25:15
hawaii
3387
Kazanie - ks. P. Natanek 01.05.2022 D.O.M.More
Kazanie - ks. P. Natanek 01.05.2022
D.O.M.
mariusz wyka
Natanek mobnaża masonerie
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
mariusz wyka
KSIĄDZ NATANEK
mariusz wyka
tak ksiądz Natanek