Za tie zradcovské strieborniaky, ktoré vám chodia na účty ako Judášovi, ste v teple farských úradov, biskupských úradov a užívate si pohodlie, hoci duše hynú vo svete a na uliciach!!! Tolerovali a tiež hlásali ste bludy, zriedené Evanjelium, vyhovárajúc sa pred falošnou poslušnosťou ste zohli kolená pred hierarchiou, hoci Vám Boh dával do svedomia, aby ste svojich šéfov v bludoch neposlúchali ale ich napomenuli, že kráčajú v hriechoch, že ste kolaborovali s vladármi tohto sveta!!! Vypásli ste svoje bruchá na deň zakáľačky Jak 5,5! Bolo a je Vám takto dobre tu na zemi! Ale iba dočasu, lebo na Vás, na TEBA dopadá prekliatie podľa Gal 1,8!!! Užívať si poklonkovanie, starostlivosť, zabezpečenie, desiatky, milodary, ale teraz budeš za toto všetko niesť zodpovednosť, lebo Boh prichádza súdiť najprv Teba, pretože SÚD začína od Božieho domu 1 Pt 4,17 !
Vy, preláti a hierarchia katolíckej cirkvi, ste škvrnami na hodoch lásky, pasiete samých seba, ste oblakmi bez vody, stromy bez ovocia, dvakrát mŕtve, bludné hviezdy! Pre vás sú pripravené mrákoty tmy naveky!!! Jud 12-13. A môžete pred kamerami robiť divadielko, pred Božím zrakom bude všetko odhalené! Jn 3,20.

Ak ani teraz nebudeš robiť skutočné – VEREJNÉ POKÁNIE, aby si zachránil seba a duše tebe zverené, tak pre teba je pripravené večné zatratenie („kde ich červ neumiera a oheň nezhasína“ Mk 9,49), pretože si zhrešil proti Duchu svätému: odporoval poznanej zjavenej Pravde, zatvrdil si srdce voči spasiteľným napomenutiam a tvrdošijne zotrvával v nekajúcnosti !!!
Nakoľko ten veľký odpad začal už počas II vatikánskeho koncilu, mal si dlhý čas na pokánie, ale pokánie si nerobil a tak je pripravený pre teba Boží hnev !!! Zjv 14,10. A času už nebude Zjv 10,6.
Ovce si nechal bez dozoru napospas vlkom, bludné náuky si dovolil vpustiť do Cirkvi ako je: liberálna teológia, aggiornamento, spoločenstvo s pohanmi, ktorým sa už nehlása Evanjelium, a mnoho iných, preto čistota katolíckej náuky bola pošpinená a z nevesty Kristovej sa stala neviestka antikrista!
„Tomu však, ktorý má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť v plesaní pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva a veleba, vláda a moc pred všetkými vekmi i teraz, i po všetky veky. Amen“ Jud 24
běda vám bezbožníci
Ptáš se kdo je vinen? Všichni kde věří v TROJJEDINÉHO BOHA.
Toto učení /římských senátorů ,kteří ve 4. stol obsadili
biskupství Říma/je vzpourou proti Božímu Slovu.
viz:
Poučení pro nenávistné sudičeMore
Ptáš se kdo je vinen? Všichni kde věří v TROJJEDINÉHO BOHA.
Toto učení /římských senátorů ,kteří ve 4. stol obsadili
biskupství Říma/je vzpourou proti Božímu Slovu.
viz:

Poučení pro nenávistné sudiče
Laco Bajzo and one more user link to this post
Hiwea
Smrteľná nevedomosť katolíkov v otázkach viery. Neznalosť, ktorá umožňovala modernistom vládnuť bez alebo len s veľmi malým rozporom.
Unam Sanctam SK
Napísali ste aj mnoho pravdivých vecí, ALE!!! Nevesta Kristova je Katolícka Cirkev. Zamieňate druhovatikánsku sektu s KC. KC nie je definovaná budovami. Tí, ktorí tvrdošijne odmietajú jej učenie, sú exkomunikovaní z Cirkvi. Ak niekto poprie dogmu KC, je prekliaty, je vyhostený z Cirkvi, mystického tela Kristovho, a nemá v nej žiadnu autoritu. Toto je dogma.
Títovi 3:10-11 - 10 Bludárovi sa …More
Napísali ste aj mnoho pravdivých vecí, ALE!!! Nevesta Kristova je Katolícka Cirkev. Zamieňate druhovatikánsku sektu s KC. KC nie je definovaná budovami. Tí, ktorí tvrdošijne odmietajú jej učenie, sú exkomunikovaní z Cirkvi. Ak niekto poprie dogmu KC, je prekliaty, je vyhostený z Cirkvi, mystického tela Kristovho, a nemá v nej žiadnu autoritu. Toto je dogma.
Títovi 3:10-11 - 10 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. 11 Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba.

Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 23), 29. jún 1943: „Lebo nie každý priestupok, hoci by mohol byť ťažkým zlom, je taký, že zo svojej vlastnej podstaty samotnej [suapte natura] oddeľuje človeka od Tela Cirkvi [ab Ecclesiae Corpore], ako to robí schizma alebo heréza alebo odpadnutie od viery.“

Katolícka Cirkev sa nemôže stať neviestkou, ak niekto popiera jej učenie, ako antipápeži II. vatikánskeho koncilu (2VK), už nie je členom Cirkvi. Môže byť členom sekty.
vatikankatolicky.com/…erezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
A tou veľkou neviestkou je falošná RKC, je sekta heretikov 2VK, ktorá sa zmocnila budov a štruktúr KC, vonkajškov, ale chýba jej viera a je to falošná cirkev. KC je mystické telo Krista, je to spoločenstvo veriacich (aj tých hriešnych), ale nie heretikov. Preto sa tí "pápeži" od Jána XXIII. proste ODDELILI od RKC a založili si svoju vlastnú sektu heretickým II. vatikánskym koncilom. Toto je to čo sa stalo.

„Bl. Joachim (d. 1202): „Blízko ku koncu sveta Antikrist zvrhne pápeža a uzurpuje si jeho stolec.“

Naša Pani z La Salette, 19. september 1846: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista... Cirkev bude v zatmení.“

Proroctvo sv. Mikuláša z Flüh (1417-1487): „Cirkev bude potrestaná, pretože väčšina jej členov, vysokopostavených i nízkopostavených, sa stane tak zvrátenou. Cirkev sa bude potápať hlbšie a hlbšie až bude nakoniec vyzerať, že bola udusená a že nástupníctvo Petra a ďalších apoštolov skončilo. Ale po tomto bude víťazoslávne zvelebená pred očami všetkých pochybovačov.“

Mimo Cirkvi, Katolíckej Cirkvi, niet spásy. Cirkev existuje v malom vernom zvyšku veriacich.
Prečítajte si toto. Je to na základe učenia KC, prečo musia katolíci odmietnuť heretickú sektu v Ríme a jej falošných pastierov.
vatikankatolicky.com/…co-heretik-nemoze-byt-papezom/
vatikankatolicky.com/…-frantisek-nemoze-byt-papezom/
vatikankatolicky.com/…yt-pochabe-alebo-mozno-hereza/
vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/
vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
vatikankatolicky.com/herezy-jana-pavla-ii/
vatikankatolicky.com/antikrist/
vatikankatolicky.com/…erezy-ii-vatikanskeho-koncilu/

vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Unam Sanctam SK
Katolícka Cirkev sa nemôže stať neviestkou. Ale tí exkomunikovaní z nej si môžu založiť falošnú Cirkev a tvrdiť o nej, že je to KC. Neviestka antikrista je sekta II. vatikánskeho koncilu, t.j. to, čo väčšina ľudí dnes považuje za KC, sekta v Ríme, ktorú vedie heretik Bergoglio.
vatikankatolicky.com/…erezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/…More
Katolícka Cirkev sa nemôže stať neviestkou. Ale tí exkomunikovaní z nej si môžu založiť falošnú Cirkev a tvrdiť o nej, že je to KC. Neviestka antikrista je sekta II. vatikánskeho koncilu, t.j. to, čo väčšina ľudí dnes považuje za KC, sekta v Ríme, ktorú vedie heretik Bergoglio.
vatikankatolicky.com/…erezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Unam Sanctam SK
Ste to práve vy, kto napísal veľa slov, ale neadresoval nimi nič, iba ukázal svoju hlúposť.
2 more comments from Unam Sanctam SK
Unam Sanctam SK
Izaiáš 5:20 - Beda tým, čo zlé nazývajú dobrým a dobré zlým, čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu, horké pokladajú za sladké a sladké za horké.
V dobrom som tu ja varoval ľudí a vy napíšete hentaké nezmysly. Máte radosť z falošných pastierov, z ich "vernosti", z ich "dobroty"? Ospravedlňujete ich? Tak radšej zavrite ústa, ako by ste mali zvádzať ľudí do bludu a manipulovať nimi.
Unam Sanctam SK
Vždy ostávaj kresťanom katolíkom až do smrti vo viere v Krista, ostaň verný náuke katolíckej Cirkvi do II vatikánskeho koncilu (dogmám, tradícii Cirkvi, Biblii). Nezakladaj novú cirkev, srdcom a životom patri Ježišovi, ktorý založil - Jednu, Svätú, Katolícku, Apoštolskú Cirkev. Ostaň verný jeho Božskému Srdcu a buď mu zasvätený. Patri aj Márii, Ježišovej Matke! Nenechaj si vziať večný život …More
Vždy ostávaj kresťanom katolíkom až do smrti vo viere v Krista, ostaň verný náuke katolíckej Cirkvi do II vatikánskeho koncilu (dogmám, tradícii Cirkvi, Biblii). Nezakladaj novú cirkev, srdcom a životom patri Ježišovi, ktorý založil - Jednu, Svätú, Katolícku, Apoštolskú Cirkev. Ostaň verný jeho Božskému Srdcu a buď mu zasvätený. Patri aj Márii, Ježišovej Matke! Nenechaj si vziať večný život od zradných a falošných pastierov, 1Tim 6,12, pre ktorých táto zlá situácia vo svet nastala!!!
Práve kvôli vernosti k náuke KC (ktorá sa nemení a nezmenila ani po 2VK) musí katolík odmietnuť túto falošnú cirkev II. vatikánskeho koncilu a jej vedenie - antipápežov. Pápež nevedie falošnú cirkev a pravá Cirkev nie je vedená antipápežským heretikom.
vatikankatolicky.com/…erezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/…-frantisek-nemoze-byt-papezom/
vatikankatolicky.com/…pride-vladnut-falosnej-cirkvi/
Laco Bajzo
Unam- tým chorým vývodom tvojej sekty nikto normálny neuverí.
RKC odpadla od viery ,opustila Kristovo učenie ,tým ho vlastne tiež ukrižovala. Ten predpovedaný odpad od viery je o nej ,lebo od pravej viery môže odpadnúť len ten ,kto ju mal.
Tí ,ktorí ostali verní Kristovmu učeniu aj napriek odpadu kléru (lebo Boha máme viac poslúchať ako ľudí) sú Jeho cirkev a o nich je napísané ,že ich pekelné …More
Unam- tým chorým vývodom tvojej sekty nikto normálny neuverí.
RKC odpadla od viery ,opustila Kristovo učenie ,tým ho vlastne tiež ukrižovala. Ten predpovedaný odpad od viery je o nej ,lebo od pravej viery môže odpadnúť len ten ,kto ju mal.

