Bernadeta Šmídová shares this
15
Janko333
Niečo pre protestantov -Panna Mária a ruženec boli čiastočne zatienené, no ide iba o dočasné zatmenie.
Keď sa zatmenie skončí, hviezda je svetlejšia ako predtým !
Pätnásť minút pred popravou odsúdený na smrť Claude Newman povedal.
Keby si aspoň raz videl jej tvár a pozrel sa do jej očí, nechcel by si už žiť.
Ach, vy vôbec nič nechápete! Je taká krásna že, keby ste boli aspoň raz videli tvár …More
Niečo pre protestantov -Panna Mária a ruženec boli čiastočne zatienené, no ide iba o dočasné zatmenie.
Keď sa zatmenie skončí, hviezda je svetlejšia ako predtým !
Pätnásť minút pred popravou odsúdený na smrť Claude Newman povedal.
Keby si aspoň raz videl jej tvár a pozrel sa do jej očí, nechcel by si už žiť.
Ach, vy vôbec nič nechápete! Je taká krásna že, keby ste boli aspoň raz videli tvár P. Márie a pozreli sa do jej očí, tak by ste ani vy nechceli žiť čo i len o jeden deň dlhšie !

Odseknutá ruka.
Svätý Ján Damascénsky bol osobným sekretárom kráľa v Damasku. V tom čase carihradský cisár. Lev Isaurický začal všemožnými prostriedkami bojovať proti katolíckej viere a opovrhoval a ničil sväté obrazy.
Ján, veľký ctiteľ Panny Márie, začal písať nádherné listy, v ktorých bránil úctu k Panne Márii a sväté obrazy, aby tak udržiaval vieru tých, čo sa klátili počas hrozného prenasledovania.
Cisár Lev sa preto veľmi rozhneval a dal napísať list, akoby ho ho! zložil mladý Ján Damascénsky, v ktorom pozýval cisára, aby sa zmocnil Dámsku a kráľovstva. Ba naznačil aj spôsob, ako by sa ho mohol zmocniť. Potom akoby sa mu hnusila Jánova lesť a vierolomnosť, poslal falošný list kráľovi Damasku a nepravdivo ho uj>ozornil na nečestnosť jeho sekretára Jána.
Keď kráľ list prečítal, rozhneval sa tak veľmi, že nechcel ani len počuť obranu Jána a dal mu odťať pravú ruku, ktorou — podľa falošnej obžaloby — napísal ten prekliaty hanebný list.
Obohý Ján podstúpil prebolestnú amputáciu pravej ruky. Potom dôverujúc Panne Márii, pre slávu ktorej toľko písal, aj proti obrazoborcom, poprosil kráľa o odťatú ruku. ktorú mali verejne vystaviť na námestí.
Kráľ súhlasil. Ján šiel pred obraz Panny Márie a vrúcne ju prosil, aby mu ruku opäť spojila s ramenom, aby mohol i naďalej písať na česť a slávu Božiu a svätých.Dlho sa modlil. Nato upadol do vytrženia a videl Pannu Máriu, ako láskavo na neho hľadí a počul slová: « Hla, ruka, ktorú ti odťali, je na pôvodnom mieste. Používaj ju pre dobro, ako si to robil doteraz. »
Keď sa spamätal, ruku mal opäť na pôvodnom mieste, ostala len jazva na dôkaz toho, čo sa skutočne stalo.
Keď sa to kráľ dozvedel, chcel prijať Jána späť do úradu a zasypať ho poctami, no svätec sa radšej utiahol do kláštora v Palestíne, kde sväto žil a písal krásne diela užitočné Cirkvi a na slávu Matky Božej

Zachránený len pre jednu ružu?

Istá mladá kresťanka sa vydala za muža, ktorého veľmi milovala, ale ktorý nemal nijakú vieru. Robila všetko možné, aby ho obrátila, ale márne, aj napriek ich veľkej vzájomnej láske. Obavy v nej deň Čo deň vzrastali, pretože bol veľmi chorý na srdce a bála sa o jeho náhlu smrť.
V jednej veci jej však robil radosť: zbieral kvety, ktorými ozdoboval sošku Panny Márie.
Nečakane odišiel na druhý svet bez akéhokoľvek znaku viery. Ona, akoby zlomená ostrým bôľom ochorela a myslela si. že sa zblázni. Potom počula hovoriť o arskom farárovi, ktorý vedel zmierniť každú bolesť a len čo mohla, vydala sa na cestu, o ktorej nik nevedel. Keď vošla do kostola a začala sa modliť, zbadala pri sebe farára, ktorý jej pošepkal: « Pani, neplačte! Vaše nxxllitby boli vyslyšané! »
A úbohej, akoby ohromenej tou neuveriteľnou zves- tou, doda! istotu: « Pamätáte, že mesiac pred smrťou vám váš manžel priniesol najkrajšiu ružu a povedal: 'Zanes ju Presvätej Panne!' Panna Mária to nezabudla! Váš manžel je spasený. » (Z apoštolského procesu svätého farára arského)
Viac tu: Panna Mária ich zachránila :: Ježiš Mária
Gitka Benesova shares this
192
Martin - Patrón Svätý Malachiáš shares this
1615
Rozhovor s rímskokatolíckym kňazom odsúdeným Ježišom Kristom do pekla. Skutočné pravdivé svedectvo a aká je dôležitosť mať vieru nie len Svätej Trojice ( Nebeský Otec, syn Ježiš Kristus, Duch Svätý ), ale aj matky Božej a matky našej Panny Márie Spoluvykupiteľky Ježiša Krista pretože sa prihovára za nás a ktorá vie zachrániť ľudskú dušu a hlavne tým, ktorý v nej dôverujú a modlia sa.
Nie je …More
Rozhovor s rímskokatolíckym kňazom odsúdeným Ježišom Kristom do pekla. Skutočné pravdivé svedectvo a aká je dôležitosť mať vieru nie len Svätej Trojice ( Nebeský Otec, syn Ježiš Kristus, Duch Svätý ), ale aj matky Božej a matky našej Panny Márie Spoluvykupiteľky Ježiša Krista pretože sa prihovára za nás a ktorá vie zachrániť ľudskú dušu a hlavne tým, ktorý v nej dôverujú a modlia sa.

Nie je to niekto, koho by sme chceli mať na svojej strane? - gloria.tv

Nejsvětějšia Panna Mária
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Chválu vzdejme, ó křesťané,
nejsvětější Matce Páně,
pějme vroucně nebes Kněžně,
vzývejme ji všichni něžně
2. Panno slavná, Panno svatá,
bez poskvrny jsi počatá;
květe rajské líbeznosti,
kdo by vychválil tě dosti?
3. Tak jsi byla nebi milá,
žes nám Boha porodila;
pravá matko Pána Krista,
zůstala jsi panna čistá.
4. V lůně tvém Bůh odpočíval,
na tvých prsou tiše dlíval.
Která matka …More
Chválu vzdejme, ó křesťané,
nejsvětější Matce Páně,
pějme vroucně nebes Kněžně,
vzývejme ji všichni něžně

2. Panno slavná, Panno svatá,
bez poskvrny jsi počatá;
květe rajské líbeznosti,
kdo by vychválil tě dosti?

3. Tak jsi byla nebi milá,
žes nám Boha porodila;
pravá matko Pána Krista,
zůstala jsi panna čistá.

4. V lůně tvém Bůh odpočíval,
na tvých prsou tiše dlíval.
Která matka tebe předčí,
které matky syn je větší?

5. Ty jsi Panna nejmoudřejší,
veškeré cti nejhodnější,
Tebe nelze vychváliti,
tvoji slávu rozmnožiti

Panno věrná, dobrotivá,
s důvěrou tě hříšník vzývá;
Zrcadlem jsi spravedlivých,
vzorem duší v Bohu živých.

7. Ty jsi radost našich duší,
v tobě krásu ráje tuší;
Ty jsi pramen nábožnosti,
ty jsi studnice všech ctností.

8. Ty jsi naše k nebi brána,
archa úmluvy nám daná,
Hvězda jitřní, jež nám svítí
za bouřlivé plavby žití.

9. Ty nemocné uzdravuješ,
za hříšníky oroduješ,
Útěchou jsi pro plačící,
všech křesťanů pomocnicí

Vyvýšená nad anděly,
nad všech svatých zástup skvělý,
Královna jsi tvorstva všeho,
dlíš u Boha všemocného.

