osdamen
APEL
DO Kościoła i świata
katolikom i wszystkim ludziom dobrej woli
Veritas liberabit vos.
J 8:32

W czasach wielkiego kryzysu my, pasterze Kościoła katolickiego, na mocy naszego mandatu uważamy, że naszym świętym obowiązkiem jest apel do naszych braci w episkopacie, do duchowieństwa, zakonników, świętego Ludu Bożego i wszystkim mężczyznom i kobietom dobrej woli. Odwołanie to zostało również …More
APEL
DO Kościoła i świata
katolikom i wszystkim ludziom dobrej woli
Veritas liberabit vos.
J 8:32

W czasach wielkiego kryzysu my, pasterze Kościoła katolickiego, na mocy naszego mandatu uważamy, że naszym świętym obowiązkiem jest apel do naszych braci w episkopacie, do duchowieństwa, zakonników, świętego Ludu Bożego i wszystkim mężczyznom i kobietom dobrej woli. Odwołanie to zostało również podpisane przez intelektualistów, lekarzy, prawników, dziennikarzy i specjalistów, którzy zgadzają się z jego treścią, i mogą być podpisane przez tych, którzy chcą zrobić to samodzielnie.

Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii Covid-19 niezbywalne prawa obywateli zostały w wielu przypadkach naruszone, a ich podstawowe wolności, w tym korzystanie z wolności kultu, wypowiedzi i przemieszczania się, zostały nieproporcjonalnie i nieuzasadnione ograniczone . Zdrowie publiczne nie może i nie może stać się alibi naruszającym prawa milionów ludzi na całym świecie, nie mówiąc już o pozbawieniu władzy cywilnej obowiązku mądrego działania na rzecz wspólnego dobra. Jest to szczególnie prawdziwe, ponieważ z kilku kwartałów wyłaniają się coraz większe wątpliwości co do faktycznej zaraźliwości, niebezpieczeństwa i odporności wirusa. Wiele autorytatywnych głosów w świecie nauki i medycyny potwierdza, że alarmizm mediów dotyczący Covid-19 wydaje się absolutnie nieuzasadniony.

Mamy powody sądzić, na podstawie oficjalnych danych dotyczących epidemii związanych z liczbą zgonów, że istnieją mocarstwa zainteresowane wywołaniem paniki wśród światowej populacji wyłącznie w celu trwałego nałożenia niedopuszczalnych form ograniczeń na wolności, kontrolowania ludzi i śledzenia ich ruchów. Nałożenie tych nieliberalnych środków jest niepokojącym wstępem do realizacji rządu światowego poza wszelką kontrolą.

Uważamy również, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki ograniczające, w tym zamykanie sklepów i przedsiębiorstw, doprowadziły do kryzysu, który doprowadził do upadku całych sektorów gospodarki. To sprzyja ingerencji obcych mocarstw i ma poważne konsekwencje społeczne i polityczne. Osoby odpowiedzialne za administrację rządową muszą powstrzymać te formy inżynierii społecznej, podejmując środki w celu ochrony swoich obywateli, których reprezentują i na których interesy mają poważny obowiązek działania. Podobnie, niech pomagają rodzinie, komórce społeczeństwa, nie bezzasadnie karając słabych i starszych, zmuszając ich do bolesnego oddzielenia się od swoich bliskich.

Prosimy społeczność naukową o czujność, aby lekarstwa na Covid-19 były oferowane w uczciwości dla wspólnego dobra. Należy dołożyć wszelkich starań, aby podejrzane interesy biznesowe nie wpływały na wybory dokonywane przez przywódców rządowych i organy międzynarodowe. Nieuzasadnione jest karanie tych środków, które okazały się skuteczne i często są niedrogie, tylko dlatego, że chce się dać pierwszeństwo leczeniu lub szczepionkom, które nie są tak dobre, ale które gwarantują firmom farmaceutycznym większe zyski i zaostrzają wydatki na zdrowie publiczne.

Pamiętajmy też, jako pasterze, że dla katolików moralnie niedopuszczalne jest opracowywanie lub stosowanie szczepionek pochodzących z materiału poronionego.
Zwracamy się również do liderów rządowych o dopilnowanie, aby rygorystycznie unikano form kontroli nad ludźmi, czy to poprzez systemy śledzenia, czy inne formy wyszukiwania lokalizacji. Walka z Covid-19, jakkolwiek poważna, nie może być pretekstem do wspierania ukrytych zamiarów organów ponadnarodowych, które mają bardzo silne interesy handlowe i polityczne w tym planie. W szczególności obywatele muszą mieć możliwość odmowy przyjęcia tych ograniczeń wolności osobistej, bez jakiejkolwiek kary nakładanej na tych, którzy nie chcą używać szczepionek, śledzenia kontaktów ani innych podobnych narzędzi. Rozważmy także rażącą sprzeczność tych, którzy prowadzą politykę drastycznej kontroli populacji i jednocześnie przedstawiają się jako wybawiciel ludzkości, bez jakiejkolwiek legitymacji politycznej lub społecznej.

