poznanieprawdy
131.3K

Sekty - okultystyczne metody działania - despotyczni przywódcy

BÓG I MAMONA

Teologia sukcesu została wymyślona w drugiej połowie XX wieku, przez pastorów kochających mamonę, którzy potrzebowali ''biblijnego'' usprawiedliwienia wystawnego stylu życia i fortun, gromadzonych z dziesięcin i ofiar swoich ''fanów''. Więc wyszukali Staro Testamentowe obietnice, które Bóg dał Izraelowi, po czym zaczęli je głosić, jako pewną oznakę Bożego błogosławieństwa. A wszyscy wierzący kochający mamonę, przyklasnęli tej nowej ewangelii !!!
...
Chrześcijanie którzy gonią za mamoną, mają mnóstwo pieniędzy aby podróżować, kiedy i gdzie tylko chcą. Mają jej też wystarczająco wiele, aby kupować co chcą i kiedy chcą. Tylko miłośnicy mamony mogą sobie pozwolić na taki styl życia. Jednak ci, którzy prowadzą materialistyczny styl życia, nie mogą być świadkami Chrystusa pośród ludzi cierpiących.

Odnosi się to również do kaznodziejów, którzy stali się bogaci dzięki głoszeniu Ewangelii lub sprzedaży swoich książek i nagrań. Kolejną pułapką w dzisiejszych czasach, jest organizowanie wycieczek do Izraela (ziemi świętej ???). Zazwyczaj jest tak, że jeżeli pastorowi uda się namówić 10 osób na wyjazd do Izraela, to otrzymuje darmowy bilet, jako prowizję od biura podróży. Tacy kaznodzieje wielbią ''złotego cielca'' i są sługami mamony, a nie Jezusa Chrystusa. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy byłem kiedykolwiek w ziemi świętej. Odpowiedziałem mu, że chodzę tam codziennie!!!

Gdy pewien świecki dziennikarz z USA, usłyszał o kościele w którym głoszono teologię sukcesu, to postanowił sprawdzić czy to naprawdę działa. Poszedł więc na parking kościoła i sprawdził marki zaparkowanych tam samochodów. Zauważył wtedy, że samochody stojące na miejscach ''dla pastorów'', były pojazdami bardzo drogimi!!! Lecz pozostała większość, to były tanie pojazdy. Doszedł on do wniosku, że ''teologia dobrobytu'' działa tylko w życiu pastorów, żyjących z dziesięcin i ofiar!!!, a reszta ludzi pozostaje w takim stanie, w jakim była wcześniej!!! Nawet w kraju tak biednym jak Indie, kaznodzieje fałszują ewangelię i bogacą na ofiarach oraz dziesięcinach ubogich ludzi.

więcej - www.chlebznieba.pl

CHARAKTERYSTYKA SEKTY

Sekty zawsze działają poprzez kontrolę, manipulację i wypaczanie myślenia swoich ofiar

Sekty charakteryzuje monopolizacja autorytetu czyli nieomylni i nietykalni przywódcy

W sekcie nie ma jasnych zasad działania, ale cel przywódców wytycza metody działania

W sekcie lojalność wobec przywódców jest ważniejsza od posłuszeństwa Słowu Bożemu

Sekty uzależniają zbawienie od przynależności oraz posłuszeństwa celom przywódcy

Przywódcy sekt kojarzą ludzi i decydują o zawieraniu związków małżeńskich

W sekcie wpaja się mistyczne myślenie i przeduchawianie rzeczywistości

Sekty charakteryzuje bardzo silny, piramidalny system kontroli

Sekty charakteryzuje niejawność planów i działań przywódcy

Sekty kładą silny nacisk na przymusowe łożenie pieniędzy

W sekcie obowiązkowa służba jest ważniejsza od rodziny

W sektach zauważalny jest brak bojaźni Bożej i stosowana jest manipulacja Bożym Słowem. Ewangelia i Pismo Święte, to jedynie narzędzia do osiągania niejawnych celów przywódców

W sekcie obowiązuje absolutny zakaz krytycznego myślenia oraz wypowiadania wątpliwości i negatywnych opinii na temat działań przywódców i zasad funkcjonowania grupy

W sekcie wszyscy muszą zdawać relacje z własnego życia i życia innych. Odbywa się to poprzez regularne relacjonowanie zdarzeń, donosy oraz indywidualne rozmowy z liderami

Sekty kontrolują życie swoich członków, poprzez izolowanie ich od naturalnego otoczenia a nawet i rodzin, jeżeli zaliczają się one do osób myślących krytycznie o ich grupie

Sekta stosuje wymuszoną uległość poprzez silne mechanizmy motywacyjne, presje albo zastraszanie swoich członków

We wszystkich sektach działa żelazna zasada - albo jesteś z nami, albo przeciwko nam - w myśl której, każdy odchodzący musi zostać zdyskredytowany w oczach reszty członków

więcej -
www.chlebznieba.pl/index.php

PSYCHOLOGICZNE (=okultystyczne) TECHNIKI KONTROLI MYŚLENIA

Psychomanipulacja to rodzaj magii, dający możliwość zakulisowego wpływania nawet na najintymniejsze sfery życia ludzi, bez ich wiedzy


Jak to jest możliwe, że w dzisiejszych czasach, dobrze wykształceni i znający treść biblii chrześcijanie zmieniają fundamentalne wierzenia i przyjmują nowy, wręcz odmienny światopogląd?
W ciągu ostatnich paru lat wiele znanych, świadomych i wykształconych teologicznie osób, zmieniło przekonania i zaakceptowało zupełnie nie biblijny sposób myślenia, postrzegania Boga i rozumienia chrześcijaństwa. Coraz częściej widać wiele dowodów, iż kontrola myślenia nie jest stosowana wyłącznie przez sekty i polityków, ale również przez różnorakie wspólnoty i kościoły chrześcijańskie.

