Clicks661
Libor Halik
22.10.2020 Čas zatmění v Katolické církvi. Arcibiskup Vigano na Konferenci o katolické identitě. František a Antikristův NWO Nový světový řád. Přesný přepis slovensky: (0:00:00) Arcibiskup Carlo …More
22.10.2020 Čas zatmění v Katolické církvi. Arcibiskup Vigano na Konferenci o katolické identitě. František a Antikristův NWO Nový světový řád. Přesný přepis slovensky: (0:00:00) Arcibiskup Carlo Maria Vigano Bývalý apoštolský nuncius pre Spojené štáty
(0:00:04) Ako revolúcia Druhého vatikánskeho koncilu slúži novému svetovému poriadku
(0:00:06) Konferencia o katolíckej identite\NPittsburgh, Pennsylvánia 23-25. október 2020
(0:00:08) Je to prvý televízny verejný prejav arcibiskupa Vigana
(0:00:11) od zverejnenia jeho výpovede v auguste 2018
(0:00:13) Drahí priatelia,
(0:00:14) skôr než začnem, dovoľte mi vás všetkých srdečne pozdraviť.
(0:00:21) Po prvýkrát sa k vám po viac ako dvoch rokoch
(0:00:25) osobne prihováram prostredníctvom tejto videosprávy,
(0:00:29) ktorá bola natočená niekoľko dní pred Konferenciou o katolíckej identite v roku 2020.
(0:00:37) Ako vidíte, darí sa mi dobre. Som zdravý ako rybička, a náladu mám ešte lepšiu.
(0:00:46) Je to aj vďaka vašim modlitbám, podpore, a povzbudeniu,
(0:00:51) ktorých sa mi od vás dostáva, ako aj od mnohých priateľov a bratov na celom svete.
(0:00:59) Všetci sme zjednotení spolu v modlitbe,
(0:01:02) a vo svätom boji, ktorý sme boli povolaní bojovať,
(0:01:07) každý na svojom osobnom fronte pod pláštom Najsvätejšej Panny,
(0:01:15) Kráľovny víťazstiev, a pod ochranou sv. Michala Archanjela.
(0:01:23) Obzvlášť chcem poďakovať Michaelovi Mattovi,
(0:01:27) ktorý ma so svätou vytrvalosťou láskavo pozval, aby som k vám prehovoril.
(0:01:34) Verím tomu, že nastala vhodná chvíľa, aby som vám predniesol nasledujúci príhovor.
(0:01:43) Témou tohto príhovoru bude „Ako revolúcia Druhého vatikánskeho koncilu
(0:01:52) slúži novému svetovému poriadku“.
(0:01:55) 1. Žijeme v mimoriadnych časoch
(0:02:02) Ako asi každý jeden z nás pravdepodobne pochopil,
(0:02:07) nachádzame sa v historickom časovom okamihu;
(0:02:13) ukázalo sa, že minulé udalosti, ktoré kedysi zdanlivo nesúviseli,
(0:02:21) jednoznačne medzi sebou súvisia, a to ako v princípoch, ktorými sú inšpirované,
(0:02:28) tak aj v cieľoch, ktoré sa snažia dosiahnúť.
(0:02:32) Rozumné a objektívne zhodnotenie súčasnej situácie nám nedáva na výber,
(0:02:39) len pochopiť dokonalú vzájomnú spojitosť medzi rozvojom
(0:02:43) globálnej politickej štruktúry a úlohou, ktorej sa Katolícka cirkev ujala
(0:02:50) pri nastolení nového svetového poriadku.
(0:02:58) Aby som to upresnil, hovorím o úlohe tejto zdanlivej väčšiny v Cirkvi,
(0:03:06) ktorá je v skutočnosti malá čo do počtu ľudí, ale za to nesmierne vplyvná,
(0:03:12) a ktorú kvôli stručnosti označím ako cirkev v Cirkvi.
(0:03:23) Je evidentné, že ani neexistujú dve Cirkvi, niečo také by bolo nemožné, rúhavé a heretické,
(0:03:30) a ani nezlyhala jediná pravá Kristova Cirkev vo svojom poslaní,
(0:03:38) čím by samu seba degradovala na sektu.
(0:03:42) Cirkev Kristova nemá nič dočinenia s tými, ktorí za posledných 60 rokov
(0:03:49) naplňovali plán jej okupácie.
(0:03:55) Vzájomné prepletenie medzi katolíckou hierarchiou a členmi cirkevnej kamarily
(0:04:03) nie je teologickým faktom, ale skôr historickou realitou,
(0:04:09) ktorá nespadá do žiadnej kategórie, a preto sa ako taká musí analyzovať.
(0:04:16) Vieme, že projekt nového svetového poriadku spočíva
(0:04:23) v nastolení slobodomurárskej tyranie: tento projekt siaha až do čias
(0:04:33) francúzskej revolúcie, osvietenstva, konca katolíckych monarchií,
(0:04:41) a vyhlásenia vojny Cirkvi.
(0:04:45) Dá sa povedať, že nový svetový poriadok je pravým opakom kresťanskej spoločnosti,
(0:04:53) šlo by o realizáciu diabolského Civitas Diaboli - Diablovho štátu,
(0:05:04) na rozdiel od Civitas Dei - Božieho štátu,
(0:05:09) vo večnom zápase medzi svetlom a temnotou, dobrom a zlom, Bohom a satanom.
(0:05:18) V tomto zápase Božia prozreteľnosť postavila Kristovu Cirkev,
(0:05:26) a zvlášť Najvyššieho veľkňaza, do úlohy kathekona,
(0:05:32) čo je ten, kto zadŕža zjavenie sa tajomstva neprávosti (2 Sol, 6-7).
(0:05:43) Sväté Písmo nás varuje, že pri manifestácii Antikrista,
(0:05:52) bude táto prekážka - kathekon - odstránená.
(0:06:01) Je mi úplne jasné, že koniec sveta sa blíži priamo pred našimi očami,
(0:06:08) pretože tajomstvo neprávosti sa so zmiznutím odvážnej opozície kathekona
(0:06:15) už rozšírilo do celého sveta.
