Moje proroctwa spełniły się przede wszystkim na tym Moim Papieżu, Janie Pawle II, który jest arcydziełem ukształtowanym w Moim Niepokalanym Sercu.

Czcicie Moje Niepokalane Serce, kiedy dajecie przykład silnej jedności z Papieżem i doskonałego posłuszeństwa jego nauczaniu (427). Słuchajcie go, naśladujcie i odważnie rozszerzajcie jego nauczanie (293). - Matka Boża

Papież - Piotr
fragmenty Objawienia Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi (1973-1997r)


Piotr z woli Jezusa stał się fundamentem Kościoła, umocnieniem całego Kościoła w Prawdzie Ewangelii. Papież jest następcą Piotra w jego posłudze, dlatego też stanowi fundament jedności Kościoła i strzeże w sposób nieomylny jego Prawdy. Bądźcie dziś świadkami miłości i jedności z Papieżem (514). Czcicie Moje Niepokalane Serce, kiedy dajecie przykład silnej jedności z Papieżem i doskonałego posłuszeństwa jego nauczaniu (427). Słuchajcie go, naśladujcie i odważnie rozszerzajcie jego nauczanie (293). - Matka Boża
Mt 16:18-19 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jn 21,15-17 Paś owce moje Jn 13:20 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

5
j Ukształtuję w was wielką miłość do Papieża i zjednoczonego z nim Kościoła. Przygotuję was do dawania heroicznego świadectwa o Ewangelii. Niektórzy przeleją nawet krew.
k Kiedy nadejdzie czas, wtedy Ruch ukaże się w świetle dnia, aby w otwartej walce pokonać zastęp, który demon – Mój przeciwnik od początku – przygotowuje sobie wśród Kapłanów...
9
l Sprawię, że będą odczuwać wielką miłość do Kościoła, do Papieża, którego tak bardzo kocham i którego wesprze, obroni i uratuje zastęp Moich Kapłanów.
14
g Papież cierpi i modli się. Jest na krzyżu, który zadaje mu ból i zabija go. Znowu przemówił, ale jego głos pada na pustynię. Mój Kościół stał się czymś gorszym niż pustynia.
h Wy, Kapłani - których gromadzę w Moim Ruchu dla powstrzymania natarcia szatana - powinniście razem z Papieżem utworzyć potężną zaporę. Macie szerzyć jego słowa, bronić go. On bowiem będzie musiał nieść ciężki Krzyż w czasie największej w historii zawieruchy.
17
h Powinni się przygotowywać. Mają być gotowi:
m - Do obrony Papieża - tak już osamotnionego w dźwiganiu Krzyża Kościoła. Nastanie chwila, kiedy zostanie on przez wszystkich jakby opuszczony - jak Jezus w drodze na Kalwarię.
n Wtedy Moi synowie staną się jego pociechą i obroną. Wraz ze Mną odniosą zwycięstwo w największej bitwie Kościoła.
23
a Tego wieczoru, Mój synu, chcę ci dać poznać czułość, którą Moje matczyne Serce otacza Papieża, Wikariusza Mojego Syna.
b W obecnych chwilach, tak bolesnych dla Kościoła, Papież przeżywa w osamotnieniu godziny agonii i opuszczenia - jak Mój Syn Jezus w ogrodzie Getsemani.
c Są to dla niego chwile głębokiej udręki. Śmiertelny smutek przygniata Jego serce, a krzyż niewymownego cierpienia znaczy godziny Jego dnia.
d Jestem tuż przy Nim jako Mama, by go umocnić i podtrzymać.
e Wszystkie cierpienia i bunty świata zadają sercu Papieża głęboką ranę, jak wszystkie grzechy świata zebrane w Sercu Mego Syna w godzinach Jego strasznego konania.
f Powodem cierpień serca Papieża jest świat bardzo oddalony od Boga, odrzucanie Boga przez bardzo wielu ludzi, fala buntu i błota, która coraz bardziej się podnosi i chce zalać wszystko.
g Przyczyną cierpień serca Papieża jest samotność i opuszczenie, w którym się znajduje. Najgłębszym i największym bólem Mojego Syna, w godzinach Jego konania, była zdrada Judasza i opuszczenie przez najdroższych przyjaciół wtedy, gdy - jako człowiek - najbardziej ich potrzebował.
h Dziś Papież cierpi z powodu zdrady i opuszczenia przez wielu. Nawet niektórzy z jego najbliższych współpracowników często nie są mu posłuszni i przeszkadzają mu. Wielu Kapłanów - których tak bardzo kocha - przeciwstawia się mu. Liczni Moi synowie - ofiary szatana - wyszydzają go i potępiają.
i Ileż osób, uważających się za chrześcijan i katolików, codziennie go krytykuje, zaprzecza mu i osądza go. Dla Mojego Kościoła jest to naprawdę godzina mocy ciemności.
j Synu Mnie poświęcony, który chcesz być radością i pociechą Mojego zbolałego Serca, przekazuj z mocą Mój głęboki niepokój, Moją matczyną skargę.
k Pocieszaj serce Papieża synowskim uczuciem i modlitwą. Dziel jego cierpienie, pomagaj mu dźwigać krzyż - nazbyt dziś ciężki.
l Chcę, by Kapłani należący do Mojego Ruchu byli w Kościele przyjaciółmi, pocieszycielami i obrońcami Papieża.
m - Przyjaciółmi, ponieważ napełnią jego samotność wielką miłością i modlitwą.
n Zawsze będą z nim - nawet w chwili wielkiego opuszczenia. Poniosą z nim krzyż także wtedy, gdy - podobnie jak Mój Syn - będzie musiał iść drogą na Kalwarię.
o Chcę, by razem ze Mną, Mamą, obok Papieża znajdującego się na krzyżu byli także jego najdrożsi przyjaciele: Kapłani należący do Mojego Ruchu.
p - Pocieszycielami, gdyż przyniosą mu ulgę w jego opuszczeniu i cierpieniu. Podobnie jak on nie będą się bali dzielić losu czekającego dziś tych, których przygotowałam do złożenia najwyższej ofiary dla zbawienia świata.
q - Obrońcami, ponieważ będą mu zawsze wierni. Będą walczyć przeciwko wszystkim, którzy mu się sprzeciwiają i oczerniają go.
r W Fatimie zapowiedziałam Ojcu Świętemu wszystkie zdarzenia. Obiecałam mu również Moją specjalną pomoc i obronę. Będę go broniła i pomagała mu przez was, Moi Kapłani.
s Wy jesteście Moim zastępem - gotowym do walki za Kościół i za Papieża. W tym okaże się wasza wierność Ewangelii i dzięki wam odniosę Moje największe zwycięstwo.
25
h Wiernych należących do Mojego Ruchu proszę o:
l - Wierność Papieżowi i zjednoczonemu z nim Kościołowi. Uczynią to przez całkowite posłuszeństwo jego poleceniom, uprzedzanie i spełnianie jego pragnień, rozszerzanie jego nauki, obronę przed wszystkimi atakami. Niech będą gotowi do przelania krwi dla zachowania stałej jedności z nim i wierności Ewangelii.
m Wkrótce nadejdzie czas, kiedy jedynie osoby będące z Papieżem wytrwają w wierze Mojego Syna i uchronią się od wielkiego odstępstwa, które rozszerzy się wszędzie.
34
g Dlaczego chcę ich mieć zgromadzonych ze Mną w Wieczernikach?
p – By czekali na chwile decydujące, które zbliżają się coraz bardziej. Bliski jest już czas, kiedy niektórzy z Moich biednych synów Kapłanów – oszukani i zwiedzeni przez szatana – ujawnią się, aby wystąpić przeciw Mojemu Synowi, Mnie, Kościołowi i Ewangelii.
q Wtedy powinien również ujawnić się zastęp Moich Kapłanów, przeze Mnie przygotowanych i kierowanych, aby odważnie i w świetle dnia głosić Bóstwo Mojego Syna, prawdziwość wszystkich Moich przywilejów, konieczność Kościoła hierarchicznego – złączonego z Papieżem i pod jego władzą – oraz wszystkie prawdy zawarte w Ewangelii!
57
b Módl się też za Ojca Świętego. Zbliżają się dla niego chwile ciężkie i bolesne. Chcę mu dać pociechę waszej synowskiej miłości i modlitwy.
58
d Oto godzina największego zamętu dla Mojego Kościoła! Papież mówi i ukazuje wiarę w sposób pewny, ale prawie wszyscy zostawiają go samego i nie słuchają go.
e Przemawiają dziś także fałszywi prorocy, którzy głoszą Ewangelię zdradzając ją. Tych się słucha i za nimi się idzie! Wywołują oni zamieszanie i zamęt wśród wiernych dzieci Mojego Kościoła.
f Kapłani Mnie poświęceni, stwórzcie znowu – razem z Papieżem – mocną linię obrony. Nie pozostawiajcie go samego. Razem z nim stwórzcie ostatnią linię, ostatni szaniec dla obrony Mojego Syna i Mojego Kościoła.
g Jestem z wami. Tędy nikt nie przejdzie! Rozpoczynam tu Moją bitwę o Mój największy tryumf!
67
h Kiedy nadejdzie chwila straszliwego starcia się z Kapłanami, szerzycielami błędu – którzy powstaną przeciw Papieżowi i Mojemu Kościołowi, ciągnąc na zgubę niezmierną ilość Moich biednych dzieci – wy pozostaniecie Moimi wiernymi Kapłanami.
i Wy, Kapłani Mnie poświęceni, będziecie Moimi wiernymi synami w ciemnościach, które duch zła wszędzie rozszerzy. Okażecie wierność pośród wielu błędnych idei, które – rozpowszechnione przez ducha pychy – wszędzie się umocnią i zostaną przyjęte prawie przez wszystkich. Będziecie Moimi wiernymi synami, gdy w Kościele wszystko zostanie poddane w wątpliwość i kiedy niektórzy będą głosić Ewangelię Mego Syna jako legendę.
j Wierni Ewangelii, wierni Kościołowi! Moc waszej wierności pochodzić będzie stąd, że nauczyliście się ufać tylko Mnie, że staliście się ulegli i posłuszni tylko Mojemu głosowi.
k Tak więc, Moi synowie, nie będziecie słuchać głosu tego czy tamtego teologa, nauczania tego czy innego człowieka – choćby zdobył szerokie uznanie. Będziecie słuchać jedynie Mojego głosu.
l Mój zaś głos powtórzy wam łagodnie tylko to, co będzie głosił Papież i zjednoczony z nim Kościół.
m Wierni Mojemu głosowi i głosowi Papieża! Staniecie się zastępem przeze Mnie przygotowanym, broniącym osoby Papieża, rozpowszechniającym jego nauczanie – którego się nie słucha – i umacniającym go w jego opuszczeniu i samotności.
n Będziecie też prześladowani. Nadejdzie taka chwila, kiedy pozostaniecie jedynym zapalonym światłem. Wierni Ewangelii i cierpiący, będziecie mogli wskazywać niezliczonej liczbie dusz drogę zbawienia. To światło, za Moją przyczyną, nigdy nie zgaśnie.
68
l Miłujcie się, Moi ukochani synowie! Szukajcie się i jednoczcie, pomagajcie sobie być Kapłanami wiernymi Papieżowi, Ewangelii, Kościołowi!
72
l Nadeszła chwila, w której niektórzy Moi synowie Kapłani przygotowują się, by publicznie przeciwstawić się Mojemu Synowi i Mnie Samej, Papieżowi i Mojemu Kościołowi.
m Gdy to uczynią, nie będę już mogła uważać ich za Moich synów. Zstąpię z Nieba, by Sama stanąć na czele zastępu Moich umiłowanych synów, i unicestwię ich spiski.
n Po wielkim wstrząsie i oczyszczeniu ziemi Moje Niepokalane Serce wyśpiewa Swe zwycięstwo w największym tryumfie Boga.
73
m Módlcie się, wspierajcie i brońcie Wikariusza Chrystusa, Papieża. Bądźcie ubodzy, mali, pokorni. Bądźcie tylko Moimi małymi dziećmi – tworzącymi koronę miłości dokoła Mego Niepokalanego i Bolejącego Serca.
74
l Bądźcie dla nich przykładem, broniąc – nawet zewnętrznie – swej godności. Nie porzucajcie nigdy stroju duchownego, posłuszni w tym wielokrotnie już wyrażanej woli Wikariusza Mojego Syna, Papieża.
o Znoście cierpienia razem z Papieżem, Biskupami i wiernymi Kapłanami.
83
p To nie jest koniec Mojego Kościoła, lecz początek Jego pełnej i cudownej odnowy, która się przygotowuje!
q Wikariusz Mojego Syna – dzięki darowi pochodzącemu ode Mnie – już to przewiduje i nawet w smutku obecnej chwili wzywa was, byście trwali w radości.
86
p Sprawię, że bardzo pokochacie Kościół. Przechodzi on dziś chwile wielkich cierpień, ponieważ jego dzieci coraz mniej go kochają.
q Wielu chce go odnowić i oczyścić tylko krytyką i gwałtownymi atakami na jego instytucję. A przecież niczego nie odnawia się i nie oczyszcza bez miłości.
r Nauczę was kochać Papieża miłością synowską i głęboką. Mama prowadzi was do niesienia wraz z nim jego krzyża i do dzielenia jego cierpień.
s Gdzież są teraz Kapłani bliscy temu pierwszemu Kapłanowi i pierwszemu synowi, którego Mama kocha ze szczególną czułością?
t Kapłani poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, bądźcie najbliżsi sercu Papieża.
u Módlcie się za niego, cierpcie dla niego, bądźcie z nim zawsze! Słuchajcie go, czyńcie wszystko, co wam wskazuje, rozszerzajcie jego nie słuchaną naukę.
v W godzinach najgłębszej nocy on będzie jedynym zapalonym światłem. Będziecie oświeceni tym światłem i – prowadzeni przeze Mnie – rozszerzycie je na cały świat pogrążony w ciemności.
w Bronią waszej wierności będę walczyć i wygram bitwę.
x To dlatego, Moi synowie, wzywam was do całkowitego schronienia się w Moim Niepokalanym Sercu.
87
h Wy też będziecie wyszydzani, zdradzani i prześladowani razem z Wikariuszem Mego Syna, Papieżem. Wielu będzie musiało złożyć życie w ofierze i przelać krew. Inni pozostaną, aby wyniszczać się w ofierze – przeżywając chwile wielkich cierpień, które nadchodzą dla oczyszczenia ziemi. Będziecie Moim światłem w wielkiej ciemności.
91
h Spójrzcie, ilu waszych braci Kapłanów zdradza Prawdę, usiłując niby lepiej przystosować ją do mentalności świata. Pociąga ich zwodnicza iluzja, że ludzie będą ich lepiej rozumieć, bardziej słuchać i łatwiej pójdą za nimi. Nie ma bardziej niebezpiecznego złudzenia.
i Głoście zawsze wiernie i jasno Ewangelię, którą żyjecie! Wasza mowa niech będzie: «Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». Pozwólcie się zawsze ulegle prowadzić i kierować Kościołowi.
j Widzicie właśnie, jak Papież coraz mocniej głosi Prawdę i jak jego głos coraz bardziej pada w próżnię!
k Miecz boleści znowu przeszywa Moje matczyne Serce widząc, jak Ojciec Święty, pierwszy z Moich umiłowanych synów, jest pozostawiany coraz bardziej sam – nawet przez swych braci Kapłanów.
l Wy, Kapłani poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, bądźcie głosem szerzącym w całym świecie to, co także dziś Wikariusz Mego Syna głosi zdecydowanie dla zbawienia Moich biednych zabłąkanych dzieci.
92
h Papież dał wam znak, by się przebudzić moralnie.
i Słuchajcie go! Brońcie go! Pocieszajcie go!
j Zniewaga, której w tych dniach doznała jego osoba, i rzucane na niego coraz częściej obelgi zadają wielki ból Memu Sercu Mamy.
k Fala błota podeszła aż do Jego stóp! Ustawcie więc tamę u stóp anielskiego Pasterza, łagodnego Wikariusza Chrystusa na ziemi.
l Dzięki Mojej szczególnej interwencji i za waszym pośrednictwem ta diabelska fala buntu i błota – rzucona przeciw Papieżowi – zatrzyma się u jego stóp. Wszystkim ukaże się nienaruszona wielkość jego nieskazitelnej osoby.