Gdy ktoś chce w dzisiejszych czasach zmienić przekonania i sposób myślenia dużej grupy społecznej, to może to uczynić bez uciekania się do środków represji bądź przemocy fizycznej, a
wręcz nawet przy pełnej aprobacie i poparciu finansowym ludzi, których ma zamiar zniewolić. Jest to idealne narzędzie w rękach ludzi zaprowadzających w kościołach porządek Nowej Ery.
W biblii zostało nazwane ono „tajemną (łac.occultus) mocą nieprawości”, za którą poza ludźmi stoją jeszcze miliony wrogich ludziom bytów duchowych, znacznie bardziej niż oni sami
zaangażowanych w zaprowadzanie nowego porządku świata.

W zdrowym kościele obok głoszenia ewangelii, jest miejsce na niezależność, miłość, pojednanie i budowanie więzi, w przeciwieństwie do tworzenia systemu kontroli i elit.
Członkowie zdrowych
biblijnych społeczności są zachęcani do pogłębiania i wzmacniania więzi z własnymi rodzinami oraz najbliższym otoczeniem. Dla prawdziwych i uczciwych przywódców nie ma trudnych pytań,
tacy też spokojnie przyjmują wszystkie pytania ze strony członków kościoła jak i obcych, nie bojąc się krytyki i nie grożąc za to konsekwencjami. Godni zaufania pasterze zachęcają wiernych do
wzajemnej przejrzystości i sami są przejrzyści dla innych. Bóg zwraca się przez ducha człowieka
do jego umysłu, i czyni to bez wywierania presji, bez zniewalania czy pozbawiania rozumu, i oczekuje przemyślanej, umotywowanej i przytomnej relacji z człowiekiem, a nie bezmyślnych
reakcji „zaprogramowanej maszyny”.

Despotyczni przywódcy w przeciwieństwie do mężów Bożych, żądają ślepego poddania i bezwzględnej lojalności wobec siebie, a co więksi despoci wymuszają to nawet na piśmie.
Ich celem jest zawsze dążenie do osiągnięcia we wspólnocie władzy absolutnej w wyniku wytworzenia u wiernych zmian w myśleniu, najczęściej na tzw. model przebudzeni-owy.
Od euforycznego wyznaczania ludziom kolejnych celów po izolację, presje i wpajanie poczucia winy, to zabiegi najczęściej wykorzystywane do manipulacji członkami kościoła, w szczególności
zaś tymi którym wpojono że poddawanie w wątpliwość opinii przywódców jest buntem przeciwko Bogu.

Wysoko punktowane natomiast staje się publiczne wyznawanie grzechów, donosicielstwo i lizusostwo, podkreślanie lojalności względem przywódców, kult kaznodziejów i mówców oraz
publiczne potępianie opozycjonistów.

Natomiast osoby wyłamujące się z szeregu, zadające
niewygodne pytania lub nie dające się wiązać, są zawsze wtedy publicznie piętnowane, nazywane
mącicielami bądź krytykantami.

Biblia pokazuje że tylko ludzie nie odrodzeni duchowo są zainteresowani dążeniem do uzyskania władzy absolutnej, tylko osoby nie bojące się Boga będą zainteresowane ustanawianiem własnego
prawa w kościołach oraz tworzeniem elit i rzeszy bezwolnych, zaprogramowanych na określony typ
wierzeń niewolników, pozbawionych zdolności realnego myślenia.

CZYM SĄ PSYCHOLOGICZNE(okultystyczne) TECHNIKI KONTROLI MYŚLENIA

Systemy kontroli psychologicznej są programami stworzonymi w celu kształtowania i dokonywania zmian myślenia i postrzegania rzeczywistości u jednostek, grup społecznych a nawet całych
narodów. Jest to szereg psychologicznych zabiegów stosowanych w celu zmiany osobowości, aby osoba manipulowana działała zgodnie z oczekiwaniami manipulatora. Zakładają one doprowadzenie do przyjęcia i zaakceptowania nowego światopoglądu, systemu wierzeń, przekonań, potrzeb i postaw. W programie ofiara zostaje zmuszona do przyjęcia zmian, poprzez dokonanie na niej serii niedostrzegalnych dla niej samej zabiegów. Każdy taki zabieg zostaje wdrożony w sposób niezauważalny, aby ofiara nie dostrzegła żadnych zmian w sobie samej, względnie była przekonana że zmiany te są efektem jej wzrostu duchowego bądź intelektualnego.

Zniewalający wpływ tych programów ma na celu pozbawienie człowieka zdolności krytycznego myślenia i złamania jego wolnej woli, by nie potrafił dokonać już trzeźwej oceny własnej sytuacji. W wyniku tych zabiegów zostaje zburzony dotychczasowy system wartości ofiary, zdolności obronne umysłu oraz czujność na fałszywą informację.

Osoby takie stopniowo tracą zdolność podejmowania decyzji i wyborów
opartych na trzeźwej ocenie sytuacji. Decyzje ofiar nie są już wtedy dokonywane na drodze wykorzystania ich wolnej woli i analizy okoliczności, ale na drodze podporządkowania się
zaprogramowanemu w nich systemowi działania lub decyzjach ''nieomylnych'' autorytetów.

Techniki manipulacji i przemocy psychologicznej jako powszechne metody indoktrynacji zostały wdrożone na szeroką skalę przez specjalistów od propagandy ZSRR i Trzeciej Rzeszy. Po wojnie
Amerykańscy socjologowie szybko zorientowali się, że w zasięgu ich ręki leżą skuteczne narzędzia do wpływania na opinię społeczną i przekonywania narodu. W wyniku tego, przez ostatnie
sześćdziesiąt lat Stany Zjednoczone stały się poligonem doświadczalnym testowania i wdrażania nowych metod kontroli umysłu i wywierania wpływu bez używania przemocy fizycznej. W ciągu
dwóch pokoleń spowodowało to bardzo silny spadek ilorazu inteligencji społeczeństwa amerykańskiego oraz doprowadziło do silnej patologii w sferze zaradności życiowej i realnej oceny
rzeczywistości, przy jednoczesnym silnym wzroście samooceny przeciętnego Amerykanina.