(0:06:20) Neurobme tú chybu, že budeme súčasné udalosti opisovať ako „normálne“,
(0:06:30) keď si vezmeme do úvahy, čo by sa stalo s právnymi, kánonickými
(0:06:35) a spoločenskými kritériami, ktoré by si takáto normálnosť vyžadovala.
(0:06:41) V mimoriadnych časoch, a súčasná kríza v Cirkvi je naozaj mimoriadna,
(0:06:50) sa udalosti vymykajú tomu, čo naši otcovia považovali za normálne.
(0:06:57) V mimoriadnych časoch môžeme počuť pápeža podvádzať veriacich;
(0:07:02) vidieť kniežatá Cirkvi obviňované zo zločinov,
(0:07:06) ktoré by v minulosti vzbudili hrôzu, a boli by prísne trestané,
(0:07:14) byť svedkami liturgických obradov v našich kostoloch,
(0:07:20) ktoré sú podľa všetkého výplodom zvrátenej Cranmerovej mysle,
(0:07:27) vidíme prelátov v procesii s nečistou modlou pačamamy
(0:07:33) kráčať do Baziliky sv. Petra, a počujeme, ako sa Kristov zástupca
(0:07:41) ospravedlňuje uctievačom tejto modly, keď sa ju katolík opováži hodiť do Tibery.
(0:07:54) V týchto mimoriadnych časoch počujeme konšpirátora,
(0:08:01) kardinála Godfrieda Danneelsa, ktorý nám hovorí,
(0:08:05) že odkedy zomrel pápež Ján Pavol II., tak St. Gallenská mafia vymýšľala plán,
(0:08:13) ako na Petrov stolec dosadiť jedného zo svojich,
(0:08:18) a ako neskôr vyšlo najavo, tak to bol Jorge Mario Bergoglio.
(0:08:25) Tvárou v tvár tomuto znepokojivému odhaleniu by nás mohlo udiviť,
(0:08:35) že ani kardináli, ani biskupi neprejavili rozhorčenie,
(0:08:41) ani nepožadovali, aby sa pravda dostala na svetlo.
(0:08:46) Ďalej budem hovoriť o 2. Zatmení pravej Cirkvi
(0:08:58) 60 rokov sme svedkami zatmenia pravej Cirkvi anticirkvou,
(0:09:06) ktorá si postupne prisvojovala jej meno, okupovala Rímsku kúriu a jej dikastérie,
(0:09:16) diecézy a farnosti, semináre a univerzity, konventy a kláštory.
(0:09:25) Anticirkev si uzurpovala jej autoritu, a ich duchovní nosia jej posvätné rúcha;
(0:09:35) využívajú jej prestíž a moc, aby si privlastnili jej poklady, majetok a peniaze.
(0:09:45) A podobne ako v prírode, ani k tomuto zatmeniu nedochádza naraz;
(0:09:57) k tomuto stmievaniu dochádza, keď sa nebeské teleso dostane medzi slnko a nás.
(0:10:06) Ide o pomerne pomalý, ale nezadržateľný proces,
(0:10:14) počas ktorého Mesiac anticirkvi putuje po svojej obežnej dráhe,
(0:10:20) až dokým neprekryje Slnko, čím vytvorí tieň v tvare kužeľa,
(0:10:27) ktorý dopadá na Zem.
(0:10:30) Práve teraz sa nachádzame v tomto doktrinálnom,
(0:10:37) morálnom, liturgickom a disciplinárnom kužeľovitom tieni.
(0:10:44) Nie je to ešte úplné zatmenie, ktoré uvidíme na konci sveta počas Antikristovej vlády.
(0:10:56) Ale je to čiastočné zatmenie, keď svetelná koruna slnka obopína čierny disk mesiaca.
(0:11:12) Proces, ktorý viedol k dnešnému zatmeniu Cirkvi,
(0:11:17) nepochybne započal modernizmom.
(0:11:21) Aj napriek formálnym odsúdeniam zo strany Magistéria,
(0:11:25) ktoré sa v tejto fáze pravdou nádherne blyšťalo,
(0:11:30) anticirkev naďalej putovala po svojej obežnej dráhe.
(0:11:36) Ale s Druhým vatikánskym koncilom zavládla nad Cirkvou temnota tejto falošnej entity.
(0:11:49) Spočiatku zakrývala len malú časť, ale tma postupne narastala.
(0:11:58) Ktokoľvek by v tom čase ukázal na slnko a usúdil by,
(0:12:04) že ho mesiac určite zakryje, bol označený za „proroka skazy“,
(0:12:10) trpiaceho druhom fanatizmu a neukáznenosti,
(0:12:15) vyplývajúcich z nevzdelanosti a predsudkov.
(0:12:20) Prípad arcibiskupa Marcela Lefebvra a niekoľkých ďalších prelátov
(0:12:27) na jednej strane potvrdzuje prezieravosť týchto pastierov,
(0:12:37) a na druhej strane nejednotnú reakciu ich protivníkov,
(0:12:43) ktorí zo strachu, že stratia moc, využili všetku svoju autoritu
(0:12:49) na popretie dôkazov, a zatajenie svojich pravých úmyslov.
(0:12:57) Pokračujem v podobenstve: dá sa povedať, že na oblohe viery,
(0:13:07) je zatmenie vzácnym a mimoriadnym javom,
(0:13:12) ale popierať, že počas zatmenia sa šíri temnota,
(0:13:18) len preto, že za obvyklých podmienok k tomu nedochádza,
(0:13:24) nie je prejavom viery v neomylnosť Cirkvi, ale skôr tvrdohlavým odmietaním dôkazov,
(0:13:35) alebo zlomyseľnosti.
(0:13:38) Svätú Cirkev, ako Kristus prisľúbil, nikdy nepremôžu brány pekelné,
(0:13:51) ale to neznamená, že nebude, alebo už nie je,
(0:13:57) zatienená svojim pekelným falzifikátom - anticirkvou,
(0:14:05) mesiacom, ktorý nie náhodou vidíme pod nohami ženy v Apokalypse:
(0:14:19) „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom,
(0:14:28) pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“ (Zj 12,1)
(0:14:40) Mesiac leží pod nohami Ženy, ktorá je nad všetkým pominuteľným,
(0:14:47) nad všetkou pozemskou skazenosťou, nad zákonom osudu
(0:14:54) a kráľovstvom ducha tohto sveta.
