Výsmech poslancom NR SR, Vdp. M. Kuffovi, SDZR a všetkým občanom SR! Zavádza Univerzita Komenského Istanbulský dohovor napriek jeho odmietnutiu v NR SR do praxe?

Výsmech poslancom NR SR, Vdp. M. Kuffovi, SDZR a všetkým občanom SR! Zavádza Univerzita Komenského Istanbulský dohovor napriek jeho odmietnutiu v NR SR do praxe?

Pod Univerzitu Komenského v Bratislave spadá aj Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta!! Čo sa vlastne vybojovalo? Zastavili sme zlo z Istanbulu?


Plán rodovej rovnosti UK
Súčasťou úsilia Univerzity Komenského o vytváranie lepších pracovných podmienok i podmienok pre štúdium, ako aj o zvyšovanie kvality výskumu a vzdelávania je príprava univerzitného Plánu rodovej rovnosti. Plán rodovej rovnosti UK tvorí súbor opatrení, ktorých cieľom je iniciovať štrukturálne zmeny, ktoré vo výsledku povedú k vytváraniu otvoreného, podporujúceho, inkluzívneho a nediskriminujúceho prostredia pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne, ako aj pre študentov a študentky jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského.

Príprava Plánu rodovej rovnosti UK je úzko spojená s realizáciou medzinárodného projektu EQUAL4EUROPE (www.equal4europe.eu) a reaguje aj na aktuálnu požiadavku EÚ, ktorá účasť verejných výskumných inštitúcii v programe Horizont Európa podmienila existenciou inštitucionálnych plánov rodovej rovnosti. Plán je však predovšetkým odpoveďou na pretrvávajúce prejavy rodovej nerovnosti, ktoré sa nevyhýbajú ani akademickému prostrediu na našej univerzite a vedú k strate talentov ako aj k nižšej kvalite realizovaného výskumu a vzdelávania.

Otec národa Vdp. Marián Kuffa o podlosti a ťažkom obvinení voči nemu. Vy, múdrejší a svätejší na vyšších postoch, pýtam sa vás, prečo ste mlčali?

Na väčšine fakúlt Univerzity Komenského študuje v súčasnosti viac žien ako mužov. V prípade akademického personálu sa už však zreteľne ukazuje tzv. nožnicový efekt, t. j. výrazný pokles podielu žien na vyšších stupňoch akademickej kariéry.

Ženy sú tiež výrazne menej zastúpené v riadiacich pozíciách. Počas vyše 100-ročnej histórie UK boli rektormi len muži a dekanskú funkciu zastávajú ženy v porovnaní s mužmi omnoho zriedkavejšie. Slabá reprezentácia žien sa týka aj vedeckých rád. Na UK neexistuje aktívna inštitucionálna podpora začlenenia rodovej perspektívy do výskumu a vyučovania. Chýba aj aktívna politika podpory rodovej rovnosti a opatrenia proti sexuálnemu obťažovaniu. Hlbšiemu porozumeniu problému zároveň bráni nedostatok dát relevantných pre posúdenie stavu rodovej rovnosti v inštitúcii.

NA ČO SA PLÁN ZAMERIAVA
Plán rodovej rovnosti UK na tieto výzvy reaguje súborom opatrení v štyroch oblastiach:
1. Podpora rodovej rovnosti na univerzite a jednotlivých fakultách

Keďže Univerzita Komenského disponuje značne decentralizovaným systémom riadenia, množstvo opatrení na podporu rodovej rovnosti má zmysel realizovať skôr na úrovni jednotlivých fakúlt. Preto je jedným z cieľov tohto Plánu rodovej rovnosti vytvoriť sieť podporných bodov, ktorá bude napomáhať pri tvorbe a implementácii fakultných plánov rodovej rovnosti. Jednou z priorít je aj identifikácia relevantných indikátorov, ktoré budú súčasťou zberu dát pre zhodnotenie stavu rodovej rovnosti na univerzite.