Zaowocowało to również silnie egocentrycznym i konsumpcyjnym myśleniem społeczeństwa amerykańskiego, co dodatkowo pogłębiło podatność amerykanów na manipulację, wykazując tym samym, iż jest to nieskończona równia pochyła w dół. Udowodniono że osoby podlegające niejawnej manipulacji przy użyciu skoordynowanych socjotechnik, nie są zdolne do podejmowania właściwych i logicznych decyzji, które podjęłyby w normalnych warunkach. Zauważono też że
posługiwanie się metodami manipulacji i zniewalającej perswazji, które są łudząco podobne do jawnych środków oddziaływania, jest bardziej skuteczne niż pozbawianie praw czy jakikolwiek
terror.
Dzisiaj stosowanie technik kontroli nie jest jawnym łamaniem prawa gdyż zostały one zaadaptowane przez politykę, armię, więziennictwo, edukację, biznes, marketing czy kościół.(przejmuje psychologie=okultyzm dopow. )

Kontrola myślenia działa na zasadzie stopniowego przejmowania kontroli nad umysłami ludzi, poprzez stosowanie niejawnych technik wywierania wpływu (okultyzm -dopow.). Pojecie kontroli umysłu obejmuje wszystkie psychologiczne środki zniewolenia, od przerysowywania rzeczywistości i zniewalającej
perswazji, do prania mózgu i terroru psychicznego włącznie.

Wszelkie techniki z tego zakresu najskuteczniej działają w zamkniętych grupach i zawsze są świadomym działaniem manipulanta
obliczonym na uzyskanie własnych korzyści politycznych lub finansowych.
Techniki kontroli umysłu stosuje się dzisiaj powszechnie w krajach wysoko rozwiniętych do promocji nowych trendów i nauk promujących ekologię, globalizm, równość seksualną oraz wielkie akcje
charytatywne, a kluczowym narzędziem do przeprowadzania tych zabiegów w dzisiejszym świecie są

media.

Oprócz najczytelniejszej cechy toksycznych kościołów(ludzkich), jaką jest despotyczne przywództwo oparte na demagogiicznej kontroli i
panowaniu nad przywódców nad ludźmi,

istnieje jeszcze kilka innych
elementów (socjotechnik) prania mózgu, które po krótce przytaczam poniżej.

1. ZMIĘKCZANIE UMYSŁU, CZYLI TECHNIKI HIPNOTYCZNE
Techniki hipnotyczne to osłabianie mechanizmów obronnych umysłu ofiary i zwiększanie jej podatności na sugestię, poprzez silnie oddziaływanie na jej emocje.
Są to zazwyczaj: długotrwałe i silne bodźce słuchowe czy wizualne, ciągłe powtarzanie tych samych czynności i ograniczenie do minimum czasu na refleksję, odpoczynek umysłu i sen. Np:
Długie i głośne koncerty z użyciem świateł, projekcji wizualnych czy machania flagami, polegające na dynamicznym zaangażowaniu słuchaczy w reżyserię spektaklu przez długotrwałe śpiewanie,
maszerowanie, taniec czy skakanie. Odbywa się to najczęściej w mistycznej atmosferze w której podkreślana jest jedność, miłość i wspólny cel. Atmosferę podgrzewa się świadectwami
tworzonymi na bazie marzeń lub pragnień uczestników, a wyzwalającymi w słuchaczach silne oczekiwanie nadnaturalnych zdarzeń.

Wszelki sceptycyzm nakreślany jest zazwyczaj wtedy jako duch krytykanctwa, warownia diabelska a nawet jako bunt przeciwko Duchowi Św. Jest to bardzo precyzyjnie zaplanowane
wielopłaszczyznowe oddziaływanie na zmysły i emocje uczestników w celu zaprogramowania uczestnikom jakiejś treści lub postaw. W wyniku takiego działania, uczestnik spektaklu zostaje
pozbawionym możliwości refleksji i trzeźwej oceny sytuacji.

Zbiorowe programowanie jest ułatwione, gdy manipulujący zna dokładnie pragnienia i życiowe cele uczestników imprezy.
W kościołach tworzy się tzw. „Bożą obecność” poprzez wielopłaszczyznowe bombardowanie zmysłów uczestników, czynnikami wywołującymi u nich silne wrażenia emocjonalne (od głośnej
muzyki poprzez efekty świetlne do machania flagami czy dramy) i wpojeniu uczestnikom przekonania że prowadzący to medium przez które mówi „Bóg” oraz że aktualne samopoczucie
słuchaczy (euforia) jest działaniem Ducha Świętego.
Muzyka w dzisiejszym świecie stała się najskuteczniejszym instrumentem do zmiękczania umysłów ludzi, by bez analizy treści otwierali się na najróżniejsze oferty i przesłania. Rytmiczna muzyka o pulsie 40-80 bitów/min to puls zbliżony do częstotliwości uderzeń serca. Ma ona hipnotyczny wpływ na umysł ludzki i przy głośności od 80 decybeli tworzy niezauważalne zmiany świadomości
w wyniku wydzielania przez organizm nadmiernych ilości adrenaliny, enkafaliny i beta-endorfiny.

Dwa ostatnie związki pod względem chemicznym zbliżone są do opium i powodują u człowieka uczucia euforii i stan umysłu zbliżony do pół snu lub medytacji zwany w okultyzmie stanem alfa. Umysł jest wtedy 25 razy podatniejszy na sugestie niż w stanie pełnej równowagi. Jeżeli dodamy do tego jeszcze długotrwałe wyznawanie jakiś treści, śpiewanie, maszerowanie czy machanie flagami, to spowoduje to stan hiperwentylacji mózgu w którym umysł ludzki przyjmuje prawie
bezkrytycznie wszelkie treści, nauczania czy rzekome ''proroctwa'' dla jego życia.

