Clicks422
Litánia Magyarországnak a hitben való egyesüléséért Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! (Uram, irgalmazz nekünk!) Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennybé…More
Litánia Magyarországnak a hitben való egyesüléséért

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
(Uram, irgalmazz nekünk!)
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek-Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj(etek) érettünk!
Istennek Szent Anyja,
Szűzeknek Szent Szűze,
Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország oltalmazója,
Szűz Mária, ki a világ összes eretnekségeit egyedül megsemmisíted,
Szűz Mária, kit az Úr a kegyelem számtalan csodájával megdicsőít,
Szent Mihály, a béke angyala, az Egyház hatalmas védelmezője,
Szent Gábor, a Megváltó megtestesülésének hírnöke,
Szent Ráfael, az üdvösség útján biztos vezérünk,
Mindnyájan szent angyalok és főangyalok,
Az üdvözült lelkek összes szent karai,
Keresztelő Szent János,
Szent József, az Úrnál hatalmas közbenjárónk,
Mindnyájan Szent pátriárkák és próféták, akik úgy vágyakoztatok a világ Megváltója után,
Szent Péter, Krisztus helytartója, a hitegység erős kősziklája
Szent Pál, nemzetek tanítója, a keresztény hit buzgó terjesztője,
Mindnyájan szent apostolok s az Úr Jézus tanítványai s a keresztény hitterjesztés bátor bajnokai,
Szent Béla püspök,
Szent Mór püspök,
Szent Gellért püspök,
Szent István apostoli király,
Szűz szent Imre herceg,
Szent László király,
Szent Erzsébet asszony,
Szűz Szent Margit,
Mindnyájan szent vértanuk, püspökök és papok, kik hazánkban apostoli buzgalommal működtetek,
Mindazon szentek, kik valaha hazánk földjén jártatok,

Isten, irgalmazz nekünk!
Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!
Uram, hallgass meg minket!

Hogy minket minden tévelytől és minden bűntől megőrizni és tévelygő testvéreink épülésére valódi jámborsággal megajándékozni méltóztassál,

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy minket az Egyház hű gyermekeivé és hazánk jó polgárává tenni méltóztassál,

Hogy az önzetlen hazafiak könnyeire és vértanuink kiontott vérére tekinteni méltóztassál,

Hogy az Egyházon kívül tévelygők szemeit fölnyitni és nekik az Igazság útját megmutatni méltóztassál,

Hogy egész magyar hazánkat veled és az egy, szent, katholikus és apostoli Egyházaddal egyesíteni méltóztassál,

Hogy ez élet után mindnyájunkat az örök hazába vezetni méltóztassál, kérünk Téged, hallgas meg minket!

Hazád romlásán könnyező Isten Fia, kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit ,
Kegyelmezz minekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Miatyánk... Üdvözlégy...

Könyörögjünk. Népek és nemzetek Ura, magyarok Istene, kinek ítéletei igazságosak, tervei kifürkészhetetlenek, emlékezzél meg határtalan irgalmasságodról, mely minden művedet oly feltűnően átlengi és bocsásd meg, porba hullva kérünk, a mi és atyáink vétkeit, mert Te a mi Istenünk és a mi jóságos Atyánk vagy! Mentsd meg édes hazánk népét a hamis tanítás mételyétől, az egyenetlenség és viszálykodás szellemétől, s a tévelygőket visszavezetvén aklodba, megszüntetvén a viszályt és visszavonást, hozz reá áldást és békét. Erre kérünk, népek és nemzetek Istene, hazánk Nagyasszonya esedezése és érdemeiért, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.

forrás: Örök imádás imakönyv
Bazsó-Dombi Attila
"Magyarországnak a hitben való egyesüléséért" - Ámen!