Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks423
Ostrik
106

Jeanne d Arc píše do Čech

Ježíš, Maria

Již delší dobu ke mně, Johance Panně, docházejí zprávy a hlasy lidí, že se z vás, pravých křesťanů, stali heretici a že stejně jako Saracénové ničíte pravou víru a bohopoctu, přijímáte bezbožné a nedovolené pověry a že není žádné hříšné či bláznivé věci, kterou byste si nedovolili udržovat a šířit.

Pohrdáte svátostmi Církve, trháte na kusy články víry, pleníte kostely, ničíte a pálíte památečné sochy, vraždíte křesťany, protože zachovávají pravou víru. Co je to za běsnění? Jaká nenávist či šílenství vás sžírá? Víru, kterou všemohoucí Bůh, Syn a Duch Svatý zjevil, založil, nadal mocí a tisíckráte oslavil skrze zázraky, tuto víru vy pronásledujete, usilujete svrhnout a zničit. Jste slepí, nikoliv však z nedostatku zraku či chápání. Myslíte si, že uniknete trestu? Cožpak nevíte, že se Bůh postaví proti vašim bezbožným snahám a nedovolí vám setrvat v temnotě a omylu? Čím více se budete oddávat zločinu a rouhání, tím větší na vás čekají tresty a utrpení.

Pravím upřímně, kdybych nebyla zaměstnána válkou s Angličany, přijela bych se na vás podívat již dříve; ale pokud zjistím, že jste se nenapravili, mohu opustit Angličany a vytáhnout proti vám. Pokud nebude vyhnutí, potřu železem vaše šílené a odporné pověry a zničím buďto vaši herezi, nebo váš život. Pokud byste dávali přednost návratu ke katolické víře a původnímu světlu, pak ke mně vyšlete posly a já jim řeknu, co máte učinit. Ale pokud ne, budete-li se nadále tvrdohlavě vzpírat bodci, pak buďte pamětlivi, jaké škody jste napáchali a jakých urážek jste se dopustili a čekejte mne, která vám stejně tak oplatí silou lidskou i Boží.

V Sully, 3. března českým heretikům

Jeanne d'Arc
Ostrik
Měla jsi nechat Židka. To je jako Jitka, židovské jméno od Judita. 🤗
Ostrik
Takže společná bohoslužba s Židy ti nemůže vadit. ✍️
4 more comments from Ostrik
Ostrik
A co s Židy, to bys drahá sestro Hento dovolila? 🤗
Ostrik
Nejhorší je, když naše úvahy jsou motivovány strachem. Takový způsob myšlení nutně vede k nekontrolovatelné podezíravosti. V lásce není strachu. Kdo miluje Boha a bližního svého, jako sebe samého, ten se netrápí přes míru nezbytně nutnou. 🤗
Ostrik
Netvrdil jsem, že Satan přestal následovníky tříbit. Je tu od počátku a bude tu do konce času. Nemůžeme si však dovolit tvrdit, že církev = Maria = tělo Kristovo, ze samé lásky k Bohu a bližnímu někoho nechá upálit. To není pravé učení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 🤗
Ostrik
Každý podle míry svého chápání... Zkuste udělat o krok víc a při svém přemyšlování nezapomínejte milovat Boha a bližního svého.
Aobubo, pokud ses rozhodl bránit svatost Božího chrámu, pak ti tvé rozhodnutí schvaluji. To však může každý pouze u sebe. Do jiného člověka nelze vtrhnout a vyhnat jeho světské záliby a sklony. Kupčení a službu mamonu. 🤗
aobubo
Ježíš přišel do svého,kde mělo nastat naplnění proroctví a spásné Boží dílo,které se i naplnilo,tak jak o sobě mluví v podobenství o hospodáři, který pronajal svou vinici a posléze dovršuje naplnění skrze kříž.Nějaké mezinárodní spory a zájmy radikálů a prospěchářů neřeší,co chce je,aby v něj uvěřil vyvolený národ,že On je ten mesiáš. Ale nebyl přijat a byl zabit, nebo spíše zavražděn,i když to …More
Ježíš přišel do svého,kde mělo nastat naplnění proroctví a spásné Boží dílo,které se i naplnilo,tak jak o sobě mluví v podobenství o hospodáři, který pronajal svou vinici a posléze dovršuje naplnění skrze kříž.Nějaké mezinárodní spory a zájmy radikálů a prospěchářů neřeší,co chce je,aby v něj uvěřil vyvolený národ,že On je ten mesiáš. Ale nebyl přijat a byl zabit, nebo spíše zavražděn,i když to bylo podle chápání izraelských vůdců legitimní. Vymykal se obecné představě mesiáše, a jako beránek šel na porážku.
Už jako dítě prchal před pronásledovateli v náručí Panny Marie.Prchal před vlastními,ale až přišel čas se vrátil,nikdy neopustil svůj národ.
Jednou se vydal do Jeruzaléma , do chrámu,kde ho pro Boží dům snědla Boží horlivost a s bičem v ruce rozházel směnárníkům stoly a vyhnal je i s prodavači holubů a ovcí pryč.
Tomu říkám spravedlivá válka k zachování věrnosti a čistoty Bohu.
Pokud Kristus brání Boží dům,tak je i mou povinností bránit Boží dům,Chrám Ducha svatého,což jsme my všichni co jsme ve svaté církvi.
Samson1
Jo Ostrik a když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného 🤗
janka cpž
Drž se toho Ostriku a neboj se těch, kdo zabíjejí tělo, přesně tak.
Ostrik
Mnozí z vás si dělají zbytečné starosti o tento svět. Zbytečně sami sebe udržujete ve strachu. To je přesně to, co chce kníže tohoto světa.
Pán Ježíš radí opak: nebojte se!

