poznanieprawdy
141.2K

Kościół pogrąża się w panteizmie - Querida Amazonia

Bp Schneider o „Querida Amazonia” . Teolog watykański Nicola Bux: Kościół „pogrąża się w panteizmie” dzięki „Querida Amazonia” - (panteizm to pogaństwo - czyli F. promuje pogaństwo - niech jakiś biskup nałoży na F. zakaz wypowiedzi...)

12 lutego prałat Nicola Bux, wybitny teolog i były konsulat Kongregacji Nauki Wiary podczas pontyfikatu Benedykta XVI, skomentował nową postsynodalną adhortację Querida Amazonia , mówiąc: że dokument ma „problematyczne punkty, które mogą być znacznie większym problemem niż sam celibat”.
Panteizmpogląd filozoficzny i teologiczny (niekiedy religijny) utożsamiający wszechświat (lub naturę) z bogiem (lub absolutem). Neguje istnienie boga osobowego, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkie substancje ziemskie.pl.wikipedia.org

W dalszych komentarzach włoski teolog wyjaśnia, że w nowej adhortacji dostrzega brak koncentracji na samym Bogu i zbawieniu dusz, a zamiast tego widzi w dokumencie niebezpieczeństwo wprowadzenia do Kościoła „panteizmu, w sposób niedostrzegalny”.
W wezwaniu z 12 lutego F. wypowiada się na temat „rodzimych” symboli i „niektórych praktyk religijnych”, które można interpretować jako obronę przed użyciem kontrowersyjnych posągów „Pachamama” podczas synodu w Rzymie w zeszłym roku.
W części 78 Querida Amazonia F. stwierdza, że ludzie „nie powinni szybko opisywać jako przesądów lub pogaństwa pewnych praktyk religijnych, które powstają spontanicznie z życia ludzi”. W części 79 kontynuuje, że „można w jakiś sposób wziąć miejscowy symbol, niekoniecznie uznając go za bałwochwalstwo”, dodając, że „mit obciążony duchowym znaczeniem może być użyty do przewagi i nie zawsze uważany za pogańskiego.- błąd."

Rozmawiając z włoską stroną internetową Il Pensiero Cattolico , Monsignor Bux krytykuje nowy dokument papieski, przewidując, że biskupi amazońscy wykorzystają tekst papieski do realizacji własnych celów. Mówi, że „zwrócą się do właściwego organu, Papieża - jak przewidziano w adhortacji - ze względu na ich szczególną sytuację, aby wykorzystali Dokument końcowy Synodu(amazońskiego), aby zaspokoić potrzeby społeczności, ponieważ to, co mówi na ten temat, może z kanonicznego punktu widzenia należy je rozumieć jako aprobatę wyrażoną w świetle Konstytucji Apostolskiej Episcopalis Communio z września 2018 r. ”

LifeSiteNews we wstępnym raporcie na temat „Querida Amazonia” wskazał również na tę konstytucję i na możliwość, że F. przekształci w ten sposób ostateczny dokument Synodu Amazońskiego w tekst magisterski. W tekście watykańskim z 2018 r. Stwierdza się: „Jeśli zostanie wyraźnie zatwierdzony przez Biskupa Rzymu, Dokument końcowy uczestniczy w zwyczajnym Magisterium Następcy Piotra”.
(czyli w sposób ukryty i dwuznaczny zostanie zniesiony celibat , tak jak wprowadzona komunia dla rozwodników w „Amoris Laetitia”)

