VSTOUPÍTE DO DVOU PARALEL

24.9.2022, Abby K.
Daniel 2: 20-22
Promlouval takto: „Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla. On mění časy i doby, krále sesazuje Iustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznání toho, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí.

Časy, do kterých vstoupíte, budou ty nejhorší a zároveň nejlepší. Různí lidé budou mít různé zkušenosti s tím, čemu tu budete čelit. Ti, kdo zaseli zlo, zažijí nejhorší časy a ti, kdo zaseli spravedlnost, ty nejlepší. V tomto období se budou dít dvě paralely, protože ve světě, ale i v Mé církvi došlo k velkému rozdělení. Někteří budou povýšeni, zatímco mnozí jiní upadnou do šoku. Já jsem Bůh a nelze se Mi posmívat. Mnozí v Mé církvi žijí dvojím životem. Ač to mohou skrývat před druhými, nemohou to skrýt přede Mnou. Ten rozdíl bude všem velmi jasný, neboť každý zažije Mé rozsudky nebo Má požehnání.
Kromě toho přijde nový židovský rok Roš ha-šana neboli svátek troubení. Říká se, že je to vysoce sledovaná doba mezi 25. a 27. zářím a mnozí online předpovídají, že během té doby dojde k vytržení. Tak jsem se na to zeptal Pána a to je to, co mi musel říci… a prosím, vezměte si to to k Pánu v modlitbě.
Ve vašem světě se toho stane hodně, ale vytržení to nebude. Ano, je to blízko, ale není čas na to myslet. Má nevěsta tu bude během Mých rozsudků, protože to bude čas, kdy povstane a zazáří. Rozsudky také vyzkouší Mé děti, aby zjistily, pro koho jsou, zda pro Mě nebo proti Mně. Až rozsudky padnou, bude jasné, kam každý patří, a proto jsem volal k Mému lidu, aby konali pokání a trávili se Mnou co nejvíc času, abych se do nich mohl vlít. Sami neustojíte to, co přijde. Nejprve musí přijít Mé rozsudky, proto říkám, že teď vstoupíte do nejhorších dnů, ale i do nejlepších, podle toho, kam kdo padne.
Jakmile rozsudky skončí, než na scénu vystoupí antikrist, vezmu Svou nevěstu a na čas je schovám. Dojde k druhému exodu. Tak jako Mé děti prošly všemi rozsudky tehdy, kdy došlo k exodu. Až přijdou tři dny temnoty, vězte, že Já jsem u dveří.Ti, kdo ta proroctví sdělují, mnohé zavádějí a dokonce vyvolávají strach. Představte si slabé mezi vámi nebo nové věřící, jak si myslíte, že to všechno berou? Mají samozřejmě strach. Více rozdělují, než spojují. Ti, kteří tak touží být uchváceni, budou zklamáni, když se to nestane, a budou nespokojeni.
Říkám vám všem, pracujte na tom, abyste byli hodni vstoupit do slávy. Ujistěte se, že máte čistýoděv a žijete svatým a spravedlivým životem a až do poslední chvíle se věnujete Mému dílu. Kdy bude poslední minuta? Až si pro vás přijdu. ZAMĚŘTE si srdce a myslete na věci výše, za Měsíc, galaxie a planety, tam, kde Já sedím po pravici Otce. To je místo, které vám zajistí, že zůstanete bez viny.
Nečetli jste v Mém slově, že Já jsem se ve Své moudrosti postaral o to, aby Mi člověk nerozuměl vlastní moudrostí a intelektem? Proč se tedy člověk snaží pochopit, kdy si vezmu Svou nevěstu? Studujete to, co vědci a to jsou věci světa. Spíš studujte Mé slovo a přibližte se k Mému srdci, protože to je to, co vám zajistí dosažení slávy. Ještě je třeba udělat dost práce a spoléhám na vás, Moji skuteční, že budete pracovat, protože pole jsou zralá ke sklizni. Kdo, myslíte, že bude sbírat úrodu, když ne vy? Jak bych vás tedy mohl vzít a zanechat tu pole plná duší připravených ke sklizni? To je vrchol vaší cesty, dokončit a dospět k dobrému, úspěšnému konci, jakmile přinesete sklizeň. Potom vás všechny vezmu k Sobě domů.
Zaměřte se na Mne a nechte se Mým POKOJEM podržet a podpořit v těžkých časech, které vás čekají. Pracujte na tom, abyste si naplnili lampy olejem, když jdete trávit čas se Mnou na tajném místě a ne před internetem zkoušet řešit Můj návrat. Vaše cesty nejsou Mé a Já pracuji mimo váš čas. Když to budete nejméně čekat, přijdu si pro vás. Buďte tak pohlceni Mnou a Mou vůlí, že vám nebude záležet na tom, kdy si pro vás přijdu. Pracujte na tom, abyste Mě potěšili, a zajímejte se o duše ztracených, protože to je TEĎ to nejdůležitější v Mém srdci. Má nevěsta to chápe. Dávám vám teď MILOST zůstat a neunavit se. Přijdu dřív, než si myslíte, ne kdy si vy myslíte.

Izaiáš 55: 8-9 Římanům 14: 19; 15: 1-2 Kolosanům 1: 10; 3: 1-2
Malachiáš 3:16-18; 4: 1-3 1Korinťanům 1: 21; 2: 8 2Petr 3: 14
Maouš 24: 9-10; 24: 21, 46 Galaťanům 6: 7-9 Zjevení 3: 15-16
Jan 4: 35-36; 9: 4-5 Efesanům 5: 15-18, 25-27
YOU ARE ENTERING INTO TWO PARALLELS - Abby K - 444 Prophecy News
TerezaK