Mt 10:28 :
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v pekle.

A svatý Petr radí to samé.

1P 3:14 :
Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste blah…More
Mnozí z vás si dělají zbytečné starosti o tento svět. Zbytečně sami sebe udržujete ve strachu. To je přesně to, co chce kníže tohoto světa.
Pán Ježíš radí opak: nebojte se!

Mt 10:28 :
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v pekle.

A svatý Petr radí to samé.

1P 3:14 :
Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste blahoslavení. Nebojte se jich a nerozrušujte se!

Svatý Pavel radí to samé:

Žd 2:15 :
a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví.

Svatý Jan radí to samé:

1J 4:18 :
V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

A já vám radím, abyste zdvihli hlavu jako boháč v pekle a zazáří vám naděje. Poslouchejte, co přikazuje Kristus a neuchylujte se k darebákům, kteří Ježíšovo učení zneužili k tomu, abyste slepou poslušností zmnožili jejich pozemské majetky i za cenu ztráty vlastní spásy. 🤗
Ostrik
janka cpž 15:52

Prosím tě, ty budeš někdy pronásledován pro takové řeči? Od koho?

Od některých zdejších uživatelů, kteří si namlouvají, že jsou křesťané.

Pronásledovaní jsou ti, co zlu odporují v jakékoliv podobě. Měj se.

Milá Janko, dá se odporovat zlu zlem?
🤗
janka cpž
Prosím tě, ty budeš někdy pronásledován pro takové řeči? Od koho? Pronásledovaní jsou ti, co zlu odporují v jakékoliv podobě. Měj se.
Ostrik
Milá Janko, vím, že jsi na tomto světě trpěla (a ještě trpíš) mnohem více, než jiní lidé. Ubezpečuji tě, že pro tebe platí slova Pána Ježíše Krista o Lazarovi, která ve svém podobenství o zachráněném boháči vložil do úst Abrahamovi:

L 16:25 : Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že sis už vybral své dobré ve svém životě, a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován.
Střezme se …More
Milá Janko, vím, že jsi na tomto světě trpěla (a ještě trpíš) mnohem více, než jiní lidé. Ubezpečuji tě, že pro tebe platí slova Pána Ježíše Krista o Lazarovi, která ve svém podobenství o zachráněném boháči vložil do úst Abrahamovi:

L 16:25 : Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že sis už vybral své dobré ve svém životě, a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován.
Střezme se toho, abychom se svévolně na tomto světě domáhali dobrého a už vůbec ne násilím!
Znovu opakuji, Pán Ježíš nikoho nenutí, aby šel za ním. Jestliže jste se ale rozhodli, že půjdete za ním, tak přijímejte to, co takové následování Krista obnáší! Ježíš nikomu ze svých následovníků neslíbil pohodičku na tomto světě. POZOR, PRONÁSLEDOVÁNÍ však slíbil. Berte nebo nechte. 🤗
janka cpž
Děti v koncentráku svojí smrtí lidstvo nevykoupily, ale Kristus ano. Nevhodné přirovnání. Mluvíš jako hipík. Není divu, že hipíci mají ve znaku obrácený kříž. Ty taky obracíš pravdu vzhůru nohama.
Ostrik
Milá Janko, odpověď na svou otázku hledej podle svého místa ve společnosti.
Pokud se chceš řídit učením Ježíše Krista, pak máš příklad v události při zatýkání Ježíše Krista. Jak se zachoval neobrácený Petr? Jako člověk z tohoto světa. Je to přirozenost starého člověka, který chce bránit své místo na tomto světě, své blízké na tomto světě, všechno to, co na tomto světě považuje za dobré. Pán …More
Milá Janko, odpověď na svou otázku hledej podle svého místa ve společnosti.
Pokud se chceš řídit učením Ježíše Krista, pak máš příklad v události při zatýkání Ježíše Krista. Jak se zachoval neobrácený Petr? Jako člověk z tohoto světa. Je to přirozenost starého člověka, který chce bránit své místo na tomto světě, své blízké na tomto světě, všechno to, co na tomto světě považuje za dobré. Pán Ježíš mu však ukázal, jak se má zachovat jeho následovník. Petr se podvolil a pak se podřídil tomu, co děti světa považují za zlo. Všichni učedníci se rozprchli, jejich Učitele zbičovali a umučili na kříži.
Proč se Ježíš nebránil? Proč se nemáme bránit ani my, proč máme pít tento hořký kalich proti tělesné, sebezáchovné přirozenosti? Protože dokážeme vítězit sami nad sebou. Věčný, ten skutečný život je teprve před námi. 🤗
janka cpž
Milovat bližního znamená ho i bránit. Dočasné autority, kterým jsme byli svěřeni Bohem, nám toto umožňují ba dokonce v případě mobilizace, mohou vyžadovat. Nasytit, ovázat rány bližnímu v koncentračním táboře můžeme až po osvobození dotyčného, však Ostriku? Nebo ho necháme tak a podřídíme se zlu? I ničema nám jednou může poděkovat, že jsme mu zabránili konat zlo.
Ostrik
† Dnes sa splnilo toto Písmo Lk 4,14-22a
Otec Ľubomír Stanček: Svět stále čeká, až se naplní Písmo. Až uvidí osvobozené vězně, hladové nasycené, smutné potěšené. Kristus osobně splnil tuto předpověď jen částečně a dále jí chce plnit prostřednictvím svých vyznavačů - naším prostřednictvím.

To je úkol následovníků Páně. 🤗
Ostrik
Milá Janko, skutečně má každý své místo na této zemi. Pokud si to uvědomíme v jisté hloubce, můžeme nahlédnout nevyzpytatelnou vůli Boží. Pokud jsme však byli schopni tuto věc nahlédnout, přijali jsme plnou zodpovědnost za své činy.

Přidám jeden příklad, jak se na zemi uplatňuje Boží vůle.
Gn 15:12-14
12A když zapadalo slunce, na Abrama padl hluboký spánek, a hle, padala na něho hrůza a veliká …More
Milá Janko, skutečně má každý své místo na této zemi. Pokud si to uvědomíme v jisté hloubce, můžeme nahlédnout nevyzpytatelnou vůli Boží. Pokud jsme však byli schopni tuto věc nahlédnout, přijali jsme plnou zodpovědnost za své činy.

