„Raduj sa Milosti plná - Χαῖρε, κεχαριτωμένη“ Lk 1,28

Pravá mariánska úcta, alebo správna úcta k Panne Márii – Ježišovej matke.
Mariánskou úctou by kresťan nemal pohŕdať, pretože keď si sám Boh vyvolil túto Ženu ako Pannu ako čistú nádobu na to, aby sa do nej vtelila druhá Božská osoba- Syn, počal sa v nej z Ducha Svätého – ženícha, a narodil sa z nej - Panny, potom je mariánska úcta správna a Biblická. Presnejšie, ak ide o „správnu úctu“! Lebo aj svätý Ľudovít Mária Grignion píše, že existuje aj nesprávna úcta, ktorú zas podsúva diabol v pokušeniach kresťanovi a taktiež povedal: „kto nemá Máriu za matku, ten nemá Boha za otca“!
Môžeme sa stretnúť s dvoma extrémami:
-1. žiadna, úcta, ( odmietanie úcty, prípadne až urážanie matky Božej, či výsmech, pohŕdanie mariánskou úctou, a posmešky voči mariánskym ctiteľom) kde akože znovuzrodený kresťan (poznajúci Písmo) nebude spomínať Máriu, nebude mať k nej vzťah, ako k matke, ale bude správnu úctu k nej potupovať, či nedoporučovať, akoby to bol prejav modlárstva.
-2. nesprávna úcta, tých, ktorí blúdia v bludoch a fanaticky sa zháňajú za novými a novými senzáciami, víziami a zjaveniami.
Pre tých kresťanov, ktorí majú úctu k Božiemu Slovu, vyberiem niektoré miesta, kde sa píše o našej matke Márii:
Gn 3,15 – „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou...“ Eva s Adamom zhrešili a boli vyhodení z raja, preto musí existovať žena, ktorá bude nepriateľkou diablovi – tou ženou je Ježišova matka Mária.
Iz 7,14 – „Hľa panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel“ (iný preklad „panna tehotná a rodí syna“...) čiže tu je zmienka o tom, že Panna Mária ostala pannou aj po počatí z Ducha svätého Mt 1,18 a tak isto bola uchránená od porušenia panenstva - zásahom Božím, aj po pôrode v Betleheme. (taktiež dogma - Mária je Bohorodička – Emanuel je Boh s nami a tiež že ostala Pannou aj po pôrode).
Lk 1,28 – „Raduj sa Milosti plná, Pán s tebou...“ tak takíto by sme mali byť všetci – plní Milosti Božej, ona je príkladom nádhernej krásy, čistoty a plnosti Milosti, po ktorej túžim aj ja a mal by po tejto Milosti túžiť každý kresťan, patriaci Ježišovi! Okrem toho je to aj v dogme, že Mária je Nepoškvrnené počatie, čiže bola uchránená od dedičného hriechu – zásahom Božím. Boh nedopustil, aby sa Jeho Syn vtelil do ženy, ktorá by bola poškvrnená akýmkoľvek hriechom!
Lk 1,48 – „Hľa od tejto chvíle, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ – čiže blahoslaviť Máriu by mal byť prejav napr. modlárstva? Toto miesto v Písme hovorí o tom, aký vzťah majú mať kresťania k Márii!
Jn 2,5 „Urobte všetko, čo Vám povie!“ - pozri sa, milý čitateľ, Mária ukazuje na Ježiša, nie na seba, a robí to stále, čiže správna mariánska úcta vedie k Ježišovi, Božiemu Synovi a jej Synovi! Mária nikdy nechce, aby sme ju uprednostnili pred Ježišom, ona je najšťastnejšia, ak sa túlime k Ježišovi a ideme za Ježišom! Ale komu bude vadiť, ak ja pôjdem za Ježišom spolu s Máriou – Jeho matkou? Ak sa napríklad budem denne modliť ruženec, čo je kristocentrická modlitba. Ak budem napr. aj ružencom rozjímať nad Ježišovým životom? Istotne len diablovi to bude vadiť, pretože toto je jej misia aj v týchto zlých a najťažších časoch, priviesť svoje deti k Bohu a šliapať hadovi po hlave!!!
Jn 19,26 - 27 „ Žena, hľa tvoj syn, ... hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“ Tu je Ježišov testament pre teba - kresťana, aby si prijal Jeho matku – do seba, do svojho najvnútornejšieho - εἰς τὰ ἴδια.
