Gonzales
4205
12:42
27 Priloha 10 Janie Garzaova
Peter(skala)
19.3.1996 posolstvo o Velkom Varovaní (Osvietení svedomia) a následnom Zázraku
Janie:
"Ó, akí sme požehnaní, že ťa máme ako ochráncu našej rodiny. Nech je Boh pochválený na veky vekov."
sv.Jozef: "Moja malá, Božia láska k ľudstvu je nesmierna. Volá ľudí každú sekundu dńa, aby sa odvrátili od svojich hriechov. Dáva dušiam svoju lásku a milosrdenstvo, aby im pomohol obrátiť sa. Boh bude …More
19.3.1996 posolstvo o Velkom Varovaní (Osvietení svedomia) a následnom Zázraku

Janie:
"Ó, akí sme požehnaní, že ťa máme ako ochráncu našej rodiny. Nech je Boh pochválený na veky vekov."

sv.Jozef: "Moja malá, Božia láska k ľudstvu je nesmierna. Volá ľudí každú sekundu dńa, aby sa odvrátili od svojich hriechov. Dáva dušiam svoju lásku a milosrdenstvo, aby im pomohol obrátiť sa. Boh bude naďalej volať svoje deti, aby sa vrátili k Jeho láske a milosrdenstvu.
Prichádza čas, keď Boh dovolí všetkým svojim deťom nahliadnuť hlboko do svojich duší a uvidieť svoje hriechy tak ako ich hriešne srdcia vidí On sám. On pošle Osvetenie do celého sveta. Bude to čas veľkej milosti a obrátenia pre mnohé duše.
Krátko po tomto veľkom osvietení duší Boh zošle veľký Zázrak, ktorý uvidí celý svet. Po tomto veľkom znamení svet spozná Pokoj. Bude to veľká radosť pre celý Boží veriaci ľud. Jeho deti budú šťastné. Vo všetkých rodinách zvaládne láska. Ľudia budú mať úžitok zo svojej práce. Budú stavať domy a budú sa z nich tešiť. Uvidia deti svojich detí všetci budú žiť dlho."

Janie:
"Milovaný sv.Jozef, čo by sme mali urobiť, aby sme sa na to pripravili?"

sv.Jozef: "Modlite sa, moja malá. Modlite sa, zostańte verní všetkému, k čomu vás Duch Svätý vedie. Konajte všetko, k čomu vás najsvätejšia Mária povoláva. Buďte Jej mocnými nástrojmi. Žite Jej posolstvá o pokoji, modlitbe, sv.omši, pôste, obrátení a čítaní Svätého Písma. Urobte to ako rodina. Neodmietajte najsvätejšie Božie meno, aby vás Boh neodmietol. Rozhodnite sa, že budete svätou rodinou, že sa budete spoločne modliť, navzájom sa milovať a odpúšťať si. Toto je čas rozhodnutia pre všetky Božie deti. Žite ako Boží ľud. Veďte dobrý, jednoduchý a spravodlivý život. Otvorte svoje srdcia Božej láske a milosrdenstvu. Každá rodina sa musí zasvätiť najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a môjmu orodovaniu a ochrane, aby sme vás mohli priviesť bližšie k Bohu. Pripravíme vás na všetko, čo má prísť. Žite ako deti Pánove a prežijete tieto problematické časy."

Janie: "Prosím, pomôž nám - milovaný sv.Jozef - potrebujeme tvoju pomoc."

sv.Jozef: "Moja malá, pripravte sa tak, že budete každý deň žiť všetko, čo som ti povedal. Žite každý deň tak, ako keby to bol váš posledný deň. Toto je Božia svätá vôľa pre Jeho deti. Ničoho sa nebojte, ale odovzdajte sa Duchu Svätému, ktorý vám pomôže konať svätú Božiu vôľu."

Janie: "Ďakujem ti za to, najpokornejší sv.Jozef."

sv.Jozef: "Dávam vám svoje požehnanie. Žite v Božom Pokoji."
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
9.9.1995
Ježiš Kristus:
"Naša pokorná služobníčka, Osvietenie, ktoré sa uskutoční, bude trvať krátko. Počas toho obdobia môj Otec umožní všetkým ľuďom vidieť stav ich duší tak, ako ich vidí On sám. Bude to čas veľkej milost, keď bude veľa duší konať pokánie a vráti sa k môjmu Otcovi. Tie duše, ktoré zomrú, zomrú z veľkého šoku, keď uvidia temnotu, ktorá panuje v ich dušiach."
Janie
: "…More
9.9.1995
Ježiš Kristus:
"Naša pokorná služobníčka, Osvietenie, ktoré sa uskutoční, bude trvať krátko. Počas toho obdobia môj Otec umožní všetkým ľuďom vidieť stav ich duší tak, ako ich vidí On sám. Bude to čas veľkej milost, keď bude veľa duší konať pokánie a vráti sa k môjmu Otcovi. Tie duše, ktoré zomrú, zomrú z veľkého šoku, keď uvidia temnotu, ktorá panuje v ich dušiach."

Janie
: "Milovaný Spasiteľ, vydesí ľudí Osvietenie?