Přidám jeden příklad, jak se na zemi uplatňuje Boží vůle.
Gn 15:12-14
12A když zapadalo slunce, na Abrama padl hluboký spánek, a hle, padala na něho hrůza a veliká temnota. 13A Hospodin Abramovi řekl: S jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich, a budou tam otročit a budou pokořováni čtyři sta let. 14Avšak národ, kterému budou otročit, budu soudit a potom vyjdou s velikým majetkem.
Jak lze z textu vysledovat, Egypťané také měli své místo ve společnosti. Bůh jim jejich místo ponechal, ale nakonec propadli Božímu soudu. To stejné platí i dnes. Bůh nikoho nenutí, aby následoval Ježíše Krista. Svatý Petr prohlásil, že pro mnohé by bylo lépe, kdyby s následováním nikdy nezačali.
2 Pt 2:
21 Bylo by pro ně lépe, kdyby nepoznali cestu spravedlnosti, než když ji poznali, a odvrátili se od svatého přikázání, které jim bylo předáno.

Tím přikázáním je:
Mt 22:37+39
Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.
Miluj svého bližního jako sebe samého.

Kdo tato přikázání přijal a chce je zachovat, nemůže se jen tak sebrat a jít zabíjet, vždyť i nepřátele jsme povinni milovat stejnou láskou!

Mt 5:44 :
Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují...

Jak vidíš, milá Janko, zde není prostor pro výmluvy. Mnozí zde se odvracejí od Krista, aby nemuseli poslouchat jeho přikázání a raději se shání po názorech stejně padlých lidí. O takových řekl Pán Ježíš:

L 9:62 :
Ježíš mu řekl: „Nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království.“

🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnané odpoledne vespolek!
_______________________________________________________________________________________________
Drahá sestro Hento, není třeba se omlouvat. 🤗
janka cpž
Mike nemluví nesrozumitelně. Bůh vstupoval a vstupuje do dějin a pomáhá národům, které se k němu obrací v čase tísně. Pomůže i Řekům, Rusům, Srbům a jiným poníženým národům, které se k němu obrátí. I voják má své místo ve společnosti a je placen z našich daní. Každý nepracuje jen pro žold. Pohnutky jsou různé. Rusové se obrací k svatému Jiří a nezůstanou nevyslyšeni.
Ostrik
Nepohrdám žádným bratrem. 🤗 Přej mu tu vodičku, drahá sestro Hento. 😊
Ostrik
Lidé zlatí, vy jste se na Miloslava vrhli jako saně. Co kdybyste mu raději požehnali? Popřáli zdraví? Potřeboval vodu pro rodinku a to je celé. Přejte mu to.
Nedělejte z proutkaření zase takové neštěstí. Není to žádné věštění, ale hledání vody.
Mimochodem, bylo používání kamenů urim a thumim v Izraeli věštěním ? (Ex 28:30) Bylo losování apoštolů věštěním ? (Sk 1:26) 😲
Kéž ti tvou vodu Pán Bůh …More
Lidé zlatí, vy jste se na Miloslava vrhli jako saně. Co kdybyste mu raději požehnali? Popřáli zdraví? Potřeboval vodu pro rodinku a to je celé. Přejte mu to.
Nedělejte z proutkaření zase takové neštěstí. Není to žádné věštění, ale hledání vody.
Mimochodem, bylo používání kamenů urim a thumim v Izraeli věštěním ? (Ex 28:30) Bylo losování apoštolů věštěním ? (Sk 1:26) 😲
Kéž ti tvou vodu Pán Bůh požehná, Miloslave! 🤗
Filofej
Rado sa stalo
:)
Filofej
Podľa učenia gréckych teológov je nestvorené svetlo,ktoré mohli učeníci vidieť na hore Tábor pri premenení Pánovom,energiou Ducha Svätého. Taktiež ju nazývajú "cháris " alebo cirkevnoslovansky "blahodať".
Veľmi dobre teológiu nestvoreného svetla rozpracoval sv.Gregor Palama.
Samson1
Energie a život, myslím si, jsou zcela odlišné věci. Duch svatý je též osoba.Třeba el. energie je tok elektronů a jedná se hmotné části a Duch svatý je podstata duchovní a plnost Božství, Božského života. Žádné vibrace a nebo energie. Ty mohou být jen v tělesné schánce, kde působí v součinnosti fyzické a biologické přirozené zákony a bez duše se to stejně rozpadne v prach.
Ostrik
Znovu a znovu si pusťte toto video Diabolský mikročip Za tímto vzácným bratrem, následovníkem Krista přišli lidé ze světa, plni obav o to, co budou jíst, za co budou nakupovat. Tento bratr, miláček Páně, jim ukázal pravou cestu. Dokážete i vy jít touto cestou za Ježíšem?

