Clicks1.7K

Święty Boże..

BIBLIA ŁACIŃSKO - POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKUBA WUJKA SI Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA…More
BIBLIA

ŁACIŃSKO - POLSKA

CZYLI


PISMO ŚWIĘTE

STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO


X. JAKUBA WUJKA SI

Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA SI

przełożonym na język polski

~~~~~~

WYDANIE

X. S. KOZŁOWSKIEGO

Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego

~~~~~~

WE CZTERECH TOMACH in 8-vo maj.

(fracta pagina)

––––––––––

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM I. (djvu, 192.7 Mb)

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM II. (djvu, 344.9 Mb)

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM III. (djvu, 228.7 Mb)

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM IV. (djvu, 278.9 Mb)

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

–––––––––––

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom I. Obejmujący Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczby, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów i Rut. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896, str. XXIV+542.

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom II. Obejmujący Księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon, dwie Ezdrasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezjastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Ekklezjastyka. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896, str. 1065.

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom III. Obejmujący Księgi: Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Micheasza, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza i dwie Machabejskie. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896, str. 686.

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom IV. Obejmujący Księgi Nowego Testamentu, jako to: Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, czternaście listów św. Pawła, list św. Jakóba, dwa listy św. Piotra, trzy listy św. Jana, list św. Judy i Objawienie św. Jana. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1898, str. 844. (1)

Przypisy:
(1) Por. 1) Nowy Testament. W przekładzie polskim Wielebnego Ojca Jakuba Wujka SI. (Wydanie nowe przejrzane i objaśnione).

2) Ks. Jakub Wujek SI, Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

2) Novum Testamentum latine. Vulgatae versionis Clementinae. Textui breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit Fridericus Brandscheid.

3) P. Jacobus Tirinus SI, In universam S. Scripturam commentarius. Tom. IV. Novum Testamentum.

4) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa.

5) P. Henricus Marcellius SJ, Theologia Scripturae divinae.

6) Wybór z Pisma świętego. Tom I-II. Według tłumaczenia Ks. Jakóba Wujka T. J., dla życia religijnego młodzieży szkolnej, jako też ogółu wiernych współziomków w Kościele katolickim, przystosował Ks. Władysław Budzik. Wydanie ozdobione licznymi ilustracjami. Miejsce Piastowe 1932-1933.

7) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakóba Wujka T. J., Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament ks. Stanisław Styś prof. egzeg. w Kolegj. Bobolanum w Lublinie; Nowy Testament ks. Jan Rostworowski b. prof. teol. dogm. w Kolegj. Krak., Kraków 1935. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

8) Ks. Biskup Dr. Antoni Szlagowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakóba Wujka T. J., Wydanie czwarte. Kraków 1928. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

9) Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył X. Fr. A. Symon, Arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. Jan Korzonkiewicz. Kraków. SKŁAD GŁÓWNY "KSIĘGARNIA KRAKOWSKA". DRUKARNIA "GŁOSU NARODU".

10) Ks. Dr Edward Górski, Profesor Sem. Duch. w Sandomierzu, Księga Psalmów. Tekst i komentarz. Wydanie drugie. Sandomierz 1930.

11) Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego, PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884.

12) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.
woj_tek shares this
Orare pro me
Szukam -Już długo całości wydania - tzn. dokładnie tego zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską ze Starym Testamentem jak przedstawia strona wstępna. W sieci (pdf) dostępna jest tylko z Nowym Testamentem - Tak się zastanawiam czy ktoś celowo nie przedstawia ST czy następuje inny techniczny błąd?

Ilustracje i opisy są SUPER Nowy Testament mam prawie wydrukowany Stary pozostaje Tajemnicą.

P.S. …More
Szukam -Już długo całości wydania - tzn. dokładnie tego zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską ze Starym Testamentem jak przedstawia strona wstępna. W sieci (pdf) dostępna jest tylko z Nowym Testamentem - Tak się zastanawiam czy ktoś celowo nie przedstawia ST czy następuje inny techniczny błąd?

Ilustracje i opisy są SUPER Nowy Testament mam prawie wydrukowany Stary pozostaje Tajemnicą.

P.S. Jedyna Biblia z Aprobatą i tak wspaniałą nagrodą - Złotym Medalem - Od Tysiąclatki próbowali u JPII uzyskać podobne ale im się nie udało.
BIBLIA ŁACIŃSKO - POLSKA

CZYLI
PISMO ŚWIĘTE

STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO


X. JAKUBA WUJKA SI

Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA SI

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM I. (djvu, 192.7 Mb)

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM II. (djvu, 344.9 Mb)

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM III. (djvu, 228.7 Mb)

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM IV. (…More
BIBLIA ŁACIŃSKO - POLSKA

CZYLI
PISMO ŚWIĘTE

STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO


X. JAKUBA WUJKA SI

Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA SI

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM I. (djvu, 192.7 Mb)

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM II. (djvu, 344.9 Mb)

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM III. (djvu, 228.7 Mb)

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM IV. (djvu, 278.9 Mb)

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)