Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks52

Francis và Hồng Y Reinhard Marx của Munich đã có một cuộc họp chiến lược vào ngày 3 tháng 2

Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsDhyeqiqbry
nereid2
Đức Phanxicô không phải là Giáo hoàng. Benedict là.