Częste wyzwalanie w organizmie takich stanów prowadzi do stanu uzależnienia organizmu od tych związków. Objawia się to ciągłą potrzebą przeżywania silnych emocji. Jest to ten sam rodzaj
uzależnienia co hazard czy zespół współuzależnienia dotykający najbliższe rodziny alkoholików i narkomanów. Osoby takie zazwyczaj nie potrafią modlić się poza nabożeństwem bez wejścia w tzw. „Boża obecność”, czyli w odosobnieniu bez muzyki i pobudzenia emocjonalnego. Natomiast podczas głośnych spektakli oddziałujących na emocje, potrafią osiągnąć one stany od euforii aż po
trans graniczący z histerią. Uzależnienie to objawia się takim samym zespołem zachowań jak każdy inny nałóg, czyli:

zaniedbywaniem podstawowych obowiązków na rzecz nieustannej gonitwy za silnymi wrażeniami, połaczonymi z nadpobudliwością psychofizyczną i bezsennością. Są to ciągłe
wyjazdy na konferencje, poszukiwanie nowych objawień, przeduchawianie rzeczywistości. Gdy osoba taka, znajdzie się w miejscu gdzie nauczanie odbywa się bez oddziaływania na emocje,
wobec czego zmuszona jest do logicznej analizy treści, wtedy zazwyczaj czuje się silnie znużona a nawet zasypia. Utożsamia ona wtedy takie spotkania z brakiem Ducha Świętego lub martwą
religijnością nie zauważając faktu że problem tkwi w niej samej.
Jak czytaliśmy wcześniej, celem ingerencji psycho-manipulacyjnych jest stworzenie tzw nowej osoby poprzez stopniowe przejmowanie kontroli nad jej myśleniem i rozumowaniem. Polega to na
ukierunkowaniu bez jej wiedzy, jej celów i pragnień, oraz wyznaczenie jej drogi działania w dokładnie określonym kierunku, oraz zupełnym pozbawieniu takiej osoby woli oraz zdolności
trzeźwego myślenia. Polega to na zburzeniu światopoglądu i systemu wartości ofiar po czym zaprogramowaniu im światopoglądu tzw docelowego. W przypadku omawianych ruchów
religijnych wygląda to mniej więcej tak:
Burzony jest dotychczasowy światopogląd ofiary tzw. wyjściowy, czyli klasyczne rozumienie nauki o nowo-narodzeniu i zbawieniu, oraz biblijne rozumienie chrześcijaństwa. A w zamian
programowany jest jej światopogląd docelowy czyli: niebezpieczny wspólny wróg, nowe objawienia przywódców lub ich najbliższych ''proroków'', walka dobra ze złem, mistyczne koncerty
uwielbienia zmieniające rzeczywistość duchową, namaszczone osoby medium, nieomylne
autorytety oraz konieczność zarabiania na zbawienie (obowiązkowe – rozliczane – służby i cele).

Najogólniej ujmując, jest to programowanie chrześcijanom logiki, wierzeń i metod działania ruchu New Age, zmyślnie opakowanych w chrześcijańskie szyldy i wersety biblijne, ale zawsze
ewidentnie pozbawione fundamentu i kontekstu nauki Chrystusa.

2. BURZENIE FUNDAMENTÓW CZYLI ZMIANA ŚWIADOMOŚCI
Polega na zaburzeniu świadomości jednostki, w kwestiach krytycznego myślenia, postrzegania rzeczywistości, światopoglądu, samokontroli emocjonalnej i mechanizmów obronnych. Celem tego zabiegu jest doprowadzenie ofiary do stanu, w którym dokona ona reinterpretacji swoich poglądów i doświadczeń duchowych. W wyniku tejże reinterpretacji, osoba zazwyczaj uznaje za negatywne,
wszystkie doświadczenia z okresu zanim przyłączyła się do grupy i przyjmuje nową wersję przyczynowości tamtych zdarzeń, nakreśloną przez aktualnych animatorów.

Stare przekonania jednostki zostają najczęściej wtedy zaatakowane, publicznie wykpione i nakreślone jako niepasujące do obecnej rzeczywistości, a nawet tragiczne w skutkach. Natomiast
nowy system wierzeń jest na ogół prezentowany z mocą, jako jedyny słuszny i namaszczony.

3. TY MUSISZ CZYLI TECHNIKA ZNIEWALAJĄCEJ PERSWAZJI
Technika zniewalającej perswazji różni się od logicznej i łagodnej perswazji tym, że stwarza się konkretne warunki i stosuje konkretne techniki manipulacji środowiskowej i między ludzkiej,
by wymusić zamierzone zachowania i zaprogramować je w ofiarach. Podczas gdy jawne groźby, kary czy nagrody stawiają człowieka przed przejrzystym wyborem.
Taktyka zniewalającej perswazji zakłada dynamiczne podejście do ofiary nie dające jej żadnej możliwości dokonania samodzielnej
reinterpretacji swojego światopoglądu czy postaw. Dochodzi wtedy do wymuszonej uległości i szukania przez ofiarę usprawiedliwień swoich nowych, często nielogicznych zachowań i postaw.

Perswazja wyklucza wywieranie nacisku na przekonywane osoby i łamanie ich wolnej woli.
Natomiast działania pod pozorem perswazji są metodami maskującymi użycie technik manipulacyjnych i usypiającymi czujność ofiar, przez co zapobiegają pojawianiu się sprzeciwów.
Zniewalająca perswazja jest trzecim krokiem prania mózgu. Ofiary zazwyczaj już nie przejawiają oznak psychicznego rozdarcia i często same szukają usprawiedliwień zmiany swojego postępowania, a słabe osobowości bywają już w pełni przekonane o słuszności nowej drogi,
gdyż zostały poddane zmianom na tyle stopniowym, że nie dostrzegły u siebie żadnej zmiany wartościowania rzeczywistości.

4. OSACZENIE CZYLI IZOLACJA OD NATURALNEGO OTOCZENIA
Rozwijanie silnej atmosfery jedności, zaufania, poczucia przynależności do grupy i wspólnoty poglądów przy jednoczesnej inwigilacji poszczególnych członków grupy przez liderów podgrup.
Ograniczanie czasu na refleksje i wytwarzanie chaotycznej czy nieprzewidywalnej atmosfery,

w której racjonalne planowanie i rozumowanie zarezerwowane zostaje wyłącznie dla przywódców.

Kontrolowanie środowiska społecznego jednostki, poprzez odcięcie jej od źródeł alternatywnej informacji i ograniczenie kontaktów z naturalnym otoczeniem ofiary.
Tworzony jest wtedy tzw. natłok zdarzeń jak obowiązkowe: codzienne służby, grupy domowe, ewangelizacje, konferencje,
wykłady, szkolenia, spotkania i odwiedziny członków grupy itp. oraz rozliczanie z czasu.

