Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks1.1K
Varovanie
5

KAŽDÝ JE ZODPOVĚDNÝ ZA SVOU BUDOUCNOST

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. září 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Milovaní lidé Boha:
Nechť požehnání Nejsvětější Trojice sestoupí na každého z vás.
Boží lid zůstává vždy věrný, připoutaný k pravému učení církve, rozhodnutý žít na Cestě, v Pravdě a Životu, a stojí daleko od zla a všeho, co uráží Nejsvětější Trojici.
V tomto čase, Boží Láska krok za krokem odděluje zrno od plev. Náš Král a Pán Ježíš Kristus nedovolí, aby plevel se ocitl spolu s pšenicí [Mt 13: 24-30]. Naopak, plevel i pšenice budou zkoušeny, protože některé duše jsou naplněny potřebou žít v jednotě s Boží Láskou a ostatní budou mít příležitost jít zpět, aby se staly částí svatého Zbytku.
Před vámi také stojí možnost být mezi těmi dušemi, které vyrovnávají bolest, kterou by měla trpět celá tato generace, jež znovu a znovu, v každém ubíhajícím okamžiku, uráží Nejsvětější Srdce.
Lidé, kteří zůstávají připoutáni ke svému lidskému egu, nebudou schopni duchovně stoupat, ale klesnou do bahna, aniž by si toho všimli a skrze svou pýchu se sami odsoudí.
Naléhavě vás vyzývám, abyste žili a veřejně vyznávali pravou víru, vás, kdo jsou povoláni následovat Krista v Duchu a Pravdě [1Jan 4, 1-6].
Nestačí opakovat modlitby zpaměti. V tomto čase musí člověk v sobě nechat zrodit Lásku, kterou náš Král a Pán Ježíš Kristus očekává a kterou Mu lidská stvoření nedávají.
Tato generace musí dát Nejsvětější Trojici to, co Jí dříve lidské bytosti odmítly dát, protože se odevzdaly falešným ideologiím a byly uvedeny v omyl moderními inovacemi, patřící ďáblu.
V důsledku toho, stvoření Boha padla do procesu, který je přetváří na stvoření oddaná zlu a spoléhající se na ďábla.
Všichni přijímají vítr, sluneční světlo, a všichni jsou osvětleni Měsícem, ale ne všichni jsou si vědomi toho, že život člověka je živen těmito elementy.
Tak je to i pro ducha:
Každý slyší Boží Slovo Písma svatého, čte je, ale ne každý je jím živen. Dostáváte je, ale neuplatňujete je na sebe. Ne všichni se jím živí, nebo je uvádějí v život.
Z toho důvodu ne všichni budou očišťováni stejným způsobem, rozdíl spočívá ve způsobu, jakým žili a praktikovali Přikázání Božího zákona…
Jste stvořeni k obrazu a podobnosti Boha… [Gn 1, 26].
Tento Boží obraz a tuto podobnost s Bohem – jak je žijete? Hanobíte je, nebo je necháváte růst?
Za to je každý zodpovědný, každý je zodpovědný za svou budoucnost a za plody, které bude sklízet.
Přírodní síly jsou měněny stejnými nekontrolovatelnými silami, které se nacházejí ve středu Země a ve vesmíru, proto jsou přírodní pohromy a ty, přicházející z vesmíru, častější a vážnější.
Lidé v pobřežních oblastech musí být bdělí a připravení. Vody moří se záhadně zvednou a zaplaví tato území. Mějte na paměti, že voda očišťuje a příroda chce, aby byla očištěna od zla, které člověk šíří na Zemi.
Roční období se zkrátí a budou se opakovat jedno za druhým, což člověka zaskočí.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Irsko, bude velmi trpět.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Ameriku, překvapí svět.
Modlete se, Boží děti, modlete se, nemorálnost této generace ji povede k utrpení až na dřeň. Antikrist povstane před Božím lidem a mnoho Božích dětí mu padne za oběť ze strachu a nevědomosti.
Chile je otřeseno a argentinský lid povstane ve zmatku a ve velkém utrpení. Pak lidstvo pozná stejné utrpení a jistá lidská stvoření budou hledat útočiště v této jižní zemi.
Milovaní Boží lidé:
Čekejte v činnosti, nestůjte duchovně na místě. Lidstvo musí růst, přijít blíž k sebepoznání a musí se vzdát Boží vůli, jinak nebude zachováno, padne pod tíhou zla.
PROBUĎTE SE! PROBUĎTE SE!, PROBUĎTE SE! Smírčí duše trpí, nabízejí se a dávají se za ty, kdo žijí v hříchu.
Hřích hledá hřích, dobro hledá dobro.
Buďte jedno v Nejsvětějších Srdcích.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
Peter(skala)
Prírodné sily sa menia rovnakými nekontrolovatelnými silami, ktoré sa nachádzajú v strede Zeme a vo vesmíre, preto su prírodné pohromy a tie, prichádzajúce z vesmíru, častejšie a vážnejšie.
Ľudia v pobrežných oblastiach musia byť bdelí a pripravení. Vody morí sa záhadne zdvyhnu a zaplavia tieto územia. Majte na pamäti, že voda očišťuje a príroda chce, aby bola očištena od zla, ktoré človek …More
Prírodné sily sa menia rovnakými nekontrolovatelnými silami, ktoré sa nachádzajú v strede Zeme a vo vesmíre, preto su prírodné pohromy a tie, prichádzajúce z vesmíru, častejšie a vážnejšie.
Ľudia v pobrežných oblastiach musia byť bdelí a pripravení. Vody morí sa záhadne zdvyhnu a zaplavia tieto územia. Majte na pamäti, že voda očišťuje a príroda chce, aby bola očištena od zla, ktoré človek šíri na Zemi.
Ročné obdobia sa skrátia a budu sa opakovat jedno za druhým, čo človeka zaskočí.
Modlite sa, Božie deti, modlite sa za Irsko, bude velmi trpieť.
TerezaK
to je asi, jak se točí planeta rychleji, nic se nedá stíhat