Tí ,ktorí ostali verní Kristovmu učeniu aj napriek odpadu kléru (lebo Boha máme viac poslúchať ako ľudí) sú Jeho cirkev a o nich je napísané ,že ich pekelné brány nepremôžu.
Ešte otázka: Keď pôjdem na omšu do kostolov v našich dedinách,tak budem medzi ľuďmi ,ktorí odpadli od viery ,alebo medzi ľuďmi v Kristovej cirkvi? :)
Unam Sanctam SK
Práve ste dokázali, že ste totálny heretik, lebo hovoríte, že RKC, hlavná podmnožina Nevesty Kristovej (KC), bola premožená pekelnými bránami, t.j. smrť šíriacimi jazykmi heretikov a ich náukami (toto učí samotná Katolícka Cirkev o "pekelných bránach", čo to znamená).
Novus ordo je neplatná a katolíci sa jej nemôžu zúčastňovať pod trestom ťažkého hriechu. Drvivá väčšina ľudí v kostoloch …More
Práve ste dokázali, že ste totálny heretik, lebo hovoríte, že RKC, hlavná podmnožina Nevesty Kristovej (KC), bola premožená pekelnými bránami, t.j. smrť šíriacimi jazykmi heretikov a ich náukami (toto učí samotná Katolícka Cirkev o "pekelných bránach", čo to znamená).

Novus ordo je neplatná a katolíci sa jej nemôžu zúčastňovať pod trestom ťažkého hriechu. Drvivá väčšina ľudí v kostoloch v jednote s Rímom, Babylonom, neviestkou babylonskou, je heretická. Popierajú dogmy KC. O nevyhnutnosti spovede, katolícke učenie o ospravodlivení, spochybňujú to, iní poperajú, popierajú mimo Cirkvi niet spásy atď. a mnohí sú ekumenisti, atď. Vlci v ovčom rúchu ich pripravujú o vieru... Časť malých detí, ktorá je dobrej vôle a neodmieta učenie KC, je súčasťou KC. Ale dospelí sú takmer všetci heretikmi, členami sekty 2VK.
Ináč ešte si aj odporujete, lebo tvrdíte, že tí verní učeniu Kristovmu (čo je učenie KC) sú členmi Kristovej Cirkvi, zatiaľ čo RKC, pravá Cirkev, odpadla od viery a stala sa teda sektou, čo je heréza. Takže čo to vlastne tvrdíte? Že tí novus ordo heretici sú v Cirkvi Krista, keď vyznávajú spoločenstvo s falošnou RKC v Ríme? Alebo že RKC je falošná cirkev a ľudia sa od nej musia odlúčiť? Čo ste vlastne? Katolíkom určite nie. Však to je absurdné, čo píšete. Len nech ľudia vidia, čo ste za herertika.
Unam Sanctam SK
"Ukrižovanie KC" je to, že bude zmenšená na verný zvyšok katolíkov, nie, že odpadne od viery, čo je heréza. Ale vy vyznávate, že RKC je falošná cirkev, pretože ju premohli pekelné brány, heretici a ich náuky, a pravú Cirkev pekelné brány nemôžu premôcť. vatikankatolicky.com je katolícka webstránka
One more comment from Unam Sanctam SK
Unam Sanctam SK
Bajzo nie je katolík a spadá pod mnohé exkomunikácie Katolíckej Cirkvi.
Hermenegild
Bez Cirkvi niet spásy. Hlava a pastier je Kristus a verné ovečky sú údmi jeho tela. Všetko ostatné bude odrezané a budú spálené neplodné letorasty.
Unam Sanctam SK
To, čo bolo odrezané, sú heretici (vrátane tých antipápežov, ktorí si založili novú nekatolícku sektu prostredníctvom 2VK). Oni sa odrezali svojimi herézami od Cirkvi, a preto neboli pápežmi, lebo heretici nemôžu veliť v Cirkvi (Satis Cognitum), lebo ani len nie sú v Cirkvi. Môžu veliť mimo Cirkvi svojej sekte.
Laco Bajzo
Unam- antipápeži nezaložili nejakú novú organizáciu ,ktoré by existovala paralelne vedľa RKC.Oni infiltrovali a ovládli tú Kristom založenú ,zmenili učenie a teraz celá táto organizácia hlása a verí inému evanjeliu,slobodomurárskemu ekumenizmu ,namiesto evanjelia. Tým sa splnilo Písmo a stala sa neviestkou ,lebo dnes celá slúži globálnym silám.
Unam Sanctam SK
Učenie KC je nemenné, to je dogma. Nie ste katolík.
Hermenegild
Zabudli ste, že Cirkev bude na konci časov ukrižovaná, ako jej Majster, že musí vyjsť na Golgotu. Až keď si bude Satan istý úplným víťazstvom, Pán ho zhodí do ohnivého jazera dychom svojich úst. Preto bude prenasledovanie, akého nebolo ani za prvých kresťanov, sofistikované, technologické, deptajúce. A to čo vidíme v hierarchii, je infiltrované Satanom a to bude všetko odrezané.
Unam Sanctam SK
Bude a je ukrižovaná, mystické telo Krista trpí, Cirkev trpí, lebo momentálne nemá pápeža a Neviestka babylonská sa zmocnila hmotných štruktúr Katolíckej Cirkvi, seminárov, škôl, kostolov, atď., a tiež preto, lebo sa Cirkev zmenšila na malý verný zvyšok veriacich v časoch tohto záverečného odpadnutia pred koncom sveta.
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/More
Bude a je ukrižovaná, mystické telo Krista trpí, Cirkev trpí, lebo momentálne nemá pápeža a Neviestka babylonská sa zmocnila hmotných štruktúr Katolíckej Cirkvi, seminárov, škôl, kostolov, atď., a tiež preto, lebo sa Cirkev zmenšila na malý verný zvyšok veriacich v časoch tohto záverečného odpadnutia pred koncom sveta.
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/

vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Ale Cirkev samotná, mystické telo Krista a spoločenstvo pravých veriacich nemôže odpadnúť od viery, môže sa iba zmenšiť. Katolíci majú vieru a heretici Neviestky majú budovy. Je to falošná paralelná Cirkev, ktorá je pekelnou bránou, nie zvyšková pravá K. Cirkev, ktorú pekelné brány nepremohli a nepremôžu.

vatikankatolicky.com/…pride-vladnut-falosnej-cirkvi/
Laco Bajzo
Unam-
A brány pekelné ju nepremôžu
Prečo starozákonní Izraeliti neverili Božiemu prorokovi Jeremiášovi?
Izraeliti dpadli od svojho Boha, slúžili pohanským bohom z iných národov a predsa si mysleli ,že Boh nemôže zničiť ani ich národ ani Jeruzalem a Boží chrám v ňom. Prečo si boli takí istí? Lebo sa spoliehali na Božie prísľuby kráľovi Dávidovi:
„Až sa tvoje dni doplnia a pôjdeš k svojim …More
Unam-
A brány pekelné ju nepremôžu
Prečo starozákonní Izraeliti neverili Božiemu prorokovi Jeremiášovi?
Izraeliti dpadli od svojho Boha, slúžili pohanským bohom z iných národov a predsa si mysleli ,že Boh nemôže zničiť ani ich národ ani Jeruzalem a Boží chrám v ňom. Prečo si boli takí istí? Lebo sa spoliehali na Božie prísľuby kráľovi Dávidovi:
„Až sa tvoje dni doplnia a pôjdeš k svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka ,ktorý bude z tvojich synov a upevním jeho kráľovstvo. On mi postaví dom a ja upevním jeho kráľovstvo na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom a neodnímem mu svoju milosť, ako som ju odňal tomu ,ktorý bol pred tebou. Ustanovím ho svojom dome a vo svojom kráľovstve na veky a jeho tron bude pevný na veky.“
Na základe tohto Božieho prísľubu bolo pre nich nepredstaviteľné ,že by Boh dopustil zničenie mesta ,chrámu i odvedenie ľudu do Babylonského zajatia. Preto sa všetci vtedajší izraelskí proroci pri obliehaní Jeruzalema asýrskym kráľom Sennacheribom spoliehali a odvolávali na Boží zákrok, hoci dávno svojho Boha opustili. Všetci stáli v opozícii proti proroctvu Jeremiáša ,ktorý ľudu ohlasoval prichádzajúci Boží trest ,zničenie mesta a potrestanie odpadlého Božieho ľudu odvedením do Babylonského zajatia. V krátkom čase ich Boh presvedčil ,že si nesprávne vyložili jeho prísľub.
Aj dnešní kresťania z RKC ,dnešný Boží ľud Novej Zmluvy sa nechal zradným klérom zviesť ku klaňaniu sa pohanským náboženstvám a ich božstvám, opustil evanjelium a prijal podsunuté náboženstvo synagogy satanovej ekumenizmus. Slepo prijali všetky herézy vrátane tých najväčších ,že Aláh je totožný s Bohom ,ktorý poslal svojho jednorodeného Syna ,aby nezahynul nik ,kto v neho verí, ale aby mal život večný. Uverili vierolomnému kléru ,že všetky náboženstva sú od Boha a páčia sa mu ,hoci Biblia hovorí o tom, že to Boží nepriateľ je ten kto nasial a narobil tieto falošné cesty a že len jedna úzka cesta a úzka brána vedie do neba a tou je Ježiš Kristus a viera v jeho evanjelium.
