Clicks360
Otčenáš
1

Vloudili se mezi nás předem odsouzení

1Juda, otrok Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaní v Bohu Otci a zachovávaní pro Ježíše Krista:
2Kéž se vám rozhojní milosrdenství, pokoj a láska.
3Milovaní, když jsem vynakládal všechnu píli, abych vám psal o naší společné záchraně, pokládal jsem za nutné vám napsat povzbuzení, abyste vytrvale zápasili o víru, která byla jednou provždy svěřena svatým.
4Neboť se vloudili někteří lidé, kteří jsou dávno předem zapsáni k tomu odsouzení, bezbožní, kteří milost našeho Boha proměňují v bezuzdnost a zapírají našeho jediného vládce a Pána, Ježíše Krista.
5Chci vám připomenout, i když to všechno víte, že Pán, ač jednou lid z egyptské země zachránil, podruhé ty, kteří neuvěřili, zahubil.
6A anděly, kteří nezachovali své knížectví, ale opustili vlastní příbytek, zachovává ve věčných poutech pod mrákotou k soudu velikého dne.
7Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně.
8Stejně i tito ve svém snění poskvrňují tělo, neuznávají autoritu, rouhají se slávám.
9Vždyť ani archanděl Michael, když se s Ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, si nedovolil vynést potupný soud, nýbrž řekl: ‚Kéž tě napomene Pán.‘
10Tito se však rouhají věcem, které neznají, a v těch, které jako nerozumná zvířata přirozeně znají, propadají zhoubě.
11Běda jim, neboť se vydali cestou Kainovou, vrhli se do bludu Balaámovy mzdy a zahynuli vzpourou Kore.
12Tito jsou poskvrnami na vašich hodech lásky, když s vámi bezostyšně hodují a pasou sami sebe; jsou jako oblaky bez vody, které jsou hnány větry, stromy na sklonku podzimu, bez ovoce, dvakrát zemřelé, vykořeněné;
13divoké mořské vlny, které jako pěnu vyvrhují své hanebnosti, bloudící hvězdy, jimž je mrákota tmy zachována na věčnost.
14O nich také prorokoval Henoch, sedmý od Adama, když řekl: ‚Hle, Pán přišel s desetitisíci svých svatých,
15aby vykonal soud nade všemi a aby usvědčil každého ‘ ze všech skutků bezbožnosti, které bezbožně spáchali, a ze všech tvrdých slov, které proti němu promluvili bezbožní hříšníci.
16Tito jsou reptalové, nespokojenci, kteří žijí podle svých vlastních žádostí, jejich ústa honosně mluví a lichotí lidem kvůli vlastnímu prospěchu.
17Vy však, milovaní, pamatujte na slova předpověděná od apoštolů našeho Pána Ježíše Krista.
18Říkali vám: ‚Na konci času budou posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních bezbožných žádostí.‘
19To jsou ti, kteří vytvářejí rozdělení, lidé duševní, kteří nemají Ducha.
20Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém,
21zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.
22A nad některými, kteří pochybují, se slitovávejte,
23některé zachraňujte, vytrhujíce je z ohně, a nad některými se slitovávejte v bázni, majíce v nenávisti i košili poskvrněnou od těla.
24Nyní tomu, kdo je mocen vás zachovat bez klopýtnutí a postavit bezúhonné s veselím před svou slávu,
25jedinému moudrému Bohu, našemu Zachránci skrze Ježíše Krista, našeho Pána, jemu buď sláva, velebnost, vláda i pravomoc před veškerým časem, i nyní, i po všechny věky věků. Amen.
Jud 1. kapitola
Otčenáš
Ve škole Ježíše Krista se vyučuje pravda. Každý učedník brzy rozeznává, že Ježíšovo učení je od základu jiné, než co vyučují falešní pastýři. Tito falešní pastýři jistě patří k oněm předem odsouzeným, o kterých píše Juda.