95
g Czy widzicie, Moje dzieci, co dzieje się nawet w Kościele? Coraz bardziej szerzą się błędy i mają wpływ nawet na dobrych. Niewierność szerzy się coraz bardziej wśród sług Boga i dusz Jemu poświęconych. Nawet w samej hierarchii kruszą się więzy miłości i jedności.
h Przede wszystkim jednak coraz bardziej pozostawia się w osamotnieniu Wikariusza Mego Syna Jezusa! Rzuca się na niego oszczerstwa w sposób bardzo wulgarny i bluźnierczy, krytykuje się go, sprzeciwia mu się, a Moi synowie zostawiają go coraz bardziej samego.
i Wy macie dzielić jego los. Dla niego i dla was jest to godzina Getsemani.
j Przeżywajcie ją ze Mną, na Moim Niepokalanym Sercu.
k Uwiłam z was wieniec miłości, żeby go umieścić wokół Serca Mego Syna Jezusa i serca Jego Wikariusza na ziemi – na ich pociechę.
l Dlatego znowu proszę was o modlitwę, cierpienie i milczenie.
m W miarę jak ciemność będzie ogarniać wszystko, wasze światło będzie jaśnieć coraz bardziej.
n Światło Mojej obecności stanie się waszym światłem w tej bardzo ciężkiej próbie.
96
h Jeśli będziecie zjednoczeni z Urzędem Nauczycielskim Kościoła, jeżeli będziecie pokorni i uważni na wszystkie Jego wskazania, pozostaniecie zawsze w prawdzie słów Jezusa.
i Dzisiaj w Kościele coraz bardziej szerzą się błędy i wydaje się nawet, że nie ma już żadnej tamy zdolnej je powstrzymać. Błędy szerzy przede wszystkim wielu teologów. Rozpowszechniają je liczni Kapłani, Moi biedni synowie.
j W jaki sposób możecie dziś być pewni, że uchronicie się przed błędem w Kościele?
k Wpatrujcie się w Mego Ukrzyżowanego Syna, a pozostaniecie wierni.
l Mój Syn, będąc Bogiem, stał się posłuszny aż do śmierci na Krzyżu.
m Patrzcie na raniące Go ciernie, na Jego Krew, na Jego rany! To kwiaty rozkwitłe na bólu Jego posłuszeństwa.
n Najmilsi synowie, teraz gdy ciemność ogarnia wszystko, jesteście wezwani do dawania świadectwa światłości całkowitego posłuszeństwa Kościołowi, Papieżowi i zjednoczonym z nim Biskupom.
o Im bardziej będziecie dawać świadectwo waszego całkowitego posłuszeństwa Kościołowi, tym bardziej będziecie krytykowani, wyśmiewani i prześladowani.
p Wasze świadectwo musi jednak stawać się coraz boleśniejsze, musi być krzyżem, abyście mogli pomóc wielu Moim biednym synom trwać dzisiaj w prawdzie i wierności.
97
«Nie znam tego Człowieka!»
m Apostołowie uciekają i zostawiają Jezusa samego przez cały ten długi piątkowy dzień!
n Jakże wielu spośród was ucieka i opuszcza Mój Kościół! Wielu opuszcza Kościół, aby iść za światem. Wielu innych pozostaje w Kościele, ale – dla przypodobania się światu – opuszcza go w duszy i w sercu.
o Wielu z was nie kocha już Kościoła. Wikariusz Mego Syna znajduje się w coraz większym opuszczeniu.
p Biskupi zjednoczeni z Papieżem odczuwają w swoich duszach cierń samotności: są coraz bardziej krytykowani, kontestowani i opuszczani przez swoich Kapłanów.
q Pozostaje Jan. Pozostaje z Matką.
r Kapłani należący do Mojego Ruchu, przynajmniej wy pozostańcie z Moim Kościołem, pozostańcie ze Mną, waszą Mamą.
s Rozważajcie Moje cierpienie i współbolejcie ze Mną. Dzięki temu, w tej godzinie Kalwarii dla Kościoła, będziecie znakiem Mojej obecności.
99
h Czyż nie potwierdził wam tego również Wikariusz Mojego Syna, że dziś najdrożsi przyjaciele i bracia dzielący ten sam stół – Kapłani i Zakonnicy – zdradzają Kościół i powstają przeciw niemu?
i Nadeszła więc pora, byście uciekali się do wielkiego lekarstwa, jakie daje wam Ojciec dla oparcia się zwodzeniu szatana i dla przeciwstawienia się prawdziwemu odstępstwu – szerzącemu się coraz bardziej wśród Moich biednych dzieci. Poświęćcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
j Tym, którzy poświęcają się Mojemu Niepokalanemu Sercu, ponownie obiecuję ocalenie: wybawienie od błędu na tym świecie i zbawienie – w wieczności.
100
i (Różaniec) Jest to modlitwa Moja, gdyż odmawia się ją ze Mną i za Moim pośrednictwem. Zaleca wam ją ciągle Kościół oraz pierwszy z Moich najmilszych synów, Wikariusz Jezusa. Uczynił to słowami, które wzruszyły Moje matczyne Serce.
106
g Dziś ciemność zstępuje na wszystko i błąd coraz bardziej szerzy się w Kościele. Dlatego macie wszystkich kierować do źródła, z którego – za sprawą Jezusa – tryskają Słowa Jego Prawdy: do Ewangelii powierzonej Kościołowi hierarchicznemu, czyli Papieżowi i Biskupom z nim zjednoczonym.
h Nie pojedynczym Kapłanom ani pojedynczym Biskupom, lecz tylko Kapłanom i Biskupom zjednoczonym z Papieżem.
i Zgorszenie – powodowane dziś przez Biskupów nieposłusznych Wikariuszowi Mego Syna i pociągających wielką liczbę Moich biednych dzieci na drogę błędu – głęboko rani i napełnia bólem Moje Serce Matki Kościoła.
j Powinniście więc dziś waszym słowem głosić wobec wszystkich, że Jezus tylko Piotra ustanowił fundamentem Swego Kościoła i nieomylnym stróżem Prawdy.
k Temu, kto nie jest dziś z Papieżem, nie uda się wytrwać w Prawdzie.
l Szatańskie zwodzenie stało się tak podstępne i niebezpieczne, że udaje się mu oszukać każdego.
m Mogą ulec nawet dobrzy.
n Nawet nauczyciele i mędrcy.
o Kapłani, a nawet Biskupi.
p Nie upadną jednak nigdy ci, którzy zawsze trwają przy Papieżu.
q Oto dlaczego chcę uczynić z was zastęp zorganizowany i czujny, posłuszny i uległy wobec pragnień Mojego pierwszego najmilszego syna, Wikariusza Mojego Jezusa.
108
l Pragnę uczynić z was dzieci, które chcą i potrafią być zawsze posłuszne.
m Posłuszeństwo i uległość – oto mundur, w który chcę was ubrać.
n Moje rozkazy będę wam przekazywać za pośrednictwem głosu tych, których Mój Syn ustanowił, aby rządzili Jego Kościołem: przez Papieża i Hierarchię z nim zjednoczoną.
o Jak bardzo Moje matczyne Serce jest dziś zranione i zbolałe z powodu niektórych Kapłanów, a nawet Biskupów, nie słuchających już zarządzeń Wikariusza Mego Syna Jezusa!
p Wszelkie królestwo podzielone wewnętrznie skazane jest na upadek i ruinę.
q Moi biedni synowie – nieposłuszni i buntujący się – są ofiarami najbardziej subtelnego i podstępnego rodzaju pychy i zdążają ku śmierci.
r Jakże szatanowi, Mojemu przeciwnikowi od początku, udaje się was dziś oszukiwać i zwodzić!
s Utwierdza was w przekonaniu, że jesteście stróżami tradycji i obrońcami wiary, gdy tymczasem jako pierwsi upadacie w wierze i niepostrzeżenie popadacie w błąd.
t Wmawiając wam, że Papież zdradza Prawdę, szatan burzy fundament, na którym zbudowany jest Kościół, fundament, dzięki któremu Prawda trwa nienaruszona przez wieki.
u Szatan podsuwa wam myśl, że nawet Ja nie akceptuję działania Papieża. Przez to w Moim imieniu krytykuje się osobę i działalność Ojca Świętego.
v Kapłani, synowie Mej szczególnej matczynej miłości, bądźcie roztropni, uważni, przewidujący, bo ciemność już wszystko ogarnia.
w Jakże Mama może publicznie krytykować decyzje Ojca Świętego, skoro tylko on ma łaskę stanu, uzdalniającą go do wykonywania tak wzniosłej posługi!
x Zachowywałam milczenie, kiedy mówił Mój Syn. Zachowywałam milczenie, kiedy mówili Apostołowie, a teraz trwam w milczeniu miłości wobec głosu Papieża, aby coraz bardziej się szerzył, aby wszyscy go słuchali i aby był zawsze przyjmowany przez dusze.
y Stale jestem przy osobie Mojego pierwszego szczególnie umiłowanego syna, Wikariusza Mojego Syna Jezusa.
z Moim milczeniem pomagam mu mówić.
A Moim milczeniem nadaję moc Jego słowu.
B Powróćcie, Moi synowie Kapłani, powróćcie do miłości, do posłuszeństwa Papieżowi, do jedności z nim!
C Dzięki temu będziecie mogli należeć do Mojego zastępu, którego jestem Królową i Wodzem.
D Dzięki temu usłyszycie Moje rozkazy, które będę wydawać głosem Papieża.
E Dzięki temu będziecie mogli walczyć wraz ze Mną o pewne zwycięstwo. Jeśli tego nie uczynicie, będziecie podążać drogą ku klęsce.
F Przyodzieję was Moją wewnętrzną uległością i będziecie zawsze posłuszni. Dzięki temu uczynię was narzędziami przydatnymi w Mojej bitwie i ujrzycie w końcu Moje królewskie zwycięstwo.
110
k Mówię do was, aby wam wskazać, czyich słów macie dziś słuchać w Kościele: słów Papieża i słów Biskupów z nim zjednoczonych.
l Ciemność zstępuje coraz bardziej, dlatego mówię do was, aby stać się waszym Światłem. Ponieważ szerzy się błąd, dlatego mówię do was, Moi najmilsi synowie. Wy, słudzy Słowa, wy, głosiciele Prawdy, jesteście wezwani, aby pozostać w Prawdzie.
116
o W was, którzy idziecie za Mną, Moje Niepokalane Serce już dziś odnosi tryumf.
p Tryumf Serca Mamy dokonuje się w duszach i w życiu Jej wiernych dzieci.
q W nich tryumfuje dobro, podczas gdy wszędzie szerzy się zło. Grzech usiłuje ogarnąć wszystko, a w nich tryumfuje łaska i Boża miłość. Gdy błędowi udaje się coraz bardziej zwodzić umysły, oni dają świadectwo Prawdzie.
r Gdy podział będzie rozdzierał Kościół, oni będą go kochać i żyć dla jego jedności. Gdy Wikariusz Mojego Syna będzie coraz bardziej osamotniony i opuszczony, oni skupią się wokół niego z większą miłością, by coraz bardziej stawać się jego pociechą i obroną.
118
a Najmilsi synowie, Mój Kościół stał się dziś – jak nigdy dotąd – celem, na który Mój przeciwnik rzuca się z wściekłością i z rosnącą przemocą.
b Wikariusz Mojego Syna Jezusa przeczuł tę chwilę decydującej walki i ogłosił Mnie uroczyście Matką Kościoła.
c Jak jestem rzeczywiście Matką Jezusa, tak też jestem naprawdę Matką Kościoła – Jego Mistycznego Ciała. Jako Mama patrzę dziś na to Moje Dziecko z niepokojem i z rosnącym bólem.
d Gdy widzę, jak Mój przeciwnik coraz bardziej profanuje Kościół, Moje Niepokalane Serce znowu przeszywa miecz.
e Szatan rzeczywiście wtargnął do wnętrza Kościoła i co dzień zbiera ofiary – nawet wśród samych Pasterzy. Zdołał przyćmić światło ciemnością błędu, który usiłuje wszystko ogarnąć.
f Wikariusz Mojego Syna pozostaje niekiedy jakby odizolowany od swych dzieci – które ma przecież prowadzić – i krzyż tego cierpienia staje się z dnia na dzień większy.
g Wśród otaczających go są tacy, którzy czasem nie działają z miłości do niego, lecz raczej pobudza ich duch pychy i pragnienie władzy.
119
n Budowla Kościoła wznosi się na kolumnach, które opierają się wiekom, a piekło nie zdoła ich zwyciężyć. Kościół jest zbudowany na kolegium Apostołów, opartym na Piotrze i trwającym aż do końca świata w Biskupach zjednoczonych z Papieżem.
o Dziś jednak budowlę tę zdaje się ogarniać ogromna ciemność. Trzeba, by Duch Święty rozjaśnił ją całkowicie zupełnie nowym światłem. Gromadzę ze wszystkich stron świata zastęp Moich umiłowanych synów, by Duch Święty przemienił ich dzisiaj i przygotował do wypełnienia wielkiego planu Ojca.
120
t Złożyliście Bogu ofiarę z waszej czystości. Tą cnotą powinniście żyć szczególnie świadomie. Jest to dla was dziś trudne, ponieważ coraz bardziej szerzą się błędy usiłujące obniżyć wartość waszego prawdziwego poświęcenia się.
u Iluż Moich najmilszych synów wyrzekło się życia w Kapłaństwie, ponieważ Papież postanowił, aby celibat nadal dziś obowiązywał!
v Iluż innych pozostaje wprawdzie, lecz nie zachowuje już celibatu, uważając go za coś przestarzałego, przejściowego. Nawet wewnętrznie wydaje im się czymś niesłusznym i nie widzą w nim już wiążącego zobowiązania...
w Wskutek tego wielu Moich synów Kapłanów stale żyje dzisiaj w nieczystości!
123
d Razem z wami cały Kościół przeżywa godzinę próby.
e Przeżywa ją dziś Ojciec Święty, Wikariusz Mojego Syna Jezusa – jak nigdy dotąd atakowany przez wszystkich i opuszczony nawet przez niektórych swoich.
f Ja, Mama, jestem dla Papieża Aniołem pocieszenia.
g Jestem z nim poprzez was. Ofiarowuję Mu kielich Mojego Niepokalanego Serca, w którym zawarta jest cała miłość jego Kapłanów, Moich najmilszych synów.
h Dzięki Mnie jesteście jego umocnieniem przed wielką, czekającą was wszystkich próbą, na którą od dawna was przygotowuję.
125
f Nawet przy okazji wyjaśniania Słowa Bożego rozszerza się najpoważniejsze błędy. Papież mówi, ale już się go nie słucha. Ludzie wciąż idą tą samą drogą i wpadają w coraz większą ciemność – rozszerzaną wszędzie przez błędy.
130
m Macie być posłuszni waszej Mamie, która do was mówi. Jej słowa skłaniają was do posłuszeństwa Papieżowi i zjednoczonemu z nim Kościołowi. Przejawy prawdziwego nieposłuszeństwa, nawet publicznego, i prawdziwego buntu wobec Papieża co dnia rozdzierają na nowo Moje matczyne Serce.
140
o Powiem wam, za kim macie iść, aby dochować wierności Wikariuszowi Mojego Syna Jezusa i Mojemu Kościołowi.
141
m Niestety, wzrasta liczba Kapłanów, którzy sprawują Eucharystię, chociaż już w nią nie wierzą. Jedni z nich przeczą rzeczywistej obecności Mojego Syna Jezusa, inni chcieliby tę obecność ograniczyć tylko do czasu celebrowania Mszy św. Jeszcze inni sprowadzają ją do obecności czysto duchowej i symbolicznej.
n Błędy te szerzą się, mimo że właściwa nauka została jasno potwierdzona przez nauczanie Kościoła – szczególnie przez Papieża.
o Niestety przyjdzie czas, że ten błąd będzie miał jeszcze więcej zwolenników, a w Kościele prawie zaniknie woń adoracji i Najświętszej Ofiary. Przez to ohyda spustoszenia – która już weszła do Świętej Świątyni Bożej – osiągnie swój szczyt.
143
a Dziś cały Kościół z wielką nadzieją wznosi oczy ku swej Niebieskiej Mamie.
b Tym, który modli się do Mnie z synowską czułością i z bezgraniczną ufnością, jest Wikariusz Chrystusowy, Papież – żertwa, która coraz bardziej składa siebie w ofierze na Krzyżu dla zbawienia świata. Błaga Mnie dziś o pokój dla całej ludzkości. W kierowanej do Mnie nieustannie modlitwie prosi przede wszystkim o pokój dla Kościoła, którego Matką sam ogłosił Mnie uroczyście.
147
d Ciemność ogarnie Kościół i stanie się jeszcze intensywniejsza, gdy twoja Niebieska Mama przyjmie duszę Swego pierwszego umiłowanego syna, Papieża Pawła VI, który właśnie dopełnia swej ostatniej ofiary.
e Dopóki będzie żył, dopóty będę jeszcze mogła – dzięki jego bolesnemu męczeństwu – powstrzymywać ramię Bożej sprawiedliwości. Po jego śmierci wszystko jednak się pogorszy.
f Kościół pogrąży się w błędzie, który zostanie przyjęty i rozprzestrzeni się. Odstępstwo – rozszerzające się już teraz jak oleista plama – osiągnie swój szczyt.