(0:14:58) A je tomu tak preto, lebo táto Žena, ktorá súčasne symbolizuje
(0:15:04) Najsvätejšiu Pannu Máriu a Cirkev, je amicta sole,
(0:15:10) oblečená do Slnka Spravodlivosti, ktorým je Kristus,
(0:15:15) „oslobodená od všetkých démonických síl, keďže má účasť na tajomstve Kristovej nemennosti“,
(0:15:27) ako to napísal svätý Ambróz.
(0:15:32) Zostáva bez zranení, ak už nie vo svojom bojujúcom kráľovstve,
(0:15:37) tak určite v trpiacom v očistci, a vo víťaznom v raji.
(0:15:47) Svätý Hieroným, ktorý k týmto slovám vo Svätom Písme pridal komentár,
(0:15:52) nám pripomína, že „brány pekelné sú hriechy a neresti,
(0:16:00) predovšetkým však učenie heretikov.“
(0:16:05) Preto vieme, že ani „syntéza všetkých heréz“,
(0:16:12) ktorú predstavuje modernizmus, a jeho aktualizovaná konciliárna verzia,
(0:16:19) nedokáže definitívne zatieniť nádheru Kristovej Nevesty,
(0:16:24) ale je mu to umožnené len na krátke obdobie zatmenia,
(0:16:29) ktoré Božia Prozreteľnosť vo svojej nekonečnej múdrosti dopustila,
(0:16:35) aby dosiahla väčšie dobro.
(0:16:39) 3. Zrieknutie sa nadprirodzeného rozmeru
(0:16:49) V tejto časti by som sa chcel osobitne zamerať
(0:16:54) na súvzťažnosť medzi revolúciou Druhého vatikánskeho koncilu
(0:16:59) a nastolením nového svetového poriadku.
(0:17:03) Dominantou tejto analýzy je poukázanie na to,
(0:17:10) že sa cirkevná hierarchia, dokonca aj na najvyšších miestach,
(0:17:15) zriekla nadprirodzeného rozmeru Cirkvi a jej eschatologickej úlohy.
(0:17:23) Týmto koncilom inovátori zmazali božský pôvod Cirkvi zo svojho teologického obzoru,
(0:17:34) a vytvorili subjekt ľudského pôvodu na spôsob dobročinnej organizácie.
(0:17:43) Prvým dôsledkom tejto ontologickej rozvratnej činnosti bolo
(0:17:49) nevyhnutné popretie skutočnosti, že Kristova Nevesta nie je,
(0:17:55) a ani nemôže byť niečím, čo Pánovi zástupcovia môžu zmeniť.
(0:18:04) Nie je ani majetkom pápeža, a nepatrí ani biskupom alebo teológom,
(0:18:11) a preto akýkoľvek pokus o „Aggiornamento“
(0:18:15) ju ponižuje na úroveň spoločnosti, ktorá za účelom dosiahnutia zisku
(0:18:24) obnovuje svoju obchodnú ponuku, predáva zvyšky akcií, a riadi sa najnovšími trendmi.
(0:18:36) Cirkev je na druhej strane nadprirodzenej a božskej podstaty:
(0:18:45) upravuje svoj spôsob hlásania evanjelia národom,
(0:18:50) ale nikdy v ňom nemôže zmeniť ani jediné i,
(0:18:58) ani poprieť svoju náklonnosť k nadprirodzenému tým,
(0:19:03) že sa poníži na obyčajnú sociálnu službu.
(0:19:07) Oproti tomu anticirkev si pyšne nárokuje právo vykonať zmenu paradigmy,
(0:19:18) a to nielen zmenou spôsobu vykladania doktríny,
(0:19:23) ale zmenou samotnej doktríny.
(0:19:26) Trvať na učení Magistéria je k ničomu.
(0:19:35) Drzé nárokovanie si práva na zmenu viery od inovátorov,
(0:19:41) sa tvrdohlavo riadi modernistickým prístupom.
(0:19:45) Prvá chyba, ktorej sa koncil dopustil, je predovšetkým nedostatok
(0:19:52) nadprirodzenej perspektívy, ktorý je výsledkom duchovnej krízy, ktorá už bola latentná,
(0:20:01) a pokus vytvoriť raj na zemi s bezobsažným ľudským obzorom.
(0:20:12) V súlade s týmto prístupom vidí encyklika Fratelli tutti naplnenie pozemskej utópie
(0:20:22) a sociálneho vykúpenia v ľudskom bratstve, pax oecumenica
(0:20:29) medzi náboženstvami a vo vítaní prisťahovalcov.
(0:20:35) 4. Pocity menejcennosti a neschopnosti
(0:20:46) Ako som už pri iných príležitostiach písal,
(0:20:52) revolučné požiadavky Nouvelle Théologie
(0:20:58) padli u koncilových otcov na úrodnú pôdu
(0:21:04) z dôvodu ich vážneho komplexu menejcennosti oproti svetu.
(0:21:11) V povojnovom období bývali časy, keď sa revolúcii vedenej slobodomurármi
(0:21:22) v občianskej, politickej a kultúrnej sfére podarilo zlomiť katolícku elitu,
(0:21:32) a presvedčiť ju o svojej nedostatočnosti tvárou v tvár epochálnej výzve,
(0:21:38) z ktorej už niet úniku.
(0:21:41) Namiesto hľadania chýb v sebe a spochybňovania svojej viery,
(0:21:53) táto elita - biskupi, teológovia, intelektuáli,
(0:21:58) ľahkovážne pripísali zodpovednosť za bezprostredné zlyhanie Cirkvi
(0:22:04) jej skalopevnej hierarchickej štruktúre,
(0:22:09) a jej skostnatenému doktrinálnemu a morálnemu učeniu.
(0:22:15) Pri pohľade na porážku európskej civilizácie, ktorú Cirkev pomohla vytvoriť,
(0:22:22) si elita pomyslela, že k nezhodám so svetom dochádza pre neústupčivosť pápeža,
(0:22:33) a morálnu strnulosť kňazov, ktorí sa odmietajú vyrovnať s duchom doby, a „otvoriť sa“.
