CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
KOŚCIÓŁ JEST TAM, GDZIE JEST PRAWDZIWA WIARA! - TAM, GDZIE SIĘ KLĘKA PRZED BOGIEM, GDZIE SPRAWUJE SIĘ ODWIECZNĄ LITURGIĘ i PRZESTRZEGA PRAWA BOŻEGO i KOŚCIELNEGO - SPROWADZAJĄCEGO EKSKOMUNIKĘ NA MASONÓW SATANISTÓW !!

DIABEŁ NIGDY NIE POKONA KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO, JAKO STWORZENIE UPADŁE, NATOMIAST MOŻE UDAWAĆ KOŚCIÓŁ, POPRZEZ LUDZI UBRANYCH …More
KOŚCIÓŁ JEST TAM, GDZIE JEST PRAWDZIWA WIARA! - TAM, GDZIE SIĘ KLĘKA PRZED BOGIEM, GDZIE SPRAWUJE SIĘ ODWIECZNĄ LITURGIĘ i PRZESTRZEGA PRAWA BOŻEGO i KOŚCIELNEGO - SPROWADZAJĄCEGO EKSKOMUNIKĘ NA MASONÓW SATANISTÓW !!

DIABEŁ NIGDY NIE POKONA KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO, JAKO STWORZENIE UPADŁE, NATOMIAST MOŻE UDAWAĆ KOŚCIÓŁ, POPRZEZ LUDZI UBRANYCH W SZATY KOŚCIELNE, NICZYM WILKI W OWCZYCH SKÓRACH - NIE JEST TO JEDNAK KOŚCIÓŁ BOŻY - CHRYSTUSOWY, LECZ DIABELSKI i JEMU PODLEGŁY.

OWCE - JEZUS CHRYSTUS KRÓL JEST JEDYNYM PASTERZEM i JEGO SŁUCHAJCIE !
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Czasy obecne, uginające się pod ogromem zła i bezbożności, domagają się więcej niż kiedykolwiek wynagradzania i zadośćczynienia. Szczęściem nie brak dusz, które na wezwanie Zbawcy, usłyszane przez św. Małgorzatę Marię: "potrzebuję żertwy ofiarnej, czy chcesz nią zostać?" – odpowiadają pełnym gotowości wyrzeczeniem się siebie. Ostatnie trzy stulecia zaznaczają się powstaniem licznych nowych …More
Czasy obecne, uginające się pod ogromem zła i bezbożności, domagają się więcej niż kiedykolwiek wynagradzania i zadośćczynienia. Szczęściem nie brak dusz, które na wezwanie Zbawcy, usłyszane przez św. Małgorzatę Marię: "potrzebuję żertwy ofiarnej, czy chcesz nią zostać?" – odpowiadają pełnym gotowości wyrzeczeniem się siebie. Ostatnie trzy stulecia zaznaczają się powstaniem licznych nowych zgromadzeń kontemplacyjnych, przeważnie o charakterze wynagradzającym. Wzmocniły one szeregi dawnych zakonów bogomyślnych o pięknej i bogatej tradycji zadośćczynnej. Choć sam wyraz "wynagrodzenie" był dawniej mniej używany niż obecnie, jednak duch jego przebija we wszystkich nawet najdawniejszych konstytucjach zakonów kontemplacyjnych.
...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
O istocie łaski

Rozdział 1. Jak pożałowania godną jest rzeczą, że ludzie sobie łaskę lekceważą

Rozdział 2. Łaska jest nieocenioną, albowiem wszystkie rzeczy przyrodzone przewyższa w sposób nieskończony

Rozdział 3. Łaska jest cenniejszą od cudów

Rozdział 4. Łaska wynosi nas ponad naturę

Rozdział 5. Łaska jest uczestnictwem w niestworzonej istocie Bożej

Rozdział 6. Uczestnictwo w naturze Boskiej jako nadprzyrodzone do niej podobieństwo

Rozdział 7. Z uczestnictwem w Boskiej naturze przechodzi na nas doskonałość największa przez łaskę

Rozdział 8. Łaska podnosi człowieka do uczestnictwa w poznaniu Boskim i do bezpośredniego oglądania chwały Bożej