11. Nedej, Matko, zahynouti
dětem na vezdejší pouti
a dej lidu prosícímu
šťastně dojít k tvému Synu.

R: Maria, Maria, denice vítězná,
Maria, Maria, lilie líbezná,
oroduj za nás, Matko, v každý čas,
Královno nadhvězdná.
ekans
Marieta Ria
Presne, toto je to najlepšie svedectvo pre ľudí, bojujúcich proti Matke Božej!!
. ARMATA .
Konečne to niekto potvrdil na plné ústa,že Panna Mária je naša dobrá orodovníčka a jej príhovor za nás má v Nebi cenu zlata,teda večnosti.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Zbytočne budete označovat a varovať takých ľudí ako nick otčenáš a martina lutherova a im podobným nikdy to nepochopia a niet im pomoci. To by sa musel stať v nich veľký zázrak aby sa stihli obrátiť a zmenili svoj život na tomto svete a pochopili všetko celú pravdu a katolícku vieru.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Jemu môžeš hocičo písať tomu nicku otčenašovi,ale je to ako infiltrovaný slobodomurár alebo satanista židovský,ktorý veľmi rád s veľkým úsmevom prekrúca pravdu a katolícku vieru a veľmi je šťastný keď vie iných oklamať a tak druhých zviesť z pravej cesty.
One more comment from Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Potvrdili to už dávno v histórii Boží služobníci,proroci,apoštoli,svätci a cirkevní otcovia,že naša Panna Mária je dobrá Orodovnica,Bohorodička,Spoluvykupiteľka Ježiša Krista a zároveň Kráľovná nebies,ktorá nám dala silnú zbraň svätý ruženec.
ekans
Scheier, otec Steven, bývalý kněz diecéze Wichita, zemřel ve čtvrtek 16. dubna 2020. Bylo mu 72 let.
Marieta Ria
Tak odišiel na večnosť s nádejou, že sa stretne s TÝMI, čo ho už raz zachránili... Vďaka jeho úžasnému svedectvu určite mnohí prehĺbili svoj život s Bohom, či sa vrátili z nesprávnej cesty... Koľko duší sa vďaka nemu mohlo zachrániť!! Cesty Božie sú nevyspytateľné...
Nech mu dá Pán večné NEBO!
Marieta Ria shares this
11.7K
Zuzana Schlosserova shares this
58
apredsasatoci shares this
1690
🤔
apredsasatoci
Chválu vzdejme, ó křesťané,
nejsvětější Matce Páně,
pějme vroucně nebes Kněžně,
vzývejme ji všichni něžně
2. Panno slavná, Panno svatá,
bez poskvrny jsi počatá;
květe rajské líbeznosti,
kdo by vychválil tě dosti?
3. Tak jsi byla nebi milá,
žes nám Boha porodila;
pravá matko Pána Krista,
zůstala jsi panna čistá.
4. V lůně tvém Bůh odpočíval,
na tvých prsou tiše dlíval.
Která matka …More
Chválu vzdejme, ó křesťané,
nejsvětější Matce Páně,
pějme vroucně nebes Kněžně,
vzývejme ji všichni něžně

2. Panno slavná, Panno svatá,
bez poskvrny jsi počatá;
květe rajské líbeznosti,
kdo by vychválil tě dosti?

3. Tak jsi byla nebi milá,
žes nám Boha porodila;
pravá matko Pána Krista,
zůstala jsi panna čistá.

4. V lůně tvém Bůh odpočíval,
na tvých prsou tiše dlíval.
Která matka tebe předčí,
které matky syn je větší?

5. Ty jsi Panna nejmoudřejší,
veškeré cti nejhodnější,
Tebe nelze vychváliti,
tvoji slávu rozmnožiti

Panno věrná, dobrotivá,
s důvěrou tě hříšník vzývá;
Zrcadlem jsi spravedlivých,
vzorem duší v Bohu živých.

7. Ty jsi radost našich duší,
v tobě krásu ráje tuší;
Ty jsi pramen nábožnosti,
ty jsi studnice všech ctností.

8. Ty jsi naše k nebi brána,
archa úmluvy nám daná,
Hvězda jitřní, jež nám svítí
za bouřlivé plavby žití.

9. Ty nemocné uzdravuješ,
za hříšníky oroduješ,
Útěchou jsi pro plačící,
všech křesťanů pomocnicí

Vyvýšená nad anděly,
nad všech svatých zástup skvělý,
Královna jsi tvorstva všeho,
dlíš u Boha všemocného.

11. Nedej, Matko, zahynouti
dětem na vezdejší pouti
a dej lidu prosícímu
šťastně dojít k tvému Synu.

R: Maria, Maria, denice vítězná,
Maria, Maria, lilie líbezná,
oroduj za nás, Matko, v každý čas,
Královno nadhvězdná.
ekans
Chválu vzdejme, ó křesťané,
nejsvětější Matce Páně,
pějme vroucně nebes Kněžně,
vzývejme ji všichni něžně
2. Panno slavná, Panno svatá,
bez poskvrny jsi počatá;
květe rajské líbeznosti,
kdo by vychválil tě dosti?
3. Tak jsi byla nebi milá,
žes nám Boha porodila;
pravá matko Pána Krista,
zůstala jsi panna čistá.
4. V lůně tvém Bůh odpočíval,
na tvých prsou tiše dlíval.
Která matka …More
Chválu vzdejme, ó křesťané,
nejsvětější Matce Páně,
pějme vroucně nebes Kněžně,
vzývejme ji všichni něžně