Wreszcie,usilnie wzywamy osoby z mediów do zaangażowania się w dostarczanie dokładnych informacji i nie karanie sprzeciwu poprzez uciekanie się do form cenzury, jak to ma miejsce powszechnie w mediach społecznościowych, w prasie i telewizji. Dostarczenie dokładnych informacji wymaga miejsca dla głosów, które nie są zgodne z jednym sposobem myślenia. Dzięki temu obywatele mogą świadomie oceniać fakty, nie będąc pod silnym wpływem stronniczych interwencji. Demokratyczna i uczciwa debata jest najlepszym antidotum na ryzyko nałożenia subtelnych form dyktatury, prawdopodobnie gorszych niż te, które nasze społeczeństwo odnotowało w ostatnich latach.

Wreszcie, jako Pasterze odpowiedzialni za trzodę Chrystusa, pamiętajmy, że Kościół zdecydowanie zapewnia swoją autonomię rządzenia, wielbienia i nauczania. Ta autonomia i wolność są wrodzonym prawem, które nasz Pan Jezus Chrystus dał jej w celu realizacji jej właściwych celów.

Z tego powodu, jako Pasterze, stanowczo dochodzimy prawa do samodzielnego decydowania o sprawowaniu Mszy Świętej i Sakramentów, tak jak domagamy się absolutnej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak normy liturgiczne i sposoby sprawowania Komunii i Sakramentów.

Państwo nie ma prawa ingerować, z jakiegokolwiek powodu, w suwerenność Kościoła.

Władze kościelne nigdy nie odmawiały współpracy z państwem, ale taka współpraca nie upoważnia władz cywilnych do nakładania jakichkolwiek zakazów lub ograniczeń na publiczne nabożeństwo lub sprawowanie posługi kapłańskiej. Prawa Boga i wiernych to:
najwyższe prawo Kościoła, którego ani nie zamierza, ani nie może zrzec się.

Prosimy o usunięcie ograniczeń dotyczących obchodów publicznych uroczystości.

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich dobrych ludzi, którzy nie uchylają się od obowiązku współpracy dla dobra wspólnego, każdy zgodnie ze swoim stanem i możliwościami oraz w duchu braterskiej miłości. Kościół pragnie takiej współpracy, ale nie może ona pomijać ani poszanowania prawa naturalnego, ani gwarancji indywidualnych wolności. Obowiązki obywatelskie, do których są zobowiązani obywatele, oznaczają uznanie ich praw przez państwo.
Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnej sytuacji w sposób zgodny z nauczaniem Ewangelii. Oznacza to zajęcie stanowiska: albo wobec Chrystusa, albo przeciwko Chrystusowi. Nie dajmy się zastraszyć ani przestraszyć tym, którzy chcieliby, abyśmy wierzyli, że jesteśmy mniejszością: dobro jest o wiele bardziej rozpowszechnione i potężne, niż świat by nam to uwierzył. Walczymy z niewidzialnym wrogiem, który dąży do podziału obywateli, oddzielenia dzieci od rodziców, wnuków od dziadków, wiernych od pastorów, uczniów od nauczycieli i klientów od sprzedawców.

Nie pozwólmy, aby stulecia chrześcijańskiej cywilizacji zostały wymazane pod pretekstem wirusa i ustanowiona ohydna technologiczna tyrania, w której bezimienni i pozbawieni twarzy ludzie mogą decydować o losie świata, ograniczając nas do rzeczywistości wirtualnej.

Zawierzmy przywódców rządowych i wszystkich, którzy rządzą losami narodów, Wszechmogącemu Bogu, aby mógł oświecić ich i poprowadzić w czasie wielkiego kryzysu. Niech pamiętają, że tak jak Pan będzie nas sądził Pasterzy za trzodę, którą nam powierzył, tak też będzie sądził przywódców rządowych za ludy, których mają obowiązek bronić i rządzić.

Z wiarą błagajmy Pana, aby chronił Kościół i świat. Niech Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka, zmiażdży głowę pradawnego Węża i pokona plany dzieci ciemności.
8 maja 2020 r
Matki Bożej Różańcowej w Pompejach
Aby dodać swój podpis do odwołania, odwiedź www.veritasliberabitvos.info
który będzie dostępny online od 8 maja.