2. Rodová rovnováha v riadiacich pozíciách a kariérny rast
Prvým krokom na ceste k vyššiemu zastúpeniu žien v riadiacich funkciách ako aj v orgánoch univerzitnej a fakultnej samosprávy je identifikovať bariéry, ktoré akademickým pracovníčkam bránia uchádzať sa o riadiace funkcie. Pri podpore kariérneho postupu žien a mužov je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že sú to predovšetkým ženy, ktoré prerušujú kariéru z dôvodu rodičovskej dovolenky. Preto jedným z plánovaných opatrení je vytvorenie odporúčaných postupov na podporu zamestnankýň a zamestnancov po návrate do zamestnania.

3. Integrácia rodovej dimenzie do výskumu a vzdelávania
Jedným z cieľov Plánu rodovej rovnosti je posilniť povedomie o význame rodu ako dôležitej výskumnej kategórii. Za týmto účelom sa plánuje realizácia interných tréningov a workshopov, ako aj vytvorenie online platformy s informačnými zdrojmi a materiálmi. Dôležité je tiež vytvorenie univerzitnej siete združujúcej výskumníčky a výskumníkov, ktorí sa už rodovo orientovanému výskumu venujú. Na oboznámenie budúcich vedkýň a vedcov s rodovou dimenziou výskumu budú slúžiť samostatné kurzy a tréningy pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky a pre študujúcich na doktorandskom stupni štúdia.

4. Nediskriminujúce, bezpečné a otvorené prostredie
Plánované opatrenia v tejto oblasti zahŕňajú vypracovanie jasnej a záväznej politiky prevencie a eliminácie sexuálneho obťažovania. K odpore kultúry tolerancie, otvorenosti a rovnosti príležitostí by nepochybne prispelo používanie rodovo citlivého jazyka v oficiálnej komunikácii univerzity, organizácia popularizačných aktivít zameraných na zviditeľňovanie vedkýň a posilnenie angažovanosti akademickej obce v oblasti rodovej rovnosti a diverzity.

Plán rodovej rovnosti UK nie je len deklaratívny dokument záväzkov a činností, ktorých cieľom je podporiť rodovú rovnosť v inštitúcii prostredníctvom udržateľnej štrukturálnej zmeny. K jednotlivým cieľom sú priradené konkrétne, časovo viazané aktivity a organizačná súčasť zodpovedná a ich realizáciu.

Podstatným východiskom pre definovane opatrení plánu je aj implementačná úroveň jeho realizácie. Plán zahŕňa predovšetkým opatrenia, ktoré je možné realizovať na úrovni univerzity ako celku a má na ne dosah centrálna úroveň riadenia univerzity. Jeho cieľom je však zároveň podporiť fakulty v definovaní vlastných opatrení, resp. pri adaptácii univerzitného Plánu rodovej rovnosti pre svoje potreby a špecifiká.

AKO PLÁN VZNIKAL
Tvorba Plánu rodovej rovnosti UK sa vo veľkej miere opiera o odporúčania a postupy, ktoré vypracovala Európska komisia. Na rozdiel od skorších prístupov, ktoré sa sústredili najmä na podporu žien vo vede, sa záujem v súčasnosti sústreďuje na samotné inštitúcie, v ktorých ženy (aj muži) vedecký výskum realizujú. Do popredia sa dostáva prístup nazývaný kultúrna a štrukturálna zmena.

Pre formulovanie východísk plánu na UK bolo podstatné aj know-how a množstvo dát zozbieraných v rámci projektu EQUAL4EUROPE. V tomto ohľade bolo dôležité najmä mapovanie aktuálneho stavu rodovej rovnosti na UK, ktoré bolo zamerané na pracovné podmienky a možnosti kariérneho rozvoja žien a mužov, rodovú rovnováhu v rozhodovaní a rodovú perspektívu vo výskume a vzdelávaní. Súčasťou mapovania bol okrem zberu kvantitatívnych dát za celú UK aj prieskum medzi personálom aj študentkami a študentmi FiF UK a FM UK.