Ale oprócz tego aspektu, monsignor Bux dodał w swoim wywiadzie z 12 lutego, że „są w tym wezwaniu problematyczne aspekty, które są być może znacznie większe niż sam celibat, który prawie całkowicie pochłonął debatę, stawiając inne krytyczne kwestie dotyczące Synodu w Amazonii w tle. ”
LifeSiteNews skontaktował się z prałatem Buxem, prosząc go o rozwinięcie swoich myśli na temat tych „problematycznych otwarć”. W swojej odpowiedzi szanowany teolog nawiązuje do cytatu św. Atanazy, który wskazał, że musimy skupić się na Bogu „Wiecznym Logosie”, od którego zależą wszystkie stworzenia. To Bóg „kieruje i utrzymuje cały świat”.
Według księdza Buxa ta zależność i orientacja na Boga w imię zbawienia nie zostały należycie przedstawione w nowej adhortacji papieskiej. Nie wizja Boga Słowa, ale „wizja kosmosu” jest w centrum nowego dokumentu.
„Dokument postsynodalny nie ma tego widoku” - wyjaśnia - „Wizja loga”, która uczyniłaby go katolikiem. Cóż, jeśli Kościół wyrzeknie się Logosu, wyrzeknie się Jezusa Chrystusa lub cytuje Go tylko nieznacznie, wszystko stanie na piasku. Zatem zamiast odkupieńczych kultur, są one po prostu akceptowane, a więc człowiek pogrąża się w panteizmie, nie zauważając go ”.

Taka „kosmiczna wizja”, która nie koncentruje się na samym Bogu, wpłynie na resztę dokumentu, zdaniem prałata Buxa, „w tym na planowanym„ rytuale amazońskim ”.„ Czy Adhortacja jest przesłaniem społecznym czy głoszeniem zbawienia? ” Pyta Bux.
Kilku krytyków tego dokumentu wskazało na podobną słabość dokumentu papieskiego, w tym dwóch ekspertów teologii wyzwolenia, Julio Loredo i José Antonio Ureta . Loredo widzi, że rdzenna ludność jest prezentowana przez „papieża” jako wzór dla ludzkości. „To„ dobre życie ”wspomniane przez F.”, wyjaśnia - „jest jednym z filarów indyjskiej teologii wyzwolenia”.
Taki sposób życia jest głównie polityczny i nie ma wiele wspólnego ze zbawieniem ludzkości, jak to ująłby prałat Bux. Loredo podsumowuje to w ten sposób: „Krótko mówiąc, potwierdza to, że styl życia Indian amazońskich jest jedynym zgodnym ze sprawiedliwością: ponieważ nie ma własności prywatnej, nie ma ucisku jednych nad innymi. Rdzenni mieszkańcy żyją w społeczeństwie wspólnotowym (tj. Egalitarnym), w kosmicznej harmonii z naturą. Jest to dokładnie końcowy cel komunizmu, jak wyjaśnił Friedrich Engels w „Genezie rodziny, własności prywatnej i państwa ”.

Takie upolitycznienie wiary katolickiej stoi w sprzeczności z prawdziwą wiarą katolicką, która ma służyć Jezusowi Chrystusowi na ziemi i prowadzić jak najwięcej dusz do nieba.

Jak stwierdził Bux w swoim wywiadzie z 12 lutego dotyczącym pokrewnego problemu Kościoła we Włoszech: „Wielu katolików i niekatolików oczekuje, że Kościół będzie głosił Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. [....] Reszta jest polityczna i pozostawia tyle czasu, ile się da. Duch Święty mówi nam, że świat może być zbawiony przez Chrystusa, a nie przez innych, i że Kościół może być wzmocniony przez siebie, a nie przez innych ”.
***
Oświadczenie prałata Nicoli Bux dla LifeSiteNews w sprawie Querida Amazonia
Rozmyślam nad pismem świętego Atanazego : „Aby temu zapobiec i aby świat nie rozpłynął się ponownie w nicość, On, który stworzył świat swoim Swoim i Wiecznym Logosem i dała istocie istnienie, nie porzuciła go z potrzeby własnej natury i szturmu, aby nie musiała ryzykować zapadnięcia się w nicość. Nie, w Swojej dobroci, poprzez Swoje Logos, który jest także Bogiem, kieruje i utrzymuje cały świat, aby stworzenie mogło stać stabilnie w świetle Przewodnictwa, Opatrzności i Porządku Logosu. Przeciwnie, cały świat zaczyna uczestniczyć w Słowie Ojca, być przez Niego podtrzymywanym i nie przestać żyć ( Przeciw Poganom, nr 41-42; PG 25,81-83).

