„Veď poslušnosť je lepšia než obeta...“ 1Sam 15,22

Milý čitateľ. Táto téma bola, je a ešte aj bude dnes veľmi aktuálna, pretože ovplyvňuje doslova osudy ľudí ale najviac kresťanov. Práve toto miesto v Božom Slove sa zle vykladá, vytrháva z kontextu a následne zneužíva.
Hlavne ide o rímskokatolícku Cirkev, či iné cirkví, prípadne tie spoločenstvá, ktoré sa nazývajú kresťanské, alebo chcú vyzerať kresťansky. Ten kazateľ, kto toto Slovo zle vykladá a vytrháva z kontextu, má jediný cieľ - ovládať svojich poslucháčov, chce ich manipulovať a robí to zámerne.
Je vari poslušnosť zlá? Vonkoncom nie! Veď sám Kristus bol poslušný Slovu, chcel aby sa vyplnili na ňom proroctvá starého Zákona a tak bol v skutočnosti poslušný svojmu Otcovi až na smrť, až na smrť na kríži!!! Flp 2,8.
Dôležité ale je, komu mám byť poslušný, koho mám počúvať a následne podľa jeho rád a nariadení, konať vo svojom živote.
Pokúsim sa túto tému rozobrať vo svetle Slova Božieho. Nebudem tu citovať všetky miesta Biblie, ktoré sú nasmerované na poslušnosť. Opatrnosť, čo sa týka poslušnosti niekomu, je prioritou číslo jedna. Pretože ten človek - trebárs pápež, biskup, vladyka, kňaz, laický kazateľ, vedúci zboru, alebo kresťanský vodca, ma môže nasmerovať na Boha, na cestu Kristovu, a tak na spásu. Ale môže ma aj nasmerovať na seba samého a tým zviesť a tak doviesť na cestu utrpenia, zotročenia, ovládania, manipulovania, nepokoja až nešťastia na celý život. Predstav si - ten, koho poslúcham môže nasmerovať reálne celý môj pozemský život správnym smerom, alebo na bludnú a nebezpečnú cestu
Prorok Samuel v 1 Sam hovorí Šaulovi: „Azda sa Pánovi páčia celopaly a obety tak, ako poslušnosť Pánovmu hlasu?“ Zopakujem: Pánovmu hlasu?
Nakoľko bol Samuel pravým prorokom, ktorého si povolal sám Boh, čiže nebol samozvaný prorok, tak vedel, že skrze neho hovorí Boh! Aj preto sa tieto slová a texty dostali cez inšpiráciu do samotnej Biblie.
A vieš, čo hovorili a hovoria vo Vatikáne, či už moderní pápeži, biskupi kňazi, či profesori bohoslovcom v seminároch? Že vraj poslušnosť IM – ako predstaveným, je viac, ako obeta. Sú tak drzí a ľstiví, že si dovolili vytrhnúť zo Slova len niečo, čo im vyhovuje. Stále to takto ľstivo, prednášali, prednášajú, dookola omieľajú a pripomínajú poslucháčom a veriacim. (2 Kor 11,13: „Sú to falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli Kristovými apoštolmi. )
A výsledok? Dnes máme vo svete obrovské množstvo zvedených katolíkov a kresťanov, ktorí nemajú poznania Písma a preto sú zvedení v samotnej neviestke antikrista, ktorá ešte ako nevesta Kristova, ich mala varovať pred vlkmi. Sú zvedení samotnými svojimi falošnými pastiermi na bludnú až nebezpečnú cestu. Tá ale nejde do neba. Ľud nie je schopný rozlišovať, čo mu káže z kazateľnice ich biskup či kňaz.
Ďalšie miesto, ktoré sa zneužíva na propagandu otrockej poslušnosti človeku a nie Bohu, je v 1 Jn 4,6: „My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.“
„Počúva nás“ – čiže apoštolov, ktorí písali texty Písma! Ale tento ľud už nevie, či nechce skúmať, či pápež, biskup, kňaz, alebo kazateľ, hlása skutočné Božie Slovo ako apoštol Ján, apoštol Peter, či apoštol Pavol. Vo svojej pohodlnosti bude ľud radšej počúvať cirkevnú autoritu, len aby mal pokoj, urobil presne to, čo chcú duchovné autority a následne sa stane to, že poslúchnu tie svoje cirkevno-diabolské autority aj v tom, že sa dajú zaočkovať prípadne začipovať. Uveria aj tomu, že kresťania majú toho istého Boha, ako budhisti, hinduisti, moslimovia či židia - ktorí zavrhli Krista, či iné sektárske náboženstva praktizujúce mágiu. A prečo? Lebo im to povedal „otec“ biskup, či kňaz, lebo je to napísané v dekrétoch Druhého vatikánskeho koncilu (ktorý bol heretický!) Až tak ďaleko to zašlo, že šelma z pekla zneužila cirkev, aby uskutočnila dielo skazy odpadu kresťanov od pravej viery, odpadu od Krista a tak nebezpečenstvo zatratenia pre milióny duší.
Tí kresťania, ktorí poznajú Písmo mi budú oponovať iným textom z listu Hebr 13.17 : „Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať; aby to robili s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo.“ Povedia nám: „ja budem poslúchať svoju cirkevnú autoritu, lebo je od Boha lebo to chce Boh. A keďže pápež, biskup, kňaz, rehoľný predstavený, bude za mňa zodpovedný pred Bohom, som si istý, že stále hovorí z Boha a správne.“ Špirituality z rôznych reholí sú plné takýchto zbožných myšlienok a pokynov predstavených, pretože poslúchať predstaveného je nadovšetko. Už sa neskúmajú nariadenia vo svetle Písma. Ide tu iba o POSLUŠNOSŤ – ako modlu.
Vo svojej „zbožnej“ naivnej zaslepenosti nik neskúma, či biskup, kňaz alebo predstavený kláštora, plní Božiu vôľu a hlása celé Božie Slovo. Oni sa vo svojej hlúposti postavia do zaslepenej poslušnosti a tak si môžu títo duchovní vodcovia, robiť čo chcú. Dokonca takíto vodcovia majú „výzor nábožnosti“, (2Tim 3,5), aby nevzbudili podozrenie, že sú už mimo s náukou a hlásaním Evanjelia.
Boží ľud už nie je schopný si pozrieť aj iné miesto Písma, od svätého apoštola Pavla v Sk 20, 30: „Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou.“ „...povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť.... „ Sk 20, 30
Preto tá OPATRNOSŤ je nesmierne dôležitá: Mt 10,16 „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.“ Hovorí nám všetkým Ježiš Kristus.
V Rim 16,19 je napísané: „O vašej poslušnosti už vedia všetci. Preto mám z vás radosť...“.
Ale už nie sú schopní dobre si prečítať pár veršov predtým v Rim 16, 17n: „Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im. Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu, a sladkými rečami a poklonami zvádzajú srdcia nevinných.“ Učenie, ktoré je v protive s celým Písmom sa dnes hlása po celom svete. Iba málo duší, či kresťanov, pozná túto ľstivosť Zlého, ktorý cez svojich služobníkov - duchovných predstavených neviestky antikrista, zvádza „nepevné duše“.
Aby som neobišiel apoštola Petra, tak v 2 Pt 3,16b hovorí: „Niektoré miesta (v listoch apoštola Pavla) v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu.“
Na záver som si pripravil najdôležitejšie miesto v Písme, ktoré pomáha pochopiť túto vážnu tému:
V 2 Kor 10, 4-6 apoštol Pavol hovorí: „Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi, a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná.“
Skutočný Kristov Apoštol púta každú myseľ, každého človeka, každého poslucháča, každého kresťana, aby bola POSLUŠNÁ KRISTOVI! Nie jemu, ako apoštolovi! Podľa tohto môžeš, milý čitateľ-ka, milý kresťan-ka, rozlíšiť, či ten, ktorý ti hlása Krista, či aj púta tvoju myseľ ku Kristovi. Ján Krstiteľ – najväčší prorok, hovorí nám všetkým v Jn 3,30: „ On musí rásť a mňa musí ubúdať." On - je Ježiš Kristus! Ježiš musí v nás rásť! To je to správne poznanie Boha. Úspešný kazateľ, za ktorým idú davy, ešte nemusí pútať myseľ na Ježiša, ale na seba samého !!! Apoštol Pavol je dokonca pripravený trestať. A koho? Predsa takého, kto je neposlušný Kristovi a jeho Slovu! V dnešnej dobe by boli potrestaní apoštolom Pavlom skoro všetci duchovní vodcovia na tejto zemi (či skôr zvodcovia).