Výsledky uvedených aktivít boli následne použité ako vstupy pre pracovnú skupinu, ktorá zadefinovala hlavné oblasti intervencie a ciele plánu a následne zostavila súbor opatrení, ktoré by mali prispieť k ich napĺňaniu. Širšia akademická verejnosť sa s plánom zoznámila v rámci podujatia „Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK: Súčasný stav a budúce stratégie“, ktoré sa uskutočnilo 26. novembra 2021.

Plán bol prerokovaný a schválený Vedeckou radou UK na jej zasadnutí 6. decembra 2021 a bude zverejnený ako smernica rektora. Implementácia aktivít plánu sa začne v prvých mesiacoch roku 2022.

V prípade otázok súvisiacich s plánom rodovej rovnosti kontaktujte:
Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., mariana.szapuova@uniba.sk
Mgr. Janka Kottulová, PhD., janka.kottulova@uniba.sk
Vnútorný predpis č. 3/2022 smernica rektora UK o prijatí Plánu rodovej rovnosti pre UK.

Predpis je platný a účinný od 24. januára 2022.
Prílohy: Plán rodovej rovnosti pre UK.

Email na vedenie CMBF UK- Dekan fakulty doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. jozef.jancovic@frcth.uniba.sk
Výsmech poslancom NR SR, Vdp. M. Kuffovi, SDZR a všetkým občanom SR! Zavádza Univerzita Komenského Istanbulský dohovor napriek jeho odmietnutiu v NR SR do praxe?
Frog
Já pochybuji o tom, že je možné v tomto ohledu ještě něco zvrátit, nebo aspoň napravit. Akademická půda je definitivně ztracená, a je mi srdečně líto každého, kdo na ní dnes ještě setrvává. Mí dlouholetí kamarádi z universit a akademií, se kterými mě pojilo pronásledování za bolševismu a kterým jsem mohl celá léta stoprocentně věřit, se dnes proti mně obracejí, nadávají mi, že jsem vrah, kolik …More
Já pochybuji o tom, že je možné v tomto ohledu ještě něco zvrátit, nebo aspoň napravit. Akademická půda je definitivně ztracená, a je mi srdečně líto každého, kdo na ní dnes ještě setrvává. Mí dlouholetí kamarádi z universit a akademií, se kterými mě pojilo pronásledování za bolševismu a kterým jsem mohl celá léta stoprocentně věřit, se dnes proti mně obracejí, nadávají mi, že jsem vrah, kolik jsem prý zavraždil lidí kovidem, když jsem se nenechal opíchat, a když nekřičím "sláva Ukrajině", tak mi nadávají, že jsme všichni popírači kovidu stejní a podporujeme prý Putinovu agresi. Oni se přitom dnes stali oběťmi novodobé formy bolševismu, a v podobnosti se starým kádrovým vzorem "otec traktorista, matka dojička" si nyní vylepšují svůj kádrový profil, že si na pár dní do svých bytů vezmou ukrajinskou rodinu podle nového kádrového vzoru - matka s dětmi jsou uprchlíci, ale jejich otec musí samozřejmě bojovat v armádě proti ruským okupantům.