Dokumentowi postsynodalnemu brakuje tego poglądu, a jeszcze bardziej tej „wizji loga”, która uczyniłaby go katolickim. Cóż, jeśli Kościół wyrzeknie się Logosu, wyrzeknie się Jezusa Chrystusa lub cytuje Go tylko nieznacznie, wszystko stanie na piasku. Zatem zamiast odkupieńczych kultur, są one po prostu akceptowane, a więc człowiek pogrąża się w panteizmie, nie zauważając tego. Mamy do czynienia z nieznaną z Ewangelii „kosmiczną wizją”. Cała reszta jest tego konsekwencją, w tym planowany „obrzęd amazoński”. Czy adhortacja jest przesłaniem społecznym czy głoszeniem zbawienia? Czy to polityka, czy religia, jak ktoś zauważył?

Kościół katolicki, choć sprowadzony do „pozostałości Izraela”(następcy), będzie nadal podążał za Słowem wcielonym, na które składają się wszystkie rzeczy. Jest to wieczna Ewangelia, którą Kościół musi głosić dla wiecznego zbawienia człowieka, historii i kosmosu, jak podkreślał Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu.


więcej - www.lifesitenews.com/blogs/vatican-theolog…
Bp Schneider o „Querida Amazonia”
Na stronie Pch24 pominięte niektóre ważne kwestie , pod spodem uzupełnienie
www.pch24.pl/bp-schneider-o-…

(...)Jednak zauważając udoskonalenia wprowadzone w Querida Amazonia, nie można milczeć o lamentacyjnych doktrynalnych dwuznacznościach i błędach w nim zawartych, a także o jej niebezpiecznych tendencjach ideologicznych. Na przykład bardzo problematyczne jest ukryte poparcie Querida Amazonia dla panteistycznej i pogańskiej duchowości, kiedy mówi ona o materialnej ziemi jako o „świętej tajemnicy” (n. 5); wchodzenia w komunię z naturą: „wchodzimy w komunię z lasem” (n. 56); biomu Amazonii jako „miejsce teologiczne” (n. 57). Potwierdzenie, że Amazonia jest „ukrytą wiecznością” (n. 44) i że „tylko poezja, ze swoim skromnym głosem, będzie w stanie ocalić ten świat” (n. 46) zbliża się to do panteizmu i pogaństwa. Chrześcijanin nie może zaakceptować takich pomysłów i wyrażeń.

Żydom i chrześcijanom nigdy nie pozwalano „przejmować… w jakiś sposób” pogańskich rdzennych symboli religijnych. Bóg zabronił swemu wybranemu ludowi zabrać miejscowy symbol złotego cielca i Baala. Kiedy podpalili port Jamnia (zob. 2 Macc 12: 7-8), żołnierze Judasza Machabeuszy uważali, że możliwe jest „zabranie” miejscowych symboli „w jakiś sposób”, niekoniecznie uznając to za bałwochwalstwo, ponieważ byli tylko wotum w świątyniach (por. 2 Mk 12,40). Jednak Bóg potępił to „w pewien sposób podejmowanie rodzimych symboli” i, jak wszyscy jasno widzieli, z tego powodu żołnierze ci zostali zabici. Cała społeczność dokonała odpokutowania za ten grzech: „Wszyscy oddali się modlitwie, błagając, aby popełniony grzech został całkowicie wybaczony. Następnie Juda osobiście wziął od nich zbiór i wysłał go do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę za grzech ”2Mch, 12, 38-44