Rozdział 9. Przez łaskę uczestniczymy w świętości natury Bożej

Rozdział 10. Łaska użycza nam nowej wyższej natury

Rozdział 11. Łaska jest pod pewnym względem nieskończona

Rozdział 12. Łaska a Wcielenie Syna Bożego

Rozdział 13. Łaska a godność Matki Bożej

Rozdział 14. Jak Bóg sam ceni wysoko łaskę

KSIĘGA DRUGA

O wzniosłym i tajemniczym połączeniu z Bogiem, które sprawuje w nas łaska

Rozdział 1. Przez łaskę przyjmujemy do duszy naszej osobę Ducha Świętego

Rozdział 2. Trójca Święta cała zstępuje na mieszkanie razem z łaską do duszy naszej

Rozdział 3. Przez łaskę Duch Święty wlewa nam swe życie

Rozdział 4. Łaska wynosi nas do godności przybranych synów Bożych

Rozdział 5. O synostwie Bożym. Ciąg dalszy. Odrodzenie

Rozdział 6. O cudownym pokarmie synów Bożych

Rozdział 7. Łaska nawiązuje stosunek przyjaźni prawdziwej pomiędzy Bogiem a nami

Rozdział 8. O miłości niewypowiedzianej, jaką Bóg względem nas pała, jeśli łaskę uświęcającą posiadamy

Rozdział 9. O piękności niebieskiej, jakiej łaska użycza duszy

Rozdział 10. Dusza nasza staje się przez łaskę prawdziwą oblubienicą Boga

Rozdział 11. Przez łaskę otrzymujemy uczestnictwo w królestwie Bożym i w panowaniu Boga nad wszystkimi rzeczami

Rozdział 12. O nader ścisłej jedności z Bogiem, jaką sprawia w nas łaska

KSIĘGA TRZECIA

O działaniach i owocach łaski

Rozdział 1. Światło jako symbol łaski

Rozdział 2. Z jaką to cudowną siłą łaska niszczy w nas grzech śmiertelny

Rozdział 3. Łaska wlewa w serca nasze nadprzyrodzone cnoty Boskie

Rozdział 4. O nadprzyrodzonej wierze Boskiej

Rozdział 5. O nadprzyrodzonej nadziei Boskiej

Rozdział 6. O miłości Boskiej

Rozdział 7. O nadprzyrodzonych cnotach obyczajowych

Rozdział 8. Z łaską otrzymujemy siedem darów Ducha Świętego, które wprowadzają ze sobą osiem błogosławieństw Chrystusowych i owoce Ducha Świętego

Rozdział 9. Do orszaku łaski uświęcającej należą także nadprzyrodzone uczynkowe łaski Ducha Świętego

Rozdział 10. O nieocenionej wartości, jakiej łaska użycza naszym uczynkom zasługującym na żywot wieczny

Rozdział 11. O korzyści niewysłowionej łaski, mocą której możemy Bogu zadosyćuczynić za kary grzechowe uczynkami z niej pochodzącymi

Rozdział 12. O cudownej wspólności dóbr wszelkich z Chrystusem i Świętymi Jego, do jakiej przychodzimy za pomocą łaski

Rozdział 13. O cudownej potędze łaski objawiającej się w niszczeniu słabości natury naszej

KSIĘGA CZWARTA

O niektórych innych działaniach i zaletach łaski Bożej

Rozdział 1. Łaska czyni nas godnymi szczególniejszej Opatrzności Bożej pod każdym względem
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
"Świat nie tylko zapomina i zaniedbuje Boga – woła o. Raul Plus – ale ośmiela się nawet znieważać Go pozytywnie przez myśli, słowa i czyny, grzechy jawne i tajemne wszelkiego rodzaju. Gdzie szukać wynagrodzenia? – Ludzie są źli i nie chcą czynić pokuty. Któż będzie się za nich modlić i zadośćczynić? Dla ocalenia Sodomy i Gomory potrzeba było dziesięciu sprawiedliwych. Czyż tymi sprawiedliwymi, …More
"Świat nie tylko zapomina i zaniedbuje Boga – woła o. Raul Plus – ale ośmiela się nawet znieważać Go pozytywnie przez myśli, słowa i czyny, grzechy jawne i tajemne wszelkiego rodzaju. Gdzie szukać wynagrodzenia? – Ludzie są źli i nie chcą czynić pokuty. Któż będzie się za nich modlić i zadośćczynić? Dla ocalenia Sodomy i Gomory potrzeba było dziesięciu sprawiedliwych. Czyż tymi sprawiedliwymi, którzy obecnie ratują świat od zagłady, nie są w pierwszym rzędzie nasze ukryte karmelitanki, bernardynki, klaryski i te wszystkie zgromadzenia adoracyjne i wynagradzające, których codziennym zadaniem jest rzucanie ciężaru swego życia modlitewnego i pokutnego na wagę Sprawiedliwości Bożej?" (8).
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Od narodzenia Pańskiego do rozpoczęcia przez Niego życia apostolskiego