Degenerace akademického prostředí je celosvětová. Dnes se už neřeší vědecké problémy, které by se měly skutečně řešit, ale jen se píská na povel k řešení pseudoproblémů, které akademikům diktují globalisti. A už vůbec nikoho nezajímá, jestli je řešitel k těmto pseudoproblémům vůbec kompetentní, jde jen o to, vcucnout ho do této ďábelské New Age mašinérie. Když se zavedly psí náhubky, a pak se nařídilo, že roušky nestačí, ale je třeba nosit respirátory, začalo mi chodit z celého světa - Evropy, Ameriky, Japonska, Číny, Ruska, Indie a muslimských států třeba i deset žádostí za týden, abych se zapojil do výzkumu nanovláken. Když se začalo očkovat, začali mě zase z celého světa otravovat s grafenem, abych o tom něco napsal, anebo ukázal, že mé předešlé práce by k tomu mohly být nějak nápomocné. Když očkování na přelomu roku skončilo, začali mě zase zvát na světové ekonomické konference pořádané Klausem Schwabem, abych si prý připravil přednášku o ekonomickém zotavení světa po pandemii a jak by měl proběhnout Velký Reset. A vrchol všechno nastal, když vypukla válka na Ukrajině, tak mě zase buzerovali, že bude hladomor a abych se zapojil do výzkumu geneticky upravených obilovin. Samozřejmě jsem vždy hrál mrtvého brouka, na žádnou z takových žádostí jsem neodpovídal, a pomyslel jsem si jen, tak to se již celý svět dočista zbláznil.

Dnes už ani není možné seriózní a potřebné věci někde publikovat, protože všechna vydavatelství časopisů a knih dostávají neomarxistická nařízení, že všechny články a knihy musejí vykazovat "societal impact", vypracovaný na základě tzv. "UN Sustainable Development Goals". Je to mnohem horší než za bolševické éry, kdy např. k obhájení kandidátské dizertace bylo potřebné napsat ještě filosofickou práci, kde měl dotyčný dokázat, že jeho obhajovaná odborná práce je v plném souladu s marx-leninským učením. Když jsem se kdysi do marxismu navezl, marxisti mi zadržovali jeden rok obhajobu, že mě prý sice chápou, ale kdyby můj traktát přijali, dostali by všichni kvůli mně na hodinu vyhazov. Asi před měsícem mi došel ze Švýcarska z nakladatelství Springer Nature dotazník, co si o všech bodech oněch "UN Sustainable Development Goals" myslím, když se nakladatelství bude muset jimi řídit. Je to v podstatě Agenda 2030, vyjmenovávali mi tam jednotlivé body, tak jsem jim aspoň vyčíslil skryté agendy v jednotlivých bodech, např. Gender Equality - skrytá tranhumanistická a trasgender agenda, Good Health - skrytá agenda povinného očkování, a Climate Change - skrytá agenda pro zdražování elektřiny a plynu. Takže pokud vědecká práce nebude dávat odkazy buď na rodič 1 + 2, nebo nebude vychvalovat očkování, nebo nebude křičet pro uzavření plynovodů z Ruska, nemá šanci dnes už nikde na světě k publikování.
bratr
Je tu ještě někde Henryk L.?
Jericho 3
forthetruth333 Rusko nebylo zasvěceno Panně Marii? To říkáš ty?
Papežský stolec a papež je jeden. Ty to nejspíš nejsi.🤭
forthetruth333
Rusko nebolo zasvätené,,,,
Hanka Kraská
Změna pohlaví bolí | Lumen de Lumine

Změna pohlaví bolí

2. 6. 2021
Mezinárodní společnost pro sexuální medicínu (ISSM) je autoritativní orgán se sídlem v Nizozemsku, který se zabývá sexuálním zdravím na mezinárodní úrovni a zaměřuje se hlavně na profesionály. Jeho vize, dobře vysvětlená na webových stránkách: „Každý člověk má právo na zdravý a uspokojivý sexuální život“, to znamená, že každý …More
Změna pohlaví bolí | Lumen de Lumine

Změna pohlaví bolí

2. 6. 2021
Mezinárodní společnost pro sexuální medicínu (ISSM) je autoritativní orgán se sídlem v Nizozemsku, který se zabývá sexuálním zdravím na mezinárodní úrovni a zaměřuje se hlavně na profesionály. Jeho vize, dobře vysvětlená na webových stránkách: „Každý člověk má právo na zdravý a uspokojivý sexuální život“, to znamená, že každý člověk má právo na zdravý a uspokojivý sexuální život, pokud je to nutné, zaručeno adekvátní lékařskou péčí.