Apostołowie nigdy nie pozwoliliby na podejmowanie „w jakiś sposób” rdzennych symboli społeczeństwa grecko-rzymskiego, takich jak posąg Artemidy lub Diany w Efezie (zob. Dz. 19: 23 n.). Święty Paweł „przekonał i odwrócił spore grono ludzi, mówiąc, że bogowie stworzeni rękami nie są bogami” (Dz 19:26). Rdzenni mieszkańcy Efezu protestowali przeciwko bezkompromisowemu stanowisku św. Pawła przeciwko przyjmowaniu rodzimych symboli i powiedzieli: „Istnieje niebezpieczeństwo, że świątynię wielkiej bogini Artemidy można uznać za nic, a nawet można ją obalić z jej wspaniałości, która ona cała Azja i świat czczą ”(Dz 19,27). Wraz ze św. Pawłem powinniśmy powiedzieć: „Jaką zgodność ma świątynia Boża z bożkami i miejscowymi symbolami religijnymi?” (por. 2 Kor 6, 16).

Święty Włodzimierz nie przyjął lokalnych symboli używanych w jego pogańskiej religii, podobnie jak św. Bonifacy w Niemczech. W ten sposób postępowali zgodnie z Bożym przykazaniem w Piśmie Świętym i nauczaniem Apostołów. Oczywiście żaden z Apostołów i świętych misjonarzy nie mógł spokojnie stać i chętnie zaakceptować aferyfikacji Querida Amazonia: „Można w jakiś sposób przyjąć miejscowy symbol, niekoniecznie uznając go za bałwochwalstwo” (n. 79) .

Uznanie przez Querida Amazonia Najświętszej Maryi Panny za „matkę wszystkich stworzeń” (n. 111) jest również bardzo problematyczne teologicznie. Błogosławiona i Niepokalana Matka Boża nie jest matką wszystkich stworzeń, lecz tylko Jezusa Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, a zatem jest także duchową matką wszystkich ludzi odkupionych przez swego Boskiego Syna. Idea i wyrażenie „matka stworzenia lub stworzenia” znajduje się w religiach pogańskich, na przykład w kulcie Pachamama i ruchu New Age, jak widać w następującym opisie: „Matka Ziemi w starożytności i współczesności religie nieliterackie, są wiecznie owocnym źródłem wszystkiego. Ona jest po prostu matką; nie ma nic oddzielnego od niej. Wszystkie rzeczy pochodzą od niej, powróćcie do niej i są nią. Najbardziej archaiczną formą „Matki Ziemi” jest Matka Ziemi, która wszystko wytwarza niewyczerpanie od siebie ”( Encyclopaedia Britannica ). Hymny wedyjskie mówią o „Aditi”, pierwotnej bogini hinduskiego panteonu, jako „matce wszystkich stworzeń”.
Św. Anzelm podaje właściwą koncepcję i terminologię, mówiąc: „Bóg jest Ojcem świata stworzonego, a Maryja Matka świata odtworzonego. Bóg jest Ojcem, przez którego wszystko otrzymało życie, a Maryja, Matka Jego, przez którą wszystko otrzymało nowe życie. Albowiem Bóg spłodził Syna, przez którego wszystko się stało, i Maryja urodziła Go jako Zbawiciela świata. Bez Syna Bożego nic nie mogłoby istnieć; bez Syna Maryi nic nie mogło być odkupione ”( Orati o 52). Maryja jest „Królową nieba, regina coeli ” i „królową stworzenia”, ale nie jest „matką wszystkich stworzeń”.