(0:22:43) Tento ideologický prístup vychádza z mylného predpokladu,
(0:22:52) že medzi Cirkvou a súčasným svetom môže existovať spojenectvo,
(0:23:00) zhoda úmyslov, a priateľstvo.
(0:23:04) Nič nie je vzdialenejšie od pravdy, pretože v boji medzi Bohom a satanom,
(0:23:13) svetlom a temnotou, prestávky neexistujú.
(0:23:19) Citujem z knihy Genezis: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,
(0:23:31) medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom,
(0:23:35) ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“
(0:23:44) Toto nepriateľstvo si želá samotný Boh,
(0:23:49) ktorý stavia Najsvätejšiu Pannu Máriu, a Cirkev,
(0:23:54) za večných nepriateľov odvekého hada.
(0:23:58) Svet má svoje knieža, ktoré je „nepriateľom“, „vrahom od počiatku“, a „luhárom“.
(0:24:12) Usilovať sa uzavrieť pakt o neútočení so svetom,
(0:24:17) znamená uzavrieť dohodu so satanom.
(0:24:21) Tým by sa zrušila a prekrútila samotná podstata Cirkvi,
(0:24:28) ktorej poslaním je obrátiť čo najviac duší ku Kristovi pre väčšiu slávu Božiu bez toho,
(0:24:37) aby niekedy zložili zbrane proti tým, ktorí ich chcú prilákať k sebe a do zatratenia.
(0:24:46) Ďalej budem hovoriť o 5. „IDEM SENTIRE" revolúcie a koncilu
(0:24:55) Pocit neschopnosti u koncilových otcov sa prácou inovátorov len zväčšoval,
(0:25:06) ktorých heretické myšlienky sa zhodovali s požiadavkami sveta.
(0:25:12) Komparatívna analýza moderného myslenia potvrdzuje idem sentire
(0:25:20) (rovnaké pocity alebo rovnaké zmýšľanie) konšpirátorov
(0:25:24) s jednotlivými prvkami revolučnej ideológie.
(0:25:29) Popis týchto komparatívnych detailov nájdete v písomnej verzii mojej prednášky.
(0:25:37) Keď bude táto anticirkev v plnom rozsahu zavedená,
(0:25:44) a Katolícka cirkev v kompletnom zatmení,
(0:25:48) autorita vodcov anticirkvi bude závisieť od stupňa podriadenosti sa
(0:25:57) novému svetovému poriadku, ktorý nebude tolerovať žiadne odchýlky
(0:26:02) od vlastného vierovyznania, a bude svoj dogmatizmus,
(0:26:07) fanatizmus a fundamentalizmus, ktorý dnes mnohí preláti a samozvaní intelektuáli
(0:26:14) tak vehementne kritizujú u tých, ktorí zostali verní Magistériu,
(0:26:20) bezohľadne presadzovať.
(0:26:23) Takýmto spôsobom bude môcť cirkev v Cirkvi naďalej vystupovať
(0:26:30) pod obchodnou značkou „Katolíckej cirkvi“, ale bude otrokom myslenia nového poriadku,
(0:26:39) čím bude pripomínať Židov, ktorí potom, ako pred Pilátom popreli, že Kristus je ich kráľ,
(0:26:48) boli zotročení verejnými orgánmi svojej doby: „Nemáme kráľa, iba cisára!“
(0:27:00) Dnešný cisár nám prikazuje zatvárať kostoly, nosiť rúška,
(0:27:12) a odkladať oslavy pod zámienkou falošnej pandémie.
(0:27:18) Komunistický režim prenasleduje čínskych katolíkov,
(0:27:23) a z Ríma počuť len ticho.
(0:27:29) Zajtra sa nájde nový Titus (Vespasián), ktorý vyplieni koncilový chrám,
(0:27:35) a jeho pozostatky prevezie do nejakého múzea,
(0:27:39) a opäť sa raz Boh pomstí rukami pohanov.
(0:27:48) Teraz budem hovoriť o 6. Kľúčovej úlohe umiernených katolíkov v revolúcii
(0:28:02) Niekto by mohol povedať, že konciloví otcovia a pápeži,
(0:28:08) ktorí tomuto zhromaždeniu predsedali, si neuvedomili,
(0:28:14) aké dôsledky budú mať nimi schválené dokumenty
(0:28:17) Druhého vatikánskeho koncilu pre budúcnosť Cirkvi.
(0:28:22) Ak by to tak bolo, teda keby mali nejakú následnú ľútosť
(0:28:31) nad svojim unáhleným schválením heretických textov,
(0:28:37) alebo textov hraničiacich s herézou, je ťažké potom pochopiť,
(0:28:42) prečo boli neschopní tieto urážky okamžite zastaviť,
(0:28:45) opraviť bludy, objasniť nedorozumenia a omyly.
(0:28:53) A predovšetkým mi nejde do hlavy, prečo boli cirkevné autority také bezohľadné voči tým,
(0:29:04) ktorí bránili katolícku pravdu, a zároveň boli tak strašne ústretové k rebelom a heretikom.
(0:29:14) V každom prípade treba zodpovednosť za koncilovú krízu
(0:29:21) v značnej miere pripísať autoritám, ktoré napriek tisíckam výziev
(0:29:29) na ich kolegialitu a úrad pastiera, žiarlivo bránili svoje privilégiá,
(0:29:39) a uplatňovali ich iba jediným smerom, a to proti pusillus grex (maličkému stádu),
(0:29:50) a nikdy proti nepriateľom Boha a Cirkvi.
(0:29:55) Veľmi zriedkavými boli prípady, keď Sväté ofícium cenzúrovalo
(0:30:04) heretického teológa, alebo revolučného rehoľníka,
(0:30:09) čo len tragickým spôsobom potvrdzuje pravidlo,
(0:30:13) ktoré sa uplatňuje už celé desaťročia;
(0:30:17) nehovoriac o tom, že mnohých z nich v nedávnej dobe rehabilitovali bez toho,
(0:30:26) aby sa zriekli svojich bludov, a dokonca ich povýšili do inštitucionálnych pozícií
(0:30:34) v Rímskej kúrii alebo Pápežských ateneií.
