Varovanie
965

POSELSTVÍ VAROVÁNÍ SVĚTOVÝM VŮDCŮM

Poselství Ježíše ze dne 25. května 2011 v 22:00
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/096.html

Má dcero,
země po celém světě kypí pod povrchem neklidem a to jak ve smyslu nenávisti člověka k člověku, tak i ve vztahu k blížícím se ekologických otřesům. Tam matka příroda brzy uvolní neočekávané, aby lidem ukázala, že nezávisle na jejich arogantním sebeprosazování, neovládají vůbec nic.
Člověk se toho musí hodně naučit. Neustálé úsilí těch, kteří jsou u moci o získání ještě větší moci na nejvyšších úrovních, má dopad na obyčejné lidi, kteří se musí spoléhat na své vlády a ekonomické vůdce, aby se starali o jejich potřeby. Pomoc, kterou lidé potřebují, se projeví jen tehdy, když tito vůdcové budou vládnout s opravdovou láskou ve svých srdcích ke svému lidu. Naneštěstí důsledkem chamtivosti a hladu po moci to ve skutečnosti není dnes cílem mnoha světových vůdců.
Bůh Otec už nebude déle tolerovat vaše hříšné skutky
Mé varování těmto vůdcům všude na světě, ať už jsou kdokoliv, je následující: Uvalíte-li nespravedlivé jednání a nouzi na váš lid, pak ruka mého Věčného Otce dopadne rychle na ty země a místa, ve kterých máte svá sídla. Už nebude déle tolerovat vaše hříšné skutky. Schovejte se, chcete-li, ale nebude vám to nic platné. Vaše ničivé zbraně budou zničeny. Vaše nakládání s vašimi spoluobčany vytvoří takovou situaci, kdy – ať se vám to líbí, nebo ne – se budete muset zodpovídat Bohu, Věčnému Otci. Vaše morální odpovědnost bude brána v potaz, protože nakonec budete souzeni svými činy.
Veďte váš lid s láskou, důstojností a s respektem pro jejich fyzické a morální blaho. Jestli odmítnete lidem právo na náboženskou svobodu, nebo ve jménu politické jednoty zavedete diktaturu jakéhokoliv druhu, která je donutí zastavit nebo omezit praktikování svého náboženství, pak jste ztraceni. Nejen že budete trpět pro své činy, ale budete nemilosrdně souzeni. Kdokoliv z vás, jenž přísahá věrnost svému lidu ve jménu Boha, Věčného Otce a prosadí nespravedlivé nové zákony, které odepřou lidu právo na potravu, příbytek a náboženskou svobodu, bude čelit hněvu a ruce Boha Otce.
Svět nyní trpí v každé oblasti panstvím diktatur, i když ne zrovna na místech, kde byste předpokládali, že tomu tak je. Svět také trpí finančními potížemi, které zranitelné oslabují. Říkám teď těm lídrům, kteří ještě mají nějaký smysl pro křesťanské povinnosti, aby bojovali za právo dovolit mému učení ovlivnit vaše rozhodování, což bude mít přímý dopad na mé děti všude na světě.
Těm, kteří se paktují v kuloárech moci, aby potlačili mnoho zemí a převzali v nich kontrolu, což postihne národ za národem a povede k všeobecné nouzi, říkám: Mějte se na pozoru, vaše akce budou potrestány. Neboť Bůh, Věčný Otec, byl až dosud trpělivý v naději, že si uvědomíte marnost takových způsobů. Místo toho jste se protlačili dopředu jako elitní skupina, která sama sebe považuje za důležitější než zbytek lidské rasy. Vaše činy – buďte varováni – skončí katastrofou. Vaše oddanost blahobytu, panovačnosti a chtivosti vás zanechá nejen nahé a zranitelné, ale ještě v horším stavu, než ty, které jste poškodili zneužitím moci.
Nastal čas k bitvě zbavit svět zla a vlády Satana. Bůh Otec uvolní mnoho zemětřesení, tsunami a záplav v úsilí, aby vás probudil. Vaše spiknutí v úsilí svrhnout světové vůdce, vládnoucí náboženské skupiny a zavést kontrolní opatření včetně jediné světové měny, nezůstane nezpozorováno. Když teď vidíte, jak se tyto události odvíjejí, bude pro vás sotva možné je ignorovat. Tyto události otřesou vaším slepým lpěním na moci. Probudíte se a uvidíte omyl vašich způsobů. A když k tomu dojde, Já tam budu stát a čekat. Budete ke Mně utíkat a prosit nejen o odpuštění, ale použijete lásku ke Mně, abyste odčinili škodu. Vy, moje děti, které hluboko v sobě chováte lásku ke Mně, jste mojí největší nadějí k porážce Zlého a nynější neúměrně velké politické korupce ve světě. Modlete se za milosti, které vám pomohou se vrátit ke Mně.
Klimatické katastrofy neviděné od dob proroka Noe
Modlitby, jak už jsem řekl dříve, pomohou zmírnit neštěstí ve světě, jenž teď směřuje k sérii katastrof souvisejících s klimatem, lidmi nikdy neviděných od dnů proroka Noe. Svět, jak jej znáte, bude trpět tak mnoha událostmi najednou, že chaos a zmatek se stane normou.
Proč dovolím, aby se to stalo? Hovořím k těm, kteří mají obrovský politický a finanční vliv, kteří jsou zasvěcení do toho, co se děje za zavřenými dveřmi. To je vaše poslední příležitost, daná vám z pocitu lásky a soucitu k člověku kdekoliv, abyste se nyní obrátili a zastavili se na svých zlých cestách. Nebo čelte následkům.

Váš spravedlivý soudce
Ježíš Kristus, Král milosrdenství