154
j Wejdźcie do Mojego Niepokalanego Serca. Ono jest schronieniem ofiarowanym wam przez Mamę. W nim znajdziecie wszystko, co wam przygotowałam, aby przejść straszliwe godziny oczyszczenia.
k Do Mojego schronienia powinien wejść teraz cały Kościół, z Papieżem, Biskupami, Kapłanami oraz wszystkimi wiernymi.
156
g Wezwałam was wszystkich do wejścia w głębiny Mojego Serca, aby móc dokonać w was prawdziwej przemiany.
h Znajdujecie się w mieście (Rzym), w którym żyje, cierpi i ofiarowuje się Wikariusz Jezusa, pierwszy z Moich umiłowanych synów, Papież.
i Chcę, abyście byli przy nim, by mu pomóc w ostatnim i najboleśniejszym odcinku jego drogi.
j W was i dzięki wam jestem obecna pod Krzyżem, na którym Ojciec Święty przeżywa godziny swej agonii.
k Dlatego w tym Wieczerniku Niepokalane Serce waszej Niebieskiej Mamy stale kierowało was, przez modlitwę i miłość, ku jego czystej osobie.
158
d Wejdźcie jednak ze Mną do Serca Kościoła! Tam zatryumfowało już Moje Serce.
e Nastąpiło to w osobie i życiu Ojca Świętego. Dzięki Mnie osiągnął wysoki stopień świętości – przez swą codzienną ofiarę, która doprowadzi go do prawdziwego męczeństwa.
159
e Ze Mną przeżywałeś także bolesne chwile dla Kościoła, z powodu śmierci jego najwyższego Pasterza, Wikariusza Mojego Syna Jezusa, Papieża Pawła VI.
f Był on naprawdę wielkim darem Serca Jezusowego dla Kościoła.
g Jego misja się zakończyła. Gdy był na tej ziemi, byliście blisko niego przez modlitwę i waszą miłość. Teraz on, w Raju, będzie blisko was, by – przez swoje potężne wstawiennictwo – pomagać wam w wypełnieniu waszej misji. (...)
160
g Również i Kościół przeżywa obecnie swoją wielką próbę, a to, co go czeka, będzie doświadczeniem, jakiego nigdy dotąd nie zaznał.
h Czuwam nad nim i układam wszystko dla jego dobra. Serce Mego Syna Jezusa właśnie mu dało nowego najwyższego Pasterza w osobie Jana Pawła I. Kochajcie go, słuchajcie go, brońcie go, gdyż będzie musiał cierpieć dla Kościoła.
i Wszystkie dni jego próby są policzone, a w Moim Niepokalanym Sercu przygotowuje się dla Kościoła chwila nowych narodzin w czasie. Po wielkiej próbie oczyszczenia stanie się on piękniejszy, jaśniejszy, bardziej święty i Boży.
162
c Dziś modliłeś się za nowego Papieża, którego Moje Niepokalane Serce otrzymało od Jezusa dla dobra Jego Kościoła. To syn cieszący się Moim szczególnym umiłowaniem, gdyż poświęcił się Mojemu Sercu już od początku swego kapłaństwa.
d Przyłącz się, w miłości i modlitwie, do wszystkich Kapłanów należących do Mojego Ruchu, który prowadzę do coraz większej miłości do Papieża i Kościoła z nim zjednoczonego.
e Musicie podtrzymywać go modlitwą, waszą miłością i wiernością. Powinniście iść za nim, realizując jak najdoskonalej wszystko, co postanowi dla dobra Kościoła. Dajcie pod tym względem dobry przykład wszystkim.
f Musicie go bronić w chwilach, kiedy Mój nieprzyjaciel rzuci się z wściekłością na niego. Szatan będzie zwodził Moich biednych synów, aby się przeciwstawiali Papieżowi.
g Wraz z Ojcem Świętym, którego Opatrzność właśnie wam daje, błogosławię was, najmilsi synowie na całym świecie, których Moje Niepokalane Serce wybrało na godzinę Jego wielkiego tryumfu.
165
e Dziś (8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny) z Mojego Niepokalanego Serca wychodzą świetliste promienie miłości i łask, które zlewam na Moje dzieci: na Papieża, Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne oraz na wszystkich wiernych.
167
h Kościół, Moje umiłowane Dziecko, wychodzi już z ciężkiej próby, bo bitwa pomiędzy Moim przeciwnikiem a Mną osiągnęła szczyt. Szatan usiłował wśliznąć się do Kościoła, zagrażając nawet Skale, na której jest On zbudowany, ale mu w tym przeszkodziłam.
i Właśnie wtedy gdy szatan sądził, że już zwyciężył – po przyjęciu przez Boga ofiary Pawła VI i Jana Pawła I – otrzymałam od Boga dla Kościoła Papieża, którego przygotowałam i ukształtowałam.
j On poświęcił się Mojemu Niepokalanemu Sercu i uroczyście powierzył Mi Kościół, którego jestem Matką i Królową.
k Przez osobę i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II rozsiewam Moje wielkie światło. Będzie się ono powiększać, w miarę jak ciemność coraz bardziej będzie wszystko ogarniać.
l Kapłani i wierni poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, dzieci, które zgromadziłam w Moim zastępie ze wszystkich stron świata na wielką, czekającą was bitwę, zjednoczcie się wszyscy wokół Papieża, a zostaniecie przyobleczeni Moją własną siłą i Moim cudownym światłem!
m Kochajcie go, módlcie się za niego, słuchajcie go! Bądźcie mu we wszystkim posłuszni, nawet w noszeniu stroju duchownego – zgodnie z pragnieniem Mojego Serca i wolą Ojca Świętego, którą już dał wam poznać. Ofiarujcie Mi ból, który odczujecie, gdy z tego powodu nawet wasi współbracia będą was wyśmiewać.
n Czas oczyszczenia Kościoła, mającego w Papieżu niezawodnego przewodnika, zostanie skrócony – zgodnie z Mym planem miłości.
169
f Dziś Moje Serce jest na nowo zranione. Widzę bowiem, jak wielu Moich najmilszych synów żyje nie troszcząc się o uległość wobec Bożej woli, ponieważ nie zachowują, a czasami nawet otwarcie gardzą obowiązującymi w stanie kapłańskim prawami.
g Brak dyscypliny rozszerza się w Kościele i zbiera plon ofiar – nawet wśród samych Pasterzy.
h Taki jest więc drugi znak wskazujący wam, że dla Kościoła nadszedł ostateczny czas oczyszczenia: brak dyscypliny szerzący się wszędzie – szczególnie wśród duchowieństwa.
i Brak dyscypliny – to brak wewnętrznej uległości wobec woli Bożej. Przejawia się on w wykroczeniach przeciw obowiązkom waszego stanu: przeciwko obowiązkowi modlitwy, dawania dobrego przykładu, życia świętego i apostolskiego. Iluż Kapłanów pozwala się pochłonąć nieuporządkowanej działalności i już się nie modli! Stale zaniedbują modlitwę brewiarzową, medytację i Różaniec. Ograniczają modlitwę do pospiesznego odprawienia Mszy św.
j W ten sposób te Moje biedne dzieci dochodzą do pustki wewnętrznej i nie mają już ani światła, ani siły, by oprzeć się licznym zasadzkom, wśród których żyją. Zarażają się więc duchem świata, akceptują jego sposób życia, przyjmują jego wartości, biorą udział w jego świeckich manifestacjach, ulegają jego środkom propagandy i w końcu przesiąkają jego mentalnością. Stają się sługami świata, żyją zgodnie z jego duchem, usprawiedliwiają go i szerzą – wywołując przez to zgorszenie wśród wielu wiernych.
k Z tego rodzi się powszechny bunt przeciwko normom kanonicznym, regulującym życie kapłańskie, oraz ciągle odradzająca się kontestacja obowiązku świętego celibatu. A przecież Chrystus pragnie go, co wyraził za pośrednictwem Swojego Kościoła. W tych dniach Papież zdecydowanie ponownie to potwierdził.
l Brak dyscypliny to łatwość, z jaką się przekracza normy ustanowione przez Kościół dla uregulowania liturgii i życia duchowieństwa.
m Dziś każdy chciałby ustanawiać swoje własne zasady, zgodne ze swymi upodobaniami i kaprysami. Z jak gorszącą łatwością przekracza się normy ustanowione przez Kościół, wciąż wielokrotnie potwierdzane przez Ojca Świętego, jak na przykład obowiązek noszenia stroju duchownego przez Kapłanów!
n Niestety, często pierwszymi stale nieposłusznymi przepisom są Pasterze. Z powodu ich złego przykładu brak dyscypliny ogarnia następnie wszystkie dziedziny życia Kościoła.
o Ten rozszerzający się w Kościele nieporządek wskazuje wam jasno, że nadchodzi decydujący moment jego oczyszczenia.
170
n Wewnętrzny podział przejawia się też tym, iż usiłuje się pozostawić w osamotnieniu, prawie że opuszczonego, Wikariusza Jezusa, Papieża: syna, którego kocham i w szczególny sposób oświecam.
o Moje matczyne Serce jest zranione. Widzę bowiem, jak przeciwnicy Papieża coraz bardziej atakują jego słowa i działanie, a Moi synowie milczą i nie zabierają głosu.
p Wskutek tego wewnętrznego rozłamu jego posługa nie jest już wystarczająco wspierana, a jego nauczanie nie wywiera wpływu na cały Kościół, który Chrystus chciał widzieć zjednoczony wokół Następcy Piotra.
q Moje matczyne Serce doznaje udręki widząc, że nawet niektórzy Pasterze sprzeciwiają się prowadzeniu przez jego słowo oświecające i pewne.
r Pierwszy sposób życia w odłączeniu od Papieża to otwarty bunt. Istnieje jednak sposób jeszcze bardziej podstępny i bardziej niebezpieczny. Polega on na publicznym zapewnianiu o swej jedności z Papieżem, gdy tymczasem wewnętrznie ma się poglądy zupełnie inne niż on, ignoruje się jego nauczanie i w praktyce postępuje się całkiem inaczej, niż on wskazuje.
s O, Kościele, Mistyczne Ciało Mojego Jezusa! W swej bolesnej drodze na Kalwarię doszedłeś do jedenastej stacji. Twoje ciało, na nowo ukrzyżowane, jest rozdarte i zranione!
t Cóż macie czynić wy, Moi synowie, apostołowie Mojego zbolałego i Niepokalanego Serca? Macie stać się nasieniem ukrytym, gotowym nawet umrzeć za wewnętrzną jedność Kościoła.
u Dlatego uczę was co dzień większej miłości i wierności wobec Papieża i zjednoczonego z nim Kościoła. Dlatego dzielę dziś z wami niepokój matczynego Serca. Dlatego wychowuję was do heroicznej świętości i prowadzę was ze Sobą na Kalwarię. Będę mogła – dzięki wam – wyprowadzić Kościół z bolesnego oczyszczenia, aby ukazała się światu cała wspaniałość jego odnowionej jedności.
173
p Wy zaś pozostańcie w przystani Mego Niepokalanego Serca i tam słuchajcie Słowa Bożego, którego Kościół strzeże, które wyjaśnia i głosi. Papież ma dziś więcej światła niż kiedykolwiek, aby prowadzić was drogą jasności i prawdy.
177
h Moja godzina nadeszła. Wszyscy powinni rozpoznać Moją nadzwyczajną interwencję.
i Z tego powodu pragnę, aby święto Niepokalanego Serca było ponownie obchodzone w całym Kościele z taką pobożnością i liturgiczną okazałością, z jaką zostało ustanowione przez Wikariusza Mojego Syna w bardzo burzliwych czasach.
j Obecnie wszystko się pogorszyło i szybko zmierza do najbardziej bolesnego końca.
k Trzeba więc ukazywać Kościołowi schronienie, które wasza Mama przygotowała wszystkim: Moje Niepokalane Serce.
l Dodaję wam odwagi i wszystkich błogosławię – razem z Ojcem Świętym, Moim najmilszym synem, który udziela Kościołowi światła płynącego z Mojego Serca.
178
o Idźcie – pod rozkazami Wikariusza Jezusowego – do wszystkich zakątków ziemi i roznoście światło, które bije z Mojego Serca.
181
n Wkrótce wszystko może runąć. Zostaniecie wezwani do przeżywania ciężkich chwil, idąc za Tym, którego Bóg postawił na czele Mojego Zastępu: za Wikariuszem Mego Syna Jezusa. Mężnie i odważnie podąża on, by w sposób doskonały złożyć siebie w ofierze, do której już od dawna go przygotowywałam. Jest gotów oddać za Mnie i za was nawet swoje życie.
o Jesteście posłuszni, gdy wszystkim dajecie świadectwo doskonałej uległości przepisom ustanowionym przez Kościół dla Kapłanów.
p Wasze posłuszeństwo ciche, pokorne i doskonałe – oto zbroja, w którą chcę was wszystkich przyodziać, aby nie można was było zranić w walce.
q Bądźcie posłuszni Papieżowi, Biskupom z nim złączonym i przepisom regulującym wasze kapłańskie życie.
r Chcę, abyście byli zdyscyplinowani we wszystkim, nawet w najmniejszych sprawach. Wypowiadajcie zawsze i chętnie swoje «tak» Ojcu, wzywającemu was do pójścia za Jego Synem Jezusem. On stał się dla was doskonałym wzorem posłuszeństwa aż do śmierci krzyżowej.
182
c Wiele Moich umiłowanych dzieci daje odpowiedź coraz bardziej wspaniałomyślną i poświęca się Memu Niepokalanemu Sercu.
d Powierzcie Mi się wszyscy jak najszybciej! Idźcie za przykładem i naglącym zaproszeniem skierowanym do was przez Wikariusza Mojego Syna Jezusa. On zna wszystko i przeczuwa już bliskość bolesnego wydarzenia, które przepowiadam wam od lat.
e Tak, wkrótce wyznaczony przez Ojca czas dopełni się. Potem straszliwa walka między Moim przeciwnikiem a Mną zaostrzy się i wejdzie w fazę końcową.
184
d Cały Różaniec – który odmawiacie w Wieczerniku, odpowiadając w ten sposób na usilną prośbę waszej Mamy – jest jakby ogromnym łańcuchem miłości i zbawienia, którym możecie otoczyć osoby i sytuacje, a nawet wpływać na przebieg obecnych wydarzeń.
e Odmawiajcie go dalej. Mnóżcie wasze Wieczerniki modlitwy. W ten sposób odpowiecie na zaproszenie, które z tak wielką mocą skierował do was pierwszy z Moich najmilszych synów, Wikariusz Jezusa.
188
e Iluż dzięki nim wstąpiło do Kościoła, do tej jedynej owczarni strzeżonej przez jednego Pasterza! Spójrz przed siebie, jak wspaniała wiosna nadchodzi!
f Wielu z nich trwa jednak jeszcze w błędzie pogaństwa lub należy do innych religii, nie będących prawdziwymi jak ta, którą objawił wam Jezus, Odwieczne Słowo Ojca, pragnące wszystkich doprowadzić do Niego, w Jego Duchu Miłości.
l Z Papieżem, pierwszym z Moich umiłowanych synów, błogosławię dziś wszystkie Moje dzieci – zwłaszcza te, które żyją na wielkim kontynencie afrykańskim.
191
g W każdej chwili znajduję się blisko Kościoła, aby mu pomagać i wzmacniać go. Im bardziej Kościół będzie musiał wchodzić na Kalwarię, tym bardziej będzie odczuwał Moją pomoc i Moją nadzwyczajną obecność. Teraz musi on wejść w bardzo cenne chwile swej odkupieńczej męki, dla najpiękniejszego odrodzenia.
h Przewidując te chwile, przygotowałam w Moim Niepokalanym Sercu niezawodną pomoc. Jest nią Wikariusz Jezusa, Papież, którego wam darowałam, abyście go kochali, słuchali i za nim szli.
i Dla niego także zbliżają się teraz godziny Getsemani i Kalwarii, dlatego wy, Moje umiłowane dzieci, będziecie musiały stać się jego umocnieniem i obroną.
o Wasza zwycięska Matka gromadzi dziś was wszystkich w Swoim Niepokalanym Sercu i błogosławi wraz z Papieżem, pierwszym z Jej umiłowanych synów.
200
g (Przeciwnik) Wprowadził zamieszanie w Dzieło Syna. Aby uczynić Odkupienie bezowocnym, rozsiewa błąd w samym wnętrzu Jego Kościoła. Niewierność rozszerza się w nim jak straszny rak. Lekceważy się Papieża, którego Jezus ustanowił w Kościele fundamentem Jedności i stróżem Prawdy.
