Clicks594

Řekové poslechli athoské mnichy a hlasovali proti EU včera

Libor Halik
42
Mniši, modlící se za národ, poslali národu písemnou zprávu 17.6.2015. Athoští mniši jsou pro Řeky mnohem vyšší morální autoritou než biskupové. Připomněli národu, že před vstupem do EU, nemělo Řecko …More
Mniši, modlící se za národ, poslali národu písemnou zprávu 17.6.2015. Athoští mniši jsou pro Řeky mnohem vyšší morální autoritou než biskupové. Připomněli národu, že před vstupem do EU, nemělo Řecko povolené umělé potraty, nemělo povolené pochody homosexuálů, nebylo zaplavené miliony muslimů. Dnes po přijetí EU legislativy (změně 80% zákonů) morálně chátrá a připravuje se stát antikristovskou Sodomou. Co se děje nyní v Řecku - že protikřesťanská levice v Řecku nechtěně pomůže řeckým křesťanům v boji proti protikřesťanské EU, předpověděl sv. Paisij Athoský, který byl svatořečen konstantinopolským patriarchátem jednohlasně 13.1.2015 a nyní byl svatořečen i moskevským patriarchátem 5.5.2015. www.agionoros.ru/docs/1513.html 12.7.2015 se patriarcha konstantinopolský zúčastní oslav světce u místa jeho hrobu spolu s řeckým národem. Vše se děje v PRAVÝ ČAS. www.agionoros.ru/docs/1873.html Zdroj: www.agionoros.ru/docs/1872.html www.pentapostagma.gr/…/%CE%B1%CF%83%CE… translate.googleusercontent.com/translate_cwww.pentapostagma.gr/…/%25CE%25B3%25CE… translate.googleusercontent.com/translate_cwww.pentapostagma.gr/…/%25CE%25BF-%25C… translate.googleusercontent.com/translate_cwww.pentapostagma.gr/…/%25CE%25B5%25CE…

Veřejná doména
Libor Halik
Rusko neuvažuje o zmiernení potravinového embarga voči Grécku. Ufa 8. júla 2015. Embargo na dovoz potravín bolo predĺžené o ďalší rok pre všetky krajiny, ktoré zaviedli sankcie voči Rusku. Rusko neuvažuje o zmiernení potravinového embarga voči Grécku, keďže ide o krajinu Európskej únie (EÚ), voči ktorej je embargo smerované. Povedal to dnes ruský minister hospodárstva Alexej Uľukajev. Informovala…More
Rusko neuvažuje o zmiernení potravinového embarga voči Grécku. Ufa 8. júla 2015. Embargo na dovoz potravín bolo predĺžené o ďalší rok pre všetky krajiny, ktoré zaviedli sankcie voči Rusku. Rusko neuvažuje o zmiernení potravinového embarga voči Grécku, keďže ide o krajinu Európskej únie (EÚ), voči ktorej je embargo smerované. Povedal to dnes ruský minister hospodárstva Alexej Uľukajev. Informovala o tom agentúra Reuters. Ako minister povedal pred začatím summitu transformujúcich sa štátov zoskupenia BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika) v ruskom meste Ufa, “embargo na dovoz potravín bolo predĺžené o ďalší rok pre všetky krajiny, ktoré zaviedli sankcie voči Rusku”.
Európska únia minulý rok spolu s USA a ďalšími krajinami zaviedla a v júni o šesť mesiacov predĺžila politické a hospodárske sankcie voči Moskve pre anexiu polostrova Krym, ako aj pre postoj Ruska v súvislosti s bojmi na východe Ukrajiny.
Rusi sa nemienia angažovať ani v pomoci Grécku, ktorému hrozí bankrot. Ako na okraj summitu povedal Andrej Kostin, generálny riaditeľ VTB, druhej najväčšej ruskej banky, Rusko nie je v pozícii, aby mohlo Grécku pomôcť vyriešiť jeho dlhovú krízu. Európska únia by ju mala vyriešiť sama. “To je problém Európy,” povedal Kostin. “Európa ho vytvorila a mala by ho sama vyriešiť. Nemyslím si, že je Rusko v pozícii, aby mohlo pomôcť,” dodal. www.hlavnespravy.sk/…/643649
janka cpž likes this.
Samson1
Prosperita národa je vždy vázána na dodržování Božích zákonů a smlouvy s Bohem.

DůSLEDKY JEDNÁNÍ LIDU - — Požehnání - Poslušným zaslibuje Hospodin svou ochranu a pokoj.