Jedną z głównych błędnych tendencji w Querida Amazonia jest promowanie naturalizmu oraz delikatne echa panteizmu i ukrytego pelagianizmu. Takie tendencje można wykryć w nadmiernym nacisku i wartości, jaką przykłada do troski o rzeczywistość naturalną, ziemską i doczesną. Taki redukcjonizm ogranicza istnienie stworzeń i ludzkości głównie do królestwa naturalnego porządku. Ta naturalistyczna i neo-pelagiańska tendencja jest w rzeczywistości chorobą duchową, która najbardziej scharakteryzowała i zniszczyła życie Kościoła od czasów Soboru Watykańskiego II. Querida Amazonia jest dowodem tej tendencji, choć w nieco złagodzonej formie w porównaniu z dokumentem końcowym Synodu Amazońskiego.
Nadmierna skłonność do wywyższania i promowania rzeczywistości doczesnych i naturalnych znacznie osłabia mandat Kościoła, udzielony mu przez Boskiego Odkupiciela w następujących jasnych naukach Pisma Świętego: „Idźcie i głoście, że królestwo niebieskie jest blisko” (Mt 10) : 7); „W Jego imieniu pokuta za przebaczenie grzechów będzie głoszona wszystkim narodom” (Łk 24,47); „Szukajcie najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko to zostanie wam dodane” (Mt 6, 33) [...]… Ale poświęcimy się modlitwie i posługi słowu” (Dz 6, 2.4); „Jeśli w Chrystusie mamy nadzieję tylko w tym życiu, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni współczucia” (1 Kor. 15:19); i „Obecna forma tego świata przemija” (1 Kor. 7:31).
Pierwotne i autentyczne znaczenie i głoszenie Ewangelii Naszego Pana Jezusa Chrystusa jest zniekształcone i przesunięte w kierunku humanizmu . Podstawową misją Jezusa Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, nie było dbanie o materialne dobro planety ani biomu Amazonii, ale ratowanie nieśmiertelnych dusz na życie wieczne w niebie: „Bóg tak umiłował świat, że on dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne ”. (John 3:16). Jezus Chrystus nie powiedział: „Bóg dał swego jedynego Syna, aby ta planeta i jej liczne części, takie jak biom Amazonii, nie zginęły, ale miały obfite naturalne życie”. Jezus nie powiedział też: „Idźcie i głoście, że królestwo Matki Ziemi jest już blisko”.(...)