Izoluje to ofiarę od jej naturalnego otoczenia oraz skutkuje pojawieniem się mistycznego myślenia i przekonania że kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam.

Kontakty z rodziną i osobami z zewnątrz zostają ograniczone do minimum. Jednostki są aktywnie zniechęcane do utrzymywania
relacji ze sceptykami z zewnątrz i członkami własnych rodzin, którzy nie aprobują działań grupy.

Liderzy posuwają się nawet do wydawania oficjalnych zakazów spotykania się z danymi osobami.
Chodzi tu o to, by cele grupy stały się nadrzędnym i jedynym celem działania ofiary, podczas gdy wszystkie czynniki mogące podważyć wierzenia, system działania grupy są aktywnie eliminowane.

Wszystko, co jest sprzeczne z linią wyznaczoną przez przywódców jest nakreślane jako wrogie i negatywne. Jest to dążenie do emocjonalnego i ekonomicznego uzależnienia jednostek od grupy,
stosuje się też ukrywanie prawdziwych celów kryjących się w nauczaniu grupy, do momentu gdy adept będzie gotów je przyjąć za swoje i w pełni utożsamić się z nimi.

5. ZAKAZ WYPOWIADANIA WĄTPLIWOŚCI I NEGATYWNYCH OPINII
Zakaz wygłaszania krytycznych opinii na temat grupy, oraz wypowiadania treści nie wspierających działań przywództwa. Jest to socjotechnika funkcjonująca na fundamencie okultystycznej nauki
rzucania przekleństw i czarów, mówiącej o mocy sprawczej wypowiadanego słowa. Mówi ona że co wypowiadasz to się stanie i to zbierzesz, a skutkuje wprowadzeniem niepisanej listy tematów na
które wolno lub nie wolno rozmawiać.

W rzeczywistości jest to metoda filtrowania myśli ofiar, w celu pozbawienia ich możliwości weryfikacji rzeczywistości. Działa na zasadzie zablokowania przepływu informacji "negatywnych"
i dopuszczania wyłącznie tylko informacji "pozytywnych". Skutkuje zupełnym odrzuceniem krytycznego myślenia oraz wszelkiej racjonalnej analizy zaistniałych faktów.

W większości toksycznych (okultystycznych- dopow.) grup, myślenie jest kontrolowane poprzez wyzwalanie fali donosicielstwa i indywidualne rozmowy z liderami, którzy składają następnie raporty przywódcy.

Każdy kto ośmieli się coś zanegować lub zadać niewygodne pytanie odnośnie przywództwa lub wierzeń grupy, ląduje na dywaniku, zostaje publicznie skarcony lub na jakiś czas zostaje wyłączony
z działań grupy.

Indywidualne rozmowy polegają na ciągłym zadawaniu oskarżających pytań i zmuszaniu rozmówcy do ciągłego tłumaczenia się. Działa to na zasadzie ''dlaczego my się dowiadujemy ''o tym'' od innych, a nie od ciebie, jeżeli ty o tym wiedziałeś''. Jest to element
dynamicznego osaczania ofiary poprzez wpajanie jej ciągłego poczucia winy i zmuszania jej do samooskarżania.
Ma na celu również wyciąganie wiadomości przeciw innym członkom grupy.
Wyzwalanie fali donosicielstwa. Donosicielstwo traktowane jest w toksycznych społecznościach jako wyraz lojalności wobec przywódców i grupy. Ludzie nie podzielający w pełni nauczania przywódcy są różnymi metodami izolowani, nakreślani negatywnie bądź dyskredytowani, zostają tylko ślepo posłuszni wyznawcy przywódców. Są oni zazwyczaj publicznie adorowani, nagradzani i
nakreślani jako wzorce do naśladowania przez liderów, stając się z czasem zaufanymi współpracownikami wodza.

Dzięki ślepej lojalności, tylko tacy awansują do rangi starszych czy liderów, często pomimo bardzo czytelnych niekompetencji w dziedzinie awansu. W wyniku tych kryteriów, osobami awansującymi
są prawie zawsze słabe charaktery, bądź osoby bez zasad moralnych, donosiciele, lizusy oraz wszelkiego rodzaju karierowicze bądź krewni przywódcy. Ponieważ jednak większość osób szuka
w tych grupach akceptacji i uznania lidera-guru, szybko więc w myśl systemu kija i marchewki uczy się ślepego posłuszeństwa

Natomiast każda osoba w miarę trzeźwo myśląca i nie akceptująca
filozofii grupy albo wyrażająca się na jej temat sceptycznie, nakreślana jest negatywnie jako odstępca albo człowiek w upadku, bądź jest natychmiast wydalana. W tym przypadku, metoda
podejścia do ofiary zależna jest prawie wyłącznie od tego, jakie informacje posiada ona na temat grupy.

6. ZASZCZUCIE CZYLI POZBAWIENIE TRZEŹWEJ SAMOOCENY
Jest to stwarzanie poczucia bezradności jednostki, przez tworzenie jej sytuacji silnie stresujących, które zachwieją jej zaufanie do siebie i własnych opinii. Polega to na bombardowaniu ofiary
ciągłymi oskarżeniami oraz przekonywaniu, że każdy błąd czy wpadka w grupie jest spowodowana przez nią, bo jest np. nieposłuszna animatorom zmian, ...i ciągłym utwierdzaniu jej w tym
przekonaniu. W kościołach jest to najczęściej widoczne w postaci podważania nawrócenia i całego dotychczasowego życia z Bogiem, podważenia darów duchowych oraz wpajaniu przekonania że to
całe dotychczasowe chrześcijaństwo to porażka i że wszystko co było dotychczas to tylko gaszenie ducha.
Zabieg ten, ma na celu wytworzenie w umyśle ofiary przekonania, że bez względu na okoliczności, musi działać tylko i wyłącznie według dokładnych instrukcji przywództwa.
Od tego momentu wszystkie ruchy ofiary mają na celu zdobycie przychylności animatorów.

