Stylita
4455

Boží slovo na den 24.1. A.D. 2022

Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): "Je posedlý Belzebubem! Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů." Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu Svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl proto, že tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem."
Mk 3,22-30
Stylita
Dnes má svátek sv. František Saleský

Kdyby existoval člověk ve stavu původní svatosti a spravedlnosti, jaký byl darován Adamovi v okamžiku jeho stvoření, měl by nejen přirozený sklon milovat Boha nade všechno, ale byl by i přirozeně schopen tento sklon uvést ve skutek. K tomu by mu postačila ona pomoc, kterou Bůh dává každému tvoru, aby mohl dělat to, co odpovídá jeho podstatě.
Vždyť Bůh, Stvoři…More
Dnes má svátek sv. František Saleský

Kdyby existoval člověk ve stavu původní svatosti a spravedlnosti, jaký byl darován Adamovi v okamžiku jeho stvoření, měl by nejen přirozený sklon milovat Boha nade všechno, ale byl by i přirozeně schopen tento sklon uvést ve skutek. K tomu by mu postačila ona pomoc, kterou Bůh dává každému tvoru, aby mohl dělat to, co odpovídá jeho podstatě.
Vždyť Bůh, Stvořitel a Vládce přírody, podává svou pomocnou ruku i ohni, aby se rozhořel, vodě, aby stékala do moře, zemi, aby vystoupila či poklesla a zůstala tak. On sám vložil do lidského srdce přirozenou touhu milovat nejen dobro všeobecně, nýbrž zvláště i jeho božskou dobrotivost jakožto dobro největší a lásky nejvíc hodné. Vždyť předmětem této lásky je Bůh, jehož pouhé přirozené světlo rozumu poznává jako Stvořitele, Pána a první příčinu i poslední cíl všeho stvoření, jako toho, jenž je nade všechno hoden lásky a úcty, a to na základě přirozeného sklonu a přirozené touhy.
Při prvním pohledu na Boha – nikoli tělesnýma, nýbrž duchovníma očima, to znamená při prvním poznání Boha – se probouzí onen přirozený a prvotní sklon milovat ho nade všechno, který dosud jakoby spal a nebyl patrný. Podobá se jiskře, která doutná pod popelem a náhle se mění v plamen při prvním prohrábnutí uhlíků, stejně tak náhle proniká na povrch, roznítí-li jej vůle svým dotekem a pobídkou ke vzletu k oné nejvyšší lásce, jež náleží první příčině a poslednímu cíli všech věcí, totiž nade všechno vznešenému Bohu.
(sv. František Saleský: Pojednání o lásce k Bohu)
zdroj: Svátek - Radio Proglas

Očišťování duše může a musí skončit teprve, až skončí náš život. Nijak se tedy se svými nedokonalostmi neznepokojujme, vždyť naše dokonalost spočívá v tom, že proti nim bojujeme. A bojovat proti nim nemůžeme, pokud je nevidíme; také přemoci je nemůžeme, jestliže se s nimi neutkáme. Naše vítězství není v tom žádné nedokonalosti nepociťovat, nýbrž v tom, že se jim nepoddáme… Je třeba, abychom v tomto duchovním boji byli občas zraněni, a tak se cvičili v pokoře; avšak pokud jsme neztratili život nebo odvahu, nejsme nikdy poraženi.

