TerezaK
334.3K

POUŽIJÍ PROROCTVÍ Z FATIMY K ZNESVĚCENÍ MÉHO OBRAZU TAK, ŽE SVĚTU PŘEDLOŽÍ VELKOU LEŽ

Kniha Pravdy - Poselství Matky Spásy ze dne 17. srpna 2013 v 16:45. POUŽIJÍ PROROCTVÍ Z FATIMY K ZNESVĚCENÍ MÉHO OBRAZU TAK, ŽE SVĚTU PŘEDLOŽÍ VELKOU LEŽ …
ľubica
KNIHA tzv PRAVDY JE DIABLOVA lož!
Anna Dimovská
Papež František je svatý muž, už jenom kvůli tomu, co tady píšete. Zlému musí neuvěřitelně vadit
TerezaK
Poselství Panny Marie světu
22 min -
VÝZVA PŘEDANÁ SKRYTÉ DUŠI, LOUTCE JEŽÍŠE 20. BŘEZNA 2022
"Buď pochválen Ježíš Kristus a buď vždy chválen...
Žádám a chci tento pozdrav, žádám a chci ho... jen ten, kdo takto zdraví, Mě chválí, miluje a chce Mě mít u sebe...
Počkejte, počkejte, počkejte, všechno bude, všechno bude... čemu rozumíte?... všechno bude... samozřejmě rozumíte dobře, všechno …More
Poselství Panny Marie světu
22 min -
VÝZVA PŘEDANÁ SKRYTÉ DUŠI, LOUTCE JEŽÍŠE 20. BŘEZNA 2022
"Buď pochválen Ježíš Kristus a buď vždy chválen...
Žádám a chci tento pozdrav, žádám a chci ho... jen ten, kdo takto zdraví, Mě chválí, miluje a chce Mě mít u sebe...
Počkejte, počkejte, počkejte, všechno bude, všechno bude... čemu rozumíte?... všechno bude... samozřejmě rozumíte dobře, všechno bude....
To zasvěcení, dobře si pamatujte, že zasvěcení je DEMONIAC... neposlouchejte ho, prosím, neposlouchejte ho, neposlouchejte ho a modlete se, protože lidé mohou být se MNOU, se MNOU... neposlouchejte ho... z nebe se snese krupobití, krupobití, které zničí všechny plodiny..... To bude trest pro ty, kteří to dělají... pro ty, kteří plní toto zasvěcení... krupobití, krupobití... to se stalo tuto zimu v jiných státech, ale byla zima!... teď budete mít krupobití na pšenici... na lidi, kteří se nemodlí, kteří cítí, že cítí toto zasvěcení.
Samozřejmě, že je to BŮH, kdo to chce, abyste pochopili, že nemusíte, nemusíte poslouchat tuto DIABOLICKOU OSOBNOST, NEMUSÍTE HO POSLOUCHAT... věřte Ježíši, který k vám mluví, nemusíte HO POSLOUCHAT, nemusíte HO NÁSLEDOVAT.....
Vykřičte to, vykřičte to.. Krupobití, krupobití, krupobití na pšenici... úrody bude málo, velmi málo... hlad, hlad, hlad budete mít, hlad!!!... to je trest, to je trest, který se stane, pokud mnozí z vás, kteří máte pole a následujete a věříte v tuto věc... krupobití, krupobití, krupobití opakuji... modlete se.... ti, kteří se mohou modlit, ti, kteří mohou, a ti, kteří pevně věří, se modlí k Bohu Otci, modlí se k Bohu Otci, aby zmírnil svůj hněv na tento "ďábelský charakter", který se vysmívá mým katolíkům v pravé víře, vysmívá se jim a všem věřícím... zdar, zdar... hlad, hlad, hlad budeš mít, hlad po všem, hlad!!!... hlad, poběžíš ke MNĚ, poběžíš ke MNĚ, poběžíš k BOHU, poběžíš ke MNĚ, poběžíš ke MNĚ a pochopíš, že JÁ sám jsem Pánem tohoto světa, ne ty!!!... nevidíš, že neprší!!... nevidíš!!, nevěříš!!!...
To je výsledek vaší DUCHOVNÍ NEZÁVISLOSTI... modlete se, modlete se, modlete se.....
Ježíši, zeptám se tě...
Otec, Otec sešle obrovské tresty, potom... sešle obrovské tresty a vy ponesete nejhorší následky...
Trpěl jsem je na Kalvárii, trpěl jsem je, viděl jsem je, ztratil jsem je na svých ramenou...
Snažil jsem se modlit k Otci, aby se to nestalo, ale jak už jsem opakoval, jen těmito tresty mohu dosáhnout obrácení, opakuji: obrácení... ne všech, ale obrácení... jen takto!... chcete tyto věci, nevím, co jiného dělat, nevím, co jiného dělat, abych vás přesvědčil, ale teď vás čekají ty nejhorší tresty, JSOU NAD VÁMI, opakuji: JSOU NAD VÁMI..... SUCHO UŽ MÁTE, ZBYTEK PŘIJDE A UVIDÍTE TO....
Pláču, matka pláče, protože vidí, co se stane, vidí!... ale vy NEJDETE SPRÁVNOU CESTOU, mluvím k vám, klerikové, nejdete správnou cestou, nejdete po ní... jste zapleteni, visíte na této "ďábelské postavě" a nejste schopni se vzbouřit, hůř pro vás, hůř pro vás..... NYNÍ NASTALA HODINA BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI...
PŘÍŠLA... přišla, přišla tato hodina, hodina Boží spravedlnosti... mějte strach z Boha, pokud chcete vstoupit do ráje a mějte strach z Boha... je to pro vaše duše, abyste mohli být spaseni... strach z Boha z vás nyní zmizel, Pryč!!!... mějte strach z Boha Otce, Jeho hněv poznáte... poznáte ho, protože je hrozný.....
Poznal jsem to na Kalvárii, já jako člověk jsem to poznal na Kalvárii, Jeho Hněv... od agónie v zahradě v Getsemanech... ale musel jsem a musím a chtěl jsem následovat Vůli Otce, který chtěl, spasit vaše duše... musel jsem, chtěl jsem, chtěl jsem hlavně toto Mé Umučení... ale pláču, pláču, pláču pro vás, pláču...
Nezapomeňte si zapamatovat: anebo přestaňte následovat tento "ďábelský charakter", obracím se na vás, klerici, obracím se na vás, kteří jste byli Mnou povoláni, kam jste vložili odvahu, kam jste ji vložili!??... pod nohy!??... modlete se a mějte Bázeň... pokud nebudete mít Bázeň Boha Otce a toto zasvěcení se stane, opakuji: vše se stane s Božím hněvem.....
Já, Ježíš, vám žehnám slzami, žehnám vám slzami... poslouchejte mě, poslouchejte mě, poslouchejte mě, poslouchejte mě...
Lidstvo, můj klérus, poslouchejte mě, už ho nenásledujte, závisí na tom vaše duše, závisí na tom vaše spása...
Žehnám vám ve jménu svém, ve jménu Boha Otce, ve jménu Nejsvětější Trojice... naslouchejte Mi, naslouchejte Mi... toto tvrdohlavé lidstvo, toto lidstvo, které neotevírá oči, toto lidstvo, které má zacpané uši, toto lidstvo, které slouží jen tomu, co chce, co se mu líbí, to je opravdu hrozné vidět...
Sežeň jídlo, sežeň ho, sežeň ho, dokud můžeš... vodu... vodu..."