(0:30:40) Takáto je realita, ako to vyplýva z toho, čo som vyššie opísal.
(0:30:49) Vieme však, že okrem progresívneho krídla na koncile,
(0:30:57) a tradičného katolíckeho krídla, existuje aj časť biskupov, kléru a ľudí,
(0:31:05) ktorí sa pokúšajú zachovať si odstup od toho, čo považujú za dva extrémy.
(0:31:14) Hovorím o tzv. „konzervatívcoch“, teda centristickej časti tela Cirkvi,
(0:31:23) ktorí „lejú vodu na mlyn“ revolucionárom, pretože aj keď odmietajú ich excesy,
(0:31:36) zdieľajú s nimi rovnaké princípy.
(0:31:40) „Konzervatívci“ robia tú chybu, že tradicionalizmu prisudzujú negatívny význam,
(0:31:50) a dávajú ho na opačnú stranu k progresivizmu.
(0:31:58) Ich aurea mediocritas (prostredníctvom médií) spočíva v tom,
(0:32:04) že stavajú samých seba do pozície nie medzi dve neresti,
(0:32:11) ale medzi čnosť a neresť.
(0:32:14) Sú to tí, ktorí kritizujú excesy s pačamamou,
(0:32:20) alebo Bergogliove najextrémnejšie výroky,
(0:32:23) ale netolerujú spochybňovanie koncilu,
(0:32:30) už nehovoriac o koncilovej rakovine a s ňou súvisiacimi súčasnými metastázami.
(0:32:40) Korelácia medzi politickým konzervativizmom a tým náboženským spočíva
(0:32:52) v zaujatí „stredu“, teda syntézou medzi „pravicovou“ tézou,
(0:32:58) a „ľavicovou“ antitézou, ako to hovorí hegelovský prístup,
(0:33:03) ktorý si nadovšetko vážia umiernení zástancovia koncilu.
(0:33:09) Teraz prejdem k 7. „Otvorenej spoločnosti“ a „otvorenému náboženstvu“
(0:33:21) Táto analýza by bola sotva úplná bez jediného slovka o neojazyku,
(0:33:29) ktorý je v cirkevnej sfére veľmi obľúbený.
(0:33:33) Tradičnú katolícku slovnú zásobu zámerne upravili tak,
(0:33:39) aby sa zmenil obsah, ktorý vyjadruje.
(0:33:44) K tomu istému došlo v liturgii a kázňach,
(0:33:49) kde sa zrozumiteľnosť katolíckeho výkladu nahradila nejednoznačnosťou,
(0:33:56) alebo implicitným popretím dogmatickej pravdy.
(0:34:02) Existuje k tomu nekonečné množstvo príkladov.
(0:34:07) Tento jav tiež siaha do obdobia Druhého vatikánskeho koncilu,
(0:34:11) ktorý sa pokúšal vyvinúť „katolícke“ verzie svetských sloganov.
(0:34:18) Predsa len by som rád zdôraznil, že všetky tie výrazy,
(0:34:25) ktoré sú vypožičané zo sekulárnej lexiky, sú tiež súčasťou neojazyka.
(0:34:33) Len si zoberme, ako Bergoglio trval na „odchádzajúcej cirkvi“,
(0:34:42) a na otvorenosti ako na pozitívnych hodnotách.
(0:34:46) A podobne, budem teraz citovať z Fratelli tutti:
(0:34:52) „Živí a dynamickí ľudia, ľudia s budúcnosťou,
(0:34:59) sú ľudia neustále otvorení novej syntéze vďaka svojej schopnosti vítať rozdiely.“
(0:35:08) (Fratelli Tutti, 160)
(0:35:11) Citujem ďalej: „Cirkev je domovom s otvorenými dverami.“
(0:35:18) „Chceme byť Cirkvou, ktorá slúži, ktorá odchádza z domova,
(0:35:26) a opúšťa svoje miesta uctievania, vychádza zo svojich sakristií,
(0:35:32) aby sprevádzala život, živila nádej, bola znamením jednoty...
(0:35:40) stavala mosty, búrala múry, zasievala semená zmieru.“
(0:35:47) Podobnosť s otvorenou spoločnosťou, ktorú si vynucuje Soros
(0:36:00) svojou globalistickou ideológiou je natoľko zarážajúca,
(0:36:06) ako keby k nej otvoreným náboženstvom chceli ustanoviť náprotivok.
(0:36:13) A toto otvorené náboženstvo je v dokonalom súlade s globalistickými zámermi.
(0:36:21) Od politických stretnutí „za nový humanizmus“,
(0:36:26) ktorým predstavitelia Cirkvi udelili svoje požehnanie,
(0:36:30) až po účasť pokrokovej inteligencie na zelenej propagande,
(0:36:36) tým všetkým sledujú populárnu myšlienku, v smutnom a grotesknom pokuse potešiť svet.
(0:36:45) V ostrom protiklade k tomu sú slová apoštola,
(0:36:52) pasáž je z Listu Galaťanom: „Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha?
(0:37:04) Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom?
(0:37:08) Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.“
(0:37:17) Katolícka cirkev žije pod upreným pohľadom Boha;
(0:37:25) je tu pre Jeho slávu a pre spásu duší.
(0:37:32) Anticirkev žije pod upreným pohľadom sveta,
(0:37:37) servilne sa podvoľuje bohorúhačskej apoteóze človeka a zatrateniu duší.
(0:37:46) Na poslednom zasadnutí Druhého vatikánskeho ekumenického koncilu
(0:37:54) za prítomnosti všetkých synodálnych otcov, zazneli vo Vatikánskej bazilike
(0:38:04) tieto úžasné slová Pavla VI.: „Náboženstvo Boha, ktorý sa stal človekom,
(0:38:15) sa stretlo s náboženstvom (lebo je tým, čím je) človeka, ktorý sa povýšil na Boha.
(0:38:24) A čo sa stalo? Došlo k zrážke, bitke, odsúdeniu?
(0:38:33) Zaiste k nim mohlo dôjsť, ale neboli žiadne.
