Orędzia
113.4K

SZCZEPIENIA BENEDYKTA XVI - KATOLICY PYTAJĄ CZY TO PRAWDA? Odpowiedź znajdziesz w Jego Encyklikach.

Czy Benedykt XVI świadomie i dobrowolnie przyjdą szczepionkę, która jest niemoralna etycznie wbrew jego encyklikom, które sam napisał i opublikował?
Jesteśmy zalewani mnóstwem informacji i wysnutych z palca teorii na różne tematy. Wczoraj zalała nas fala informacji na temat szczepień Papieża Benedykta 16. Każdy katolik zadał sobie pytanie- Czy to prawda? Zapewne nikt z nas nie pozna prawdy dopóki Papież sam publicznie nie wypowie się na ten tak bardzo ważny dla wszystkich temat. Czy niemoralne szczepionki potrzebne są Słudze Bożemu do Zbawienia?.Orędzia, które tłumaczymy na język polski ze strony kommherrjesus.de również zawierają mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Nie jest łatwo odnaleźć prawdę w tym zmanipulowanym przez oszusta świecie. Jednak musimy pytać, bo jak zaakceptujemy kłamstwa, przed którymi ostrzegały nas Orędzia z Nieba, otrzymywane przez wielu wizjonerów na całym świecie przez ostatnie lata pogubimy się całkowicie i nigdy nie znajdziemy Drogi do Nieba i zatracimy duszę na wieczność.
W poniższej encyklice Papież podejmuje próbę walki o nasze dusze, o dusze wszystkich ludzi zmanipulowanych przez zdobycze ówczesnego świata.
Dlatego po przeczytaniu tego fragmentu encykliki zadajcie sobie i waszym przyjaciołom pytanie-czy Papież mógłby dobrowolnie przyjąć preparat z bardzo niemoralnych źródeł?
Jeśli nie umiesz dotrzeć do Prawdy sam czy sama, możesz sięgnąć zawsze po orędzia z Nieba, które znajdziesz tu i tam. Duch Święty jeszcze jest wśród nas i dlatego możesz Go poprosić o rozeznanie, a otrzymasz tę Łaskę dla Twojego dobra. Dopóki Bóg pozwoli mówmy i piszmy zawsze prawdę,bo tylko Prawda nas wyzwoli.
Współczesne zagrożenia życia ludzkiego
Benedykt XVI zauważył, że postęp technologiczny nie tylko sprzyja rozwo- jowi ludzkości, ale generuje także szereg nowych zagrożeń. Rozwój techniki stawia człowieka nieraz przed wyborem pomiędzy dwoma formami racjonalno- ści – otwartej bądź zamkniętej na transcendencję. Wybór tej drugiej wiąże się z od- rzuceniem wszelkich wartości16. Skutkami takiego odrzucenia są wszelkie formy manipulowania życiem ludzkim. Papież wymienia dla przykładu te najbardziej rozpowszechnione: aborcja, zapłodnienie in vitro, próby klonowania i hybrydyza- cji, eksperymenty na embrionach, tendencje eugeniczne, jak też wszelkie trendy sprzyjające szerzeniu się kultury śmierci17.
Stanowisko Kościoła katolickiego wobec wielu z wymienionych problemów zawiera zaaprobowana w 2008 r. przez Benedykta XVI instrukcja Dignitas perso- nae. Jej ukazanie się podyktowane było pojawiającymi się nowymi możliwościami ingerowania w procesy biologiczne człowieka. Instrukcja ostrzega przed próbami mieszania ludzkiego oraz zwierzęcego materiału genetycznego i godzenia w taki sposób w tożsamość człowieka18. Za niegodziwe uznaje eksperymenty na embrio- nach wykorzystywanych jako materiał badawczy19. Dokument ten przestrzega
14 J. RatzingeR, Życie – fundamentalną wartością i nienaruszalnym prawem człowieka, s. 22.
15 BeneDykt XVi, Aby nauka nie stała się kryterium dobra, s. 34.
16 tenże, Encyklika „Caritas in veritate”, Watykan 2009 (dalej: CiV), 74.
17 CiV 75.
18 kongregaCja nauki wiary, Instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych „Digni-
tas personae”, Watykan 2008, (dalej: DP), 33.
19 Tamże, 34.
214 Damian Cieślik
przed próbami sklonowania człowieka20, a także wyjaśnia okoliczności godziwe- go wykorzystywania komórek macierzystych do celów terapeutycznych21. Osobny rozdział został poświęcony licznym dylematom moralnym związanym ze sztucz- nym zapłodnieniem22.
Benedykt XVI ubolewa nad sytuacją, jaka istnieje w krajach słabo rozwinię- tych. Utrzymujące się w nich ubóstwo sprawia, że ich rządy wdrażają programy kontroli urodzeń, nakłaniając do antykoncepcji, sterylizacji i aborcji. Praktyki te mają – zgodnie z założeniami ich propagatorów – stanowić synonim postępu kul- turowego. Często organizacje międzynarodowe uzależniają swoją pomoc dla tych państw od wprowadzenia wpierw przez ich rządy ustaw godzących w ludzkie ży- cie23. Polityka antynatalistyczna obecna jest również w krajach rozwiniętych. Za miarę wolności uchodzi w nich możność decydowania o życiu bądź śmierci czło- wieka. Świadczy o tym duża ilość dokonywanych aborcji, a także ogromne kwoty przeznaczone na produkcję środków wczesnoporonnych oraz na badania w celu zminimalizowania ich niepożądanych działań24. Benedykt XVI informował także o zgubnych konsekwencjach takich czynów. Dotknięci nimi są w pierwszej kolej- ności rodzice. U wielu kobiet pojawiają się zaburzenia psychiczne w postaci syn- dromu poaborcyjnego, będącego swoistym wyrzutem sumienia u tych osób, które dokonały aborcji. Wolni od odpowiedzialności moralnej nie są także ojcowie tych dzieci, zwłaszcza gdy pozostawili kobiety w ciąży same25.
Papież zwracał uwagę również na społeczne skutki rozpowszechnionej abor- cji. Brak otwartości na życie sprzyja szerzeniu się ubóstwa, i to zarówno w wy- miarze ekonomicznym, jak i społecznym. W przeszłości to liczba mieszkańców danego kraju decydowała o jego rozwoju. Tym większe zdziwienie powinny wzbu- dzać dziś tendencje zmierzające do ograniczenia liczby urodzeń. Kraje rozwinięte z ujemnym przyrostem naturalnym borykają się dziś z różnymi problemami. Bene- dykt XVI zalicza do nich: kryzys systemów opieki społecznej, ujemną liczbę wy- kwalifikowanych pracowników, ubóstwo więzów społecznych i wynikający z nich zanik różnych form solidarności26.
20 Tamże, 28–29.
21 Tamże, 31–32.
22 Tamże, 11–22.
23 CiV 28.
24 J. RatzingeR, Problem zagrożeń życia ludzkiego, s. 5.
25 BeneDykt XVi, Gdy człowiek postępuje wbrew sumieniu, rani samego siebie, OsRomPol 32
(2011), nr 4, s. 14. 26 CiV 44.