Rozdział I. O usilnym pośrednictwie za nami Aniołów
Rozdział II. O zapasach Miłosierdzia ze Sprawiedliwością i Pokoju z Prawdą
Rozdział III. O życiu Maryi Panny i Jej siedmiorakiej prośbie
Rozdział IV. O wcieleniu się Chrystusa Pana
Rozdział V. Jak przenajświętsza Panna nawiedza Elżbietę. I jak ułożone zostały hymny "Magnificat" i "Benedictus"
Rozdział VI. Jak Józef zamierzał rozstać się z Maryją, i jakie Pan Bóg dopuścił na Swoich strapienie
Rozdział VII. O narodzeniu się Chrystusa Pana i innych rzeczach
Rozdział VIII. O Obrzezaniu i płaczu Pana Jezusa
Rozdział IX. O przybyciu Trzech Króli, czyli o Objawieniu się Pańskim
Rozdział X. O przebywaniu przenajświętszej Panny przy żłóbku
Rozdział XI. O oczyszczeniu przenajświętszej Panny
Rozdział XII. O ucieczce Pańskiej do Egiptu
Rozdział XIII. O powrocie Pańskim z Egiptu
Rozdział XIV. Jak Dzieciątko Jezus pozostało w Jerozolimie gdy rodzice mieli z Nim wracać do Nazaretu
Rozdział XV. Co robił Pan Jezus od roku dwunastego do trzydziestego
Rozdział XVI. O chrzcie Pana naszego Jezusa Chrystusa
Rozdział XVII. O poście i kuszeniu Chrystusa Pana na puszczy. A także o Jego powrocie do Matki. O czterech środkach którymi dochodzi się do czystości serca. Wiele pożytecznych uwag o modlitwie. A także o niepoddawaniu się obżarstwu, i dla czego i dla kogo Pan Bóg czyni cuda

CZĘŚĆ DRUGA

Od rozpoczęcia przez Zbawiciela życia apostolskiego
do spisku przez Żydów na Niego uknowanego