Zjv12 „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: žena odetá slnkom... „
Pozri sa, milý čitateľ, milý kresťan, ak chceš plniť Ježišovu vôľu a veríš Jeho Slovu, tak by si mal mať tu správnu úctu aj k Jeho matke, mal by si ju prijať do svojho srdca, lebo to chcel Ježiš. Ak to nespravíš, tak určitým spôsobom nad tebou zvíťazil Boží protivník – diabol, lebo si nesplnil Ježišov testament na kríži! Ak si v rozjímaní bol-a, niekedy pod krížom, na Golgote, (napríklad pri rozjímaní bolestného ruženca) tak si mal-a príležitosť byť s Ježišovou matkou Máriou a mohol-la si počuť hlas z kríža: „hľa tvoja matka...“ Nič jednoduchšie na pochopenie a prijatie, nepoznám. Neexistuje skutočný kresťan, ktorý si hovorí, že je znovuzrodený, pozná Písmo a pritom Pannu Máriu nemá v programe dňa, či života a nenosí ju v srdci. Myslím tu aj napríklad na pravidelné modlitby ruženca, modlitba litánií, prípadne aby si mal-a úprimný vzťah syna - dcéry k svojej matke, ktorá ti chce to najlepšie: priviesť ťa bezpečne k Ježišovi Kristovi do neba! Čo určite chceš aj ty, milý čitateľ, milý kresťan!
S Ježišovou matkou Máriou je to vzťah – aj zážitok syna a dcéry k matke: duchové synovstvo kresťana, ktorá je už teraz v nebi, berie ťa za ruku a predstavuje ťa svojmu Synovi.
Som presvedčený, že Mária zohrá veľkú úlohu ako pomocnica nám kresťanom v posledných dňoch, aby nám pomáhala v boji s drakom Zjv 12,1nn! Tak, ako to robia všetci anjeli a svätí ako oslávená Cirkev v nebi.
Milý čitateľ, rád by som ťa chcel, povzbudiť k zasväteniu sa Márii a prijatiu, ako to spravil apoštol Ján pod krížom a tým poslúchol ukrižovaného Ježiša! Ja som prijal Máriu do seba! Denne sa modlím ruženec a volám svoju matku, aby sme tak spolu prišli k Ježišovi! Myslíš si, že toto je iba citová a senilná zbožnosť? Pochybujem, že je kresťanom patriacim Ježišovi ten, ktorý si správne nectí Božiu Matku! A nemyslím tu na kresťana - už dokonalého človeka!
K záveru by som chcel ešte upozorniť, že v poslednom čase sa roztrhlo vrece s falošnými súkromnými zjaveniami, akoby Mária štedro rozdávala niektorým vizionárom tajomstvá, ako niečo nové! Samé mystické zážitky, samé vykrútené hlavy dohora, čudné správanie, a chrlenie rôznych „proroctiev“, či posolstiev, očakávanie niečoho mimoriadneho zo zjavenia!
Pre kresťana môže stačiť, keď bude slobodne veriť zjaveniam napr. v Lurdoch, Fatime či La Sallete. Ale tie nové „kvázi zjavenia“, kde sa s dlhou (skoro nekončiacou) pravidelnosťou schádzajú vizionári a posúvajú nič nehovoriace „posolstvá“, toto už nie je správne, zvlášť, keď analyzujeme vo svetle Písma ich obsah a čo sa tými „posolstvami“ chce dosiahnuť. Alebo, ako môžeme hovoriť o „matke všetkých národov“ keď vo svete máme národy celkom islamské, budhistické, hinduistické a iné nekresťanské – pohanské? Veď títo nevyznávajú Ježiša za Božieho Syna, druhú Božskú osobu v Trojici, tak ako môže byť Mária matkou aj týchto pohanských národov? Prijali tieto národy Ježiša za svojho Spasiteľa a Pána? Veď Ježiš zveril svoju matku iba Jánovi a tak potom iba tým, ktorí sú kresťanmi! Dávať Márii titul „matka všetkých národov“ je proti Písmu, teda aj proti Bohu a tí, ktorí majú takúto úctu, boli a sú oklamaní. V 1 Kor 10,14-22 : „Ale čo obetujú, obetujú zlým duchom a nie Bohu...“Taktiež 1Sol 4,5,
Správna mariánska úcta nehľadá senzácie, zjavenia, nové posolstvá, vízie, extázy, ale Krista a Jeho Slovo!!!
„Ježišu, prichádzam k Tebe s Tvojou matkou Máriou, pretože ona ma k Tebe vedie. Prosím ťa, uchráň ma od bludov, heréz, falošných zjavení, falošných posolstiev, falošných prorokov, a odvádzaní od jedinej Pravdy, ktorá je v Písme. Tvoja matka je aj mojou matkou, lebo som tvoj sluha a syn tvojej služobnice - Ž 116, 16. Ježišu, ty sám chceš, aby som si správne uctil tvoju matku. Panna Mária, matka moja, ty nie si ani trochu prekážkou, aby som prišiel k Ježišovi a patril mu, ty si naša Pomocnica kresťanov. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života – Ježiš!“. Amen.
Roberto 55
Paci sa mi to a velmi aj tie kvazi nekonciace posolstva o nicom....
Agent0
Panna Maria, ochraňuj nás prosím od vsetkeho ZLA svojim ochranným plastom.