2. Panno slavná, Panno svatá,
bez poskvrny jsi počatá;
květe rajské líbeznosti,
kdo by vychválil tě dosti?

3. Tak jsi byla nebi milá,
žes nám Boha porodila;
pravá matko Pána Krista,
zůstala jsi panna čistá.

4. V lůně tvém Bůh odpočíval,
na tvých prsou tiše dlíval.
Která matka tebe předčí,
které matky syn je větší?

5. Ty jsi Panna nejmoudřejší,
veškeré cti nejhodnější,
Tebe nelze vychváliti,
tvoji slávu rozmnožiti

Panno věrná, dobrotivá,
s důvěrou tě hříšník vzývá;
Zrcadlem jsi spravedlivých,
vzorem duší v Bohu živých.

7. Ty jsi radost našich duší,
v tobě krásu ráje tuší;
Ty jsi pramen nábožnosti,
ty jsi studnice všech ctností.

8. Ty jsi naše k nebi brána,
archa úmluvy nám daná,
Hvězda jitřní, jež nám svítí
za bouřlivé plavby žití.

9. Ty nemocné uzdravuješ,
za hříšníky oroduješ,
Útěchou jsi pro plačící,
všech křesťanů pomocnicí

Vyvýšená nad anděly,
nad všech svatých zástup skvělý,
Královna jsi tvorstva všeho,
dlíš u Boha všemocného.

11. Nedej, Matko, zahynouti
dětem na vezdejší pouti
a dej lidu prosícímu
šťastně dojít k tvému Synu.

R: Maria, Maria, denice vítězná,
Maria, Maria, lilie líbezná,
oroduj za nás, Matko, v každý čas,
Královno nadhvězdná.
Ivana Lukačovská shares this
1173
Ivana Lukačovská
Ivana Lukačovská
Nahlásiť
Zmeniť komentár
Vymazať komentár
pred 52 minútami
Ďakujem to som potrebovala vidieť potrebujeme stále , aby sme sa zobudili, lebo nerobíme nič len súdime. Súdime kňazov súdime ludi a pritom nevidíme milosť od nášho Pána nasej Mami. Veľa krát som znepokojená kňazmi, pápežom, ale oni sú len ľudia s náchylnosťou k hriechu ako mi, a preto sa musíme modliť a veľa bez …More
Ivana Lukačovská

Nahlásiť

Zmeniť komentár

Vymazať komentár

pred 52 minútami

Ďakujem to som potrebovala vidieť potrebujeme stále , aby sme sa zobudili, lebo nerobíme nič len súdime. Súdime kňazov súdime ludi a pritom nevidíme milosť od nášho Pána nasej Mami. Veľa krát som znepokojená kňazmi, pápežom, ale oni sú len ľudia s náchylnosťou k hriechu ako mi, a preto sa musíme modliť a veľa bez ohľadu nato čo robia iný, lebo nad nami je Boh všetko posúdi aj ich zlyhania, ale bude dozerať či sme neostali chladní vo viere +++
Jozef Jožin Hancko
Niečo fantastické,oslovujúce naozaj pozrite si to.
Ivana Lukačovská
Ďakujem to som potrebovala vidieť potrebujeme stále , aby sme sa zobudili, lebo nerobíme nič len súdime. Súdime kňazov súdime ludi a pritom nevidíme milosť od nášho Pána nasej Mami. Veľa krát som znepokojená kňazmi, pápežom, ale oni sú len ľudia s náchylnosťou k hriechu ako mi, a preto sa musíme modliť a veľa bez ohľadu nato čo robia iný, lebo nad nami je Boh všetko posúdi aj ich zlyhania …More
Ďakujem to som potrebovala vidieť potrebujeme stále , aby sme sa zobudili, lebo nerobíme nič len súdime. Súdime kňazov súdime ludi a pritom nevidíme milosť od nášho Pána nasej Mami. Veľa krát som znepokojená kňazmi, pápežom, ale oni sú len ľudia s náchylnosťou k hriechu ako mi, a preto sa musíme modliť a veľa bez ohľadu nato čo robia iný, lebo nad nami je Boh všetko posúdi aj ich zlyhania, ale bude dozerať či sme neostali chladní vo viere +++
TerezaK shares this
1363
apredsasatoci
Veľmi dobre svedectvo! Ale ruhaci a svojvoľnici aj tak nepochopia.
Bibiana Červenická shares this
560
amos73 shares this
2
Hezké video
peter brida shares this
22
BI
karlos1210 shares this
4
pozrite si to cele