Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (18)

3. A ZSIDÓK HITE A SZENTÍRÁS SZERINT Az ószövetségi zsidók hite annyiban súlyosan esik a latba és nagyon érdekelhet minket, mert hiszen Krisztus Urunk eljövetele előtt a zsidó vallás volt az …
Bazsó-Dombi Attila
"Krisztus Urunk eljövetele előtt a zsidó vallás volt az egyedüli igaz vallás."
Hogy is van ez? Noé nem volt zsidó, nem is ábrahámi hitű! Ezek szerint pl. Noé nem lett volna igazhitű?!
actiocatholica.hu
"Krisztus Urunk eljövetele előtt a zsidó vallás volt az egyedüli igaz vallás"
Tower Vilmos vallásról és nem hitről beszél, bár az egyikből következik a másik.
Bazsó-Dombi Attila
Nem Tower kijelentése a mérvadó a kérdésben, hanem a Kinyilatkoztatás!
actiocatholica.hu
Ez így van, de a hit részhalmaza egy nagyobbnak, a vallásnak.
Miserere_nobis
Noé nem is lehetett "ábrahámhitű", mert a Genezis szerint Ádám után a 10. ősapa volt és a 10. ősapa Ábrahám előtt...
Ha a zsidó vallás nem volt az egyetlen igaz vallás, akkor Isten mégis miért zsidó családban testesült meg?
Bazsó-Dombi Attila
1. Nem Jézus testesült meg, hanem a Fiú-Isten testesült meg Jézusként, és nem zsidó családban testesült meg, hanem a Szentlélektől és a Boldogságos Szűztől! Vagy talán a Szentlélek zsidó-e?!
2. Ha már halmazokkal közelít, nyilvánvaló, hogy a hit a nagyobb halmaz, hiszen Jézus-hitűek vagyunk, nem Jézus-vallásúak!
3. Nyilvánvaló, hogy Noé igazhitű volt, ahol nem a Kronosz időrendje számít, hanem a …More
1. Nem Jézus testesült meg, hanem a Fiú-Isten testesült meg Jézusként, és nem zsidó családban testesült meg, hanem a Szentlélektől és a Boldogságos Szűztől! Vagy talán a Szentlélek zsidó-e?!
2. Ha már halmazokkal közelít, nyilvánvaló, hogy a hit a nagyobb halmaz, hiszen Jézus-hitűek vagyunk, nem Jézus-vallásúak!
3. Nyilvánvaló, hogy Noé igazhitű volt, ahol nem a Kronosz időrendje számít, hanem a Kairosz kegyelmi rendje, azaz az Üdvtörténet! Például: Jézus Krisztus Örök Főpap Melkizedek rendje szerint! Ki volt előbb, Jézus, Aki a Logosz, vagy Melkizedek?! Ki volt előbb, Jézus vagy Ábrahám?! „Ábrahám, a ti atyátok ujjongott, hogy láthatja napomat. […] Bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.” (Jn 8,56.58) Éppígy, a Kairosz síkján a Ter 3,15 sátán-tipró asszonya és a Jel 12 Napbaöltözött Asszonya egy és ugyanaz a Szeplőtelen Istenszülő!
4. Jézus mondja: Tudom, hogy Ábrahám fiai vagytok, mégis életemre törtök, mert beszédem nem fog rajtatok. Én azt mondom, amit Atyámnál láttam, ti azt teszitek, amit a ti atyáitoktól hallottatok. […] A ti atyátok az ördög, és atyátok kívánságait akarjátok követni. Gyilkos az kezdet óta. Nem tartott ki az igazságban, mert nincs igazság benne. Amikor hazudik, saját természete szerint beszél. Hazug ő és a hazugság atyja. Aki Istentől van, hallgat Isten igéire. Ti azért nem hallgattok rá, mert nem vagytok Istentől.” (Mt 8,37-38.44.47)
Továbbá: „Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. […] Én vagyok az út, az igazság és élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam. Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. Mostantól fogva azonban ismeritek és látjátok őt.” (Mt 14,1-2.6-7)
Miserere_nobis
Mennyei Atyám, áraszd ki Szentlelkedet, hogy világosság legyen ott, ahol még a sötétség az úr...