7. HUŚTAWKA EMOCJONALNA
Jest to regularne doprowadzenie osoby do silnej huśtawki emocjonalnej poprzez zastosowanie niefizycznych środków przymusu, takich jak upokorzenie, utrata przywilejów, izolacja społeczna,
degradacja w grupie, presja otoczenia, wyzwalanie poczucia winy czy lęku, na przemian z okazywaniem gorących symptomów miłości i akceptacji. Metoda ta współgra z poprzednią i oparta jest na silnej presji otoczenia. Rodzi ona strach przed oddaleniem z grupy i wzmaga przekonanie że trzeba gdzieś należeć.

Powoduje to konieczność dostosowywania się do działań i przekonań
większości. Zamiast zostawiać pewne sprawy indywidualnemu rozeznaniu i sumieniu jednostki oraz szukać odpowiedzi w biblii, przywódcy wpajają, że każdy, kto nie idzie z owczym pędem ten
się wyłamuje. W wyniku tego zabiegu, każdy ruch ofiary zaczyna być obliczony na dorównanie najlepszym i akceptację przywódcy.

8. TERROR PSYCHOLOGICZNY (=okultystyczny)
Jest to zastraszanie jednostki przy użyciu usankcjonowanych gróźb i presji psychicznych.
Na przykład sugerowanie że odmowa przyjęcia konkretnej postawy lub poglądu może spotkać się z nieprzychylnością przywódcy, surową karą lub nieść za sobą dramatyczne konsekwencje dla jednostki lub całej grupy tj. np: utrata namaszczenia, przekleństwo, upadek, nawrót choroby, zniewolenia czy kłopotów z przeszłości.

Wyzwalanie silnych systemów motywacyjnych z jednoczesnym wpajaniem że osoba wyłamująca się nigdy nie awansuje ani nie zostanie liderem.
Każda osoba przyłapana na oporze jest podejrzana i ląduje na marginesie. W wyniku stosowania takich presji nawet najbliżsi przyjaciele oraz członkowie rodzin w grupie zaczynają traktować się
podejrzliwie i okazywać niechęć względem opornych krewnych. Do tej metody zalicza się też niejawne nastawianie członków grupy przeciwko sobie, w celu wyzwolenia fali donosicielstwa oraz
głębszej inwigilacji nastrojów w grupie.

9. CHŁOSTA CZYLI PUBLICZNY OSĄD I PUBLICZNA POKUTA
Metoda stosowana na zgromadzeniach, podczas których krytykanci są zachęcani bądź zmuszani do publicznego wyznawania swoich wątpliwości i krytycznych uwag wobec grupy i publicznego
pokutowania z nich. Dostarcza to przywódcom informacji na temat zagrożeń wewnątrz grupy oraz daje możliwość szybkiej korekty niepokornych a ofiarom programuje strach przed krytycznym
myśleniem. Listy wyznanych grzechów powszechnie używa się do szantażowania jednostek oraz wykorzystuje przeciwko wszystkim niepokornym lub osobnikom którzy chcieliby opuścić lub
zdyskredytować grupę. Pokrewną metodą kontroli metodą są też obowiązkowe modlitwy na głos.

10. MISTYCYZM CZYLI PRZEDUCHOWIENIE RZECZYWISTOŚCI
Potencjalny członek grupy jest przekonywany jest o wyższości celu i powołaniu grupy oraz o wybitnym namaszczeniu jej przywódców. Dzieje się to poprzez tworzenie mistycznej aury wokół przywódców oraz doświadczanie adepta mistycznymi przeżyciami np.: nakreślaniem mistycznej
przyczynowości zdarzeń lub częstym kierowaniem do niego słowa proroczego odnośnie posiadania wybitnych uzdolnień, wyjątkowości jego misji lub powołania. Nakreślanie w oczywistych sytuacjach i Słowie Bożym, mistycznej przyczynowości zdarzeń, zwanej potocznie
przeduchawianiem lub odrealnianiem rzeczywistości.

Metoda skutkuje silnym wzrostem ego,
uśpieniem czujności i możliwością nieograniczonej ingerencji w umysł i życie ofiary w wyniku zaprogramowania jej fikcyjnej rzeczywistości lub duchowości, jak również dalszym zawężeniem
kontaktów ze starym otoczeniem w wyniku postrzegania jej przez naturalne otoczenie jako osoby niezrównoważonej lub umysłowo chorej.

11. JEDYNOZBAWCZOŚĆ CZYLI TU ALBO NIGDZIE
Jest to wpajanie pewności, że kierunek działań grupy jest nieomylny gdyż przywódcy są potężnie namaszczeni, a tym samym nietykalni (monopolizacja autorytetu). Grupa trzymająca władzę jest
ponad jednostką. W wyniku tego wymaga się od członków, absolutnego podporządkowania się nauczaniu, celom i wizjom przywódców. Prawa jednostki są istotne tylko wtedy, gdy osobnik
działa na korzyść grupy. Doktryna i przywódcy nie podlegają korekcie ani napomnieniu, a cel grupy uświęca środki działania. Metody te skutkują silnym wzrostem samooceny osoby manipulowanej
oraz przekonaniem o jej wyjątkowości, wyższości lub ponad duchowości nad resztą ludzi.

Jest to nauczanie typowe dla wszystkich sekt, zakładające że zbawienie powiązane jest z przynależnością do określonej grupy wyznaniowej w myśl zasady że: ''albo jesteś z nami, albo
przeciwko nam''.

Opuszczający grupę, są wtedy potępiani jako osoby w stanie upadku moralnego, nakreślane jako odchodzące do świata lub dyskredytowane w jeszcze inny sposób.

Specjaliści od marketingu wymyślili w kościołach jeszcze jeszcze inny element napędowy dobrej koniunktury, jakim jest nauka o nieutracalności zbawienia, która zakłada że mamy wolność w Panu,
że piekło nas już nie dotyczy i teraz cel uświęca nasze metody działania.

Metoda ta stosowana jest zazwyczaj w grupach nastawionych na opróżnianie portfeli swoich członków. Podawana ofiarom,
wraz z teologią sukcesu, powoduje u manipulowanego zanik etyki chrześcijańskiej i tworzy przekonanie że cel uświęca metody ich działania a błogosławieństwo finansowe uzależnione jest
wyłącznie od oddawania części swoich dochodów liderom grupy.