Ježiš Kristus: "Strach, ktorý zapáli ich srdcia je posvätným strachom z nesmiernej moci môjho Otca. Najmä pre mnoho tých duší, ktoré naďalej popierajú Jeho existenciu. Tieto duše zažijú obrovský strach."

Janie:
"Obrátia sa všetci ľudia?"

Ježiš Kristus: "Mnohí sa obrátia, ale rovnako sa mnohí neobrátia."

Janie:
"Ó, Ježišu, stane sa to veľmi skoro?"

Ježiš Kristus: "Naša pokorná služobníčka, stane sa to v krátkom čase. Nenechajte sa rozptýliť dátumami, ale pripravujte sa každý deň vrúcnou modlitbou. Mnohí, ktorí sa kvôli tomuto obdobiu trápia sa týchto udalostí ani nedožijú. Neuvidia ako sa tieto udalosti uskutočnia. Preto Sväté Písmo všetkých varuje, aby sa nestarali o zajtrajšok, lebo zajtrajšok nie je prisľúbený nikomu. Dnešok má dosť skúšok a krížov. Vedz, že keď hovoríme o tom, čo príde je to preto, aby sa ľudia obrátili a zanechali svoje zlé cesty. Každý deň je pre duše príležitosťou obrátiť sa. Ľudia by nemali s obrátením otáľať a čakať, až kým prídu, také udalosti. Mali by sa obrátiť hneď, skôr než bude neskoro. Tie Súdy prídu, pretože sa ľudia odmietajú obrátiť a naďalej žijú v tme."
Peter(skala)
9:15 Slová o Varovaní
Sv.Jozef
13.5.1994
"Moja malá, ja sv.Jozef viem, že zápasíš so závažnosťou posolstiev, ktoré si dostala od najsvätejšej Márii a sv. archanjela Michala. Som tu, aby som ti pomohol porozumieť týmto posolstvám. Vidíš moja malá, Boží ľud ignoroval Jeho varovanie. Svet nechápe tmu, ktorá ho obklopuje. Mnohí ľudia naďalej žijú v hriechu. Zabúdajú, že prichádza Deń, keď …More
9:15 Slová o Varovaní

Sv.Jozef
13.5.1994
"Moja malá, ja sv.Jozef viem, že zápasíš so závažnosťou posolstiev, ktoré si dostala od najsvätejšej Márii a sv. archanjela Michala. Som tu, aby som ti pomohol porozumieť týmto posolstvám. Vidíš moja malá, Boží ľud ignoroval Jeho varovanie. Svet nechápe tmu, ktorá ho obklopuje. Mnohí ľudia naďalej žijú v hriechu. Zabúdajú, že prichádza Deń, keď uvidia stav svojej duše. Pre veľa, veľa duší to bude strašné obdobie. Mnohí zomrú, lebo nebudú schopní zniesť pravdu o stave svojej duše."

Janie:
"Sv.Jozef, mohol by si mi vysvetliť, prečo mnohí ľudia zomrú, keď uvidia svoju dušu? Nerozumiem tomu, prosím pomôž mi porozumieť tomu."

sv.Jozef: "Moja malá, duša je tam, kde leží všetka pravda. Nikto nemôže vidieť alebo poznať svoju dušu. Pozná ju len Boh. On jediný pozná všetky duše. On jediný bude súdiť všetky duše. Nikto nepozná pravdu, okrem najsvätejšej Trojice. Keby ľudia poznali pravdu, rozhodli by sa nehrešiť, lebo by ich srdcia osvietila pravda. Pochopili by ako veľmi ich hriech oddeľuje od pravdy. Večný Otec je pravda. Nemôžete žiť v hriechu a povedať, že milujete pravdu, lebo nemôžete mať dvoch pánov. Musíte sa rozhodnúť, žiť v tme alebo žiť vo svetle. Tým, ktorí veria, že žijú vo svetle, ale naďalej porušujú každé Božie prikázanie - týmto dušiam - ja sv.Jozef hovorím, že nebudú môcť vidieť stav svojich duší a žiť.

Janie:
"Ťažko sa mi to prijíma. Hovoríš, že ľudia, ktorí nežijú podľa Božích prikázaní zomrú, keď uvidia svoju dušu?"

sv.Jozef: "Áno, moja malá. Takto to bude pre mnohých, ak nebudú konať pokánie a neobrátia sa. Stále je čas na pokánie, ale s každým dňom, ktorý prešiel sa čas skracuje."

Janie: "Čo musím ľuďom povedať?"

sv.Jozef: "Povedz im, že Boh ich volá, aby sa k Nemu vrátili. Volá ich, aby prijali Jeho lásku a milosrdenstvo.
- aby zmenili svoj život a žili posolstvá modlitby, pôstu a obrátenia.
Všetci, ktorí budú konať pokánie dostanú zvláštne milosti a vstúpia do najsvätejšieho Srdca Ježišovho a nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Boh vyleje svoje milosrdenstvo na všetkých, ktorí konajú pokánie. Nikoho neodmietne, lebo Boh miluje všetky svoje deti."