Clicks79
cristianolibero.rns
CU CERCA TROVA (Lc 11, 5-13) in VERSI SICILIANI a cura di don Pino Licciardi. Ecco il testo sul famoso detto di Gesù, che invita a non stancarsi nel chiedere, nel cercare, e nel bussare con confident…More
CU CERCA TROVA (Lc 11, 5-13) in VERSI SICILIANI a cura di don Pino Licciardi.

Ecco il testo sul famoso detto di Gesù, che invita a non stancarsi nel chiedere, nel cercare, e nel bussare con confidente fiducia perchè chi chiede, riceve, chi cerca trova e a chi bussa verrà aperto.
CU CERCA TROVA (Lc 11, 5-13) in VERSI SICILIANI a cura di don Pino Licciardi

CU CERCA TROVA
(Luca 11, 5-13)

Pi farici capiri l’importanza
di la priera fatta cu insistenza,
Gesù ê so discipuli ci dici:
“Vuatri certu ci aviti tanti amici.
Mittemu ca di notti, a l’impruvisu
a casa vostra arriva, e un c’era misu,
un amicu chi veni di luntanu
e nenti aviti ddà a purtata i manu.

Anchi s’è mezzanotti, iti a circari
unu di vostri amici, e a tuppuliari
vui vi mittiti pi fallu affacciari,
e ci diciti: “Amicu un ti siddiari,
pi favuri, tri pani m’hai a pristari
ca a scuppuluni mi vinni a truvari
un caru amicu, e un sacciu comu ê fari,
ca nun ci haiu nenti chi ci pozzu dari”.

L’amicu i dintra a casa v’arrispunni:
“Nun ci stunari, un vidi chi ura sunnu?
Iu già durmia cu tutti li me figghi
e nto mezzu da notti m’arrusbigghi?
Chi voi? a porta è chiusa, un disturbari!
Comu fazzu a susirimi e purtari
i pani chi mi cerchi? un mi ncuitari!”
e sulu poi continua a murmuriari.

E l’autru ancora insisti a dumannari.
Viditi, ca si nun ci voli dari
i pani, pi mutivi ca è un amicu,
iu ci scummettu ca si susi, e dicu
ca pigghia i pani e subitu ci porta,
basta ca si nni và d’arreri a porta
e c’a finisci i stari a cutturiari,
e mpaci, infini, u lassa arripusari.

Perciò vi dicu: “Siddu addumannati
vi veni datu, e siddu poi circati
è certu ca truvati, e si tuppiati
a porta veni aperta, e v’addunati
ca cu un si stanca mai d’addumannari
prestu ricivi, e cu un lenta i circari
prima o poi trova, e cu sta a tuppuliari
si vidi a porta nfini spalancari.

Qual’è ddu patri tantu tintu i dari
o figghiu, ca p’un pisci u va a circari
na vipira ca a morti ci pò dari?
E si so figghiu ci va addumannari
un ovu, forsi si pirmetti i dari
u scurpiuni ca u punci e u pò ammazzari?
Iu criu ca nuddu patri lu pò fari,
puru si pi sbirsatu pò passari.

Ora iu vi dicu, ca pi quantu tinti
siti di fattu, vi sintiti spinti
a dari cosi boni ai vostri figghi,
sulu pu fattu ca vi sunnu figghi.
Pinsati quali cosi vi pò dari
u Patri vostru e cosa voli fari,
ca lu Spiritu Santu è prontu a dari
a quanti ci lu stannu a ddumannari.

Giuseppe Licciardi (Padre Pino)