(0:38:39) Starý príbeh o Samaritánovi bol vzorom pre koncilovú spiritualitu.
(0:38:49) Pocit nesmiernej sympatie prenikol ním celým.
(0:38:57) Pozornosť nášho koncilu uchvátil objav ľudských potrieb
(0:39:08) (a tieto potreby úmerne rastú s dôležitosťou, ktorú si pre seba nárokujú synovia zeme).
(0:39:19) Vyzývame však tých, ktorí sa označujú za moderných humanistov,
(0:39:31) a ktorí sa zriekli nadprirodzených hodnôt najvyšších skutočností,
(0:39:39) aby koncilu priznali aspoň jednu dobrú vlastnosť,
(0:39:45) a uznali náš nový typ humanizmu: aj my, v skutočnosti viac, ako ktokoľvek iný,
(0:39:55) si ctíme ľudstvo.“
(0:39:58) Táto sympatia je zosobnením koncilu a nového náboženstva
(0:40:08) (lebo je tým, čím je) anticirkvi.
(0:40:13) Anticirkev zrodená z nečistého zväzku medzi Cirkvou a svetom,
(0:40:19) medzi nebeským Jeruzalemom a pekelným Babylonom.
(0:40:26) Všimnite si dobre: termín „nový humanizmus“ pápež prvýkrát spomenul
(0:40:35) na poslednom zasadaní Druhého vatikánskeho koncilu,
(0:40:41) a dnes ho ako mantru opakujú všetci tí,
(0:40:45) ktorí to považujú za dokonalý a koherentný výraz koncilových revolucionárov (nálad).
(0:40:57) Vždy s ohľadom na toto splynutie úmyslov medzi novým svetovým poriadkom
(0:41:05) a anticirkvou, nesmieme zabúdať ani na Globálny pakt o vzdelávaní,
(0:41:16) čo je projekt navrhnutý Bergogliom a propagovaný v spolupráci s OSN, citujem:
(0:41:23) „Na vyvolanie zmeny v celosvetovom meradle,
(0:41:29) aby vzdelávanie bolo tvorcom bratstva, mieru a spravodlivosti.
(0:41:36) Čo je v tejto dobe poznačenej pandémiou ešte naliehavejšia potreba.“
(0:41:48) Tento projekt podporila a rozšírila do všetkých vzdelávacích inštitúcií
(0:41:55) Kongregácia pre katolícku výchovu prostredníctvom listu,
(0:42:00) ktorý výslovne odkazuje na koncilovú Konštitúciu Gaudium et spes.
(0:42:07) Globálny pakt o vzdelávaní je, citujem: „proces formovania sa
(0:42:17) vo vzťahoch a v kultúre stretnutia, kde nachádza priestor a docenenie
(0:42:27) aj „spoločný domov“ so všetkými stvoreniami,
(0:42:31) pretože keď sú ľudia vedení k logike spoločenstva a solidárnosti,
(0:42:38) už tým samým pracujú „na obnovení pokojnej harmónie so stvorením“
(0:42:47) a na utváraní sveta ako „miesta pravého bratstva“.
(0:42:54) Ako môžete vidieť, tak ideologicky to nadväzuje vždy a výlučne
(0:43:07) na Druhý vatikánsky koncil, pretože až vtedy anticirkev
(0:43:13) povýšila človeka na Boha, dala stvorenie na miesto Stvoriteľa.
(0:43:25) „Nový humanizmus“ má zjavne environmentálny a ekologický rámec,
(0:43:35) z ktorého vychádza encyklika Laudato Si aj Zelená teológia -
(0:43:43) „Cirkev s amazonskou tvárou“ z biskupskej synody z roku 2019,
(0:43:54) kde došlo k uctievaniu modly pačamamy pred zrakom rímskeho Sanhedrinu.
(0:44:04) Postoj Cirkvi počas COVIDu-19 dal jasne najavo,
(0:44:11) že sa na jednej strane hierarchia podriadila štátnemu diktátu,
(0:44:20) čo bolo porušením Libertas Ecclesiae, ktorú mal pápež pevne obhajovať,
(0:44:27) a na druhej strane poprela akýkoľvek nadprirodzený význam pandémie tým,
(0:44:37) že nahradila spravodlivý hnev Boha urazeného
(0:44:42) nespočetnými hriechmi ľudstva a národov,
(0:44:46) znepokojivejšou a ničivejšou zúrivosťou prírody,
(0:44:52) urazenou nedostatkom úcty k životnému prostrediu.
(0:44:58) Rád by som zdôraznil, že prisudzovať osobnú identitu prírode,
(0:45:04) ktorá je takmer vybavená intelektom a vôľou,
(0:45:09) je začiatkom jej zbožštenia.
(0:45:16) Už sme k tomu videli svätokrádežnú predohru
(0:45:22) pod samotnou kupolou Baziliky sv. Petra.
(0:45:26) Zrátané a podčiarknuté: prispôsobenie sa anticirkvi dominantnej ideológii
(0:45:35) moderného sveta vytvára skutočnú spoluprácu
(0:45:41) s vplyvnými predstaviteľmi štátu v štáte, počnúc tými,
(0:45:47) ktorí sa usilujú o „udržateľné hospodárstvo“,
(0:45:51) kam patria Jorge Mario Bergoglio, Bill Gates, Jeffrey Sachs, John Elkann,
(0:46:02) aby som pár z nich uviedol.
(0:46:04) Dovoľte mi na krátko spomenúť aj politickú situáciu v Spojených štátoch
(0:46:10) v predvečer prezidentských volieb.
(0:46:14) Fratelli Tutti sa javí byť istou formou podpory demokratického kandidáta
(0:46:22) zo strany Vatikánu, a v jasnej opozícii k Donaldovi Trumpovi,
(0:46:26) len pár dní po tom, ako František odmietol poskytnúť audienciu
(0:46:32) ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi v Ríme.
(0:46:36) To len potvrdzuje, na ktorej strane sú deti svetla, a kto sú deti temnoty.
(0:46:46) Teraz budem hovoriť o 8. Ideologických základoch „bratstva“
(0:46:55) Téma bratstva, ktorou je Bergoglio priam posadnutý,
(0:47:03) je prvýkrát formulovaná v Nostra Aetate a v Dignitatis Humanae.
(0:47:10) Najnovšia encyklika Fratelli Tutti je manifestom tejto slobodomurárskej vízie,
(0:47:19) v ktorej bolo evanjelium v záujme jednoty medzi ľuďmi,
(0:47:24) kde niet miesta pre Boha, nahradené zvolaním Liberté, Égalité, Fraternité.
(0:47:36) Všimnite si, že Dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a spolunažívanie,
(0:47:44) ktorý bol podpísaný v Abú Zabí 4. februára 2019,
(0:47:50) Bergoglio hrdo obhajoval týmito slovami:
(0:47:55) „Z katolíckeho hľadiska tento dokument ani o milimeter neprekročil
(0:48:06) Druhý vatikánsky koncil.“
(0:48:10) Kardinál Miguel Ayuso Guixot,
(0:48:16) predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg,
(0:48:21) sa v La Civilta Cattolica vyjadril takto:
(0:48:26) „Záväzok Katolíckej cirkvi k medzináboženskému dialógu,
(0:48:33) ktorý otvára cestu k mieru a bratstvu, je súčasťou jej náboženského poslania,
(0:48:42) a má svoje korene v koncile.“
(0:48:48) Opäť sa raz potvrdilo, že rakovina Druhého vatikánskeho koncilu
(0:48:58) je príčinou Bergoglianských metastáz.
(0:49:03) Fil rouge (spoločná niť), ktorá spája koncil s kultom pačamamy,
(0:49:11) sa tiež vinie cez stretnutie v Assisi, ako na to správne poukázal
(0:49:15) vo svojom nedávnom prejave môj brat Athanasius Schneider.
(0:49:22) A keď už je reč o anticirkvi, biskup Fulton Sheen opisuje Antikrista takto:
(0:49:36) „Pretože jeho náboženstvom bude bratstvo bez Božieho otcovstva,
(0:49:43) oklame aj vyvolených.“
(0:49:49) Zdá sa, že sa nám toto proroctvo od ctihodného amerického arcibiskupa
(0:49:57) napĺňa priamo pred našimi očami.
(0:50:03) Nie je preto prekvapením, že neslávne známa španielska Veľká lóža,
(0:50:10) potom, čo srdečne zablahoželala svojmu paladinovi povýšenému na trón,
(0:50:17) opäť raz vzdala hold Bergogliovi týmito slovami:
(0:50:22) „Posledná encyklika pápeža Františka ukazuje,
(0:50:29) ako ďaleko sa posunula súčasná Katolícka cirkev
(0:50:33) od svojich predošlých stanovísk.
(0:50:37) Pápež vo „Fratelli Tutti“ prijal univerzálne bratstvo,
(0:50:44) veľký princíp moderného slobodomurárstva.“
(0:50:50) Podobne na ňu reagovala aj talianska Grande Oriente:
(0:50:58) „Sú to princípy, o ktoré sa slobodomurárstvo vždy usilovalo
(0:51:07) a strážilo pre zveľadenie ľudstva.“
(0:51:13) Pamätám si, že v slobodomurárskych dokumentoch Alta Vendita
(0:51:23) sa od devätnásteho storočia plánovala infiltrácia slobodomurárov do Cirkvi:
(0:51:32) „Aj vy sa pokúsite získať zopár priateľov,
(0:51:40) a doviesť ich k nohám Apoštolského stolca.
(0:51:44) Revolúcia sa bude kázať v tiare a pluviáli,
(0:51:50) a pokračovať pod znamením kríža a zástavou,
(0:51:56) bude to revolúcia, ktorej nebude treba veľmi pomáhať,
(0:52:01) aby vzplanula v rôznych kútoch sveta.“
(0:52:05) Teraz budem hovoriť o 10. Príčine a následku
(0:52:12) Filozofia nás učí, že príčina má vždy konkrétny následok.
(0:52:22) Videli sme, že kroky podniknuté počas Druhého vatikánskeho koncilu,
(0:52:28) mali želaný účinok, konkretizovali antropologický bod zlomu,
(0:52:37) ktorý dnes viedol k apostáze anticirkvi,
(0:52:43) a k zatmeniu pravej Kristovej Cirkvi.
(0:52:47) Preto musíme pochopiť, že ak chceme napraviť škody,
(0:52:56) ktoré pred sebou vidíme, je potrebné a nevyhnutné odstrániť faktory,
(0:53:04) ktoré ich vyvolali.
(0:53:07) Ak je toto našim cieľom, je zrejmé, že akceptovanie,
(0:53:13) alebo len dokonca čiastočné akceptovanie,
(0:53:16) týchto revolučných princípov spôsobí, že naše úsilie
(0:53:20) bude zbytočné a kontraproduktívne.
(0:53:24) Preto si musíme ujasniť ciele, ktoré chceme dosiahnúť,
(0:53:31) a naše konanie týmto cieľom prispôsobiť.
(0:53:36) Musíme si však uvedomiť, že pri tejto reštaurátorskej práci
(0:53:42) nie sú možné žiadne výnimky z týchto princípov,
(0:53:47) pretože neschopnosť odovzdať ich ďalej,
(0:53:52) by zmarila akúkoľvek šancu na úspech.
(0:53:57) A preto raz a navždy dajme bokom zbytočné rozlišovanie
(0:54:06) o údajnej dobrote koncilu, zrade želania synodálnych otcov,
(0:54:16) litery a ducha Druhého vatikánskeho koncilu,
(0:54:21) závažnosti činov Magistéria, alebo jeho nekonania,
(0:54:26) a hermeneutickej kontinuity verzus jej narušenia.
(0:54:32) Anticirkev tento koncil nazvala "ekumenickým",
(0:54:39) aby svojej revolučnej agende dala autoritu a právnu silu,
(0:54:45) presne tak ako Bergoglio nazval svoj politický manifest vernosti
(0:54:52) novému svetovému poriadku „encyklickým listom“.
