Modlitby o nastolenie Pána Ježiša Krista Kráľa Slovenska: Hľa, JA vám preukazujem zvláštnu milosť, aby ste mohli prosiť o nastolenie Mojej Osoby v Slovenskom národe a štáte

Modlitby o nastolenie Pána Ježiša Krista Kráľa Slovenska: Hľa, JA vám preukazujem zvláštnu milosť, aby ste mohli prosiť o nastolenie Mojej Osoby v Slovenskom národe a štáte

Podľa dekrétu Posv. kongregácie pre náuku viery potvrdeného pápežom Pavlom VI., 14.10.1966, k publikovaniu súkromných zjavení, videní, zázrakov a pod., nie je potrebné žiadať o imprimatur.
Ježiš Kristus: Hľa, JA vám preukazujem zvláštnu milosť, aby ste mohli prosiť o nastolenie Mojej Osoby v Slovenskom národe a štáte. Volajte k Otcovi týmto spôsobom:

Nebeský Otče, žiadame Ťa a prosíme, vypočuj naše náreky, volania celého Slovenského národa. Tak veľmi túžime, aby náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus bol vyhlásený za Kráľa nášho národa a štátu.

Zverujeme Ti všetkých tých, ktorí majú uzavreté srdcia a nechcú prijať Kraľovanie nášho Pána Ježiša Krista. Prosíme Ťa, Nebeský Otče, vypočuj naše náreky a dotkni sa všetkých tých sŕdc, aby sa otvorili na veľkú Božiu Lásku, aby zatúžili prijať Pána a Spasiteľa, Tvojho Syna Ježiša Krista. My, Tvoje deti, prosíme Ťa o túto veľkú milosť, aby Tvoj Syn bol prijatý celým Slovenským národom, aby bol vyhlásený Pánom a Vládcom, aby ľudské srdcia zbožňovali Jeho Sväté Meno.

Nebeský Otče, vyslyš naše modlitby a dovoľ, aby sa toto mohlo vykonať, že by všetky milosti, pripravené pre náš národ, mohli na nás spočinúť. Aby sme sa stali Kráľovstvom Tvojho Syna, On nás povedie k večnému šťastiu, aby sme tam došli a stretli sa s Tebou naveky. Amen.


TU: Podpíšte list biskupom so žiadosťou o urýchlenú Intronizácia Ježiša Krista, Kráľa Slovenska

Modlitba Krista Kráľa
(Nadiktovaná Pánom Ježišom)
Pane Ježišu Kriste – Kráľ náš i celého sveta – zmiluj sa nad Tvojím verným ľudom, ktorý túži Ťa vyvyšovať každý deň; a túži Ťa vidieť Kráľom večnej Chvály, Kráľom človeka, Bohom všemohúcim, Kráľom života a smrti. Chválime Ťa, vzdávame Ti česť ako Kráľovi Slovenska a celého vesmíru a milujeme Ťa! Obráť srdcia všetkých ľudí, aby v nich vládol pokoj a rešpekt pre všetko čo si stvoril – tak nám pomáhaj Boh po všetky časy, až naveky vekov. Amen.

Odpoveď z 15. 12. 2016 o 22:33 (Kráľovstvo Krista Pána) na otázku, či už môžeme zverejňovať modlitby za Kráľa Krista Pána na Slovensku.
Moji milí milovaní Slováci!
Áno, prišiel čas, ktorý vyzrel na to, aby ste začali konať aj týmto smerom. To znamená; začnite, prosím vás, robiť veľkú propagandu, kampaň a to zverejňovania Mojich dvoch modlitieb, ktoré Som vám daroval ako možnosť nástupu Môjho Kráľovstva vo vašej krajine. Áno, konajte, Moji milovaní, konajte! Dávam vám na to Moje Sväté Božie požehnanie. Pracujte s rozvahou a pýtajte sa, čo máte robiť. Aby vaše výsledky práce priniesli ovocie a mali úžitok a osoh. To vám žehná váš TROJJEDINÝ BOH, OTEC, SYN A DUCH SVÄTÝ. Amen. Shalom: Choďte v pokoji!

Mnoho práce pre Kráľovstvo
Deti Moje, je mnoho práce pre Kráľovstvo, ktorú treba vykonať. Nie je Moja vôľa, aby ktokoľvek zahynul, ale aby všetci činili pokánie pre zabezpečenie večného života. JA milujem a starám sa o všetkých. Buďte ochotní a nevyhľadávajte si výhovorky pre plnenie vašej úlohy v pláne a účele Môjho Kráľovstva v tomto čase.

JA však nikoho nenútim. Používam ochotných a poslušných. Je mnoho práce pre Kráľovstvo, svet umiera každý deň bezo Mňa. Oni budú naveky stratení. Každý jeden z vás bol vyvolený a povolaný pre plán a účel Môjho Kráľovstva, ale je to ponechané na každom jednom z vás učiniť sa Mi dostupnými, byť použití Mnou, budovať Moje večné Kráľovstvo, jediné Kráľovstvo, ktoré bude trvať naveky. Pracujte, kým máte čas a príležitosť. Zasievajte dobré semeno, aby ste tak mali hojnú žatvu v patričnom čase. Odmením každého jedného za vaše skutky. Nemôžete očakávať žatvu, ak nezasievate. To, čo ste zasiali, budete i žať.

V prípade, že niekto z našich čitateľov pozná osobu, ktorá mala toto súkromné zjavenie, tak nás prosím kontaktujte: uskutocnujte.slovo@gmail.com

Ďalšie informácie budú postupne zverejňované na Aliancia za nedeľu - Slovensko o.z.
Modlitby o nastolenie Pána Ježiša Krista Kráľa Slovenska: Hľa, JA vám preukazujem zvláštnu milosť, aby ste mohli prosiť o nastolenie Mojej Osoby v Slovenskom národe a štáte