Clicks73

"Chúng ta luôn luôn tiến về phía trước, luôn luôn"

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsXarzomkoxm