Chrám Boží z 2. listu Solúnčanom nie je tretí židovský alebo jeruzalemský chrám, lebo to by nebol chrám Boží (okrem iného). Chrámom Božím je Bazilika sv. Petra vo Vatikáne, kresťanský chrám, ktorého sa zmocní Antikrist, aby zviedol pravých veriacich, Boží ľud, t. j. katolíkov. Tento vynikajúci článok tiež vysvetľuje mnohé Apokalyptické proroctvá a obsahuje mnohé obrázky.
Herman Kramer, katolícky…More
Chrám Boží z 2. listu Solúnčanom nie je tretí židovský alebo jeruzalemský chrám, lebo to by nebol chrám Boží (okrem iného). Chrámom Božím je Bazilika sv. Petra vo Vatikáne, kresťanský chrám, ktorého sa zmocní Antikrist, aby zviedol pravých veriacich, Boží ľud, t. j. katolíkov. Tento vynikajúci článok tiež vysvetľuje mnohé Apokalyptické proroctvá a obsahuje mnohé obrázky.
Herman Kramer, katolícky kňaz: „Sv. Pavol hovorí, že Antikrist ‘sedí v chráme Božom’... Toto nie je staroveký Chrám Jeruzalema, ani chrám jemu podobný postavený Antikristom, ako si niektorí mysleli, lebo potom by to bol jeho vlastný chrám... tento chrám sa ukazuje ako katolícky kostol, možno jeden z kostolov v Jeruzaleme alebo Sv. Peter v Ríme, ktorý je najväčším kostolom na svete a je v plnom zmysle ‘Chrám Boží.’
Katolíci, praví kresťania, sú Božím Izraelom. Preto iba kresťanský chrám môže byť „chrám Boží“. Antikristovi ide o to, aby zviedol kresťanov, t. j. katolíkov, a to sa mu môže podariť iba tak, že sa zmocní sídla Kristovej Cirkvi vo Vatikáne.
List Galaťanom 3:16 „Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu. Nehovorí: ‘A potomkom,’ akoby šlo o mnohých, ale o jedného: ‘A tvojmu potomstvu,’ ktorým je Kristus.“
List Galaťanom 3:27-29 „Lebo všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. (…) A ak ste Kristovi, tak ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.“
List Galaťanom 6:15-16 – „Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie. A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoj a milosrdenstvo, i nad Izraelom Božím.“
Na Bazilike sv. Petra sa tiež splnili mnohé prororctvá z Apokalypsy, ako je vysvetlené v článku.

Chrám Boží z proroctva (2 Tes 2,4) nie je židovský

Tento článok je prepis k videu nižšie: V 2. liste Tesaloničanom 2:4, hovoriac o odpadnutí posledných čias, sv. Pavol hovorí, že človek hriechu sa „…
Metod
V Novom zákone Chrám boží je duša pokrsteného človeka
Unam Sanctam SK
Platným krstom sa každý stáva katolíkom, ale nie duša každého človeka je chrámom Božím, aj preto, lebo človek sa môže exkomunikovaťz Cirkvi herézou. A môže spáchať aj ťažké hriechy.
„Azda neviete, že ste Božím chrámom... Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy.“ (1. list Korinťanom 3:16-17, o pravých kresťanoch)
Ale potom je tu aj Chrám Boží, do ktorého si zasadne pred koncom sveta Antikrist…More
Platným krstom sa každý stáva katolíkom, ale nie duša každého človeka je chrámom Božím, aj preto, lebo človek sa môže exkomunikovaťz Cirkvi herézou. A môže spáchať aj ťažké hriechy.
„Azda neviete, že ste Božím chrámom... Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy.“ (1. list Korinťanom 3:16-17, o pravých kresťanoch)
Ale potom je tu aj Chrám Boží, do ktorého si zasadne pred koncom sveta Antikrist.

2. list Tesaloničanom 2:3-4 – „Lebo ten deň nepríde, kým nepríde najprv apostáza/odpadnutie [ἡ ἀποστασία] a nezjaví sa človek hriechu/neprávosti, syn zatratenia, onen čeliaci a vyvyšujúci sa nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo je predmetom uctievania, takže sa posadí do chrámu Božieho, vydávajúc sa za Boha.“
2. list Tesaloničanom 2:9-12 – „...ktorého príchod je podľa pôsobenia satana, so všetkou mocou a znameniami a lživými zázrakmi a so všetkým zvodom neprávosti pre tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, žeby mohli byť spasení. Preto im Boh pošle pôsobenie bludu, aby uverili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.“
Sedevakantistický kanál
Ak by tento zmieňovaný chrám (kde antikrist zasadne) bol oným ľudským chrámom/stánkom, tak taký človek by už nebol chrámom božím, ale chrámom Diabla. Takisto to nemôže byť Cirkev ako taká, ktorá je zložená z veriacich, lebo ju brány pekelné nepreklenú, ako slúbil Spasiteľ. Čiže sa jedná o fyzickú stavbu, to je jediné možné logické vysvetlenie. Pozerám, že vy máte obraz Márie Guadalupskej. …More
Ak by tento zmieňovaný chrám (kde antikrist zasadne) bol oným ľudským chrámom/stánkom, tak taký človek by už nebol chrámom božím, ale chrámom Diabla. Takisto to nemôže byť Cirkev ako taká, ktorá je zložená z veriacich, lebo ju brány pekelné nepreklenú, ako slúbil Spasiteľ. Čiže sa jedná o fyzickú stavbu, to je jediné možné logické vysvetlenie. Pozerám, že vy máte obraz Márie Guadalupskej. Antipápež Ján Pavol II. "požehnal" pohanský rituál, ktorý na ňom vykonala pohanská žena, pozrite si toto video z kostola, kde je umiestnené plátno z Guadalupe.
Unam Sanctam SK
"Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy.“ (1. list Korinťanom 3:16-17, o pravých kresťanoch)" - Praví kresťania v stave milosti sú chrámom Božím. Cirkev je tiež chrámom Božím:
"Svätý Pavol používa slovné spojenie „chrám Boží“, vynímajúc 2. list Tesaloničanom 2:4, v skutočnosti štyri razy. V každom prípade sa [chrám Boží] vzťahuje na Cirkev. Stotožnenie Cirkvi s Božím chrámom sa v Novom zákone…More
"Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy.“ (1. list Korinťanom 3:16-17, o pravých kresťanoch)" - Praví kresťania v stave milosti sú chrámom Božím. Cirkev je tiež chrámom Božím:
"Svätý Pavol používa slovné spojenie „chrám Boží“, vynímajúc 2. list Tesaloničanom 2:4, v skutočnosti štyri razy. V každom prípade sa [chrám Boží] vzťahuje na Cirkev. Stotožnenie Cirkvi s Božím chrámom sa v Novom zákone nachádza opakovane a to aj v knihe Efezanom a v 1. Petrovom liste.
List Efezanom 2:19-21 „Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, postavení na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Kristus Ježiš, v ktorom celá stavba, pevne pospájaná, rastie v svätý chrám v Pánovi...“
1. Petrov list 2:5 „...a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“"
Je teda chrám Boží, ktorým je Cirkev (ktorého živými kameňmi sú kresťania), a potom je chrám Boží z 2 Sol 2:4, ktorým je budova, Bazilika sv. Petra, ktorej sa zmocnil Antikrist.

"Ak by tento zmieňovaný chrám (kde antikrist zasadne) bol oným ľudským chrámom/stánkom, tak taký človek by už nebol chrámom božím, ale chrámom Diabla. Takisto to nemôže byť Cirkev ako taká, ktorá je zložená z veriacich, lebo ju brány pekelné nepreklenú, ako slúbil Spasiteľ."

Netreba si pliesť Cirkev ako jeden typ chrámu Božieho s iným chrámom Božím, Bazilikou sv. Petra. Výraz chrám Boží sa tu používa s dvoma rôznymi významami. Aj Cirkev je chrám Boží. A individuálny ľudský chrám/stánok (Ducha Svätého) pravého kresťana (1 Kor 3:16-17), pravdaže, nemožno stotožňovať alebo zamieňať s chrámom Božím z 2 Sol 2:4, hmotnou budovou, alebo s celou Cirkvou ako chrámom Božím (v tomto použití výrazu chrám Boží, v tejto "symbolike" sú jednotlivé "chrámy" jednotlivých kresťanov označené ako živé kamene (1 Pt 2:5), pochopiteľne); však už zo samotných pojmov je zrejmé, že by to bol nezmysel.
Sedevakantistický kanál
Však ten chrám Boží (2 Sol 2,4) je nutne katolícka fyzická stavba. A nemôže to byť židovský chrám, lebo to je chrám Diabla. Antikrist zasadol do budovy Katolíckej Cirkvi. Takéto chápanie je správne. Čiže nemožno povedať, že 2 Sol 2,4 sa vzťahuje na dušu človeka, lebo ak by tam zasadol Antikrist (a to sa už stalo u nespočte mnoho ľudí, ktorí prijímaju modlára Antikrista Jána Pavla II. za svätého),…More
Však ten chrám Boží (2 Sol 2,4) je nutne katolícka fyzická stavba. A nemôže to byť židovský chrám, lebo to je chrám Diabla. Antikrist zasadol do budovy Katolíckej Cirkvi. Takéto chápanie je správne. Čiže nemožno povedať, že 2 Sol 2,4 sa vzťahuje na dušu človeka, lebo ak by tam zasadol Antikrist (a to sa už stalo u nespočte mnoho ľudí, ktorí prijímaju modlára Antikrista Jána Pavla II. za svätého), tak taký človek už nie je chrámom božím, ale chrámom Diabla.