Rozdział I. O otworzeniu przez Pana Jezusa księgi w Synagodze
Rozdział II. O powołaniu uczniów
Rozdział III. O przemianie wody w wino na godach weselnych w Kanie Galilejskiej
Rozdział IV. O kazaniu Zbawiciela na Górze a które rozpoczął od wysławienia ubóstwa
Rozdział V. O słudze Setnika i synu Królika przez Zbawiciela uzdrowionych
Rozdział VI. O paralityku przez dach spuszczonym a przez Zbawiciela uzdrowionym
Rozdział VII. O świekrze Piotrowej uzdrowionej
Rozdział VIII. O śnie Zbawiciela w łódce
Rozdział IX. O synie wdowy przez Zbawiciela wskrzeszonym
Rozdział X. O dziewiczce wskrzeszonej i uzdrowieniu Marty
Rozdział XI. O nawróceniu Magdaleny i innych rzeczach
Rozdział XII. Jak uczniów swoich posłał Jan do Jezusa
Rozdział XIII. O śmierci Jana Chrzciciela
Rozdział XIV. O rozmowie Pana Jezusa z Samarytanką
Rozdział XV. Jak chcieli strącić Zbawiciela z wierzchołku góry
Rozdział XVI. O mającym rękę uschniętą a przez Zbawiciela uzdrowionym
Rozdział XVII. O rozmnożeniu chlebów i jak miłującym Go przychodzi Pan Jezus w pomoc
Rozdział XVIII. O ucieczce Zbawiciela, gdy chcieli uczynić Go królem. A także przestrogi co do zaszczytów ziemskich
Rozdział XIX. Jak Zbawiciel modlił się na górze, i zszedłszy z niej chodził po wodzie, oraz różne uwagi o modlitwie
Rozdział XX. O Chananejce. Jak wiernie służą nam Aniołowie
Rozdział XXI. Jak Faryzeuszowie zgorszyli się z niektórych słów Zbawiciela
Rozdział XXII. O nagrodzie tych, którzy wszystkiego dla Jezusa odstępują
Rozdział XXIII. Jak Zbawiciel pytał uczniów co o Nim mówią
Rozdział XXIV. O przemienieniu Pańskim na górze Tabor
Rozdział XXV. O wyrzuceniu ze świątyni kupujących i sprzedających
Rozdział XXVI. O owczej sadzawce. A także iż nie godzi się przesądzać złośliwie bliźniego
Rozdział XXVII. Jak uczniowie Chrystusowi zgłodniali, rwali kłosy i jedli. A także o ubóstwie
Rozdział XXVIII. Jak Marta i Magdalena służyły Zbawicielowi
Rozdział XXIX. Że życie czynne poprzedzać powinno życie bogomyślne
Rozdział XXX. O warunkach bez których nie można oddawać się życiu czynnemu drugiego stopnia, to jest apostolskiemu
Rozdział XXXI. O ćwiczeniach życia czynnego pierwszego stopnia
Rozdział XXXII. O ćwiczeniach życia bogomyślnego czyli kontemplacyjnego
Rozdział XXXIII. O różnych rodzajach bogomyślności
Rozdział XXXIV. O wpatrywaniu się w Człowieczeństwo Chrystusowe
Rozdział XXXV. O wpatrywaniu się w chwałę dworu niebieskiego
Rozdział XXXVI. O wpatrywaniu się w majestat Boski. – Że tego rodzaju kontemplacji są cztery stopnie
Rozdział XXXVII. O sposobie zachowania się w życiu czynnym pierwszego stopnia
Rozdział XXXVIII. O sposobie zachowania się w życiu wyłącznie bogomyślnym
Rozdział XXXIX. O czterech przeszkodach do ćwiczeń bogomyślnych
Rozdział XL. Życie bogomyślne przekłada się nad życie czynne
Rozdział XLI. O trzech powodach dla których osoba oddająca się bogomyślności, wrócić powinna do życia czynnego. – Że wiara bez uczynków martwą jest
Rozdział XLII. Jak Zbawiciel pod przypowieścią o robotnikach w winnicy, którzy zamordowali syna swojego pana, ostrzegał Żydów że Kościół przejdzie do pogan
Rozdział XLIII. Jak Faryzeuszowie chcieli w mowie podchwycić Jezusa
Rozdział XLIV. O przywróceniu wzroku ślepemu w Jerycho i o wielu innych rzeczach
Rozdział XLV. Jak Zbawiciel wszedł do domu Zacheusza
Rozdział XLVI. O uzdrowieniu ślepego z urodzenia
Rozdział XLVII. Jak Zbawiciel uszedł ze świątyni i skrył się, gdy Żydzi chcieli Go ukamienować
Rozdział XLVIII. Jak inną znowu razą chcieli ukamienować Jezusa
Rozdział XLIX. O wskrzeszeniu Łazarza
Rozdział L. O przeklęciu drzewa figowego
Rozdział LI. O kobiecie na cudzołóstwie schwytanej

CZĘŚĆ TRZECIA

Od spisku uknowanego przez Żydów na Pana Jezusa,
do Jego Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego na Apostołów


Rozdział I. O spisku Żydów na Jezusa. I o ucieczce Jego do miasta Efrem

Rozdział II. Jak Pan Jezus wrócił do Betanii, i jak Maria Magdalena kosztownym olejkiem namaściła nogi Jego
Rozdział III. O wjeździe Zbawiciela do Jerozolimy na osiołku. A także o trzykrotnym płaczu Pana Jezusa
Rozdział IV. Jak Pan Jezus śmierć swoją przepowiedział Matce
Rozdział V. O wieczerzy Pańskiej. O stole i sposobie siedzenia przy nim. Wzór pięciu cnót przedstawiony przez Chrystusa podczas Wieczerzy. Toż samo w kazaniu jakie miał wtedy
Rozdział VI. Rozmyślanie Męki Pańskiej w ogólności
Rozdział VII. Rozmyślanie nad szczegółami Męki Pańskiej od pojmania Go w Ogrójcu do stawienia przed Piłatem
Rozdział VIII. Dalsze rozmyślanie szczegółów Męki Pańskiej, od stawienia Go przed Piłatem, do skazania na śmierć
Rozdział IX. Rozmyślanie dalszych szczegółów Męki Pańskiej, od wyroku na śmierć do zajścia na Kalwarię
Rozdział X. Ukrzyżowanie
Rozdział XI. Siedem słów Chrystusa na krzyżu
Rozdział XII. O przeszyciu boku Chrystusowego
Rozdział XIII. Zdjęcie z Krzyża