jako chronologicky za sebou
TerezaK
Zvl. v rodinách by k tomu měli být pozorní a shovívaví vůči sobě. Protože, když chcete jeden úkon zvládnout za stejný časový úsek, tak to prostě není možné: buď nemůže být výkon stejný, nebo musí být všechno tak zkráceno, že nejprve člověku to zvyšuje energii a pak postupně zpomaluje energii i aktivitu, protože, pokud se člověk nevěnuje jenom odpočinku, nevyspí se ani nenají ve zkracujících se …More
Zvl. v rodinách by k tomu měli být pozorní a shovívaví vůči sobě. Protože, když chcete jeden úkon zvládnout za stejný časový úsek, tak to prostě není možné: buď nemůže být výkon stejný, nebo musí být všechno tak zkráceno, že nejprve člověku to zvyšuje energii a pak postupně zpomaluje energii i aktivitu, protože, pokud se člověk nevěnuje jenom odpočinku, nevyspí se ani nenají ve zkracujících se intervalech. Pak nemůže být ani výkon a aktivita stejná. Kromě toho, že jedna činnost se ani kvalitně za zkrácený časový úsek nedá zvládnout stejně.
Neumím si to zkracování času úplně vysvětlit, jaký to má dopad, ale tak to vnímám.
Pro ty, kteří trpí, je to pomoc, pro ostatní, kteří nemohou plánovat podle sebe, je to oslabení a zrychlení stárnutí. My tak připadá....
Vít Sehnal
Zajímavé,..pozoruji to podobně u nás v rodině, přesně jak to píšete..
Žijeme a jsme v současnosti pod velkým duchovním tlakem, nepříjemnosti jdou rychle ve sledu za sebou (jako NIKDY PŘEDTÍM), je zoufale málo času na řešení příčin, důsledky pouze trpně očekávám....