201
p Przygarniam dziś wasze małe serca do Serca ogromnego, Niepokalanego i bolejącego waszej Niebieskiej Matki, która patrzy na was życzliwie i błogosławi wraz z Papieżem, pierwszym z Jej umiłowanych synów, który tak wiele światła udziela całemu Kościołowi.
207
e Patrzcie na wielkie światło, dane przez Moje Niepokalane Serce Kościołowi. Jest nim pierwszy z Moich umiłowanych synów, Papież Jan Paweł II. To światło będzie stawało się coraz intensywniejsze, w miarę jak walka będzie się zaostrzać.
f Ten Papież jest znakiem Mojej nadzwyczajnej obecności przy was. On jednak staje się kamieniem upadku dla wszystkich Moich wrogów, podwodną skałą, w zetknięciu z którą dokona się wielki rozłam.
g On był także tutaj i mówił zdecydowanie, lecz tylko nieliczni idą za jego pewnym i natchnionym nauczaniem! Nawet niektórzy z Moich najmilszych synów ciągle nie zwracają na niego uwagi. Przez to popada się w coraz głębszą ciemność i Kościół w tym kraju jest bardzo chory i zraniony.
h Wy, synowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, bądźcie żywym przykładem miłości, wierności Papieżowi i pełnej jedności z nim. Przyciągniecie dzięki temu na drogę jedności i zbawienia w prawdziwej wierze wielką liczbę Moich biednych, wprowadzonych w błąd dzieci.
i Wkrótce odstępstwo stanie się jawne. Nie upadną w wierze jedynie ci, którzy pozostaną z Papieżem. Wraz z nim błogosławię was wszystkich i zachęcam do kroczenia z ufnością i dziecięcym oddaniem.
216
g Tak więc z Różańcem w jednej ręce i sztandarem Ukrzyżowanego w drugiej rozpoczynacie teraz decydującą fazę bitwy.
h Moja matczyna interwencja została skutecznie wyproszona również przez ufną modlitwę Mojego pierwszego umiłowanego syna Papieża, który błagał dla was o miłosierdzie Boże.
i Jego potężne wołanie przeniknęło Niebiosa i skłoniło Moje Serce Matki do przyśpieszenia czasów zwycięstwa. (...)
218
f Wzywam was do zakończenia tego roku na kolanach, w duchowej jedności z Papieżem, pierwszym z Moich najmilszych synów, który obecnie cierpi i żarliwie się modli, błagając o miłosierdzie Boże dla świata.
227
o Jesteście wezwani, by bardzo cierpieć, idąc za Papieżem, Moim pierwszym umiłowanym synem. On podąża teraz na Kalwarię drogą skąpaną we własnej krwi. Po tej drodze prowadzi was z nim wasza Niebieska Mama.
229
g Chcę być – z Jezusem – ich Pasterką, kochającą i wyrozumiałą. Niech idą za Mną do bezpiecznego schronienia, które dla nich przygotowałam: do Mojego Niepokalanego Serca. Nieś światło i daj siłę Moim biednym dzieciom, zagubionym w zamęcie, w którym właśnie żyjecie. Umacniaj ich w wierze, w całkowitym posłuszeństwie Papieżowi i zjednoczonej z nim Hierarchii. Utwierdzaj ich w Prawdzie. Powierz Mi ich wszystkich. Niech szczerze i wspaniałomyślnie poświęcą samych siebie Mojemu Niepokalanemu Sercu.
238
e Patrzę na mękę narodu polskiego, który cały został Mi poświęcony. W ostatnich dniach wiele razy powierzył Mi go Mój Papież. Naród ten przeżywa dramatyczne godziny swojej Kalwarii i niesie krzyż śmiertelnego cierpienia.
245
a Mój pierwszy najmilszy syn, Papież Jan Paweł II, przybył z pielgrzymką miłości i modlitwy przed Mój wizerunek, na miejsce Mojego ukazania się (Fatima). Pragnę, abyście wszyscy – duchowo z nim zjednoczeni – zgromadzili się wokół waszego Niebieskiego Wodza, Niewiasty obleczonej w słońce.
b Patrzcie na Papieża, on daje przykład modlitwy.
c Jego życie, całkowicie należące do Mnie, przeze Mnie zostało ukształtowane do ducha modlitwy nieustannej i ufnej. Jego głos przeszywa Niebiosa i – łącząc się z Moim matczynym wstawiennictwem – sprowadza dziś potoki łask na zagubioną ludzkość.
d Także i wy, wraz z Papieżem, utwórzcie silny łańcuch modlitewny, aby wypraszać nawrócenie grzeszników, powrót do Boga wielu oddalonych dzieci, pokój dla bardzo zagrożonej ludzkości i prawdziwą, wewnętrzną odnowę dla całego Kościoła.
e Często odmawiajcie Różaniec Święty, o który również tutaj przyszłam was prosić. Fakt – że najpoważniejsze problemy, dotyczące Kościoła i świata, nie znajdują wciąż rozwiązania pomimo stosowania ludzkich środków – powinien być dla was znakiem, skłaniającym do złożenia całej waszej ufności w mocy modlitwy.
f Papież daje przykład wierności.
g Jest wierny powołaniu otrzymanemu w chwili objęcia katedry Piotrowej. Jest wierny Jezusowi Chrystusowi, którego głosi słowem i świadectwem życia. Dzięki temu niesione przez niego wszędzie światło jest samym Światłem Ewangelii.
h Trwajcie wszyscy w jedności z nim, świadcząc życiem o Moim Synu Jezusie i głosząc wiernie prawdę Jego Ewangelii. Papieża często otacza wielka pustka. Odczuwa samotność. Jego słowa – to słowa proroka, lecz jakże często padają na ogromną pustynię.
i Stańcie się potężnym echem jego słów, które powinny być coraz bardziej rozpowszechniane, słuchane i wprowadzane w życie. Póki to światło jeszcze świeci, kroczcie wszyscy bezpiecznie szlakiem wyznaczonym przez wielki blask, ponieważ wkrótce ciemność nad światem i w Kościele może stać się jeszcze gęstsza.
j Papież daje przykład mocy.
k Idzie naprzód wszędzie, bez lęku, z mocą swej wielkiej miłości Pasterza powszechnego i Wikariusza Mojego Syna Jezusa. Nie boi się ani słów krytyki, ani przeszkód. Nie zatrzymuje się w obliczu gróźb i zamachów. Prowadzony i broniony przeze Mnie idzie drogą, którą mu wytyczyłam, jak dziecko pełne ufności i pozwalające się zawsze nosić w Moich ramionach. Każdego dnia wchodzi na Kalwarię cierpienia, niosąc wielki Krzyż dla dobra i zbawienia wszystkich.
l Przepowiedziałam mu już wszystko, co właśnie przeżywa. Pozostańcie zawsze z nim, najmilsi synowie – których gromadzę ze wszystkich stron świata w schronieniu Mego Niepokalanego Serca – i nieście dziś z nim wielki Krzyż całego Kościoła. Razem bowiem zostaliście powołani do złożenia siebie w ofierze, aby spełnił się plan Ojca.
m Miejcie ufność i zachowajcie nadzieję. Bądźcie odważni i cierpliwi. Wybiła godzina sprawiedliwości i miłosierdzia. Niebawem ujrzycie cuda miłosiernej miłości Boskiego Serca Jezusa oraz tryumf Mojego Niepokalanego Serca.
n W Cova da Iria (Fatima) w dniu 13 maja 1917 roku przyszłam z Nieba, aby wam się ukazać i kroczyć z wami. Dzisiaj, wraz z Papieżem, Moim pierwszym synem umiłowanym, błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
253
b Chcę, byście byli ulegli i posłuszni woli Ojca. Pragnę, abyście doskonale naśladowali Mojego Syna Jezusa. Dlatego powinniście zawsze być posłuszni Kościołowi.
c Cnota, którą kocham najbardziej w Moich synach Kapłanach, to posłuszeństwo. Dziś powinniście stać się dla wszystkich przykładem radosnego posłuszeństwa waszym przełożonym, a zwłaszcza Papieżowi.
d Jakże to możliwe, że kiedy on mówi, wielu go już dziś nie słucha? Jak to się dzieje, że kiedy on wydaje zarządzenia, nie okazuje mu się już posłuszeństwa? Pierwszymi w nieposłuszeństwie mu są czasem niektórzy Moi synowie Biskupi i Kapłani! Przez to Kościół jest naprawdę zagrożony w Swej wewnętrznej jedności. (...)
260
p Nie traćcie nigdy odwagi! Głosami potępienia są dziś dla was okrzyki tych, którzy was odrzucają i sprzeciwiają się wam. Bolesnymi uderzeniami bicza stają się dla was popełniane i usprawiedliwiane grzechy, za które już się nie wynagradza. Błąd – mogący bardzo wiele dusz oddalić od wiary – jest dla was koroną cierniową. Pozostać dziś wiernym swemu powołaniu znaczy iść uciążliwą drogą na Kalwarię.
q Bolesnymi upadkami są dla was przeszkody, które dziś napotykacie, gdy trwacie w jedności i całkowitym posłuszeństwie Papieżowi oraz zjednoczonej z nim Hierarchii. Bólem upadku jest również niezrozumienie, nawet ze strony waszych współbraci, oraz częste poczucie odsunięcia na bok.
261
l Dlatego dzisiaj – idąc za natchnieniem Ducha Świętego, otrzymanym w chwili intensywnej modlitwy – Mój Papież otwiera święte drzwi i rozpoczyna Jubileuszowy Rok Odkupienia.
273
b Stoję więc pod krzyżem Mojego pierwszego umiłowanego syna, Papieża Jana Pawła II, który kocha, modli się i cierpi z powodu agonii przeżywanej przez Kościół i z powodu losu czekającego biedną ludzkość. Nie zdajecie sobie sprawy, jak mocno uderza bicz wojny. Nie wiecie, ile niewinnych ofiar zostanie wezwanych do znoszenia niewypowiedzianych cierpień.
c Jestem przy krzyżu niesionym dzisiaj przez Biskupów, którzy pozostają wierni, chociaż zwiększa się liczba pragnących iść swoją własną drogą, nie słuchających ani nie idących za Ojcem Świętym, którego Jezus uczynił fundamentem Kościoła. Ci nieposłuszni przygotowują inny, odłączony od Papieża Kościół, który wywoła zgorszenie bolesnego podziału.
274
p Archanioł Michał, Patron Kościoła powszechnego, interweniuje swą wielką mocą i wkracza do walki, aby was wyzwolić od szatana i jego niebezpiecznych sideł.
q Dlatego zachęcam was do wzywania jego opieki przez codzienne odmawianie krótkiej, ale jakże skutecznej modlitwy-egzorcyzmu, ułożonej przez Papieża Leona XIII.
280
d Nie rozumie się ani nie przyjmuje Znaków dawanych przez Pana. Nie wierzy się w niebezpieczeństwa ukazywane przez Mojego Papieża, który odważnie i z niepokojem zapowiada zbliżający się do was huragan.
287
b Tak, Ja Sama objawiłam Moją wolę w Fatimie, gdy ukazałam się w 1917 roku. Wiele razy prosiłam o to poświęcenie się Moją córkę Łucję, która żyje jeszcze na ziemi, aby wypełnić powierzoną jej przeze Mnie misję. W ciągu ostatnich lat domagałam się tego usilnie również poprzez przesłanie powierzone Mojemu Kapłańskiemu Ruchowi. Dziś znowu proszę wszystkich o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
c Przede wszystkim prosiłam o to Papieża Jana Pawła II, Mojego pierwszego umiłowanego syna. Dokonuje on tego w sposób uroczysty z okazji dzisiejszego święta, po napisaniu do Biskupów świata, aby uczynili to samo w łączności z nim.
d Niestety, nie wszyscy Biskupi przyjęli to zaproszenie. Szczególne okoliczności nie pozwoliły jeszcze Ojcu Świętemu poświęcić Mi wyraźnie Rosji, o co wiele razy prosiłam. Jak wam już powiedziałam, to poświęcenie Mi zostanie dokonane, gdy krwawe wydarzenia będą się już wypełniać.
e Błogosławię odważny akt Mego Papieża. Zechciał powierzyć Memu Niepokalanemu Sercu świat i wszystkie narody. Przyjmuję to z miłością i wdzięcznością. Ze względu na ten akt obiecuję przyczynić się do znacznego skrócenia godzin oczyszczenia, a próbę uczynić lżejszą.
289
m Jestem Matką wiary, jestem Dziewicą wierną i dlatego Mnie powinniście dziś prosić o pomoc, aby wytrwać w prawdziwej wierze. Proszę was o słuchanie Papieża i kroczenie za nim, gdyż otrzymał od Jezusa obietnicę nieomylności. Często odmawiajcie «Credo» jako odnawiane wyznanie waszej wiary.
292
d Powinniście więc czuwać, modlić się i zdecydowanie trwać w wierności autentycznemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła. Dlatego zachęcam was do słuchania nauczania Papieża, do częstego odmawiania – jako pełnego wyznania wiary – Credo ułożonego przez Mojego umiłowanego syna, Papieża Pawła VI, który wszedł już do wieczności. Wytrwacie w ten sposób w prawdziwej wierze, najmilsi synowie. Ja, wasza Matka, jestem dla was wszystkich wzorem, który wskazuje wam, jak powinniście wierzyć jedynemu Słowu Boga, jak je zachowywać i kochać, jak nim żyć.
293
b Jak bardzo wasza żarliwa i stała modlitwa pociesza Moje Niepokalane Serce, które obecnie bardziej niż kiedykolwiek otoczone jest wielką koroną cierniową. W waszych krajach zagraża wam wielkie niebezpieczeństwo. Martwi ono Moje matczyne Serce. Herezje bardzo szeroko się rozpowszechniają. Dąży się do osłabienia więzów łączących was z Papieżem. Wielu wiernych odchodzi od oddawania czci waszej Niebieskiej Mamie.
g Bądźcie świadkami jedności.
h Przede wszystkim pozostańcie zjednoczeni z Papieżem, którego Chrystus ustanowił fundamentem Swego Kościoła. Dziś wiarę zachowają jedynie ci, którzy pozostaną zjednoczeni z Papieżem. Słuchajcie go, naśladujcie i odważnie rozszerzajcie jego nauczanie.
i Bądźcie zjednoczeni z waszymi Biskupami przez modlitwę, dobry przykład i skuteczną współpracę. Niech wspiera ich świadectwo waszego życia, polegające na usuwaniu błędów ze Świętego Kościoła Bożego. Niech wasze posłuszeństwo i synowska miłość dodaje im odwagi w ich trudnej posłudze. Prowadźcie wszystkich wiernych do życia w jedności z Biskupami zjednoczonymi z Papieżem.
j Pocieszycie wtedy Moje Serce, tak dziś bolejące i zranione z powodu głębokiego podziału, który przeniknął do wnętrza Kościoła.
294
m Wy, Moi umiłowani synowie, stańcie się lekarstwem na te boleści poprzez jak najsilniejsze przylgnięcie do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Niech więc coraz większa będzie wasza jedność myśli i życia z Papieżem.
295

g Bądźcie Moimi Apostołami, rozlewając wszędzie jedyną Światłość Chrystusa. Głoście odważnie i bez lęku Prawdę Ewangelii, którą Papież i Urząd Nauczycielski Kościoła ciągle podają wszystkim do wierzenia. Dawajcie też przykład życia we wszystkim zgodnego z Ewangelią. Pragnę doprowadzić was na najwyższy szczyt świętości, aby odeprzeć atak Mojego przeciwnika, dążącego – zwłaszcza w waszych krajach – do pozbawienia Kościoła blasku. Czyni to przez sekularyzację, która głęboko wniknęła w życie Moich poświęconych synów i w wiele domów zakonnych.
302
g Zwracajcie jednak uwagę na trzy poważne niebezpieczeństwa zagrażające wzrostowi dobra w was, które już wiele razy wam ukazywałam. To niebezpieczeństwo oddalenia się od prawdziwej wiary przez podążanie za licznymi błędami, których się dziś naucza; niebezpieczeństwo rozbicia wewnętrznej jedności Kościoła z powodu ciągle rozszerzającej się w jego życiu kontestacji Papieża i Hierarchii; niebezpieczeństwo stania się ofiarami zeświecczenia i moralności zezwalającej na wszystko, prowadzącej was do rezygnacji z codziennej walki ze złem i grzechem.
r Razem z Papieżem, Moim pierwszym umiłowanym synem, błogosławię dziś was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
309
f Niewiele czasu upłynie, a wielka kara dotknie całą waszą biedną ojczyznę – tak przeze Mnie kochaną i ochranianą – która pozwoliła, by w tak bluźnierczy sposób znieważono publicznie waszą Niebieską Mamę.
g Moje Serce krwawi widząc, że jedynie Mój pierwszy syn umiłowany, Mój Papież, zechciał zaprotestować i publicznie wynagrodzić, podnieść głos w odważnym akcie potępienia. Nikt inny z Hierarchii nie miał jednak odwagi tego uczynić. Przeciwnie, niektórzy Biskupi i Kapłani zdobyli się na zuchwałość publicznego usprawiedliwiania tego straszliwego bluźnierstwa.