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

I messaggi della Madonna nel Mondo

28 min ·

APPELLO DATO AD UN'ANIMA NASCOSTA, MARIONETTA DI GESÙ IL 20 MARZO 2022

"Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato..

Pretendo e voglio questo saluto, pretendo e lo voglio.. solo chi saluta così Mi loda, Mi ama, e MI vuole con sé..

Attendete, attendete, attendete, tutto ora sarà, tutto ora sarà.. cosa capite!?.. tutto sarà.. certo che capite bene, tutto sarà..

Quella consacrazione, ricordatevi bene quella consacrazione è DEMONIACA.. non ASCOLTATELA, vi prego non ascoltatela non date retta e pregate perché le persone possono essere con ME, con ME.. non ASCOLTATELA.. grandine scenderà dal cielo, grandine che distruggerà tutti i raccolti.. questo sarà il castigo per quelli che faranno questo.. per quelli che adempiranno a questa consacrazione..grandine, grandine.. è successo questo inverno negli altri Stati, ma era inverno!!.. ora avrete la grandine sul grano.. sulle persone che non pregano, che sentono di sentire questa consacrazione.

Certo è DIO che vuole questo, per farvi capire che non dovete, non dovete ascoltare questo DIABOLICO PERSONAGGIO NON DOVETE ASCOLTARLO.. credete a Gesù che vi parla non dovete ASCOLTARLO, non dovete SEGUIRLO..