Taký duchovný predstavený, ktorý zacláňa Kristovi, je v popredí, a púta na seba pozornosť, nie na Krista, je falošný a veľmi nebezpečný. Od takého treba utekať preč !!! Taký ťa zavedie na tú zlú a nebezpečnú životnú cestu.
Správne poznanie Boha je veľmi dôležité. Ako môžeš poznať Boha? Skrze jeho Slovo – celé Slovo a správny výklad Slova. Skrze modlitbu a rozjímanie Slova. Duch svätý je ten, ktorý dáva dar rozlišovania. Duch svätý pomáha vykladať správne Písmo. Ak je človek naozaj poslušný Kristovi, tak neprekáža Kristovi, ale ukazuje na Neho. Skutočný apoštol, kazateľ, či duchovný vodca stále hovorí: „nechoďte za mnou, ale choďte za Ježišom Kristom“. Iba takto sa veľmi upevní kresťanské spoločenstvo a poslušnosť Kristovi bude vo všetkých členoch spieť k úplnosti.
Ak chceš, môžeme sa spolu pomodliť:
„Duchu svätý, v mene Ježiša Krista, Božieho Syna, na slávu Otcovu, ťa prosím. Posilni mi lásku k svojmu Slovu. Upevni vieru v Božie Slovo. Daj mi dar rozlišovania, aby som pochopil všetky miesta Písma. Daj mi dar opatrnosti, aby som vedel rozlíšiť, kto mi hlása Slovo a kto seba. Daj mi silu odolať všetkým nástrahám bludu a skazenosti tohto sveta a falošných duchovných - skazených apoštolov. Ale skôr mi daj seba samého. Teba túžim mať nadovšetko vo svojom srdci. Duchu svätý, ja ťa oslavujem. Ja ťa zvelebujem. Ja ťa vzývam a klaniam sa Ti. Alleluja. Prebývaj vo mne po všetky dni môjho krátkeho života. Ochráň ma pred zvodnými kazateľmi. Daj mi odvahu odísť z vatikánskej neviestky antikrista, a z takého spoločenstva, ktoré už nehlása celé Evanjelium a Ježiša. Daj mi milosť a odvahu ujsť od takého duchovného zvodcu, ktorý púta moju myseľ na seba, nie na Krista. Ježišu, prosím ťa, skráť tieto dni chaosu, bludu, heréz, podvodov, odpadu od viery, aby sa zachránilo, pokiaľ možno, čo najviac duší. Kvôli vyvoleným ich skráť. Abba Otče, prosí ťa, povstaň proti svojim nepriateľom, povstaň proti Zlu, ktoré bolo uvoľnené z reťazí. Odovzdávam tebe svoj rozum a slobodnú vôľu a chcem byť poslušný iba Tebe, jedinému pravému Bohu. Posilňuj svojou milosťou slabé duše, aby neprijali znak šelmy vo svojej nevedomosti a poblúdenosti. Mária, Ježišova Matka, ty si nevestou Ducha svätého. Prosím ťa, stoj pri nás v týchto nebezpečných a posledných časoch prenasledovania, vojen, hladu a zajatia. Ty si neopustila svojho syna, ale bola si pod krížom, keď Ježiš za nás veľmi trpel. My chceme prísť k Ježišovi. Chyť nás za ruku, pretože s tebou chceme prísť k Ježišovi. Svätý Jozef, patrón dobrej smrti, stoj pri nás, kresťanoch a pomáhaj nám prejsť cez toto utrpenie a smrť, aby sme nestratili vieru raz navždy odovzdanú svätým. Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji proti zlosti a úkladom diablovým, buď nám ochranou! Amen“.