Nienaruszalność życia ludzkiego w nauczaniu Benedykta XVI 215
Bezwzględne prawo do aborcji prowadzi do kolejnych form nadużyć. Jedną z nich jest wykorzystywanie embrionów nadliczbowych do eksperymentów lub do produkcji leków mających łagodzić symptomy choroby Parkinsona. Stąd już mały krok do selektywnej aborcji, gdy cechy dziecka nie będą odpowiadały upodoba- niom rodziców27.
Zauważone już na początku lat dziewięćdziesiątych przez ówczesnego prefek- ta Kongregacji Nauki Wiary tendencje eugeniczne dotykają nie tylko człowieka jeszcze nie narodzonego, ale także ludzi ciężko chorych i tych znajdujących się już u kresu życia. Na akceptację eutanazji wpływ ma również podejście społeczne wobec śmierci, którą chce się pozbawić metafizycznego charakteru. Staje się ona formą rozrywki w programach telewizyjnych. Redukuje się ją do kwestii technicz- nych, co ostatecznie prowadzi do dehumanizacji życia28. Benedykt XVI, odnosząc się do współczesnych tendencji eugenicznych, stwierdził:
Nie głosi się już ideologii eugenicznych i rasistowskich, które w przeszłości były przyczyną upokorzeń i ogromnych cierpień ludzkich, pojawia się za to nowa mental- ność, skłaniająca się do uzasadnienia odmiennego podejścia do życia (...), bazujące- go na indywidualnych pragnieniach i prawach. Stawia się na zdolność działania, sku- teczność, perfekcję i urodę fizyczną kosztem innych wymiarów egzystencji, którym nie przyznaje się wartości. To prowadzi do osłabienia szacunku, należnego każdej istocie ludzkiej, również wtedy, gdy obciążona jest wadami rozwojowymi lub choro- bą genetyczną, która może ujawnić się w ciągu życia.

Benedykt XVI Papież

Całość dostępna na stronie cejsh.icm.edu.pl/…20f70fa54a/c/03_04_Cieslik.pdf