Gridate questa cosa, GRIDATELA.. Grandine, grandine, grandine sul grano.. le messi saranno poche, pochissimo.. fame, fame, fame avrete, fame!!.. questo è il castigo, questo è il castigo che succederà se tanti di voi che avete i campi e seguite e credete in questa cosa.. grandine, grandine, grandine ripeto.. pregate.. chi può preghi, chi può e chi crede preghi fermamente DIO PADRE, preghi Dio Padre che attenui la Sua Ira su questo "diabolico personaggio" che prende in giro i Miei Cattolici nella vera fede, li prende in giro e tutti credono.. grandine, grandine.. fame, fame, fame avrete, fame di tutto, fame!!.. fame, correrete a ME, correrete a ME, a DIO correrete, a ME, a ME correrete e capirete che solo IO sono il Padrone di questo mondo, non voi!!.. non vedete che non piove!!.. non vedete!!, non credete!!..

Ecco il risultato della vostra INESISTENZA SPIRITUALE.. pregate, pregate, pregate..

IO Gesù ve lo chiedo..

Il Padre, il Padre manderà castighi enormi, dopo questo.. manderà castighi enormi e voi subirete le peggiori conseguenze..

IO le ho subite sul Calvario, le ho subite, le ho viste, le ho perse sulle Mie Spalle..

Ho cercato di pregare il Padre perché non avvenga questo, ma come ho già ripetuto, solo con questi castighi posso ottenere delle conversioni, ripeto: delle conversioni.. non tutte, ma delle conversioni.. solo così!!.. lo volete voi, queste cose, non so' cosa fare altro, non so' cosa fare altro per convincervi, ma ora i castighi peggiori ATTENDETEVELI, SONO SOPRA DI VOI, RIPETO: SONO SOPRA DI VOI.. GIÀ AVETE LA SICCITÀ, IL RESTO ARRIVERÀ E LO VEDRETE..

Piango, la Mamma piange perché vede cosa succederà, vede!!.. ma voi NON SEGUITE LA GIUSTA VIA,, parlo a voi Clero,, non seguite la giusta via, non la state seguendo.. siete coinvolti, pendente da questo "diabolico personaggio" e non riuscite a ribellarvi, peggio per voi, peggio per voi.. ORA È ARRIVATA L'ORA DELLA GIUSTIZIA DIVINA..

È ARRIVATA.. è arrivata, è arrivata quest'ora, l'ora della Giustizia Divina.. abbiate TIMORE di DIO se volete entrare in Paradiso e abbiate Timore di Dio.. questo per le vostre anime perché vi salviate.. il Timor di Dio ormai è sparito da voi, SPARITO!!.. abbiate il Timor di Dio Padre, la Sua Ira la conoscerete.. la conoscerete perché è tremenda..

IO l'ho conosciuta sul Calvario, IO come Uomo l'ho conosciuta sul Calvario, la Sua Ira.. dall'agonia nell'orto nel Getsemani.. ma dovevo e ho dovuto e ho voluto seguire la Volontà del Padre che voleva, per salvare le vostre anime.. ho dovuto, ho voluto, specialmente voluto questa Passione Mia.. ma piango, piango, piango per voi, piango...

Ricordatevi ricordatevi: o smettete di seguire questo "diabolico personaggio", MI rivolgo a voi, Clero, MI rivolgo a voi che siete stati chiamati da ME, dove avete messo il coraggio, dove lo avete messo!??.. sotto i piedi!??.. pregate e abbiate Timore..se non avete Timore di Dio Padre e questa consacrazione avverrà, ripeto: tutto avverrà con l'ira di Dio..
IO Gesù vi benedico col pianto, col pianto vi benedico.. ascoltateMI, ascoltateMI, ascoltateMI,ascoltateMI..

Umanità, Clero Mio, ascoltateMI, non seguitelo più, ne va della vostre anime, ne va della vostra salvezza..

Vi benedico nel Nome Mio, nel Nome di Dio Padre, nel Nome della SS. Trinità.. ascoltateMI, ascoltateMI.. questa umanità testona, questa umanità che non apre gli occhi, questa umanità che ha le orecchie tappate, questa umanità che serve solo quello che vuole lei, quello che piace a lei, è veramente una cosa orribile da vedersi..