Pan Bóg zachęca nas i przestrzega, abyśmy w pełni korzystali z danych nam zdolności umysłowych i nie stawali się niewolnikami ludzi, gdyż drogo jesteśmy nabyci (1Kor 7:23). Byśmy badali duchy,
weryfikowali nauczania oraz porównywali je ze Słowem Bożym i nie zamieniali się w nierozumne automaty przyjmujące wszystko co nam próbują wcisnąć różnego pokroju złodzieje dusz i sprzedawcy marzeń których biblia nazywa wilkami w owczej skórze. Jeżeli w swoim życiu już się z tym spotkałeś i znasz te techniki, w wyniku czego myślisz że jesteś ponad nimi i czujesz się bezpieczny w takich zgromadzeniach, to jesteś w potężnym błędzie, gdyż oddziałują tam też na obecnych znacznie bardziej aktywne od ludzi byty duchowe.

ZACHOWANIA TYPOWE DLA MANIPULUJĄCYCH

Przywódca grupy to osoba mistyczna i nietykalna, dlatego nikt nie traktuje go normalnie, bo guru nigdy na to nie pozwoli.

Jest zasadą, że wszyscy szeregowi muszą wyrażać podziw połączony z
lękiem, natomiast liderzy-animatorzy mają dać sobie za niego ''uciąć głowę''. Badania nad przemocą w rodzinie pozwoliły wyodrębnić typowe zachowania dla sprawców przemocy stosujących techniki "prania mózgu" do których zalicza się: monopolizację autorytetu, izolację, doprowadzanie ludzi do silnego wyczerpania nadmierną służbą, celowe wywoływanie stresu, naprzemienność kary i
nagrody, demonstrowanie wszechwładzy, wymuszanie zasad postępowania.

Typowym zachowaniem dla osób manipulujacych, jest również dyskredytacja i zniesławianie dobrego imienia osób nie poddających się manipulacji, bądź świadomie odchodzących z grupy.

Odchodzący mają zawsze konkretne powody odejścia. Fakt ''przejrzenia na oczy'' i dostrzeżenia manipulacji oraz nadużyć przywódców w kwestii nauczania, finansów czy monopolizacji autorytetu powoduje, że ludzie ci stają się bezpośrednim zagrożeniem dla przywódcy.

W wyniku tego muszą oni zostać nakreśleni jako osoby ''będące w upadku lub odchodzące do świata'', a gdy posiadają one
informacje kompromitujące przywódcę, to zostają nakreślane jako elementy niebezpieczne bądź umysłowo chore, z którymi nie wolno się kontaktować i którym nie należy w nic wierzyć.

KONSEKWENCJE "PRANIA MÓZGU"
Zaburzenie własnego wizerunku – w wyniku czego ofiary przemocy psychologicznej zmniejszają swoją aktywność, wycofują się z działania i unikają podejmowania trudnych zadań, w wyniku
zaburzenia ich samooceny. Bardzo łatwo zmieniają też swoje poglądy i przyzwyczajenia, a by dostosować się do wymagań sprawcy, ulegają też wszelkim jego sugestiom i manipulacjom.

Stosowanie technik psychologicznej kontroli myślenia, prowadzi do silnych zmian w osobowości ofiar. (duchowej , okultystycznej - dopow.)

Skutkiem tego jest zupełny zanik krytycznego myślenia oraz wyższych uczuć i powrót do myślenia tzw. życzeniowego. Procesy "prania mózgu" powodują ślepe podporządkowanie się animatorom zmian, utratę poczucia wyższych wartości i własnych przekonań oraz bezkrytyczne
przyjmowanie rzeczywistości wykreowanej przez manipulującego.

Przeżywanie przez ofiary silnego poczucia winy, kieruje ich złość i agresję zazwyczaj w stronę własnej osoby, to z kolei powoduje że manipulujący pozostaje zupełnie bezkarny. Osoby które przewinęły się przez grupy stosujące psychologiczne techniki kontroli, wykazują szereg bardzo charakterystycznych zachowań
w relacjach z innymi ludźmi. Najczytelniejsze z nich to myślenie bezkrytyczne lub życzeniowe, a naturalnie cechujące małe dzieci. Ludzie ci nie dzielą treści na prawdę i fałsz, ale na informacje
pozytywne - zgodne z filozofią grupy lub własnymi przekonaniami, lub negatywne czyli niezgodne z filozofią grupy i własnymi przekonaniami, lub pragnieniami. Zazwyczaj gdy osoba taka słyszy
krytyczne treści na temat swojej grupy lub własnych przekonań, zaczyna automatycznie czuć lęk, uciekać wzrokiem, zmieniać temat lub milczeć – gdyż nie wolno jej nawet tak myśleć, a co dopiero
rozmawiać z kimś z zewnątrz. (jest to łamanie zasady nr.5 – zakaz krytykowania – czyli
wypowiadania wątpliwości i negatywnych opinii na temat grupy).
Bardziej odważni atakują swoich rozmówców, pomimo dostarczenia im niezaprzeczalnych argumentów krytycznych, nie traktują tego jako np. ostrzeżenia czy przestrogi, ale wmawiają bezpodstawne osądzanie i oskarżanie, żądając dostarczenia dowodów na dostarczone wcześniej
dowody, lub zupełnie zaprzeczają istniejącym faktom.

Charakterystyczną cechą takich ludzi jest też to, że nie weryfikują własnych przekonań, ani nie przyjmują żadnych treści będących w konflikcie z ich filozofią. Osoby takie nie kierują się też logiczną analizą faktów, ale działają wyłącznie według
programu zakodowanego im przez manipulatora.

Jeżeli dzieci Boże trwają w świętym życiu, nauczając tak jak mówi Pismo Święte i działają w granicach wytyczonych przez naszego Pana, to działają oni w autorytecie Pana Jezusa i Duch Święty będzie przez nich przemawiał, co następnie zaowocuje w życiu innych ludzi. Natomiast jeżeli ludzie zaczynają wykraczać poza te zasady i nauczać niezgodnie z Pismem, bądź ustanawiać własne prawa w kościołach, wtedy przestają oni działać w Duchu Świętym.