Im bardziej Kościół w naszych czasach osłabia swoją pierwotną, nadprzyrodzoną misję i działalność, tym bardziej szkodzi, w oczach Boga i wieczności, odkupienia i uświęcenia naturalnego stworzenia.
Obecne przesunięcie w życiu Kościoła (a niestety nawet Stolicy Apostolskiej i „Papieża”) w kierunku promowania tego, co naturalne i doczesne, ze szkodą dla rzeczy nadprzyrodzonych i wiecznych, można odpowiednio podsumować słowami jeden z największych papieży, św. Grzegorz Wielki, który powiedział, że pył ziemskich pościgów oślepia oczy Kościoła ( terrena studia Ecclesiae oculos pulvis caecat ): „Podczas gdy ziemskie pościgi zajmują umysł księdza, pył zaślepia oczy Kościoła” ( Regula pastoralis II, 7). Poprzez nadmierne skupienie i zajęcie się ziemskimi realiami - nawet do tego stopnia, że ingeruje w sprawy naukowe, techniczne i ekonomiczne, które nie należą do jej kompetencji, takie jak pytania dotyczące klimatu lub flory i fauny konkretnego biomu - Kościół w naszym dzień przekracza granice własnej władzy, popełniając winę nowego rodzaju klerykalizmu. Pomocne w tym względzie jest następujące nauczanie papieża Leona XIII: „Wszechmogący przekazał władze ludzką dwóm mocarstwom; kościelnemu i obywatelskiemu, z których jedno jest nad Boskimi, a drugie nad ludzkimi. Każdy w swoim rodzaju jest najwyższy, każdy ma ustalone granice, w których jest zawarty, granice, które są określone przez naturę i szczególny przedmiot prowincji każdego z nich, dzięki czemu można powiedzieć, że istnieje orbita wytyczona w obrębie której działa każdego z nich wprowadzają własne prawa rodzime ”(Encyclical Immortale Dei , 13).
Obecne przejście Kościoła w kierunku ukrytego pelagianizmu i naturalizmu powoduje znaczne szkody dla dobra i zbawienia dusz. Ponownie, jak aktualne są następujące słowa św. Grzegorza Wielkiego: „Poddani nie są w stanie zrozumieć światła prawdy, ponieważ podczas gdy ziemskie pościgi zajmują umysł księdza, kurz, napędzany wiatrem pokusy, oślepia oczy Kościoła . … Żadne irytujące kurz nie może przyciemnić spojrzenia, które jest umieszczone wysoko, aby nie móc się doczekać dalszych kroków. ... Ozdoba Kościoła, czyli pasterze, powinna była swobodnie przenikać tajemnice wewnętrzne, tak jak to miało miejsce w tajemnych miejscach tabernakulum, ale szukają one dróg świeckich na zewnątrz ”( Regula pastoralis II, 7).
Święty Ireneusz powiedział, że chwała Boża jest z człowiekiem całkowicie żywym. Jednak prawdziwe życie człowieka nie jest naturalne, lecz nadprzyrodzone i polega na wizji Boga. Prawdziwym człowiekiem jest Jezus Chrystus, Wcielony Syn Boży: „ Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei ” ( Adversus haereses IV, 20). Przeciwnie stwierdzenie następuje w Querida Amazonia ; nadmiernie podkreśla wartość materialnych stworzeń: „Dzięki nam tysiące gatunków nie będą już oddawać chwały Bogu przez swoje istnienie, ani nie przekażą nam swojego przesłania. Nie mamy takiego prawa ”(n. 54). To stwierdzenie wydaje się ignorować trudną rzeczywistość śmierci duchowej tak wielu ludzkich dusz, stworzonych na obraz i podobieństwo Boga (patrz Rdz 1, 27), które poprzez swoje życie w grzechu i niewiedzy nie oddają chwały Bogu, ale raczej obrażajcie Go. Tak wielu ludzi obraża Boga i nie oddaje Mu chwały z powodu grzechu zaniechania popełnionego przez Kościół naszych czasów, który rozluźnia głoszenie Boskiego Objawienia poprzez tolerowanie doktrynalnych dwuznaczności i herezji. W rezultacie wiele osób nie zna wyjątkowości Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego dzieła; nie znają też świętej woli Boga i dlatego nie oddają Mu już chwały. Sytuację, w której Kościół w naszych czasach opuścił ludzkość i świat, można trafnie podsumować słowami św. Pawła: „Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię,” (1 Kor. 9:26).