Procuratevi cibo, procuratevelo, procuratevelo, finché siete in tempo.. acqua.. acqua.."
Anna Dimovská
Ďábel je lhář a otec lži. Panna Maria je Královna Pokoje a ne zastrašování. Doporučuji Vám modlitbu litanií k panně Marii za osvobození Litanie k Panně Marii za osvobození - P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm (vojtechkodet.cz) a četbu Bible. Díky četbě Bible se svatý Augustin zbavil všech démonů. Hledejte pravdu a pravda vás osvobodí
Freddy Gargamel
Zastrašovanie je bežnou pracovnou metódou Bergoglia. Stačí si pozrieť, ako sa vysporiadal so svojimi oponentmi, sú o tom články aj tuná na Glorii. Plná huba tolerancie, ale tolerantný je len k svojim. Inak nič nové, to isté robia aj jeho nesmierne tolerantní sponzori - liberáli. Ale kto sa chce oddávať "papalatrii", ja mu nebránim. Rozhodne tým získa, s jednou modlou dostane hneď viacero …More
Zastrašovanie je bežnou pracovnou metódou Bergoglia. Stačí si pozrieť, ako sa vysporiadal so svojimi oponentmi, sú o tom články aj tuná na Glorii. Plná huba tolerancie, ale tolerantný je len k svojim. Inak nič nové, to isté robia aj jeho nesmierne tolerantní sponzori - liberáli. Ale kto sa chce oddávať "papalatrii", ja mu nebránim. Rozhodne tým získa, s jednou modlou dostane hneď viacero ďalších, ako keď rozoberáte matriošku. Takže sa tešte na pačamamu, eko-teológiu, LGBT-cirkev a podobné radosti. Ale to nevadí, aj tak plati: s Bergogliom na večné časy a nikdy inak! Veď predsa platí 1) pápež má vždy pravdu, 2) ak ju náhodou nemá, platí bod 1) 😉
Freddy Gargamel
"Papež František je svatý muž, už jenom kvůli tomu, co tady píšete"
Hm, keď o ňom zle píšu, musí to byť svätý muž? Zle píšu napr. aj o takom Stalinovi či Leninovi.. sú azda aj oni "svätí muži"? 😂
2 more comments from TerezaK
TerezaK
Pro rozlišení pravého a nepravého nejlépe poslouží (jak učí sv.Církev) denní modlitba sv.růžence( za tím účelem byl sv. Dominikovi předán), často zpytovat svědomí - z vděčností Boží lásce, žít v milosti posvěcující. Bůh Vám žehnej ! Maria ochraňuj ! Litanie jsou také pěkné, děkuji za tip. !
TerezaK
I když ta 15. "invokace" k Panně Marii docela "rve uši.", ale ať každý přemýšlí sám.
zaba
Proto teď možná Bergoglio přistoupil na zasvěcení Ruska PM, protože i kdyby bylo platné, tak teď bezprostředně tento dlouho potřebný akt svým načasováním uchlácholí většinu katolíků, že vše je v pohodě a nastává éra míru a pokoje, zatím co se právě připravuje lživá a rouhačská říše Antikrista, (duchovně) nejstrašnější poslední říše zmiňovaná v Danielově proroctví 7.kap.
veritas18
Nebo je to dohodnuté s USA a myslí si, že po Bergogliove zasveceni prijde trest z nebe na Rusy. Vatikan treba naplanoval invazi NATO proti Rusku, i když to hodi na Rusko, že to zacalo, ve skutecnosti potrebuji zaminku. Ale mysli si, ze nad Ruskem vyhraji a bude to potvrzeni Bergoglia a jeho duchovni moci....Neverim, ze Bergoglio chce uprimne zasvetit Rusko, aby byl mir. Urcite to bude mit nejaky …More
Nebo je to dohodnuté s USA a myslí si, že po Bergogliove zasveceni prijde trest z nebe na Rusy. Vatikan treba naplanoval invazi NATO proti Rusku, i když to hodi na Rusko, že to zacalo, ve skutecnosti potrebuji zaminku. Ale mysli si, ze nad Ruskem vyhraji a bude to potvrzeni Bergoglia a jeho duchovni moci....Neverim, ze Bergoglio chce uprimne zasvetit Rusko, aby byl mir. Urcite to bude mit nejaky dabelsky podtext a souvislost se zlem.
TerezaK
Aby přesvědčili Boží děti, že zůstávají věrné pravému Božímu Slovu a tradicím katolické církve, vytvoří obřady, o nichž řeknou, že mě uctívají. Použijí proroctví z Fatimy k znesvěcení mého obrazu tak, že světu předloží velkou lež. Využijí mě, aby pošpinili církev mého Syna, a všechno co udělají, bude učiněno zpětně, v souladu s požadavky Zlého.
Vytvořením dojmu, že uctívají Matku …More
Aby přesvědčili Boží děti, že zůstávají věrné pravému Božímu Slovu a tradicím katolické církve, vytvoří obřady, o nichž řeknou, že mě uctívají. Použijí proroctví z Fatimy k znesvěcení mého obrazu tak, že světu předloží velkou lež. Využijí mě, aby pošpinili církev mého Syna, a všechno co udělají, bude učiněno zpětně, v souladu s požadavky Zlého.