313
g Również głęboki podział – istniejący w łonie Kościoła i rosnący z dnia na dzień – rzuca cień na jego wspaniałość. Powinniście więc świadczyć o jedności przez mocną więź z Papieżem i Biskupami z nim zjednoczonymi. Nie idźcie za Biskupami przeciwstawiającymi się Papieżowi! Bądźcie odważnymi obrońcami Papieża i otwarcie demaskujcie tych, którzy odrzucają jego nauczanie i podają sprzeczne z nim nauki.
317
d Wielu Kapłanów, lecz przede wszystkim wielu świeckich z wielkim entuzjazmem odpowiedziało na Moje zaproszenie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do jedności z Papieżem, do kroczenia drogą Bożej łaski, do unikania grzechu, do odmawiania Różańca Świętego, do gromadzenia się w Wieczernikach nieustannej modlitwy ze Mną i przeze Mnie.
322
f Doskonałość modlitwy zawiera się szczególnie w waszej uległej i wielkiej gotowości, by odpowiedzieć na potrzeby dusz. Prowadzi was ona do częstego udawania się do konfesjonału. Sprawując posługę sakramentu pokuty, możecie uleczyć głębokie rany wielu grzechów. Niech dzięki waszemu dobremu przykładowi zostanie przywrócone w Kościele częste korzystanie ze spowiedzi! Zrealizujecie w ten sposób to, o co w tym dniu prosi Mój pierwszy umiłowany syn, Papież Jan Paweł II, w liście adresowanym do wszystkich Kapłanów.
327
t Potem wejdźcie do serca Mojego Kościoła. Bądźcie znakiem radości i pociechy dla Papieża, Mojego pierwszego najmilszego syna, który jest dziś przytłoczony ciężarem wielkiego cierpienia, opuszczony, krytykowany, kontestowany. Wy bądźcie miłosnym wsparciem, którego pragnie mu udzielić Moje matczyne Serce. Potrzeba mu dziś ducha radości i pociechy, dlatego chcę mu go dać za pośrednictwem was – Moich Kapłanów i umiłowanych synów. Kochajcie Papieża, naśladujcie go i brońcie.
336

i Czynię to obecnie w bardzo szczególny sposób przez Mojego Papieża Jana Pawła II, który niesie wszędzie znak Mojej matczynej obecności. On daje wam znak do walki. On prowadzi was w walce. On uczy was odwagi i ufności. On już wam zapowiada Moje pewne zwycięstwo. Idźcie po drodze, którą wam wyznaczył, jeśli pragniecie przygotować ze Mną nową i promienną Pięćdziesiątnicę dla całego Kościoła.
340
g Wy, Moi najmilsi synowie, stańcie się Moim lekarstwem na to zło. Coraz bardziej przekazujcie prawdy podane przez Jezusa, które Papież i zjednoczeni z nim Biskupi jasno i odważnie przedstawiają dziś wszystkim.
h Sprzeciwiajcie się każdemu, kto występuje z nauką odmienną. Przede wszystkim powinniście otwarcie powiedzieć wszystkim wiernym o poważnym niebezpieczeństwie oddalenia się od prawdziwej wiary w Jezusa i Jego Ewangelię, na które się dziś narażają. Odmawiajcie często wyznanie wiary, ułożone – w przewidywaniu trudnych chwil – przez Mojego Papieża Pawła VI,* znajdującego się już w Niebie.
i Drugą ranę zadaje Mi brak jedności, który pojawił się w Kościele w waszych krajach. Jakże cierpi Serce Jezusa i Moje matczyne Serce na widok wielu Biskupów, Kapłanów, osób zakonnych i wiernych świeckich, którzy nie są już zjednoczeni, a nawet otwarcie przeciwstawiają się Papieżowi, ustanowionemu przez Jezusa jako fundament Jego Kościoła.
j Podział ten każdego dnia rozszerza się i pogłębia. Wkrótce stanie się otwarty i zostanie ogłoszony. Jaki ból odczuwam widząc, że najwięksi zwolennicy tego buntu to często ci sami, którzy poświęcili się Bogu i zobowiązali się uroczyście iść za Jezusem – drogą pokory, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
k Wy, umiłowani synowie, bądźcie lekarstwem na tę głęboką ranę. Jednoczcie się coraz bardziej z Papieżem, pomagajcie waszym Biskupom trwać z nim w jedności, przez modlitwę, miłość, dobry przykład. Prowadźcie też wszystkich wiernych do tej jedności.
344
g Już w tym roku spełnią się niektóre ważne wydarzenia. Ileż cierpień i boleści widzę na waszych drogach u progu tego nowego roku! Przyjmijcie więc zaproszenie Mojego Papieża Jana Pawła II, który chce powierzyć Kościół i całą ludzkość macierzyńskiej miłości Mojego Niepokalanego Serca.
h To jest Mój czas.
i Cały Kościół powinien teraz uznać misję powierzoną Mi przez Przenajświętszą Trójcę. W tym roku rozpoczynacie nadzwyczajny jubileusz ku czci waszej Niebieskiej Matki. Mój Papież przygotowuje dla Kościoła encyklikę o miejscu, jakie przyznał Mi Pan, i o doniosłej misji, która została Mi powierzona w tych czasach.
348
c Zapraszam was dziś wszystkich do odnowienia ze Mną waszego zobowiązania do największej wierności. Trwajcie w wierności Jezusowi i Jego Ewangelii. Okazujcie wierność Papieżowi i Kościołowi z nim zjednoczonemu. Bądźcie wierni sprawowaniu Eucharystii i jej przeżywaniu oraz udzielaniu sakramentów, szczególnie sakramentu pojednania. Zachowujcie wiernie przyjęte zobowiązanie świętego celibatu. Bądźcie wierni modlitwie, apostolstwu oraz praktykowaniu coraz doskonalszej miłości. Wówczas będziecie mogli pocieszyć Boskie, Kapłańskie Serce waszego Brata Jezusa za tak wielkie opuszczenie i za tak ogromną zdradę, która się dzisiaj ponawia.
352
b Przyjmuję do Mojego Niepokalanego Serca ten wielki naród (USA), zagrożony wielkimi niebezpieczeństwami. Biorę do Mojego Niepokalanego Serca Mój Kościół, przeżywający tu godziny konania i bolesnego ukrzyżowania z powodu utraty prawdziwej wiary przez wielu, z powodu coraz głębszego podziału i upartego przeciwstawiania się Papieżowi. Przejawia się to w lekceważeniu jego nauczania, a nawet w szerzeniu nauk przeciwnych mu, wyraźnie niezgodnych z wiarą katolicką.
c Przyczyną tej ciężkiej sytuacji są Pasterze. Biskupi Świętego Kościoła Bożego, powróćcie na drogę wskazaną przez Dobrego Pasterza! Bądźcie wierni Ewangelii i strzeżcie z mocą i odwagą powierzonego wam depozytu wiary! Biskupi Świętego Kościoła Bożego, wróćcie do pełnej, pokornej i całkowitej jedności z Papieżem, bo zagraża wam dziś niebezpieczeństwo bardzo poważnej schizmy! Jak wielka jest wasza odpowiedzialność przed Bogiem!
e Moje Matczyne Serce chce ocalić cały ten wielki naród. Przyjmuję cię dziś, Ameryko, w schronieniu Mego Niepokalanego Serca. Sama staję u twego boku, by pomóc ci odzyskać zdrowie. Sama przemierzam twoje drogi w poszukiwaniu wszystkich Moich biednych dzieci – zabłąkanych, chorych, z marginesu, zranionych, bitych, opuszczonych i zdradzonych. Przyjmuję cię dziś do Mojego Serca, Kościele Mojego Jezusa, który tu żyjesz i cierpisz, Kościele jedyny, święty, powszechny i apostolski – zjednoczony z Moim Papieżem w Rzymie.
359
a Najmilsi synowie, wzywam was dziś do stworzenia mocnej bariery modlitwy i obrony wokół Mojego Papieża. Jan Paweł II jest największym darem, jaki Moje Niepokalane Serce otrzymało od Serca Jezusa dla waszego bolesnego czasu oczyszczenia.
b On jest Moim Papieżem. Uformowałam go. W każdej chwili prowadzę go drogą jego osobistego poświęcenia się waszej Niebieskiej Mamie. Idzie tą drogą ulegle, z synowskim oddaniem i w wielkiej ufności. Stanowi on ważną część Mojego planu.
c Jest Papieżem Mojego światła, które udało mu się w obecnych latach rozszerzyć w Kościele, we wszystkich częściach tej bardzo zagrożonej ludzkości. Sama go prowadzę po wszystkich drogach świata. Idzie za Mną z uległością małego dziecka, z odwagą apostoła, z ofiarnością męczennika, z oddaniem się syna. Ten Papież jest arcydziełem Mojej szczególnej miłości i spoczywa na nim wielkie zadanie udzielenia wszystkim daru Mojej macierzyńskiej czułości.
d Spoglądam na niego obecnie z pełną niepokoju troską Matki, a Moje Niepokalane Serce przepełnia głęboki lęk. Ileż niebezpieczeństw go otacza! Jak silne zasadzki Mój przeciwnik zastawia na jego drodze! Ci, co czyhają na jego życie, bliscy są urzeczywistnienia swego mrocznego planu. Bliska jest godzina Kalwarii i jego osobistej ofiary.
e Umiłowani Moi i synowie poświęceni Mojemu Sercu, bądźcie jego koroną radości przez wasze synowskie uczucie, przez waszą nieustanną modlitwę, przez cierpienie przyjmowane i składane w ofierze, przez waszą jedność z nim – przeżywaną i świadczoną. Waszą kapłańską wiernością pomagajcie mu w dźwiganiu bardzo ciężkiego Krzyża. Waszą pełną miłości obecnością podtrzymujcie go w bolesnej drodze na Kalwarię. Przez wasze synowskie uczucia stójcie wszyscy pod jego Krzyżem – jak Jan i wasza Niebieska Mama – by przeżywać z nim godzinę jego ofiary.
371
b – Przede wszystkim zwierzam się wam z goryczy ogarniającej Mnie na widok tak wielu synów Kościoła, którzy przeżywają ten upływający rok w największej obojętności. Jestem głęboko wdzięczna Mojemu Papieżowi Janowi Pawłowi II za gorliwość, z jaką wszystkim przypomina o darze tego roku Mnie poświęconego. Muszę jednak wyrazić Moje głębokie cierpienie w obliczu postawy całkowitej obojętności ze strony tak wielu Biskupów, Kapłanów, osób zakonnych i wiernych świeckich. W jakże wielu diecezjach nic jeszcze nie uczyniono z tego, co mogłoby przyczynić się do należytego przeżycia roku Mnie poświęconego. Nie zachęca się do okazywania Mi czci, do pielgrzymek do Moich sanktuariów, w których można uzyskać specjalny odpust jubileuszowy.
c Mój przeciwnik – atakujący obecnie ze szczególną gwałtownością – czyni wszystko, żeby w tym roku przeszkodzić powszechnej odnowie nabożeństwa i modlitwy do Mnie. Siły ateizmu i masonerii, które przeniknęły aż na sam szczyt Kościoła, zawiązały przymierze, by w sposób przebiegły i ukryty zbojkotować ten Rok Maryjny. Zasłona ciemności rozciąga się nad Kościołem i słowa Mojego Papieża padają coraz bardziej na ogromną pustynię.
375
c Wielka boleść przytłacza Moje Serce z powodu sytuacji dotykającej tu (Brazylia) Mój Kościół. Jest on wewnętrznie podzielony. Zagraża mu utrata prawdziwej wiary, wiele błędów szerzy się w jego łonie.
d Przyczyną tej sytuacji są Pasterze, którzy nie trwają już w jedności z Papieżem. Zajmują się wyłącznie problemami społecznymi i zapominają, że Jezus umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, aby otrzymać dla was wielki dar Odkupienia i aby zbawić dusze. Tak szerzy się coraz bardziej nauczanie teologii wyzwolenia, będącej prawdziwą zdradą Chrystusa i Jego nauczania. Biskupi i Kapłani Świętego Kościoła Bożego, powróćcie do pełnej jedności z Papieżem! Nauczajcie na nowo odważnie i wiernie Prawdy, którą objawił wam Jezus. Głoście Ewangelię w całości i troszczcie się o powierzoną wam owczarnię. Schizma i odstępstwo zagrażają dziś Kościołowi żyjącemu w waszym narodzie.
384
d Nadeszły czasy ogólnego zamieszania i wielkiego zamętu umysłów. Zamęt pojawił się w duszach i w życiu wielu Moich synów.
e To wielkie odstępstwo rozszerza się coraz bardziej także w łonie Kościoła katolickiego. Naucza się błędów i rozszerza je. Z wielką łatwością zaprzecza się fundamentalnym Prawdom, których autentyczny Urząd Nauczycielski Kościoła zawsze nauczał i zdecydowanie bronił przeciw wszelkim heretyckim wypaczeniom.
f Biskupi zachowują dziwne milczenie i już nie reagują. Kiedy Mój Papież mówi odważnie i ponownie potwierdza z mocą Prawdy wiary katolickiej, odmawia się słuchania go. Więcej nawet – publicznie krytykuje się go i wyśmiewa. Istnieje subtelna, diabelska taktyka – uknuta potajemnie przez masonerię – używana dziś wobec Ojca Świętego dla ośmieszania jego osoby i jego działania, dla udaremniania jego posługi.
g Ofiarami wielkiego odstępstwa stają się Moi synowie, którzy czasem nieświadomie pozwalają się pociągnąć zalewowi błędów i zła.
h Ofiarami wielkiego odstępstwa staje się wielu Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wierni świeccy.
i W tych czasach pozostanie w Kościele katolickim tylko mała reszta wierna Chrystusowi, Ewangelii i całej Jego Prawdzie. Ta mała reszta utworzy małą trzódkę, strzeżoną w największych głębinach Mego Niepokalanego Serca. Tę małą trzódkę utworzą ci Biskupi, Kapłani, osoby zakonne i wierni, którzy pozostaną silnie zjednoczeni z Papieżem. Wszyscy oni będą zgromadzeni w Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca, na nieustannej modlitwie, w stałym składaniu siebie w ofierze, całkowitym oddaniu, aby przygotować bolesną drogę na drugie i chwalebne przyjście Mego Syna Jezusa.
385
a Najmilsi synowie, rozjaśnijcie ziemię światłością Chrystusa. Synowie najmilsi, z wiarą Piotra prowadźcie ludzi do Chrystusa.
b Właśnie na Piotrze Chrystus zbudował Swój Kościół. To za Piotra Jezus się modlił, by jego wiara pozostała zawsze nienaruszona. To Piotrowi Pan powierzył zadanie utwierdzania braci w wierze.
c Dziś obchodzicie uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – w tym poświęconym Mi Roku Maryjnym.
d Jako Mama, bolejąca i zatroskana, zapraszam was wszystkich do spojrzenia dziś na następcę Piotra, Papieża Jana Pawła II. To jest Mój Papież. To jest Papież ukształtowany przeze Mnie w największych głębinach Mojego Niepokalanego Serca. To jest Papież Mojego wielkiego światła w tych czasach największej ciemności.
e Wiarą Piotra oświetla on ziemię i utrzymuje cały Kościół w Prawdzie. Jako nowy Piotr Papież ponownie potwierdza dziś pełnię wiary w Chrystusa, Syna Bożego. Jako nowy Paweł przemierza wszystkie regiony świata, by odważnie głosić Jezusową Ewangelię zbawienia.
f Podtrzymujcie Papieża waszą synowską jednością. Módlcie się za niego, cierpcie z nim, miłujcie go, otaczajcie potężną siłą pokornego i odważnego posłuszeństwa.
g Serce Papieża krwawi dziś z powodu Biskupa Świętego Kościoła Bożego, który przez samowolne konsekrowanie biskupów – podjęte niezgodnie z jego wolą – otwiera w Kościele katolickim bolesną schizmę.
h Lecz to dopiero początek. Dziś bowiem wielu Biskupów nie trwa już w jedności z Papieżem i idzie drogą sprzeciwu wobec jego wskazań. Ten podział jest większy i bardziej niebezpieczny – choć jeszcze niewidoczny. Wywołuje on cierpienie i krwawienie Mojego Serca Mamy oraz sprawia, że Mój Papież prawie chwieje się pod ciężarem zbyt ciężkiego krzyża.
i Przygotowałam was, abyście mogli pomóc mu nieść jego wielki krzyż. Nadeszła godzina ukazania się – w całej mocy i wspaniałości – wielkiej armii, którą przez te lata formowałam, w milczeniu i ukryciu, we wszystkich częściach świata przez Mój Kapłański Ruch Maryjny, dla obrony i silnego wsparcia Papieża.
j Tak więc zaczyna się jasno zarysowywać plan dotyczący małej trzódki – strzeżonej w ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca – która pozostanie wierna Chrystusowi i Jego Kościołowi.