Kdo jsou bohatí běloši, zodpovědní za institucionální podporu transgenderové ideologie?

Kdo jsou bohatí běloši, zodpovědní za institucionální podporu transgenderové ideologie?
14.04.2018 21:23
Nesmírně bohatí bílí muži (a ženy), kteří investují do biomedicínských společností financují nesčetné množství transgenderových sdružení, jejichž náplní činnosti je vydělat svým mecenášům hromadu peněz.

Ako demaskovať transrodové šialenstvo za 2 minúty

Transexualizmus, navždy to budete ľutovať
Jericho 3
Je naděje, že Rusko, po zasvěcení Panně Marii bude osvobozeno od zla 🙏 🙏 🙏
Jericho 3
Jo, co by povedal Ježíš, jestli by posílal zbraně na Ukrajinu? Tak to se P. Kuffa ustřelil a nezná Písmo svaté. 🤑 🤑
Nastavovat druhé líce. O)))))) To otřesná hloupost, jak to vysvětluje P. Kuffa.

Z Ruska jde zlo a bludy.
Proto bylo nutné zasvětit Rusko Panně Marii.

Nelze schvalovat zvěrstva Rusů na Ukrajině.
Putin je vrah.
Kirill je vrah
johanika
Jericho, ty sa o dp. Kuffovi nevyjadruj!
On nikde netvrdí ani slovami ani svojím životom, že nenastavuje druhé líce. Ty si takému človeku nie hodný rozviazať remienky na obuvi! Si vojnový štváč a nikdy si sa nepostaral o množstvo ľudí, ktorí potrebovali pomoc, ako to urobil dp. Kuffa. ! Dp. Kuffa žije v súlade s požiadavkami a zákonmi Boha, aj ty by si sa mal neustále pýtať Ježiša, čo by on v …More
Jericho, ty sa o dp. Kuffovi nevyjadruj!
On nikde netvrdí ani slovami ani svojím životom, že nenastavuje druhé líce. Ty si takému človeku nie hodný rozviazať remienky na obuvi! Si vojnový štváč a nikdy si sa nepostaral o množstvo ľudí, ktorí potrebovali pomoc, ako to urobil dp. Kuffa. ! Dp. Kuffa žije v súlade s požiadavkami a zákonmi Boha, aj ty by si sa mal neustále pýtať Ježiša, čo by on v danej situácii povedal, čo robil...
Ty o dp. Kuffovi tvrdíš, že nepozná písmo, kde nachádzaš jeho medzery ty, nevzdelaný v teológii, bez diplomu teológie...?
Ty si teologický neznalec, nerozmýšľaš cez Boha iba cez nejakú nenávistnú propagandu. Tieto tvoje útoky nie sú znakom dobroty v srdci a lásky k blížnemu.
Nechaj dp. Kuffu na pokoji, keby sme sa mu mohli v láske k Bohu a ľuďom aspoň trošku podobovať. Mal by byť naším príkladom!
Jericho 3
A co tak, kdybys mi vlezla na záda? Ha?
Ani P. Kufa nemůže vyzývat ke genocidě Ukrajinců. Nesmí to dělat,🤑🤑🤑
Marieta Ria
@johanika, máš veľkú pravdu...kritizovať človeka, ktorý vykonal toľko dobra pre tých najnúdznejších je cez čiaru! Škoda sa zapodievať užívateľom Jericho, alias Zedad Z, ktorý tu šíri len nenávisť, každému sa vyhráža... Môže si meniť nicky, jeho rukopis je čitateľný... navážať sa do každého rad radom, vulgárne nadávať, to je vizitka tohto človeka. Nemá úcty k nikomu. Potrebuje si ventilovať svoj …More
@johanika, máš veľkú pravdu...kritizovať človeka, ktorý vykonal toľko dobra pre tých najnúdznejších je cez čiaru! Škoda sa zapodievať užívateľom Jericho, alias Zedad Z, ktorý tu šíri len nenávisť, každému sa vyhráža... Môže si meniť nicky, jeho rukopis je čitateľný... navážať sa do každého rad radom, vulgárne nadávať, to je vizitka tohto človeka. Nemá úcty k nikomu. Potrebuje si ventilovať svoj hnev a nenávisť. Nielen my na Slovensku máme svojho Benčíka, už ho majú aj v Čechách...
Čo príspevok, to "perla"- predtým to bola krv na rukách v každom príspevku (ako Zedad), teraz zase Ukrajina a obhajoba neonacistov v nej!
2 more comments from Jericho 3
Jericho 3
Coburg
je to vidět, jakou bitvu bojuješ.
Jericho 3
Gender P. Kuffa vysvětluje dobře
Coburg
My katolíci vybojujeme bitku a už si myslíme, že sme vyhrali vojnu. Ale stojíme proti nepriateľovi ľstviému s úpornému, ktorý nás vždy pretaktizuje, zatiaľ čo my "spíme na vavrínoch"..
Anton Čulen
Tú bitku sme vyhrali predovšetkým vďaka Vdp. M. Kuffovi a SDZR. Bolo podľa mňa veľkou chybou, že sa potom stiahli..... Veď Boh ich činnosť žehnal
Hanka Kraská
Aliancia za rodinu