(0:54:57) Nepriateľova prefíkanosť izolovala zdravú časť Cirkvi,
(0:55:02) ktorá sa nevie rozhodnúť, či má uznať podvratnú povahu
(0:55:11) koncilových dokumentov, a teda ich vylúčiť z Magisterského korpusu,
(0:55:17) alebo má túto skutočnosť poprieť tým,
(0:55:21) že ich vyhlási za apodikticky pravoverné,
(0:55:25) aby tak ochránila neomylnosť Učiteľského úradu Cirkvi.
(0:55:33) Otázky Dubia boli pre tieto kniežatá Cirkvi ponižujúce,
(0:55:39) ale nepriniesli rozviazanie doktrinálnych uzlov,
(0:55:44) na ktoré upozorňovali rímskeho pápeža.
(0:55:48) Bergoglio na ne neodpovedá práve preto,
(0:55:53) pretože nechce poprieť alebo potvrdiť implicitné bludy,
(0:55:58) čím by sa vystavil riziku, že ho vyhlásia za heretika, a stratil by úrad pápeža.
(0:56:07) Rovnakú metódu použili na koncile, kde nejednoznačnosť,
(0:56:15) a použitie nepresnej terminológie bráni odsúdeniu bludu, ktorý už bol naznačený.
(0:56:25) Ale právnik vie veľmi dobre, že okrem očividného porušenia zákona,
(0:56:35) je možné dopustiť sa trestného činu aj jeho obídením, a zneužitím na zlé účely:
(0:56:44) „Contra legem fit, quod in fraudem legis fit.“
(0:56:51) (Obídenie zákona je tiež jeho porušením).
(0:56:59) 11. Záverom
(0:57:02) Jediný spôsob, ako v tomto boji vyhrať, je vrátiť sa k tomu,
(0:57:05) čo Cirkev robila vždy, a prestať robiť to, čo od nás dnes žiada anticirkev,
(0:57:13) teda čo pravá Cirkev odjakživa odsudzovala.
(0:57:18) Vráťme nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa a Veľkňaza,
(0:57:23) späť do centra života Cirkvi; a predovšetkým do stredu života našich spoločenstiev,
(0:57:33) našich rodín, nás samých.
(0:57:37) Obnovme korunu Najsvätejšej Panne Márii, Kráľovnej a Matky Cirkvi.
(0:57:46) Začnime opätovne dôstojne sláviť tradičnú svätú liturgiu,
(0:57:51) a modliť sa slovami svätých, nie drístami modernistov a heretikov.
(0:58:00) Začnime si opäť vychutnávať spisy Cirkevných Otcov a mystikov,
(0:58:09) a páliť diela preniknuté modernizmom a imanentistickým sentimentalizmom.
(0:58:19) Podporujme svojimi modlitbami a materiálnou pomocou
(0:58:24) mnohých dobrých kňazov, ktorí zostávajú verní pravej viere,
(0:58:29) a prestaňme podporovať tých, ktorí súhlasia so svetom a jeho klamstvami.
(0:58:38) A predovšetkým vás v mene Boha žiadam,
(0:58:43) aby ste sa zbavili pocitu menejcennosti, na ktorý nás navykli naši nepriatelia:
(0:58:51) v Božej vojne, neponižujú nás (my si rozhodne za svoje hriechy
(0:58:59) zaslúžime každé poníženie).
(0:59:01) Nie, oni ponižujú Boží majestát a Nevestu Nepoškvrneného Baránka.
(0:59:08) Pravda, ktorú sme prijali, nepochádza od nás, ale z Boha!
(0:59:14) Popierať pravdu, pripustiť, že sa musí ospravedlňovať
(0:59:20) pred herézami a bludmi anticirkvi, nie je skutkom pokory,
(0:59:27) ale zbabelosti a bojazlivosti.
(0:59:31) Ako príklad si vezmime svätých Makabejských mučeníkov,
(0:59:38) skôr než od nás bude nový Antiochus požadovať,
(0:59:42) aby sme prinášali obety modlám a zriekli sa pravého Boha.
(0:59:47) Odpovedzme im ich slovami, keď sa modlili k Bohu:
(0:59:52) „Pošli nám aj teraz, Vládca nebies, dobrého anjela, (aby vzbudil) strach a hrôzu!
(1:00:04) Svojím mocným ramenom postraš tých, ktorí s rúhaním tiahnu proti tvojmu svätému ľudu!“
(1:00:16) Dovoľte mi, aby som toto svoje dnešné vystúpenie ukončil osobnou spomienkou.
(1:00:21) Keď som bol apoštolským nunciom v Nigérii,
(1:00:24) dozvedel som sa o nádhernej ľudovej tradícii,
(1:00:29) ktorá má svoje korene v hroznej vojne v Biafre, a ktorá trvá dodnes.
(1:00:36) Osobne som sa jej zúčastnil počas pastoračnej návštevy
(1:00:41) arcidiecézy Onitsha, a bol som ňou dosť ohromený.
(1:00:48) Táto tradícia s názvom „Blok ružencových detí“
(1:00:55) spočíva v tom, že v každej dedine a susedstve sa zhromaždia
(1:01:01) tisícky detí (aj veľmi malých) k modlitbe ruženca s cieľom vyprosiť mier,
(1:01:09) pričom každé dieťa má v ruke malý kúsok dreva na spôsob minioltára
(1:01:16) s obrázkom Panny Márie a malou sviečkou na ňom.
(1:01:22) V najbližších dňoch pred 3. novembrom pozývam všetkých,
(1:01:29) aby sa pripojili k ružencovej kampani na spôsob obliehania Jericha,
(1:01:36) nie zo siedmimi trúbami z baraních rohov na ktorých trúbili kňazi,
(1:01:43) ale so Zdravasom maličkých a nevinných,
(1:01:48) aby sme zborili hradby štátu v štáte, a cirkvi v Cirkvi.
(1:01:55) Pripojme sa k maličkým v Bloku ružencových detí,
(1:02:01) a prosme Ženu odetú slnkom, aby sa obnovila vláda Panny Márie a Matky,
(1:02:11) a skrátilo sa zatmenie, ktoré nás postihlo.
(1:02:17) A nech Boh požehná tieto sväté úmysly.
(1:02:21) Pre www.lifenews.sk preložil
lifenews.sk/…rantisek-novy-svetovy-poriadok