406
o Po zniszczeniu Chrystusa historycznego Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, usiłuje zniszczyć Chrystusa Mistycznego, którym jest Kościół. Ten założony przez Chrystusa Kościół jest jedyny: to Kościół święty, powszechny, apostolski, jeden – zbudowany na Piotrze. Jak Jezus tak i Kościół – przez Niego założony i będący Jego Mistycznym Ciałem – jest prawdą, życiem i drogą.
p Kościół jest prawdą, gdyż to jedynie jemu Jezus powierzył strzeżenie całego nienaruszalnego depozytu wiary. Powierzył to Kościołowi hierarchicznemu, czyli Papieżowi i zjednoczonym z nim Biskupom. Masoneria kościelna usiłuje zniszczyć tę rzeczywistość przez fałszywy ekumenizm, skłaniający od przyjęcia wszystkich Kościołów chrześcijańskich jako posiadających część prawdy. Masoneria kościelna opracowuje plan założenia jednego powszechnego Kościoła ekumenicznego, utworzonego przez zmieszanie wszystkich wyznań chrześcijańskich – w tym i Kościoła katolickiego.
q Kościół jest życiem, ponieważ daje Łaskę i jedynie on posiada skuteczne środki udzielania łaski – siedem sakramentów. Jest on życiem zwłaszcza dlatego, że jedynie jemu została udzielona moc sprawowania Eucharystii – dzięki kapłaństwu służebnemu, hierarchicznemu. W Eucharystii Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny ze Swoim chwalebnym Ciałem i Swoim Bóstwem.
Masoneria kościelna usiłuje na wiele podstępnych sposobów zaatakować w Kościele kult sakramentu Eucharystii. Uznaje w niej jedynie aspekt Uczty, a usiłuje pomniejszyć jej wartość jako Ofiary i zanegować rzeczywistą i osobową obecność Jezusa w konsekrowanych Hostiach. W tym celu stopniowo zostały zniesione wszelkie zewnętrzne oznaki wyrażające wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, np. przyklękanie, godziny publicznej adoracji, święty zwyczaj otaczania Tabernakulum światłami i kwiatami.
r Kościół jest drogą, ponieważ prowadzi do Ojca, przez Syna, w Duchu Świętym – drogą doskonałej jedności. Jak Ojciec i Syn są Jedno, tak wy powinniście stanowić ze sobą jedno. Jezus pragnął, by Jego Kościół był znakiem i narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego. Kościołowi udaje się zachować jedność, gdy opiera się na kamieniu węgielnym swej jedności: na Piotrze i na Papieżu, który dziedziczy charyzmat Piotra.
Masoneria usiłuje więc zniszczyć jedność Kościoła przez podstępny i zdradziecki atak na Papieża. Zawiązuje ona spisek opozycji i kontestacji wobec Papieża. Wspiera i wynagradza tych, którzy go lekceważą i są mu nieposłuszni. Szerzy głosy krytyczne oraz sprzeciwy Biskupów i teologów. Przez to burzy się sam fundament jedności Kościoła i staje się on coraz bardziej porozrywany i podzielony.
w Przemieniam was w świadków Kościoła-Drogi i czynię was drogocennymi narzędziami jego jedności. Dlatego właśnie zachowywanie szczególnej jedności z Papieżem uczyniłam drugim zobowiązaniem w Moim Ruchu. Dzięki waszej miłości i waszej wierności Boży plan doskonałego zjednoczenia Kościoła zabłyśnie na nowo w całej swej wspaniałości.
408
f Miejcie świadectwo Jezusa w tych czasach odstępstwa, aby być silnymi i odważnymi świadkami wiary. Oto dlaczego zapraszam was do coraz większej jedności z Papieżem, do podtrzymywania go waszą modlitwą i waszą miłością, do przyjmowania i rozpowszechniania jego nauczania. W ten sposób wskażecie duszom bezpieczną drogę do przejścia, aby pozostać w prawdziwej wierze.
419
d Jestem Matką i Królową Brazylii. Powtarzam to, co wam powiedziałam w Moim wcześniejszym orędziu: Kościołowi zagraża tu poważne niebezpieczeństwo. Może stać się ofiarą odstępstwa i utraty prawdziwej wiary. Narażony jest na niebezpieczeństwo kontestacji, rozbicia. Niektórzy Biskupi, Kapłani, osoby zakonne i wierni świeccy krytykują – często i publicznie – Papieża i jego nauczanie. Jeśli chcecie pozostać w prawdziwej wierze i w wierności Chrystusowi oraz Jego Ewangelii, powróćcie wszyscy na drogę uległości, posłuszeństwa i pełnej jedności z Papieżem.
420
f Oto przyczyny utraty wiary:
1. Rozszerzanie błędów. Są one upowszechniane i często nauczane przez profesorów teologii w seminariach i szkołach katolickich, przez co wydają się prawdziwe i uzasadnione.
2. Publiczny i otwarty bunt wobec autentycznego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła – zwłaszcza wobec Papieża, który otrzymał od Chrystusa zadanie zachowywania całego Kościoła w Prawdzie wiary katolickiej.
3. Zły przykład dawany przez Pasterzy, którzy pozwolili się całkowicie posiąść duchowi świata i – zamiast być głosicielami Chrystusa i Jego Ewangelii – stają się propagatorami ideologii politycznych i społecznych. Zapominają o nakazie otrzymanym od Jezusa: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu».
427
h Czcicie Moje Niepokalane Serce, kiedy dajecie przykład silnej jedności z Papieżem i doskonałego posłuszeństwa jego nauczaniu.
433
f Na przykładzie tego wielkiego narodu (Kanada)– w którym prowadzisz Wieczerniki – widzisz, jak ludzkość, zwiedziona przez obłudne duchy, podąża drogą zła i wielkiej niemoralności. Dostrzegasz, że i Kościół jest coraz bardziej zagrożony przez błędy i grzechy, że zagraża mu niebezpieczeństwo utraty prawdziwej wiary z powodu oddalania się od Papieża i sprzeciwu wobec jego nauczania.
434
d Także Kościół jest tu (Kanada) szczególnie zagrożony przez rozszerzanie się błędów prowadzących do utraty wiary. Za tę bolesną sytuację odpowiedzialni są Pasterze, gdyż wielu z nich nie broni już odważnie Prawdy. Często milczą i tolerują wszelkiego rodzaju nadużycia, przez co nienaruszalna wiara katolicka jest coraz bardziej zagrożona.
e Trzeba, by wszyscy Biskupi i Kapłani powrócili do większej jedności z Papieżem, którego Chrystus ustanowił fundamentem Kościoła i nieomylnym stróżem Prawdy.
437

h – Wielka próba nadeszła dla waszego Kościoła. Ciągle rozszerzano błędy, które doprowadziły do utraty wiary. Wielu Pasterzy nie uważało i nie czuwało. Pozwolili licznym drapieżnym wilkom, przebranym za baranki, wejść pomiędzy stado i wprowadzić w nie nieporządek i zniszczenie.
i Jak wielką ponosicie odpowiedzialność, o Pasterze Świętego Kościoła Bożego! Nadal kroczy się drogą oddzielenia od Papieża i odrzucania jego nauczania. W skrytości przygotowuje się prawdziwa schizma, która wkrótce będzie otwarta i ogłoszona.
j Wtedy pozostanie wierna jedynie mała reszta, której będę strzegła w ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca.
443
h Proszę was o udzielanie w obfitości tego duchowego pokarmu. Proszę was przede wszystkim o to, najmilsi, poświęceni Mi synowie, by wysiłek przekazywania wszystkim Światła Ewangelii stał się jeszcze większy. Głoście Ewangelię odważnie i bez lęku. Przekazujcie ją w świetle jej całości. Ogłaszajcie ją z tą samą mocą, jakiej Mój Syn Jezus używał do głoszenia jej wam. W ten sposób pomożecie wszystkim ludziom kroczyć drogą prawdziwej wiary – w największym posłuszeństwie nauczaniu Papieża i Biskupów, którzy są z nim zjednoczeni.
448
e W tych czasach błędy bardzo się rozszerzają i sięgają tak głęboko, że nie możecie sobie tego wyobrazić. Wielu traci wiarę, a odstępstwo rozprzestrzenia się coraz bardziej w Kościele jak straszliwy rak, który przerzuca się na wszystkie jego członki. Jesteście wezwani do podążania za Mną drogą heroicznej i czystej wiary. Udzielam wam daru trwania w nienaruszonej wierze, abyście mogli oświecać Moich synów w tych czasach wielkiej ciemności. Dlatego też proszę was, abyście trwali w silnej jedności z Papieżem, który otrzymał od Jezusa wielkie zadanie utwierdzania w Prawdzie wiary katolickiej wszystkich ochrzczonych.
449

b Czujecie się mocno zjednoczeni duchowo z Moim Papieżem Janem Pawłem II, który jest drogocennym darem, udzielonym wam przez Moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty w tym samym momencie znajduje się w Cova da Iria (Fatima) na modlitwie, aby podziękować Mi za macierzyńską i nadzwyczajną opiekę, której mu udzieliłam, ratując mu życie w chwili krwawego zamachu przed dziesięciu laty na Placu św. Piotra.
c Dziś oznajmiam wam, że jest to Papież Mojej tajemnicyPapież, o którym mówiły dzieci otrzymujące objawienia, Papież Mojej miłości i Mojego bólu. Z bardzo wielką odwagą i nadludzką siłą idzie on we wszystkie strony świata – nie zważając na zmęczenie i liczne zagrożenia – aby cały świat utwierdzić w wierze i wypełnić w ten sposób swą apostolską posługę Następcy Piotra, Wikariusza Chrystusa, powszechnego Pasterza Świętego Kościoła Katolickiego, zbudowanego na skale przez Mojego Syna Jezusa.
d W tych czasach wielkiej ciemności Papież daje wszystkim światłość Chrystusa. Ze stanowczością utwierdza Kościół w prawdziwej wierze w tych czasach wielkiego odstępstwa. Zaprasza do kroczenia drogą miłości i pokoju w tych czasach przemocy, nienawiści, niezgody i wojny.
e Moje Niepokalane Serce jest zranione, widząc jak wokół niego rozszerza się pustka i obojętność, pełna pychy opozycja wobec jego nauczania, kontestacja ze strony niektórych Moich biednych synów Biskupów, Kapłanów, osób duchownych i wiernych. Z tego powodu Mój Kościół jest dziś dotknięty głębokim podziałem, zagrożony utratą wiary, przeszyty niewiernością, która staje się coraz większa.
f Kiedy Papież wypełni zadanie powierzone mu przez Jezusa i kiedy Ja zstąpię z Nieba, aby przyjąć jego ofiarę, wszystkich was ogarnie gęsta ciemność odstępstwa, które stanie się wtedy powszechne.
g Wierna pozostanie jedynie mała reszta, która w tych latach przyjmowała Moje matczyne zaproszenie, pozwoliła się zamknąć w niezawodnym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca. Ta mała wierna reszta – przygotowana i uformowana przeze Mnie – będzie miała za zadanie przyjąć powracającego do was w chwale Chrystusa, który da początek nowej, czekającej was epoce.
451
h Na was, apostołach ostatnich czasów, spoczywa obowiązek drugiej ewangelizacji, o którą tak bardzo prosi Mój Papież Jan Paweł II. Ewangelizujcie Kościół, który oddalił się od Ducha Chrystusowego i pozwolił się zwieść duchowi świata. Duch ten wniknął głęboko w Kościół i skaził go. Ewangelizujcie ludzkość, która ponownie popadła w pogaństwo – po prawie dwóch tysiącach lat od pierwszego głoszenia Ewangelii! Ewangelizujcie wszystkich ludzi, którzy stali się ofiarami błędów, zła, grzechu i pozwalają się porwać przez gwałtowny wicher wszelkich fałszywych ideologii. Ewangelizujcie ludy i narody ziemi. Pogrążyły się one bowiem w mroku praktycznej negacji Boga i padają na twarz, oddając cześć przyjemności, pieniądzu, sile, pysze i nieczystości.
454
e – Macie odbudować Kościół tam, gdzie był on prześladowany i deptany przez Mojego przeciwnika. Dlatego proszę was, byście byli Kapłanami zawsze wiernymi, świadkami jedności, miłości do Papieża i Biskupów. Sprawujcie swoją posługę z radością i entuzjazmem, dawajcie wszystkim światło Chrystusa i Jego Ewangelii, bądźcie szafarzami łaski i świętości. Dzięki wam Kościół rozbłyśnie na nowo wielkim Światłem dla tych wszystkich, którzy żyją w waszym Narodzie.
f Spoczywa na was zadanie ewangelizowania tej biednej ludzkości. Została ona oszukana i zwiedziona przez ducha zła. Pomyślcie o wielu Moich dzieciach, zwłaszcza młodych, które całymi latami były kształcone w szkole negacji Boga i odrzucania Jego praw miłości. Są one owieczkami, które zostały wyrwane waszemu Boskiemu Pasterzowi i sprowadzone na drogę zła, grzechu i niewierności. Weźcie w kapłańskie ramiona te zagubione, należące do Mnie dzieci i zanieście je wszystkie do owczarni Mego Niepokalanego Serca. Aby pomóc wszystkim ludziom pozostać w prawdziwej wierze, bądźcie wytrwali w waszej posłudze katechetycznej, dając światło Prawdy objawionej wam przez Chrystusa. W ten sposób wypełniajcie zadanie drugiej ewangelizacji, o którą bardzo prosi Mój pierwszy syn umiłowany, Papież Jan Paweł II.
459
p Bądźcie światłem i bezpieczeństwem dla wszystkich należących do innych wyznań chrześcijańskich i ukażcie im port, do którego powinni wejść, by wypełnić wolę Mego Syna Jezusa: Kościół święty i katolicki, mający Papieża jako pewny fundament i przewodnika.
q Zapewniam was, że po tryumfie Mojego Niepokalanego Serca w waszych krajach pozostanie tylko ten jedyny i prawdziwy Kościół.
464
e Na Kościół zstąpi jeszcze gęstsza ciemność i zdoła wszystko ogarnąć. Błędy rozszerzą się bardziej i wielu oddali się od prawdziwej wiary. Odstępstwo rozszerzy się jak epidemia. Zostaną nim dotknięci Pasterze i powierzone im stada. Kościół – Moje biedne, ukrzyżowane i umierające Dziecko – będzie musiał wiele wycierpieć na całej ziemi Kościół.
f Kontestacja przeciwko Papieżowi stanie się mocniejsza: teologowie, Biskupi, Kapłani i wierni przeciwstawią się otwarcie jego Urzędowi Nauczycielskiemu. Mój Papież będzie się czuł coraz bardziej osamotniony, gdy zobaczy, jak jest opuszczony, krytykowany i wyszydzany przez wielu.
g Miejcie jednak wielką ufność i cierpliwość. Bądźcie mocni w wierze i nadziei. Podnieście oczy ku Mnie, Matce Boga i waszej prawdziwej Mamie. Dziś ogłaszam wam, że wasze wyzwolenie jest bliskie.
h Wyjdźcie z ukrycia, umiłowani synowie, i idźcie wszędzie, aby oświetlić ziemię Światłem Chrystusa. Nadeszły wasze czasy. Nie obawiajcie się, chociaż świat was ignoruje, chociaż wami pogardzają, odsuwają na bok i prześladują. Jestem zawsze z wami. Ukażcie się wszystkim jako Moi najmilsi synowie, Mnie poświęceni, jako apostołowie tych ostatnich czasów, których już od dwudziestu lat formuję przy pomocy Moich orędzi, dawanych za pośrednictwem najmniejszego z Moich synów.
i Idźcie drogą pogardy dla świata i samych siebie, drogą pokory i małości, miłości i czystości. Staniecie się w ten sposób dobrymi Samarytanami dla dzisiejszego bardzo cierpiącego Kościoła. Kochajcie zawsze i nikogo nie sądźcie. Kochajcie wszystkich waszą kapłańską, pełną tkliwości miłością.
j Bądźcie zjednoczeni z Papieżem, aby pomagać mu nieść na Kalwarię jego wielki krzyż.
