Clicks1.2K

Prijímať Eucharistiu do ruky je ako prijímať sv.zmierenia v krátkom odeve.

Keď prišla istá žena na spoveď ku sv.Piovi z Pietralčiny, hneď ju sv.Pio poslal preč, lebo mala krátku sukňu. Dal tým jasne najavo, že ona nie je pripravená na sv.zmierenia, lebo neľutuje ako je oblečená resp.že má nevhodnú-krátku sukňu, ktorá odhaľuje jej intímne miesta.

Mnohí kňazi toto v dnešnej dobe už ani neriešia a vyspovedajú takých ľudí aj bez toho, aby ich upozornili na nevhodné oblečenie. Takýmto rozhodnutím nie lenže osobu utvrdzujú v hriechu, ale dokonca profanizujú sv.spoveď a znesväcujú sväté ...

Podobne je to aj so sv.prijímaním - ľudia, ktorí prichádzajú na sv.omšu, aby prijali Eucharistiu do rúk, sú ako ľudia, ktorí majú nevhodné oblečenie. Ak im kňaz podá sv.prijímanie do rúk, koná tak ako kňaz, ktorý dá rozhrešenie osobe s krátkou sukňou (s nevhodným oblečením)

V oboch prípadoch (sv.spoveď a sv.prijímanie) Boh dopúšťa znesvätenie a navonok sa zdá, že nič hrozné sa nedeje, lebo tak ako tí ľudia prišli do posvätného priestoru, tak aj odtiaľ odchádzajú. Navonok ako keby sa nič zlé nestalo, ale v skutočnosti sa prišli ešte viac utvrdiť vo svojom hriechu.

Takí ľudia potom nevidia svoj hriech; aj keď majú oči-nevidia svoj hriech; aj keď majú uši-nepočujú svoj hriech, lebo postojom kňaza si “uchlácholili” svoj postoj k svätým Sviatostiam; ako keby si “nazháňali ľudí, ktorí im šteklia uši a zakrývajú oči pred hriechom”.

Boh to dopúšťa, ale trest za hriech ostáva, pretože sa nie lenže z hriechu nevyspovedali, ale dokonca sa v ňom upevnili. Trest prichádza postupne, najprv v útlme svedomia, potom v podobe psychických a zdravotných problémoch, lebo Božie Slovo hovorí zrozumiteľne, že kto “je a pije telo Kristovo a pritom neposudzuje svoje hriechy, ten si je a pije svoje odsudenie... preto je medzi veriacimi mnoho chorých”.
zaba
Problém je, že kněží po II. Vat. koncilu byli spíše vedeni k přizpůsobení se světu (Aggiornamento), než k tomu, aby svět podřizovali Boží vůli.

Třeba v jinak docela souvislé četbě z evangelií ( v tomto roce z Matouše) nám takto nejsou připomenuty všechny pasáže, které evokují nějakou výstrahu- tedy všechny dlouhé výstražné pasáže se prostě po koncilu nečtou.

Uvedu příklad z letošní četby evang…More
Problém je, že kněží po II. Vat. koncilu byli spíše vedeni k přizpůsobení se světu (Aggiornamento), než k tomu, aby svět podřizovali Boží vůli.

Třeba v jinak docela souvislé četbě z evangelií ( v tomto roce z Matouše) nám takto nejsou připomenuty všechny pasáže, které evokují nějakou výstrahu- tedy všechny dlouhé výstražné pasáže se prostě po koncilu nečtou.

Uvedu příklad z letošní četby evangelia, vše je z 10. kap. Mt:

Toto bylo vynecháno:
17 Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,
18 budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
19 A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.
20 Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
21 Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22 Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23 Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
24 Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.
25 Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!

Toto jsme četli:

26 ( Je třeba mluvit otevřeně a beze strachu. ) Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
27 Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.
28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.

Toto bylo přesně mezi dlouhými čtenými pasážemi vynecháno:

34 ( Ježíš je příčinou nesvárů(N1). ) Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35 Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36 a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.

Z uvedených příkladů vyplývá, že kněží to budou mít po koncilu před Pánovým soudem velice těžké, pokud neuznají, že byli špatně formováni (viz. prozření arcibiskupa Vigana)