więcej - www.lifesitenews.com/news/bishop-schneide…
tłumacz automatyczny
...
Osoba uzurpująca tron Piotrowy (prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI) i autor „Querida Amazonia”- promuje pogański panteizm i pogańskiego Boga bezosobowego czyli nową religię „New Age”, a także Matkę Boską zastępuję Matką Ziemią Bp Schneider-„Idea i wyrażenie „matka stworzenia lub stworzenia” znajduje się w religiach pogańskich, na przykład w kulcie Pachamama i ruchu New Age..., promuje także masoński naturalizm, będący nie do pogodzenia z wiarą Katolicką .
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Obecne przesunięcie w życiu Kościoła (a niestety nawet Stolicy Apostolskiej i „Papieża”) w kierunku promowania tego, co naturalne i doczesne, ze szkodą dla rzeczy nadprzyrodzonych i wiecznych, można odpowiednio podsumować słowami jeden z największych papieży, św. Grzegorz Wielki, który powiedział, że pył ziemskich pościgów oślepia oczy Kościoła ( terrena studia Ecclesiae oculos pulvis …More
''(...)Obecne przesunięcie w życiu Kościoła (a niestety nawet Stolicy Apostolskiej i „Papieża”) w kierunku promowania tego, co naturalne i doczesne, ze szkodą dla rzeczy nadprzyrodzonych i wiecznych, można odpowiednio podsumować słowami jeden z największych papieży, św. Grzegorz Wielki, który powiedział, że pył ziemskich pościgów oślepia oczy Kościoła ( terrena studia Ecclesiae oculos pulvis caecat ): „Podczas gdy ziemskie pościgi zajmują umysł księdza, pył zaślepia oczy Kościoła” ( Regula pastoralis II, 7). Poprzez nadmierne skupienie i zajęcie się ziemskimi realiami - nawet do tego stopnia, że ingeruje w sprawy naukowe, techniczne i ekonomiczne, które nie należą do jej kompetencji, takie jak pytania dotyczące klimatu lub flory i fauny konkretnego biomu - Kościół w naszym czasie przekracza granice własnej władzy, popełniając winę nowego rodzaju klerykalizmu.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Osoba uzurpująca tron Piotrowy (prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI) i autor „Querida Amazonia”- promuje pogański panteizm i pogańskiego Boga bezosobowego czyli nową religię „New Age”, a także Matkę Boską zastępuję Matką Ziemią. Bp Schneider-„Idea i wyrażenie „matka stworzenia lub stworzenia” znajduje się w religiach pogańskich, na przykład w kulcie Pachamama i ruchu New Age..., …More
''(...)Osoba uzurpująca tron Piotrowy (prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI) i autor „Querida Amazonia”- promuje pogański panteizm i pogańskiego Boga bezosobowego czyli nową religię „New Age”, a także Matkę Boską zastępuję Matką Ziemią. Bp Schneider-„Idea i wyrażenie „matka stworzenia lub stworzenia” znajduje się w religiach pogańskich, na przykład w kulcie Pachamama i ruchu New Age..., promuje także masoński naturalizm, będący nie do pogodzenia z wiarą Katolicką .''
2 more comments from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Prałat Nicola Bux, wybitny teolog i były konsulat Kongregacji Nauki Wiary podczas pontyfikatu Benedykta XVI, skomentował nową postsynodalną adhortację Querida Amazonia , mówiąc: że dokument ma „problematyczne punkty, które mogą być znacznie większym problemem niż sam celibat”.
Panteizm
pogląd filozoficzny i teologiczny (niekiedy religijny) utożsamiający wszechświat (lub naturę) z …More
''(...)Prałat Nicola Bux, wybitny teolog i były konsulat Kongregacji Nauki Wiary podczas pontyfikatu Benedykta XVI, skomentował nową postsynodalną adhortację Querida Amazonia , mówiąc: że dokument ma „problematyczne punkty, które mogą być znacznie większym problemem niż sam celibat”.

Panteizm
pogląd filozoficzny i teologiczny (niekiedy religijny) utożsamiający wszechświat (lub naturę) z bogiem (lub absolutem). Neguje istnienie boga osobowego, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkie substancje ziemskie.pl.wikipedia.org

W dalszych komentarzach włoski teolog wyjaśnia, że w nowej adhortacji dostrzega brak koncentracji na samym Bogu i zbawieniu dusz, a zamiast tego widzi w dokumencie niebezpieczeństwo wprowadzenia do Kościoła „panteizmu, w sposób niedostrzegalny”.
W wezwaniu z 12 lutego F. wypowiada się na temat „rodzimych” symboli i „niektórych praktyk religijnych”, które można interpretować jako obronę przed użyciem kontrowersyjnych posągów „Pachamama” podczas synodu w Rzymie w zeszłym roku.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
1682
Osoba uzurpująca tron Piotrowy (prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI) i autor „Querida Amazonia”- promuje pogański panteizm i pogańskiego Boga bezosobowego czyli nową religię „New Age”.
przeciwherezjom
To nie kościół pogrąża się w panteiźmie, tylko część dzieci Kościoła od niego się odłącza w stronę fałszywej religii. Po prostu schizma dowodzona przez fałszywego papieża.