Aj títo oklamaní a od pravej viery odpadlí kresťania sa presne takto isto mylne spoliehajú na Kristov prísľub ,že jeho cirkev postavenú na skale ,v ktorej dal primát Petrovi pekeľné brány nepremôžu. Aj oni si tento prísľub vykladajú tak ako sa im hodí a zapredaný klér ich v tom na ceste do pekla uisťuje. Tak ,ako starozákonným Izraelitom aj týmto odpadlým a oklamaným veriacim posiela Boh prorokov ,ktorí im hlásajú pravé evanjelium a varujú ich pred zapredaným klérom a ním pripravovaným satanovým veľkým Babylonom náboženstiev.
Ale títo veriaci nechcú počuť pravdu a spoliehajú na vierolomných pastierov z RKC ,ktorí ich tiež upokojujú ,že je všetko v poriadku a tým ,ktorí odpad vidia zase ,že Boh zasiahne a o všetko sa postará. Nech sa len pekne ďalej pohodlne plavia do pekla na tom veľkom Titaniku s honosným názvom RKC .
Nepoznajú Písmo a tí ,ktorí poznajú mu neveria. Vedeli by ,že tak ,ako starozákonný Jeruzalem a chrám z čias proroka Jeremiáša aj ten dnešný Vatikán a chrám sv.Petra má dni spočítané. O odpade od pravej viery a zrade hovorí kap.17Zj.sv.Jan .
Písmo nazýva RKC ,túto zradnú organizáciu babylonskou neviestkou a vo verši 15,16,17 a 18 je spečatený jej osud. Preto tých ,ktorí sú z pravdy Božie slovo v kap.18 Zj.sv. Jan vyzýva: „... vyjdite z neho ľud môj ,aby ste nemali účasti na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán ,lebo jeho hriechy siahajú až do nebies...“
O akej cirkvi teda Boh Ježiš Kristus povedal, že ju pekelné brány nepremôžu? Samozrejme o svojej a to sú tí ,ktorí sa nenechali oklamať ani vtedy ,keď celý klér hlása iné evanjelium a teda je podľa Gal.1:8-9 pod kliatbou. Tí, ktorí ostali verní napriek tomuto odpadu a zrade a oddelili sa podľa Božieho príkazu od tých ,ktorí zradili a slúžia záujmom a plánom globalistov. Verní sú a boli Kristova cirkev ,na nich platia Božie prísľuby a tí tu budú až do konca ,lebo o nich je napísané ,že ich pekelné brány nepremôžu! Verných Kristovmu evanjeliu pekelné brány nepremôžu!
Unam Sanctam SK
Nie ste katolík a neviete, čo je RKC alebo KC. Neviestka babylonská je sekta 2VK, o nej hovorí Apokalypsa. Rím padol, nie RKC.
Unam Sanctam SK
Ale vy si myslíte, že oni sú pápežmi, ak sa nemýlim.