Vytvořením dojmu, že uctívají Matku Boží, mnozí katolíci budou uvedeni do falešného pocitu bezpečí. To způsobí, že jakékoliv pochybnosti, které by jinak měli, až uvidí podivné nové dodatky ke mši a svátostem, budou okamžitě zapomenuty. Jak velký zármutek mi to přináší. Můj obraz bude záměrně použit k urážce mého Syna.
KláraMarie
Myslím, že čas, který je zmiňován v této konkrétní kapitole Knihy pravdy ještě nenastal. To bude ještě jiný "hard core". Teď probíhá teprve přípravné období toho všeho. Už nyní ale platí upozornění, že úctou k Panně Marii budou maskovány ostatní neospravedlnitelné kroky Vatikánu.
TerezaK
Děkuji, že jste mi "naťukla."
TerezaK
TerezaK
dostala jsem echo,že prý z původníKnihyPravdy tam je v tomto uvedeném textu někde chyba,,nemohu ji najít,odkaz jsem také jen dostala,proto se omlouvám,ale zajímavé je to,že v témže okamžiku jsou všechny stránky Knihy pravdy zablokované(takže si to nemohu překontrolovat): oznamuje to: stránku nelze zobrazit a je to asi i u anglické stránky.Tedy "honička"asi začíná.Pěknou jízdu dobrým i zlým …More
dostala jsem echo,že prý z původníKnihyPravdy tam je v tomto uvedeném textu někde chyba,,nemohu ji najít,odkaz jsem také jen dostala,proto se omlouvám,ale zajímavé je to,že v témže okamžiku jsou všechny stránky Knihy pravdy zablokované(takže si to nemohu překontrolovat): oznamuje to: stránku nelze zobrazit a je to asi i u anglické stránky.Tedy "honička"asi začíná.Pěknou jízdu dobrým i zlým,přeji :-D :- 😂 😂 😂 😘 🙏 🥳
Původní,odkazy: jezis-kristus-varovanie.net Nelze se připojit (knihapravdy.sk)
TerezaK
TerezaK
TerezaK
K tomuto odkazu: komanentář od Peter(skala)(zkrác.): "jeho snaha" (...) "ale skôr pre nás, aby sme na podnety pápeža zasväcovali Rusko.
Ved ruku na srdce ako často ludia zasväcuju Rusko ....?
Teraz, ked pápež vyzýva... tak nás to má upevniť v tom, čo robíme a iných to má obratiť k tomu, aby začali zasväcovať...
...čím viac ludí sa rozhodne pre zasvätenie, tým skôr príde mier
...čím menej sa …
More
K tomuto odkazu: komanentář od Peter(skala)(zkrác.): "jeho snaha" (...) "ale skôr pre nás, aby sme na podnety pápeža zasväcovali Rusko.
Ved ruku na srdce ako často ludia zasväcuju Rusko ....?
Teraz, ked pápež vyzýva... tak nás to má upevniť v tom, čo robíme a iných to má obratiť k tomu, aby začali zasväcovať...
...čím viac ludí sa rozhodne pre zasvätenie, tým skôr príde mier
...čím menej sa bude hovoriť o zasvätení, tým viac sa bude mier odkladať."
Freddy Gargamel
"Použijí proroctví z Fatimy k znesvěcení mého obrazu tak, že světu předloží velkou lež" - no, tomu by som skôr veril, než že Bergoglia náhle osvietilo a dal sa na pokánie 😬
dyk
Veriť v to, čo platí doteraz a človek nezbludi.
TerezaK
tradice Církve, zasvěcení Panně Marii, lidová zbožnost
Varovanie
Použijí proroctví z Fatimy k znesvěcení mého obrazu tak, že světu předloží velkou lež. Využijí mě, aby pošpinili církev mého Syna, a všechno co udělají, bude učiněno zpětně, v souladu s požadavky Zlého.