467
e Kościołowi, który żyje i cierpi na tym kontynencie (Ameryka Południowa), zagraża wewnętrzny podział. Jest on wywoływany przez odłączanie się od Papieża i przez opozycję niektórych Biskupów, teologów, Kapłanów i wiernych wobec Jego nauczania. Mój przeciwnik chciał ugodzić Kościół wyjątkowo podstępną zasadzką teologii wyzwolenia, będącą prawdziwą zdradą Chrystusa i Ewangelii. Dlatego też Moje Serce jeszcze dziś przeszyte jest mieczem boleści.
468
i Idźcie jako apostołowie drugiej ewangelizacji, do której wzywa was z mocą Mój pierwszy umiłowany syn, Papież Jan Paweł II.
473
d Oto dlaczego wychowuję was do jak największej wierności Chrystusowi, zapraszam do życia Ewangelią i do głoszenia jej dosłownie, w wielkiej jedności z Papieżem. On bowiem otrzymał od Jezusa zadanie zachowywania Jego Kościoła w Prawdzie i w Wierze. Gdy szerzy się wielkie zło niewierności i odstępstwa, wy stajecie się potężną pomocą, której Ja Sama udzielam.
e Przepowiedziałam wam czasy wojny i prześladowania Kościoła oraz Ojca Świętego z powodu szerzenia się ateizmu teoretycznego i praktycznego oraz buntu ludzkości przeciw Bogu i Jego Prawu.
474
n Bądźcie wielkim wsparciem dla Papieża i pomóżcie mu nieść Krzyż, który stał się dziś bardzo ciężki.
485
f – Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.
Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.
«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (...). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»
486
m Katechizm Kościoła Katolickiego jest szczególnym darem Mojego Niepokalanego Serca na czasy, w których żyjecie. Mój Papież zechciał go ogłosić niemal jako swój testament, pełen blasku i ostateczny.
495
d Szatanowi udało się wejść do Kościoła, nowego Izraela Bożego. Wszedł do niego z oparami błędu i grzechu, utraty wiary i odstępstwa, kompromisu ze światem i poszukiwania przyjemności. W tych latach udało mu się zwieść Biskupów i Kapłanów, osoby zakonne i wiernych. Siły masońskie weszły do Kościoła w sposób podstępny i ukryty. Wzniosły swą twierdzę w tym samym miejscu, w którym żyje i pracuje Wikariusz Mojego Syna Jezusa.
497
c Działam silnie, aby rozszerzyć Moje wielkie Dzieło miłości i zbawienia tu, gdzie Mój przeciwnik sprawuje swoją wielką władzę przez hedonizm, zezwalającą na wszystko moralność i nieczystość; tu gdzie zaciemnił blask Mojego Kościoła przez podział, rozszerzanie błędów oddalających wielu od prawdziwej wiary, przez nieposłuszeństwo i kontestację Papieża.
f To jest Moje Dzieło. Właśnie Sama go dokonuję, aby zgromadzić ze wszystkich stron małą resztę, która pozostanie wierna Jezusowi i Jego Ewangelii, Papieżowi i Kościołowi z nim zjednoczonemu.
i To jest Moje Dzieło. Dokonuję go dla rozszerzenia Prawdy w tych czasach wielkiego odstępstwa; dla doprowadzenia was do największej jedności z Papieżem w tych dniach podziału i ogromnego buntu; dla poprowadzenia was drogą łaski i świętości pośród powszechnego rozprzestrzeniania się grzechu i nieczystości.
499
g Jestem szczególnie blisko:
Mego Papieża, którego prowadzę, kieruję nim i składam w ofierze;
Biskupów i Kapłanów, aby im dodać odwagi i siły do kroczenia drogą heroicznego świadczenia o Jezusie i Jego Ewangelii;
osób zakonnych, aby im pomóc dojść aż na Kalwarię, za Jezusem posłusznym, ubogim i czystym;
wszystkich wiernych, aby im udzielić łaski dochowania przyrzeczeń chrzcielnych we wszystkich okolicznościach życia.
500
e Na drodze pokory uczcie się uległości.
W tych czasach, kiedy Mojemu przeciwnikowi udało się zwieść wielu złym duchem zadowolenia z siebie i buntu, wy dajecie dobry przykład pokornego i odważnego posłuszeństwa. Bądźcie posłuszni Papieżowi i Biskupom z nim zjednoczonym. Bądźcie posłuszni wszelkim normom regulującym wasze kapłańskie życie. Bądźcie posłuszni woli Bożej, która staje się dla was coraz bardziej jawna. Niech wasz Ojciec, który jest w Niebie, doznaje w was uwielbienia każdego dnia poprzez doskonałe wypełnianie Jego Boskiej woli.
501
e Mój Kościół jest przyczyną Mojej wielkiej boleści. We wszystkich częściach świata przechodzi on przez bolesne i krwawe Getsemani wielkiego ucisku. Widziałeś, Mój mały synu, że i tu w Japonii Kościołowi zagraża utrata wiary. Dzieje się tak z powodu coraz powszechniejszego i bardziej podstępnego szerzenia się błędów. Jego jedność jest rozrywana przez kontestację i opozycję wobec Papieża i jego powszechnej posługi Nauczycielskiej. Szerzące się grzechy i świętokradztwa zaciemniają świętość Kościoła. Z tego powodu jest on jakby sparaliżowany i osłabiony w porywie ewangelizacyjnym.
509
i – Wielka jest Moja troska, bo Mój Kościół zdany jest na łaskę mocy zła. Zagrażają mu one i próbują go zniszczyć od wewnątrz.
j Masoneria ze swą diabelską mocą ustanowiła swoje centrum w samym sercu Kościoła, w którym przebywa Wikariusz Mojego Syna Jezusa. Stamtąd rozszerza swój zgubny wpływ na wszystkie części świata. Kościół znowu zostanie zdradzony przez swoich, będzie okrutnie prześladowany i zaprowadzony na miejsce stracenia. Widzę, że jego krwawe prześladowanie znajduje się już u waszych drzwi. Iluż z was zostanie rozproszonych gwałtownym powiewem tego straszliwego huraganu!
511
e Przez modlitwę i synowską miłość bądźcie blisko Papieża i waszych Biskupów. Podtrzymujcie waszych braci Kapłanów i wychodźcie im naprzeciw, zwłaszcza najsłabszym, najbardziej wrażliwym, tym którzy upadają pod przygniatającym ciężarem wielkich trudności ostatnich czasów.
514
c Niech wasze świadectwo jedności i kościelnej wspólnoty będzie oparte na skale wiary apostolskiej. Piotr z woli Jezusa stał się fundamentem Kościoła, umocnieniem całego Kościoła w Prawdzie Ewangelii. Papież jest następcą Piotra w jego posłudze, dlatego też stanowi fundament jedności Kościoła i strzeże w sposób nieomylny jego Prawdy.
Bądźcie dziś świadkami miłości i jedności z Papieżem. Doprowadźcie powierzoną wam trzodę do jedności, aby wkrótce nastała jedna Owczarnia pod wodzą jednego Pasterza. Kochajcie, podtrzymujcie i pomagajcie waszym Biskupom w ich trudnej i wyczerpującej posłudze.
527
f Mój Papież jest coraz bardziej izolowany, wyśmiewany, krytykowany i opuszczony. Wielu Biskupów i Kapłanów biegnie drogą niewierności i słabnie jak wygasające światła. Wiele drapieżnych wilków wchodzi w skórach baranków do owczarni Mojego Syna Jezusa, aby w niej dokonywać rzezi. Kościół jest właśnie wezwany do przeżywania godzin swej męki i swej okrutnej ofiary.
529
i Przepowiedziałam wam także poważny kryzys, który dotknie Kościół z powodu wielkiego odstępstwa, jakie do niego weszło poprzez coraz większe rozszerzanie błędów, przez wewnętrzne rozbicie, sprzeciwianie się Papieżowi i odrzucanie jego Urzędu Nauczycielskiego.
540
d Pocieszacie Mnie przez wasze szczególne zobowiązanie się do wierności i jedności.
1) Jakże ogromna i niebezpieczna jest w waszym narodzie kontestacja Papieża i opozycja wobec jego nauczania.
2) Poddaje się pod dyskusję i zaprzecza prawdom stanowiącym fundament katolickiej wiary. Naucza się błędów i podąża za nimi. Szerzy się utrata wiary. Wszędzie dokonuje się inwazja wielkiego odstępstwa wobec Jezusa i Jego Ewangelii.
3) Bądźcie właśnie wy mocnymi świadkami jedności z Papieżem i wierności Ewangelii, której jesteście sługami.
4) Nie zważajcie na zły przykład, jaki mogą wam dawać w tym względzie przełożeni i współbracia. Kontemplujcie jedynie głęboką boleść i krwawiącą ranę, jaką zadaje Sercu waszej Niebieskiej Mamy postępujące odstępstwo, szerzące się coraz bardziej w Kościele.
5) Wylejcie na te otwarte i krwawiące rany Mojego Niepokalanego Serca balsam waszej wierności i jedności.
545
c Zobaczcie, jak uderza się w pasterzy, jak stają się oni letni i niewierni. W ten sposób stado rozprasza się coraz bardziej na drogach zła i grzechu i grozi mu niebezpieczeństwo wiecznej zguby. Odczujcie głęboki ból Mego Niepokalanego Serca na widok niezgody, która weszła głęboko do samego serca Kościoła z powodu braku posłuszeństwa i sprzeciwu Biskupów i Kapłanów wobec Papieża. On został ustanowiony przez Jezusa opoką Kościoła i nieomylnym stróżem Prawdy.
d Módlcie się za Papieża. Ten Papież jest największym darem, jakiego udzieliło wam Moje Niepokalane Serce na czas oczyszczenia i wielkiego ucisku. Znaczna część Mojego orędzia i tajemnicy – ujawnionej przeze Mnie w Fatimie trojgu dzieciom, którym się ukazałam – dotyczy właśnie osoby i misji Papieża Jana Pawła II.
Jakże wielkie jest jego cierpienie! Często jest on jakby przygnieciony ciężarem krzyża, który stał się tak bardzo ciężki.
e Ludzkość biegnie drogą przemocy i nienawiści, bratobójczych walk i wojen, pomimo pełnego udręki wołania, z jakim on zwraca się do wszystkich, błagając o pokój. Ludzkość staje się w coraz większym stopniu niewolnicą dobrobytu i przyjemności, materializmu i hedonizmu, zatwardziałości serca w obliczu potrzeb małych, biednych, wobec ludzi z marginesu, prześladowanych i wyzyskiwanych.
f Jakże wielki jest ból Papieża na widok ludzkości tak zagrożonej nieświadomym kroczeniem po drodze własnego zniszczenia.
g Módlcie się za Papieża. Jak bardzo krwawi jego serce na widok podziału, jaki zakorzenił się w Kościele; na widok utraty wiary, która staje się coraz powszechniejsza. Naucza się błędów i szerzy je, pomimo odwagi i siły, z jaką on idzie, by utwierdzać wszystkich w wierności Chrystusowi i Ewangelii we wszystkich częściach świata.
h Jego encykliki są prawdziwymi pochodniami światła, zstępującymi z Nieba w głębokiej ciemności spowijającej świat.
i Módlcie się za Papieża. On przeżywa godzinę Getsemani i Kalwarii, ukrzyżowania i złożenia siebie w ofierze.
j Pan patrzy na niego jak na najcenniejszy dar ofiarny, który ma zostać obecnie złożony na ołtarzu jego kapłańskiej ofiary.
Umiłowani synowie, pozostańcie zawsze ze Mną pod krzyżem, na którym Mój Papież – uformowany, prowadzony i tak przeze Mnie kochany – dopełnia obecnie swej wielkiej ofiary miłości i bólu.
k To właśnie przez wzgląd na ofiarę Mojego pierwszego umiłowanego syna Boża Sprawiedliwość zaślubi wielkie Miłosierdzie.
Po czasie próby, która będzie czasem oczyszczenia całej ziemi, nastanie dla świata nowa era przewidziana i zapowiedziana przez niego. To dlatego on zaprasza was w tych ostatnich czasach do przekroczenia promiennego progu nadziei.
547
l Bądźcie silnym wsparciem dla Papieża, który przeżywa godzinę swej ofiary. Podtrzymujcie waszą modlitwą i posłuszeństwem Biskupów. Udzielajcie wszelkiej pomocy waszym braciom Kapłanom, chwiejącym się pod ciężarem wielkich trudności i podstępnych zasadzek Mojego przeciwnika. Nikogo nie osądzajcie.
557
g Rozlewajcie Moje Światło poprzez trwanie w waszej pełnej kapłańskiej jedności. Głęboką ranę, wywołującą cierpienie Kościoła w Brazylii, zadali mu Biskupi i Kapłani, którzy nie są już zjednoczeni z Papieżem. Ignorują i odrzucają jego nauczanie. Przez to szerzą się błędy, których często się naucza, i wielu Moim dzieciom zagraża niebezpieczeństwo odejścia od prawdziwej wiary.
h Bądźcie dla wszystkich przykładem silnej jedności z Papieżem. Kochajcie go i słuchajcie, pomagajcie mu nieść jego wielki krzyż na Kalwarię jego ofiary.
565
c Jezus ustanowił Swój Kościół na niezawodnej skale apostoła Piotra. Piotrowi Jezus przydzielił zadanie bycia fundamentem Kościoła i zachowywania całej Prawdy. Dla Piotra Jezus prosił, by jego wiara została zachowana w pełni w przeciągu całej historii ludzkiej. Piotrowi dał pewną gwarancję jego zwycięstwa: moce piekielne nie zwyciężą.
d Moce piekielne nie zwyciężą. Zadanie powierzone Piotrowi jest przekazywane jego następcom. W ten sposób Papież staje się dziś fundamentem, na którym wznosi się Kościół – centrum, w którym zbiega się jego miłość i bezpieczeństwo, aby zawsze zachować w pełni depozyt wiary.
e Moce piekielne nie zwyciężą, choć szatan rozszalał się, siejąc podziały i schizmy, głębokie rozdarcia, które rozrywają na kawałki jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Mojego Syna Jezusa.
Wszystkie zróżnicowane wyznania chrześcijańskie, które przez wieki oddzieliły się od Kościoła katolickiego, stanowią zwycięstwo Przeciwnika nad jednością Kościoła – tak upragnioną przez Chrystusa. O nią żarliwie błagał On Ojca.
Teraz usiłuje się naprawić wszystkie te błędy, krocząc po drodze pojednania i ekumenizmu. Jednak ponowne zespolenie wszystkich wyznań chrześcijańskich z Kościołem katolickim przyjdzie przez tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.
f Moce piekielne nie zwyciężą, choć Mój Przeciwnik rozszalał się, by was doprowadzić do odrzucenia miłości. To dlatego atakuje w gwałtowny sposób Papieża, który przewodniczy całej miłości Kościoła. W ten sposób wdarł się w samą budowlę. Szatanowi udało się odnieść tryumf przede wszystkim poprzez podział stawiający Biskupów przeciw Biskupom, Kapłanów przeciw Kapłanom, wiernych przeciw wiernym.
Moce piekielne jednak nie zwyciężą, bo po bolesnym okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku Kościół rozbłyśnie w całym świetle miłości, jedności i świętości. I będzie to jedno z największych dobrodziejstw, jakich Moja matczyna miłość udzieli Kościołowi.
g Moce piekielne nie zwyciężą, chociaż dziś doszło do kontestacji Papieża, do sprzeciwiania się mu otwarcie i do odrzucania jego nauczania. W ten sposób rozszerzają się błędy, które oddalają wielu od prawdziwej wiary. Szerzą się sekty, które przyciągają do siebie wiele dzieci Kościoła. W Ameryce Łacińskiej wyjątkowo wielkie rozszerzenie się sekt ukazuje zwycięstwo mocy piekielnych, które wydają się zdobywać przewagę.
h Wzywam wszystkie Moje dzieci do większej wierności Kościołowi katolickiemu. Przekazuję im miłość do Kościoła, gorliwość w budowaniu jego jedności, silne pragnienie jego świętości, moc dla jego ewangelizacji.
i Poprzez tych, którzy poświęcają się Mojemu Niepokalanemu Sercu, udaremniam wszelkie wysiłki, które szatan podejmuje dla usunięcia wielkiej liczby Moich dzieci z jedynego Kościoła ustanowionego przez Mojego Syna Jezusa.
j Dzięki Mojemu wstawiennictwu, nadzwyczajnemu i matczynemu, również tym razem moce piekielne nie zwyciężą.