Pošetilostí je toužit po mučednictví a přitom nesnášet křesťansky těžkosti všedního života.
Svatý František Saleský - citáty - gloria.tv
U.S.C.A.E.
veľmi ostré vyjadrenie o heretikoch mal Láska a Pravda je u svätých nedeliteľná aby tu životopis nevzbudil mylný dojem napríklad v styku s kalvínmi bol láskavý ako v styku s každým ale nik nebol na najmenších pochybách o tom čo si myslí všeobecne o protestantizme ako aj partikulárne o kalvínovej forme. Však používal knihu kontroverzie od svätého Roberta Bellarmína a ten má titul ako ho má málo …More
veľmi ostré vyjadrenie o heretikoch mal Láska a Pravda je u svätých nedeliteľná aby tu životopis nevzbudil mylný dojem napríklad v styku s kalvínmi bol láskavý ako v styku s každým ale nik nebol na najmenších pochybách o tom čo si myslí všeobecne o protestantizme ako aj partikulárne o kalvínovej forme. Však používal knihu kontroverzie od svätého Roberta Bellarmína a ten má titul ako ho má málo svätcov že kladivo na heretikov
Stylita
Svatý nový mučedník Nikiforos (Tzanis), z Kréty (†1832)
památka 11. / 24. ledna

Narodil se roku 1802, ve vesnici Kritsa (Κριτσά), na břehu zálivu Mirabello (Κόλπος Μιραμπέλου), na ostrově Kréta.
Nikiforos byl ženatý, za ženu měl muslimku jménem Fetma, z jejich manželství se jim narodili dva synové. On sám, přijal islám a získal přitom jméno Ibrahim. Jednou však z Boží milosti, si uvědomil svůj …More
Svatý nový mučedník Nikiforos (Tzanis), z Kréty (†1832)
památka 11. / 24. ledna

Narodil se roku 1802, ve vesnici Kritsa (Κριτσά), na břehu zálivu Mirabello (Κόλπος Μιραμπέλου), na ostrově Kréta.
Nikiforos byl ženatý, za ženu měl muslimku jménem Fetma, z jejich manželství se jim narodili dva synové. On sám, přijal islám a získal přitom jméno Ibrahim. Jednou však z Boží milosti, si uvědomil svůj hřích a učinil pokání. Od toho okamžiku, pak začal žít jako křesťan.
Jeho žena, když viděla takovouto proměnu u svého muže, udala ho tureckým úřadům. Nikiforos byl zatčen a byl předveden před Mustafu – pašu. Na soudu, pak svatý beze strachu vyznal to, že je křesťan, kvůli čemuž byl odsouzen k smrti za odpadlictví od muslimské víry. Byl oběšen v roce 1832, ve věku 30 let.
zdroj: fb Pravoslavný křesťan
One more comment from Stylita
Stylita
Z denní liturgie
3. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: "Hle, jsme tvá kost a tvoje maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad Izraelem." Přišli tedy všichni přední mužové izraelští …More
Z denní liturgie
3. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: "Hle, jsme tvá kost a tvoje maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad Izraelem." Přišli tedy všichni přední mužové izraelští ke králi do Hebronu a král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem, oni pak pomazali Davida za krále nad Izraelem. Davidovi bylo třicet let, když se stal králem; a kraloval čtyřicet let. V Hebronu kraloval nad Judou sedm let a šest měsíců; v Jeruzalémě kraloval třiatřicet let nad celým Izraelem i nad Judou. Král se svými muži pak vytáhl k Jeruzalému proti Jebuzitům, obyvatelům té země. Ti řekli Davidovi: "Nevejdeš sem, slepí a kulhaví tě zaženou!" To znamenalo: David sem nevstoupí. David však dobyl tvrze Siónu - a to je město Davidovo. A David se stával stále mocnějším, protože Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním.
2Sam 5,1-7.10

Žalm:
Má věrnost a láska ho budou provázet.

Kdysi ve vidění jsi mluvil ke svým zbožným a řekls:
Jinochu jsem dal přednost před bojovníkem,
povýšil jsem vyvoleného z lidu.

Nalezl jsem Davida, svého služebníka,
pomazal jsem ho svým svatým olejem,
pevně ho drží má ruka
i mé rámě ho posiluje.

Má věrnost a láska ho budou provázet,
ve jménu mém zmohutní jeho síla.
Položím jeho ruku na moře
a na řeky jeho pravici."
Zl 89

Evangelium:
Mk 3,22-30