1 „Ve své zemi si nebudete dělat bůžky, ani si nevztyčíte tesanou sochu nebo posvátný sloup, ani nepostavíte přitesaný kámen, jimž byste se klaněli. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

2 Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou …More
Prosperita národa je vždy vázána na dodržování Božích zákonů a smlouvy s Bohem.

DůSLEDKY JEDNÁNÍ LIDU - — Požehnání - Poslušným zaslibuje Hospodin svou ochranu a pokoj.

1 „Ve své zemi si nebudete dělat bůžky, ani si nevztyčíte tesanou sochu nebo posvátný sloup, ani nepostavíte přitesaný kámen, jimž byste se klaněli. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

2 Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem Hospodin.

3 Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je,

4 dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce.

5 Výmlat bude trvat až do vinobraní a vinobraní zas až do setby. Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně.

6 Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit, když budete spát. Učiním také přítrž řádění zlé zvěře v zemi a vaší zemí nebude procházet meč.

7 Budete pronásledovat své nepřátele, takže padnou před vámi mečem.

8 Pět z vás jich bude pronásledovat sto a sto z vás jich bude pronásledovat deset tisíc. Tak padnou vaši nepřátelé před vámi mečem.

9 Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním.

10 Budete jíst starou úrodu z loňska, dokud loňskou neodstraníte kvůli nové.

11 Zřídím si mezi vámi příbytek a nezprotivíte se mi.

12 Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.

13 Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma.“

— Zlořečení - Vzpurné postihne Bůh svými tresty.

14 „Jestliže mě nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto příkazy,

15 jestliže zavrhnete má nařízení a zprotivíte si mé řády, takže nebudete plnit všechny mé příkazy, ale budete porušovat mou smlouvu,

16 pak já vám učiním toto: Navštívím vás hrůzou, úbytěmi a zimnicí, pohasnou vám oči a budete plni zoufalství. Nadarmo budete sít obilí, snědí je vaši nepřátelé.

17 Postavím se proti vám a budete poraženi svými nepřáteli, a budou nad vámi panovat ti, kdo vás nenávidí, budete utíkat, i když vás nikdo nebude pronásledovat.

18 Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat, budu vás trestat za vaše hříchy ještě sedmkrát víc.

19 Roztříštím vaši pyšnou moc a učiním, že nebe vám bude jako železo a země jako měď.

20 Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.

21 Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy.

22 Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.

23 Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat,

24 i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy.

25 Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele.

26 Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.

27 Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat,

28 i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše hříchy.

29 Budete jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer.

30 Zahladím vaše posvátná návrší a roztříštím vaše kadidlové oltáříky, vaše mrtvoly pohodím na mršiny vašich hnusných model a zprotivíte se mi.

31 Obrátím vaše města v trosky, vaše svatyně zpustoším a nepřivoním k libé vůni vašich obětí.

32 Sám zpustoším zemi tak, že nad ní strnou i vaši nepřátelé, kteří se v ní usadí.

33 Vás pak rozptýlím mezi pronárody, vpadnu vám s taseným mečem do zad, takže se vaše země stane pustinou a vaše města se promění v trosky.

34 Tehdy si země vynahradí své roky odpočinutí po celou dobu, co bude zpustošena, až vy budete v zemi svých nepřátel. Tehdy bude země odpočívat a vynahradí si své roky odpočinutí.

35 Po celou dobu zpustošení bude odpočívat, protože nemohla odpočívat ve vašich letech odpočinutí, když jste v ní sídlili.

36 Naplním ustrašeností srdce těch, kdo z vás zůstanou v zemích svých nepřátel, že je zažene i šelest odvátého listí. Budou utíkat jako před mečem a padat, i když je nikdo nebude pronásledovat.

37 Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, ačkoli je nikdo nebude pronásledovat. Neobstojíte před svými nepřáteli.

