Varovanie
698

ZPUSTOŠENÍ DUŠE.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

TRÁVÍTE SVŮJ ŽIVOT V DUCHOVNÍ PRÁZDNOTĚ

Milované děti Nejsvětější Trojice:
PŘICHÁZÍM K VÁM JAKO POSEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE…
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
MUSÍTE RŮST VE VÍŘE A ŽÍT POD OCHRANOU BOŽÍ VŮLE.

JAK SE BUDE TENTO ČAS VYOSTŘOVAT, SKUTKY A JEDNÁNÍ TĚCH, KTEŘÍ CHODÍ VE STÍNU NEJVYŠŠÍHO, PONESOU OČEKÁVANÉ OVOCE VĚČNÉHO ŽIVOTA
[Jan 15, 6; Jan 15, 5) A BUDOU JE SDÍLET SE SVÝMI BRATRY.
Lidská bytost tohoto času tráví svůj život v duchovní prázdnotě tak hluboké, že vrhá na své bratry všechen svůj nedostatek bratrství a na každém kroku infikuje své bratry chladem, v němž většina z nich žije svůj život.
Lidské ego nemá být vykořeněno, ale má být proměněno a spojeno s působením a jednáním našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aby všichni lidé žili v hluboké lásce a sdíleli požehnání, že jsou Božími dětmi.
Tato generace se odvrátila od Nejsvětější Trojice a hledala Boží světlo nesprávnými způsoby, a tak se ponořila do nebezpečných vod, ve kterých neumí plavat, jen se drží na hladině, protože jsou to vody odporné.
Dívám se na tolik lidských tvorů, jak běží za antikristem, aniž by znali našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aniž by věděli, že náš Král a Pán Ježíš Kristus konal zázraky a nechlubil se tím, ale naopak, ve spěchu se vzdálil.
Co je na antikristovi jiné, je to, že bude oznamovat údajné "zázraky", které bude konat. Dobře víte, že to nebudou zázraky, ale skutky zla: bude využívat démonů, aby to vypadalo, že vzkřísil mrtvého. PROTO JE NALÉHAVĚ NUTNÉ, ABYSTE ZNALI NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PŘÍMO Z PÍSMA SVATÉHO, ABYSTE JEJ POZNALI A NENECHALI SE OKLAMAT.
Chraňte svou mysl, pokračujte, aniž byste ji poskvrnili a přijali do ní škodlivé věci světa…
Obraťte se na naši Královnu a Matku, která vás v těchto bouřlivých časech povede ke svému Božímu Synu.
Tento lid Nejsvětější Trojice je pošetilý, neví, že mír nenastane. Za falešnými mírovými dohodami se skrývá příprava s největší výzbrojí na vzájemné vyhlazení.
Lidé Nejsvětější Trojice, proroctví se naplňují jedno za druhým.
Vy, kteří věříte, vy, kteří máte víru, vy, kteří se bojíte Boha, vidíte, že události nepočkají…
Boží lidé, vy, kteří jste se rozhodli vzdálit se od Boží lásky, bude vám, spolu se znamením posledního krvavého měsíce, oznámen tento trest: ohavné zpustošení církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
ZPUSTOŠENÍ DUŠE PŘIJDE V DOBĚ, KDY ODSTRANÍTE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI Z MÍST VYHRAZENÝCH K MODLITBĚ A UCTÍVÁNÍ A ODSTRANÍTE Z NICH NAŠI KRÁLOVNU A MATKU.
To je malé varování před velkým a posledním znesvěcením…
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
VEZMĚTE SI TOTO POSELSTVÍ K SRDCI!…
Prohlubujte svou víru tím, že budete zachovávat Boží Zákon, svátosti a poznání Toho, který se obětoval na kříži pro spásu lidstva!
PŘEMÍTEJTE O TÉTO VÝZVĚ, NEBERTE JI NA LEHKOU VÁHU!…
V lásce našeho Krále a Pána Ježíše Krista vám žehnám, osvětluji vám cestu, ochraňuji vás a bráním vás.
Svatý archanděl Michael