580
g Niech to, co stało się w tym narodzie (Chorwacja), będzie dla was wszystkich znakiem. Z powodu jego wierności Jezusowi, waszej Niebieskiej Mamie, Kościołowi i Papieżowi szatan rozszalał się przeciw niemu, próbując go zniszczyć. W tym celu połączyły się wszystkie siły szatańskie i masońskie. Jednak Ja Sama wyznaczyłam godzinę ich upadku. To samo stanie się na całym świecie dla ludzkości. Dlatego też zapraszam was do ufności i do wielkiej nadziei.
583
g Zapraszam was, Kapłani, umiłowani synowie, do wielkiej jedności z Papieżem i Biskupami zjednoczonymi z Nim. Słuchajcie i idźcie za Magisterium Kościoła hierarchicznego, aby oprzeć się podstępnym zasadzkom błędu i niewierności.
586
c – Módlcie się, aby otrzymać od Pana, przez matczyne wstawiennictwo Mego Niepokalanego Serca, łaski, jakich potrzebujecie w tych dniach zamykających oczyszczenie i wielki ucisk. Z tym rokiem wchodzicie w czas bezpośredniego przygotowania wielkiego Jubileuszu roku 2000. To szczególne przygotowanie – do którego Papież was przynagla przez swój list apostolski „Tertio Millennio Adveniente” – jest po to, abyście zrozumieli, że ta data jest ważna i znacząca dla Kościoła oraz dla całej ludzkości.
d Ta data powinna mieć wielkie znaczenie dla was, bo Ja zapowiedziałam wam z wyprzedzeniem związany z tą datą tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.
594
j Przesłanie Fatimskie spełnia się w waszym porywie miłości, modlitwy i jedności z Papieżem i Kościołem z nim zjednoczonym. Zapowiedziałam tutaj i pokazałam w wizji małym dzieciom, którym się objawiłam, cierpienia, sprzeciwy i krwawe doświadczenia Papieża. Moje proroctwa spełniły się przede wszystkim na tym Moim Papieżu, Janie Pawle II, który jest arcydziełem ukształtowanym w Moim Niepokalanym Sercu.
k Przez wasz poryw miłości i modlitwy stanowicie dla niego umocnienie i pociechę w czasie jego największej ofiary. Przez uległość i posłuszeństwo stajecie się jego największą pomocą w tym, by jego nauczanie było wszędzie słuchane, przyjmowane i wprowadzane w czyn. Dzięki waszej jedności z nim umacniacie się w trwaniu w prawdziwej wierze w przepowiedzianych tutaj przeze Mnie czasach, w których wiarę traci wielu Moich synów, z powodu błędów, których się uczy i które coraz bardziej się rozprzestrzeniają.
596
c Podążajcie za Mną drogą, którą was prowadzę do wielkiego Jubileuszu, śladami wskazanymi wam przez Mego Papieża Jana Pawła II. Pozwólcie się nieść na Moim Niepokalanym Sercu na spotkanie z Jezusem Chrystusem waszym Odkupicielem, waszym jedynym Zbawicielem.
603
l Wejdźcie ze Mną w pełnię czasów i przygotujcie się do przeżycia Wielkiego Jubileuszu, do którego przygotowuje was Mój Papież, sprowadzając na świat niewysłowione Światło Boskiej i Najświętszej Trójcy.
604
h Wszystko zostało wam objawione. Mój plan został wam ukazany także w jego bolesnej realizacji. Ludzkość wpadła w moc szatana i w jego wielką władzę wykonywaną przez siły szatańskie i masońskie. Mój Kościół został przyciemniony jego dymem, który wniknął w niego. Naucza się błędów i rozpowszechnia się je, prowadząc wielu do utraty prawdziwej wiary w Chrystusa i Jego Ewangelię. Święte Prawo Boże jest otwarcie przekraczane. Popełnia się grzech usprawiedliwiając go często, przez co zatraca się światło łaski i Bożej obecności. Głęboko narusza się jedność z powodu silnej opozycji wobec Urzędu Nauczycielskiego, zwłaszcza wobec Papieża, a rana bolesnych rozdarć rozszerza się coraz bardziej.
i Dla udzielenia Mojej Matczynej pomocy i niezawodnego schronienia Kościołowi, który w waszym czasie cierpi i jest krzyżowany, wzbudziłam Kapłański Ruch Maryjny. Rozszerzyłam go też we wszystkich częściach świata poprzez Moją Książkę, wskazującą wam drogę, jaką powinniście przemierzyć, aby rozszerzyć Moje światło. Przez tę Książkę uczę was żyć Poświęceniem się Memu Niepokalanemu Sercu z prostotą dzieci, w duchu pokory, ubóstwa, ufności i synowskiego oddania.


Całość Orędzi Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi:
Strona polska : voxdomini.com.pl/gobbi/introd01.htm

Strona oficjalna po angielsku : msm-mmp.org
Ks. Stefano Gobbi: Do kapłanów, umiłowanych synów: wstęp (2)
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
marshal76
,,Od kiedy to nie wolno krytykować heretyka? Należy przestrzegać innych przed ich, czy jego niekatolickimi i zgubnymi naukami.''
---------
Heretykami i bluźniercami to wy wszyscy jesteście, którzy obrzucacie błotem Najświętszego Papieża! Sama Matka Boża ukształtowała Go na arcydzieło i schowała w Swoim Najświętszym Sercu! Papież był cały oddany Maryi ,,Totus Tuus'', a kogo Maryja …More
marshal76
,,Od kiedy to nie wolno krytykować heretyka? Należy przestrzegać innych przed ich, czy jego niekatolickimi i zgubnymi naukami.''
---------
Heretykami i bluźniercami to wy wszyscy jesteście, którzy obrzucacie błotem Najświętszego Papieża! Sama Matka Boża ukształtowała Go na arcydzieło i schowała w Swoim Najświętszym Sercu! Papież był cały oddany Maryi ,,Totus Tuus'', a kogo Maryja prowadzi ten nie może błądzić!
Za osąd Papieża ściągacie na siebie Gniew Boży i rozżażone węgle na swoje głowy. 🥶 😱
Grzeszycie też przeciw Duchowi Świętemu, którego grzech nigdy nie będzie odpuszczony! 😭
Grażyna1970
marshal76 Brawo ☺
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Grażyna1970
Radzę znaleźć sobie, albo dobrego lekarza, który leczy niepohamowane wybuchy śmiechu, albo dobrego Egzorcystę.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,106
hTemu, kto nie jest dziś z Papieżem, nie uda się wytrwać w Prawdzie.
l Szatańskie zwodzenie stało się tak podstępne i niebezpieczne, że udaje się mu oszukać każdego.
m Mogą ulec nawet dobrzy.
n Nawet nauczyciele i mędrcy.
o Kapłani, a nawet Biskupi.
p Nie upadną jednak nigdy ci, którzy
zawsze trwają przy Papieżu.

q Oto dlaczego chcę uczynić z was zastęp zorganizowany i czujny, posłuszny…More
,,106
hTemu, kto nie jest dziś z Papieżem, nie uda się wytrwać w Prawdzie.
l Szatańskie zwodzenie stało się tak podstępne i niebezpieczne, że udaje się mu oszukać każdego.
m Mogą ulec nawet dobrzy.
n Nawet nauczyciele i mędrcy.
o Kapłani, a nawet Biskupi.
p Nie upadną jednak nigdy ci, którzy
zawsze trwają przy Papieżu.

q Oto dlaczego chcę uczynić z was zastęp zorganizowany i czujny, posłuszny i uległy wobec pragnień Mojego pierwszego najmilszego syna, Wikariusza Mojego Jezusa.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Grażyna1970,
Tworzycie kółko wzajemnej adoracji i wzajemnej zguby. 😱
Grażyna1970
😂😂😂😂
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Grażyna1970
Poznać głupiego po śmiechu jego. Tu nie ma się z czego śmiać , ale trzeba gorzko płakać nad waszą zgubą 😱 😭
Grażyna1970
Medalikowa módl się o poznanie prawdy na różańcu.Wstawiasz fałszywe objawienia , rozczytujesz się w nich zamiast ten czas poświęcić na modlitwę różańcowa. Martw się o swoją zwiedziona duszę i poznaj naukę Kosciola Katolickiego zakup sobie porządny przedsoborowy katechizm. To tyle w temacie ☺
Grażyna1970
o Kapłani, a nawet Biskupi
Medalikowa nie widzisz sprzeczności w tych falszywych oredziach? Biskup to także papież ☺
Brygada Świętokrzyska NSZ
To nie ludzie krytykują JPII-go tylko jego czynu w dziele zdrady i burzenia KK-go -Liturgii ,Nauki i Tradycji oraz wprowadzenia fałszywego ekumenizmu !
Jan Paweł II Apostata (całowanie Koranu, "modlitwa" z animistami, przyjęcie znaku tilak, spotkanie w Asyżu). Patrick Henry Omlor.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Brygada Świętokrzyska NSZ
To są kłamstwa i oszczerstwa. Jesteście zamknięci na prawdę.
Dla was większym autorytetem jest najniżej postawiony ksiądz (z tytułem magistra) w hierarchii Kościoła niż Święty i mądrzejszy od Salomona Papież Jan Paweł II.
Słuchacie takiego Księdza buntownika, który szkaluje Kościół Święty, namawia do sprzeciwiania się Papieżowi, namawia do łamania Przykazań Bożych, a …More
Brygada Świętokrzyska NSZ
To są kłamstwa i oszczerstwa. Jesteście zamknięci na prawdę.
Dla was większym autorytetem jest najniżej postawiony ksiądz (z tytułem magistra) w hierarchii Kościoła niż Święty i mądrzejszy od Salomona Papież Jan Paweł II.
Słuchacie takiego Księdza buntownika, który szkaluje Kościół Święty, namawia do sprzeciwiania się Papieżowi, namawia do łamania Przykazań Bożych, a was prowadzi prostą drogą do piekła.
Jesteście mu posłuszni i choćby głosił największe herezje, to łykacie wszystko jak młody pelikan.
I kłamstwa swoje powtarzacie jak mantrę.
W jakim celu Jezus ustanowił Papieża, skoro jakiś księżulek stawia się w jego miejsce i przyznaje sobie władzę szkalowania i plucia na namiestnika Chrystusa na ziemi. Czy taki kapłan ma pokorę?
Obudźcie się bo jesteście zwodzeni i grozi wam wieczne potępienie.
Grzeszycie przeciw Duchowi Świętemu:
Sprzeciwiacie się uznanej prawdzie chrześcijański.
Macie zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.

Wyjdźcie z tej sekty i powróćcie do Kościoła Świętego, który choć jest prześladowany, to bramy piekielne go nie przemogą.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Wszyscy krytykujący Świętego Papieża za Asyż, są albo ignorantami religijnymi, albo wilkami. Stoją też w opozycji do Pana Jezusa i Matki Bożej!
Ignoranci niech się dokształcą, a wilki nawrócą, bo kara za osądzanie Świętego Papieża, będzie straszna!!! Oby nie wieczna! Jezu ratuj tych wszystkich zwiedzionych i tych którzy walczą z Tobą i opluwają naszego pokornego Świętego Papieża.
,,Błędnej …
More
,,Wszyscy krytykujący Świętego Papieża za Asyż, są albo ignorantami religijnymi, albo wilkami. Stoją też w opozycji do Pana Jezusa i Matki Bożej!
Ignoranci niech się dokształcą, a wilki nawrócą, bo kara za osądzanie Świętego Papieża, będzie straszna!!! Oby nie wieczna! Jezu ratuj tych wszystkich zwiedzionych i tych którzy walczą z Tobą i opluwają naszego pokornego Świętego Papieża.
,,Błędnej interpretacji spotkania w Asyżu ulegają zwykle ignoranci, którzy nie widzą różnicy pomiędzy działalnością ekumeniczną, a ewangelizacyjną. Każdy świadomy swej wiary katolik wie, że ekumeniczne spotkania mogą być tylko pomiędzy chrześcijanami, którzy przez tysiąc lat byli jednością, więc jest szansa na usunięcie przyczyn podziałów, by znów wrócić do pierwotnej jedności. Natomiast spotkanie międzywyznaniowe może mieć wymiar społeczny (świecki), albo ewangelizacyjny (misyjny).''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,g Moce piekielne nie zwyciężą, chociaż dziś doszło do kontestacji Papieża, do sprzeciwiania się mu otwarcie i do odrzucania jego nauczania. W ten sposób rozszerzają się błędy, które oddalają wielu od prawdziwej wiary. Szerzą się sekty, które przyciągają do siebie wiele dzieci Kościoła. W Ameryce Łacińskiej wyjątkowo wielkie rozszerzenie się sekt ukazuje zwycięstwo mocy piekielnych, które …More
,,g Moce piekielne nie zwyciężą, chociaż dziś doszło do kontestacji Papieża, do sprzeciwiania się mu otwarcie i do odrzucania jego nauczania. W ten sposób rozszerzają się błędy, które oddalają wielu od prawdziwej wiary. Szerzą się sekty, które przyciągają do siebie wiele dzieci Kościoła. W Ameryce Łacińskiej wyjątkowo wielkie rozszerzenie się sekt ukazuje zwycięstwo mocy piekielnych, które wydają się zdobywać przewagę.

h Wzywam wszystkie Moje dzieci do większej wierności Kościołowi katolickiemu. Przekazuję im miłość do Kościoła, gorliwość w budowaniu jego jedności, silne pragnienie jego świętości, moc dla jego ewangelizacji.''
Grażyna1970
😁😁😁😁😁😁
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,j Widzicie właśnie, jak Papież coraz mocniej głosi Prawdę i jak jego głos coraz bardziej pada w próżnię!
k Miecz boleści znowu przeszywa Moje matczyne Serce widząc, jak Ojciec Święty, pierwszy z Moich umiłowanych synów, jest pozostawiany coraz bardziej sam – nawet przez swych braci Kapłanów.
l Wy, Kapłani poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, bądźcie głosem szerzącym w całym świecie to, co …More
,,j Widzicie właśnie, jak Papież coraz mocniej głosi Prawdę i jak jego głos coraz bardziej pada w próżnię!
k Miecz boleści znowu przeszywa Moje matczyne Serce widząc, jak Ojciec Święty, pierwszy z Moich umiłowanych synów, jest pozostawiany coraz bardziej sam – nawet przez swych braci Kapłanów.
l Wy, Kapłani poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu, bądźcie głosem szerzącym w całym świecie to, co także dziś Wikariusz Mego Syna głosi zdecydowanie dla zbawienia Moich biednych zabłąkanych dzieci.,,
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
25
,,h Wiernych należących do Mojego Ruchu proszę o:
l - Wierność Papieżowi i zjednoczonemu z nim Kościołowi. Uczynią to przez całkowite posłuszeństwo jego poleceniom, uprzedzanie i spełnianie jego pragnień, rozszerzanie jego nauki, obronę przed wszystkimi atakami. Niech będą gotowi do przelania krwi dla zachowania stałej jedności z nim i wierności Ewangelii.
m Wkrótce nadejdzie czas, kiedy …More
25
,,h Wiernych należących do Mojego Ruchu proszę o:
l - Wierność Papieżowi i zjednoczonemu z nim Kościołowi. Uczynią to przez całkowite posłuszeństwo jego poleceniom, uprzedzanie i spełnianie jego pragnień, rozszerzanie jego nauki, obronę przed wszystkimi atakami. Niech będą gotowi do przelania krwi dla zachowania stałej jedności z nim i wierności Ewangelii.
m Wkrótce nadejdzie czas, kiedy jedynie osoby będące z Papieżem wytrwają w wierze Mojego Syna i uchronią się od wielkiego odstępstwa, które rozszerzy się wszędzie.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
594
,,j Przesłanie Fatimskie spełnia się w waszym porywie miłości, modlitwy i jedności z Papieżem i Kościołem z nim zjednoczonym. Zapowiedziałam tutaj i pokazałam w wizji małym dzieciom, którym się objawiłam, cierpienia, sprzeciwy i krwawe doświadczenia Papieża. Moje proroctwa spełniły się przede wszystkim na tym Moim Papieżu, Janie Pawle II, który jest arcydziełem ukształtowanym w Moim …More
594
,,j Przesłanie Fatimskie spełnia się w waszym porywie miłości, modlitwy i jedności z Papieżem i Kościołem z nim zjednoczonym. Zapowiedziałam tutaj i pokazałam w wizji małym dzieciom, którym się objawiłam, cierpienia, sprzeciwy i krwawe doświadczenia Papieża. Moje proroctwa spełniły się przede wszystkim na tym Moim Papieżu, Janie Pawle II, który jest arcydziełem ukształtowanym w Moim Niepokalanym Sercu.''
Grażyna1970
😁