38 Zahynete mezi pronárody a pohltí vás země vašich nepřátel.

39 Kteří z vás zůstanou, zaniknou pro svou nepravost v zemích svých nepřátel a také pro nepravosti svých otců zaniknou.
janka cpž likes this.
Libor Halik
3.7.2015 Athénský katolický biskup: Lidé nevědí, jak hlasovat. Řecko. Tuto neděli (5.7.2015) proběhne v Řecku referendum, které má rozhodnout o tom, zda vláda přistoupí na dohodu s věřiteli. Předseda Evropské komise Juncker však řekl, že i v případě kladného výsledku referenda, „bude jednání obtížné“, a pokud se dohoda neuzavře – říká úředník Evropské Unie – „pak se pozice Řecka dramaticky …More
3.7.2015 Athénský katolický biskup: Lidé nevědí, jak hlasovat. Řecko. Tuto neděli (5.7.2015) proběhne v Řecku referendum, které má rozhodnout o tom, zda vláda přistoupí na dohodu s věřiteli. Předseda Evropské komise Juncker však řekl, že i v případě kladného výsledku referenda, „bude jednání obtížné“, a pokud se dohoda neuzavře – říká úředník Evropské Unie – „pak se pozice Řecka dramaticky oslabí“. O „zoufalé situaci“ mluví pro vatikánský rozhlas athénský katolický biskup Sevastianos Rossolatos:
Když jdu po ulici, vidím před bankami fronty důchodců, kteří čekají, aby si mohli vyzvednout maximálně 60 euro za den, a tráví proto na ulici několik hodin. Mnozí z nich vstávají v noci a přicházejí k bance ve 3 hodiny ráno, aby byli mezi prvními. Je to opravdu zoufalá situace. Horší je, že nevíme, co se bude dít od pondělka dál.
Chcete něco poznamenat k nedělnímu referendu?
Státní televize se nás snaží přesvědčit o tom, abychom hlasovali záporně, tedy podle postoje vlády. Všechny ostatní televize však dávají na srozuměnou, že odchod z eurozóny způsobí krach ekonomiky. Lidé proto nevědí, jak hlasovat. Podnikatelé se vzepřeli, protože chápou, že bez eura se ekonomika stěží vzchopí a že bude zapotřebí několika let, aby se znovu postavila na nohy. Také primátoři Athén a Soluně v televizi otevřeně vybízejí lidi, aby hlasovali „Ano“, tedy pro setrvání v eurozóně.
Lidé se tedy v těchto dnech starají jednoduše o to, aby si opatřili základní prostředky k přežití: potraviny, oblečení… Mají strach před budoucností?
Žijeme v naprosté nejistotě. Také diecéze a farnosti, které mají svoje zaměstnance, jim nemohou zaplatit, protože nemají peníze, a pokud peníze mají, musejí je uložit v bance, kde si je však lidé nemohou vyzvednout.
Říká athénský katolický biskup Rossolatos o situaci v Řecku.
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
(mig)

3.11.2011 Katolický biskup je pro výstup Řecka z eurozóny. Atény. V zemi je chaos, vláda je naprosto izolovaná a v referendu bude naprostá většina hlasovat proti škrtům. A nejen to: Řecko, aby se mohlo odrazit ode dna, musí nutně vystoupit z eurozóny. Tak vidí současnou krizi své země předseda řeckých katolických biskupů, Francesco Papamanolis. Jak uvedl v analýze pro agenturu Sir, situace je zmatená a mění se z hodiny na hodinu. Vládní socialistická strana (Pasok) je vnitřně rozpolcená a nefunkční, jak ukazuje příklad vyhlášení referenda, o němž se hospitalizovaný ministr ekonomie dozvěděl až z novin, vysvětluje biskup Papamanolis.
Bezútěšná je také sociální situace. Nezaměstnanost vzrostla na 30% a na zvýšené daně doplácejí zejména důchodci a dělníci. „Přesto by bylo lepší, aby Řecko finanční injekci 5 miliard euro nedostalo - domnívá se biskup Papamanolis. Pouze se tak prodlouží agónie Řecka. Někdy je lepší odrazit se od dna, nabrat nový dech, znovu povstat a růst.“
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
(job)
Libor Halik
Co se děje nyní v Řecku - že protikřesťanská levice v Řecku nechtěně pomůže řeckým křesťanům v boji proti protikřesťanské EU, předpověděl sv. Paisij Athoský, který byl svatořečen konstantinopolským patriarchátem jednohlasně 13.1.2015 a nyní byl svatořečen i moskevským patriarchátem 5.5.2015. www.agionoros.ru/docs/1513.html 12.7.2015 se patriarcha konstantinopolský zúčastní oslav světce u místa…More
Co se děje nyní v Řecku - že protikřesťanská levice v Řecku nechtěně pomůže řeckým křesťanům v boji proti protikřesťanské EU, předpověděl sv. Paisij Athoský, který byl svatořečen konstantinopolským patriarchátem jednohlasně 13.1.2015 a nyní byl svatořečen i moskevským patriarchátem 5.5.2015. www.agionoros.ru/docs/1513.html 12.7.2015 se patriarcha konstantinopolský zúčastní oslav světce u místa jeho hrobu spolu s řeckým národem. Vše se děje v PRAVÝ ČAS. www.agionoros.ru/docs/1873.html
janka cpž and 2 more users like this.
janka cpž likes this.
OAMDG1 likes this.
pehol likes this.
OAMDG1 likes this.