Milí priatelia,

tak verím, že nádej v nás ešte nezomrela a preto práve vy ste medzi prvými, komu to oznamujem:

Pochod Hrdí na rodinu 2022 bude 23.7.2022 o 15:00 hod na Rudnayovom námestí v Bratislave Rátame s VAMI!

Nemôžem nevyužiť túto príležitosť a posielam Vám link na videospomienku na minulý Covidový rok 2021, keď sme sa napriek všetkým obmedzeniam na 500 osôb predsa …More
Aliancia za rodinu

Milí priatelia,

tak verím, že nádej v nás ešte nezomrela a preto práve vy ste medzi prvými, komu to oznamujem:

Pochod Hrdí na rodinu 2022 bude 23.7.2022 o 15:00 hod na Rudnayovom námestí v Bratislave Rátame s VAMI!

Nemôžem nevyužiť túto príležitosť a posielam Vám link na videospomienku na minulý Covidový rok 2021, keď sme sa napriek všetkým obmedzeniam na 500 osôb predsa len stretli, (hoci druhí to vzdali) bolo to krásne a pokojné, plné Božieho požehnania. Museli sme síce zrušiť pochod, a viem ako to Vám všetkým chýbalo, ale tento rok pochod na Hrdí na rodinu bude!
Video a ako pomôcť na stránke hrdinarodinu.sk

Prosím Vás teda, pamätajte na tento termín a dajte si ho do kalendára. Ozveme sa ešte raz.

A prosím o nápady! Ako ho oživíme? Máte niekto harmoniku, husle, basu a ste ochotní zahrať?

Ako vieme rozšíriť dobro o rodine s láskou?

Keďže Národný pochod za život tento rok nebude, mohli by sme Hrdí na rodinu poňať ako náš Národný pochod za rodinu.

Nájdime v srdci nádej! Krásna myšlienka sv. Augustína, ktorá ma šokovala a potešila: Nádej má dve krásne dcéry. Volajú sa hnev a odvaha; hnev na to, ako sa veci majú, a odvaha vidieť, že nezostávajú také, aké sú.

S úctou

Anton Chromík

predseda
Aliancia za rodinu

PS: Dnes je plno kriku, protestov, zloby a tak málo svedectiev lásky a radosti. Tak rád by som Vás všetkých videl v červenom tričku do Bratislavy. Urobili by ste mi nesmiernu radosť. Ten pocit, že sme stále tu a spolu.
Video a ako pomôcť na stránke hrdinarodinu.sk