Mt 6:25-30

25„Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o …More
Znovu a znovu si pusťte toto video Diabolský mikročip Za tímto vzácným bratrem, následovníkem Krista přišli lidé ze světa, plni obav o to, co budou jíst, za co budou nakupovat. Tento bratr, miláček Páně, jim ukázal pravou cestu. Dokážete i vy jít touto cestou za Ježíšem?

Mt 6:25-30

25„Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? 26Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni? 27Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? 28A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou, 29a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. 30Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní?
🤗
Ostrik
Spravedliví jsou ti, kteří zemřeli tomuto světu. Nežijí pro věci tohoto světa.

Diabolský mikročip

Mt 6:31-34

31 Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ 32Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. 33Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám …More
Spravedliví jsou ti, kteří zemřeli tomuto světu. Nežijí pro věci tohoto světa.

Diabolský mikročip

Mt 6:31-34

31 Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ 32Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. 33Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 34 Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“

Poslouchejte pouze ty učitele, kteří rezonují s učením Krista!
🤗
Samson1
Já osobně jsem dospěl k poznání, že rekatolizace Čech byla Boží milost. Jana to píše dobře. Třeba P. Piovi bylo zakázáno stýkat se s veřejností a on z poslušnosti poslechl, nevzpouzel se, stejně jako třeba Faráři Arskému bylo zaázáno zpovídat, ale Bůh své věci prosadí přes těžkosti a nakonec oba zmínění byli osvícenými zpovědníky s darem vidění do srdcí. Sedesvakantismus je v tom smyslu vzpoura.
Ostrik
Vřele doporučuji shlédnout toto video. Diabolský mikročip Pozorně poslouchejte a věřte Božímu služebníku! 👍 🤗
janka cpž
pro každého máš radu....abys ji našla i pro sebe
Samson1
Víš Ostrik a jak jinak to chceš říci, když někdo nechce slyšet. Kdybych dal na hentu, tak jsem sedesvakantista a nebo budu jiným nadávat do vatikánských. Církev, která spodila miliony svatých, dopomohla nesčetným zástupům ke spáse je odsouzená. Já si vzpomenu třeba na sv. Františka z Assisi, Faráře Arského, Dona Boska, Terezii Ježíškovu, Marii Goreti, Svatého Václava a jiné svaté a vidím, že …More
Víš Ostrik a jak jinak to chceš říci, když někdo nechce slyšet. Kdybych dal na hentu, tak jsem sedesvakantista a nebo budu jiným nadávat do vatikánských. Církev, která spodila miliony svatých, dopomohla nesčetným zástupům ke spáse je odsouzená. Já si vzpomenu třeba na sv. Františka z Assisi, Faráře Arského, Dona Boska, Terezii Ježíškovu, Marii Goreti, Svatého Václava a jiné svaté a vidím, že blbne. Nemusím souhlasit ze současným stavem těžce zkoušené církve, že toho zlého je zaseto hodně, ale věřím ve vítězství a obnovu církve. Bůh má poslední slovo a též věřím ve zjevení P. Marie a proroctví Fatimy. Mohu souhlasit ze spoustou věcí od Eliáše, ale jeho cestou nepůjdu. Rozumíš?
A hlavně věřím slovu Božímu: Pekelné brány ji nepřemohou. Jinak věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev. Ostrik, já učitele nemám.
Ostrik
Možná si myslíš, že sloužíš Bohu, když Hentě nadáš do telat a mně do volů. To je práce charismatických učitelů nebo tvá svévole? 😲
Samson1
Ostrik to záleží trochu i od jiných. To záleží i na Tobě. Snaž se o to.

— Rozkol ve sboru

10 Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.

11 Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory.

12 Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím…More
Ostrik to záleží trochu i od jiných. To záleží i na Tobě. Snaž se o to.

— Rozkol ve sboru

10 Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.

11 Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory.

12 Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu.

13 Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo?

14 Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil kromě Krispa a Gaia;

15 tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno.

16 Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho pokřtil.

17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.
Ostrik
Máš někdy něco, čím bys ostatní povzbudil a potěšil? Nebo jen nadávky a hloupé řeči? 😲
Samson1
Jenže na tvou palici se jinak jít nedá, než s majzlíkem a palicí. Teologická hlava musí být řádně formovaná 😀 😀 😀 🤗
Ostrik
Na Písmo svaté se nechodí s palicí a majzlíkem, Samsone. Když píšeš o Písmu svatém, tak s úctou a s velkým počátečním písmenem. 🤗
Samson1
Ostrik, ty jsi něco jako děd vševěd? Ostrik je rozdíl věřit písmu, Bohu a nebo nějakým výkladům písma. Rozumíš? Já nerozumím pouze tvým přebujelým výkladům.

Ostrik 22:20

Proč bych se na tebe zlobil, Samsone? Já vím, že zásadně nevěříš tomu, co se píše v Písmu svatém. 🤗
Víš,dnes bylo v liturgii pěkné čtení. Nepatřím k proroům, ani jejich učňům. Bůh mne vzal od stáda a pěstování smokvoní a řekl …More
Ostrik, ty jsi něco jako děd vševěd? Ostrik je rozdíl věřit písmu, Bohu a nebo nějakým výkladům písma. Rozumíš? Já nerozumím pouze tvým přebujelým výkladům.

Ostrik 22:20

Proč bych se na tebe zlobil, Samsone? Já vím, že zásadně nevěříš tomu, co se píše v Písmu svatém. 🤗
Víš,dnes bylo v liturgii pěkné čtení. Nepatřím k proroům, ani jejich učňům. Bůh mne vzal od stáda a pěstování smokvoní a řekl mi: Mluv k izraelskému lidu..... 🤗 Ti učení ho posílali někde jinde.
Ostrik
Pepku, ale uvědomuješ si přitom, že tvůj názor na svatost Jana Husa nemá žádný podstatný význam? 😀 🤗
Ostrik
Proč bych se na tebe zlobil, Samsone? Já vím, že zásadně nevěříš tomu, co se píše v Písmu svatém. 🤗
Samson1
Ostrik nezlob se na mne, ale jestli tvrdíš, že jsi teolog a píšeš takové hovadiny tak jsi normálně vůl.

Ostrik 20:59

Pán Bůh svěřil církev Satanovi, proto nás nemůže překvapit, že je toho spoustu vzhůru nohama. 😀
L22:31 I řekl Pán: „Šimone, Šimone, hle, satan vyžádal si vás, aby vás tříbil jako pšenici.
1Pt 5:8 Střízliví buďte a bděte, neboť protivník váš ďábel obchází jako lev řvoucí hledaje…More
Ostrik nezlob se na mne, ale jestli tvrdíš, že jsi teolog a píšeš takové hovadiny tak jsi normálně vůl.

Ostrik 20:59

Pán Bůh svěřil církev Satanovi, proto nás nemůže překvapit, že je toho spoustu vzhůru nohama. 😀
L22:31 I řekl Pán: „Šimone, Šimone, hle, satan vyžádal si vás, aby vás tříbil jako pšenici.
1Pt 5:8 Střízliví buďte a bděte, neboť protivník váš ďábel obchází jako lev řvoucí hledaje, koho by pohltil.
Každý, kdo nemiluje, je služebníkem Satanovým. Každý, kdo odsuzuje bližního k nelidské smrti upálením, je Satanův. 🤗