Człowiekiem takim zaczynają wtedy kierować duchy zwodnicze, czego nie widać może od razu, ale najczęściej objawia się to u tych ludzi, w postaci zaniku etyki chrześcijańskiej i ustanawianiu własnych praw (nieprawość), oraz wdrażania przez nich manipulacyjnych metod działania.
''A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół
wpadną.'' (Mat 15:13-14)
''Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu
mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty! A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać
ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.'' (Gal1:8-10)
''Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą,
żebyście z takim nawet nie jadali.'' (1Kor 5:11)
''Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele.
Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się
nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem
pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach.'' (2Jan 1:7-11)
Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście,
znosicie to z łatwością. (…) 19-20. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy którzyście mądrzy! Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy
się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. (2 Kor. 11:4,19-20)
''I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.'' (Obj 18:4-5)

więcej - www.chlebznieba.pl/index.php

Autor-(Teksty umieszczone na tej stronie można kopiować i publikować na innych stronach www, pod warunkiem podania ich autora oraz źródła) → www.chlebznieba.pl
Quas Primas
Czyli w/g tych kryteriów Ks. Natanek i jego zwolennicy to sekta.
V.R.S.
Sekta głosząca m.in. że rytuał egzorcyzmu to Kościół niepotrzebnie przyjął bo "jedno wypowiedziane przez Księdza z wiarą ,,Zdrowaś Maryjo'', uwalnia bezpowrotnie od złego ducha
Nie potrzeba żadnych specjalnych modlitw (...) egzorcyzmować może nawet świecki"
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS
,,Sekta głosząca m.in. że rytuał egzorcyzmu to Kościół niepotrzebnie przyjął bo "jedno wypowiedziane przez Księdza z wiarą ,,Zdrowaś Maryjo'', uwalnia bezpowrotnie od złego ducha
Nie potrzeba żadnych specjalnych modlitw (...) egzorcyzmować może nawet świecki"
-------
Przedstawiłam ci dowód, ale widać, że twoja pycha nie pozwala przyznać się do błędu i w dalszym ciągu twierdzisz, że ks. …
More
VRS
,,Sekta głosząca m.in. że rytuał egzorcyzmu to Kościół niepotrzebnie przyjął bo "jedno wypowiedziane przez Księdza z wiarą ,,Zdrowaś Maryjo'', uwalnia bezpowrotnie od złego ducha
Nie potrzeba żadnych specjalnych modlitw (...) egzorcyzmować może nawet świecki"

-------
Przedstawiłam ci dowód, ale widać, że twoja pycha nie pozwala przyznać się do błędu i w dalszym ciągu twierdzisz, że ks. Glas, źle Egzorcyzmuje. To może ty zastąpisz Księdza i pokażesz Księdzu jak sie wypędza demony?
Nie wiadomo czy śmiać się czy płakać?
Nawet Pismo Święte do Ciebie nie przemawia a Słowa Pana Jezusa uznajesz za sekciarskie?!!!

To kim ty jesteś?

Jeszcze raz załączam dowód, że mam rację:

youtube.com/watch?v=D6zS7H5JvnM
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
5510
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
(...)''Chętnie bowiem znosicie głupców, wy którzyście mądrzy! Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy
się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. (2 Kor. 11:4,19-20)(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą,
żebyście z takim nawet nie jadali.'' (1Kor 5:11)''
3 more comments from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
(...)''Jeżeli dzieci Boże trwają w świętym życiu, nauczając tak jak mówi Pismo Święte i działają w granicach wytyczonych przez naszego Pana, to działają oni w autorytecie Pana Jezusa i Duch Święty będzie przez nich przemawiał, co następnie zaowocuje w życiu innych ludzi. Natomiast jeżeli ludzie zaczynają wykraczać poza te zasady i nauczać niezgodnie z Pismem, bądź ustanawiać własne prawa w …More
(...)''Jeżeli dzieci Boże trwają w świętym życiu, nauczając tak jak mówi Pismo Święte i działają w granicach wytyczonych przez naszego Pana, to działają oni w autorytecie Pana Jezusa i Duch Święty będzie przez nich przemawiał, co następnie zaowocuje w życiu innych ludzi. Natomiast jeżeli ludzie zaczynają wykraczać poza te zasady i nauczać niezgodnie z Pismem, bądź ustanawiać własne prawa w kościołach, wtedy przestają oni działać w Duchu Świętym.

Człowiekiem takim zaczynają wtedy kierować duchy zwodnicze, czego nie widać może od razu, ale najczęściej objawia się to u tych ludzi, w postaci zaniku etyki chrześcijańskiej i ustanawianiu własnych praw (nieprawość), oraz wdrażania przez nich manipulacyjnych metod działania.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół
wpadną.'' (Mat 15:13-14)
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
@VRS, oto dowód, że jedno wypowiedziane przez Księdza z wiarą ,,Zdrowaś Maryjo'', uwalnia bezpowrotnie od złego ducha! Nie potrzeba żadnych specjalnych modlitw i każdy Kapłan powinien to robić, ponieważ otrzymał ten dar od Samego Jezusa!
A te twoje prześmiewanie Ks. Glasa i wymądrzanie się na temat Egzorcyzmowania zasługuje na naganę. Jest to grzech pychy i powinieneś za niego publicznie …More
@VRS, oto dowód, że jedno wypowiedziane przez Księdza z wiarą ,,Zdrowaś Maryjo'', uwalnia bezpowrotnie od złego ducha! Nie potrzeba żadnych specjalnych modlitw i każdy Kapłan powinien to robić, ponieważ otrzymał ten dar od Samego Jezusa!
A te twoje prześmiewanie Ks. Glasa i wymądrzanie się na temat Egzorcyzmowania zasługuje na naganę. Jest to grzech pychy i powinieneś za niego publicznie przeprosić i się wyspowiadać.
,,Ostatni rozkaz5

15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie Chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w Imię Moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».''Ewangelia wg św. Marka 16,15-18


( ,,Tym zaś którzy uwierzą'' czyli egzorcyzmować może nawet świecki, który ma silną wiarę.)

youtube.com/watch?v=D6zS7H5JvnM