Kdybys napsal, že Bůh dopouští církev Satanovi pronásledovat a tříbit, pochopil bych to. Ty fakt nevíš čího Ducha jsi?
pepekvyskoč
Ještě že pánové Ostrik a Henta nesedí ve Vatikánu, neboť bych se musel bát, že bude Hus svatořečen. To, že jeden papež jej označil někde za reformátora neznamená, že již započal kanonisační proces.
Končím tím, čím jsem začal: Jan Hus, takový jaký je nám presentován médii a všemi možnými pseudo historiky za posledních dvěstě let, tak takový Jan Hus nikdy neexistoval.
Ostrik
Pán Bůh svěřil církev Satanovi, proto nás nemůže překvapit, že je toho spoustu vzhůru nohama. 😀
L22:31 I řekl Pán: „Šimone, Šimone, hle, satan vyžádal si vás, aby vás tříbil jako pšenici.
1Pt 5:8 Střízliví buďte a bděte, neboť protivník váš ďábel obchází jako lev řvoucí hledaje, koho by pohltil.
Každý, kdo nemiluje, je služebníkem Satanovým. Každý, kdo odsuzuje bližního k nelidské smrti upálení…More
Pán Bůh svěřil církev Satanovi, proto nás nemůže překvapit, že je toho spoustu vzhůru nohama. 😀
L22:31 I řekl Pán: „Šimone, Šimone, hle, satan vyžádal si vás, aby vás tříbil jako pšenici.
1Pt 5:8 Střízliví buďte a bděte, neboť protivník váš ďábel obchází jako lev řvoucí hledaje, koho by pohltil.
Každý, kdo nemiluje, je služebníkem Satanovým. Každý, kdo odsuzuje bližního k nelidské smrti upálením, je Satanův. 🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnané odpoledne prvního dne po sobotě vespolek!
_______________________________________________________________________________________________
Milá Janko, na bratry pravoslavné myslím často. Vlast následovníků Krista však není z tohoto světa, proto nemají, co by zde bránili.
Pro všechny: Nenechte se zmást a držte se učení Ježíše Nazaretsk…More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnané odpoledne prvního dne po sobotě vespolek!
_______________________________________________________________________________________________
Milá Janko, na bratry pravoslavné myslím často. Vlast následovníků Krista však není z tohoto světa, proto nemají, co by zde bránili.
Pro všechny: Nenechte se zmást a držte se učení Ježíše Nazaretského. Apoštol Pavel přijal Ducha svatého a proto dobře píše v osmé kapitole Listu Římanům:
35Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? 36Jak je napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku.‘ 37Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.
🤗
pepekvyskoč
Pravoslavní prohlašují za svaté kdekoho, např. císaře Konstantina, nebo posledního ruského cara Mikuláše, jejich názor není pro mne směrodatný.
Ad Joseph - taky jsem toho názoru, že je tu příli přeeliášováno...
janka cpž
To je velice milé Ostriku, že jsi vzpomněl pravoslavné. Jistě s nimi sdílíš i názor na obranu vlasti a svých bližných. 🤗
Samson1
+Joseph+
Pepku, kdyby jsi nebyl obecní trotl, tak bys věděl že tento web ovládají kanonizační pracovníci pantenkostálního šílence biskupa Antonína Eliáše Dohnala s Hluku na Moravě, toho času v klatbě tajných služeb proeuro Ukrajiny tak nám zabácli dědu Dohnalovic z Hluku,
Ostrik
Představy o tom, co je a co není hereze, mohou být rozmanité. V jedné věci by se však křesťané mohli shodnout. Zabít člověka je hřích. Zavraždit člověka upálením je odporný zločin. Toho nemůže být schopen člověk, který má ve svém srdci lásku. 🤗
Ostrik
Velmi mne těší, že bratři z Pravoslavné církve otevřeně uznali svatost Jana Husa dříve, než naše církev. (I když Hus byl lidem považován za svatého ještě před zavražděním.) www.orthodoxia.cz/dejiny/husova-svatost.htm
Můžeme tak mít v těchto věrných duších spolehlivý vzor. 👍 🤗