13:16
"Vakcíny nakažené potraty jsou přímou spoluprací se zlem." Přepis kázání biskupa Athanasia Schneidera 21. června 2021 ve vídeňském Karlskirche ( video s českými titulky) Pochválen buď Ježíš Kristus! …More
"Vakcíny nakažené potraty jsou přímou spoluprací se zlem." Přepis kázání biskupa Athanasia Schneidera 21. června 2021 ve vídeňském Karlskirche ( video s českými titulky)
Pochválen buď Ježíš Kristus!
Moji drazí bratři a sestry v Pánu.
Papež Jan Pavel II. formuloval tuto větu: „Zachraňte nenarozenou lidskou bytost před hrozbou narozené lidské bytosti, která si myslí, že se smí dotknout a zabít život dítěte v lůně.“

Prostřednictvím legálního potratu se lidstvo dostává do situace. stavu, ve kterém se dělí na dvě třídy: narozené a nenarozené, přičemž třída narozených ničí třídu nenarozených a využívá je ve svůj prospěch.

Stav společnosti je utvářen především jejími zákony, ne tak soukromými preferencemi jednotlivců.

Nesmíme zapomínat, že morální význam jednání je v našem případě ovlivněn i stavem společnosti, která nás dělí na narozené a nenarozené a v níž jsou nenarození podřízeni narozeným.

Rozšířený názor, že na držení a používání buněčných linií z potratů není nic špatného, pochází také z ignorování dopadu tohoto principu této falešné dvoutřídní společnosti.

Dnes závazek chránit nenarozený život dosáhl nové historické a kvalitativní fáze. Jde o odsouzení zvěrstva, kterému se dosud nevěnovalo málo pozornosti, totiž strašlivého fetálního průmyslu a obchodu s tkáněmi a buňkami potracených, tedy zavražděných nenarozených dětí.

Jakékoli použití vakcín nebo léků, které má za následek zničení životů nenarozených dětí nebo marketing jejich částí těla, nás přivádí do přímé spolupráce se zlem, přináší nám přímý zisk z těchto zlých činů – právě proto, že takové vakcíny/léky, navzdory jejich tvrzení, že jsou dobří, jsou již ve svém přístupu morálně chybní.

Přínosu, který lze očekávat od krutostí poskvrněných drog a vakcín pro zdravotní prospěch dokonce milionů lidí, je ve skutečnosti dosaženo prostřednictvím mučení a utrpení nenarozených dětí.

Pokud se v dnešní době již stalo módou, například ve veganském hnutí, požadovat tzv. circlety-free foods, anglicky: circlety-free foods, Medicines, Vacs and cosmetics - tedy produkty, které jsou osvobozeny od krutosti o co víc by měli křesťané protestovat proti lékům a vakcínám, které jsou spojeny s krutostí páchanou na nenarozených dětech?

Je čas požadovat léky a vakcíny bez krutosti.

Dnes musí být obrana lidského života také snahou proti těm praktikám a strukturám, které redukují nevinný život na sklad náhradních dílů biologického materiálu, který lze použít pro experimentální a výrobní procesy.

Především je to kulturní válka.

Jde o to nejjasnějším způsobem odmítnout kulturu touhy, která vidí lidi v jejich prenatálním životě jako dostupné pro jakýkoli účel, dokonce i jako spotřební materiál.

Ivan Karamazov v Dostojevského románu „Bratři Karamazovi“ klade fatální otázku – citát:

„Řekni mi přímo, volám ti, odpověz mi. Představte si, že byste sami mohli postavit budovu lidského osudu s konečným cílem učinit všechny lidi šťastnými, dát jim mír a mír, ale k tomu by bylo nevyhnutelně nutné mučit malou bytost, jako je to dítě, které se bije do hrudi. s jeho pěstmi, s jeho nespravedlivými slzami -- souhlasil byste, že se za takových podmínek stanete stavitelem takové budovy? Mluv a nelži.“ (Dostojevskij)

Dnes se nám často říká, že abyste celou věc vyhráli, musíte dělat kompromisy, že musíte jít s proudem.

Novodobý apoštol Vídně a patron Vídně svatý Clemens Maria Hofbauer může být pro nás všechny příkladem toho, jak se má v takové situaci zachovat pravý katolík.

Jako mladý student teologie slyšel Clemens od svého profesora tato slova: „Musíme jít s proudem, jinak zůstaneme pozadu, jinak budeš později kázat do prázdných lavic.“

Potom Clemens vstal a řekl: „Plavou jen zbabělci. s proudem. Žijeme v době, kdy život podle evangelia vyžaduje, abychom plavali proti proudu,“ řekl mladý Clemens.

Jindy student Hofbauer řekl: „Pane profesore, to, co jste právě řekl, není katolík.“ A pak vstal a odešel z posluchárny. Studenti jeden po druhém také opouštěli přednáškový sál a profesor stál před prázdnými lavicemi.

Tehdy stejně jako dnes bylo katolíkům řečeno, že se musí trochu podvolit, aby o celou věc nepřišli.

Mnozí ve společnosti i v církvi se fixují na časné a ignorují to nejdůležitější – totiž věčný život.

Člověk si chce užívat současného pozemského života bez problémů tím, že se bude věnovat umění kompromisu.

Lidé, a zejména mladí lidé, kteří dnes nezištně a nekompromisně pracují na ochraně nenarozeného života a proti sériovému zneužívání částí těl a buněk zavražděných dětí, by se neměli vnímat jako malá izolovaná skupina. Ne, nejsme sami.

Jsme napojeni na velký řetězec katolíků, kteří měli ducha víry a odvahu vyznání od počátku Církve až do konce světa.

Na příkladu sv. Clemense Maria Hofbauera vidíme, že je to tentýž duch, kterému vzdoroval ve své době a kterému musíme vzdorovat i my dnes.

Náš boj včera nezačal. Je součástí zlatého řetězu, který začal ve staré smlouvě a bude trvat až do konce časů, zvláště v dobách, jako je ta naše, kdy se vše zdá ztraceno.

Žijeme ve světě rozděleném na způsob života a způsob smrti.

Způsob smrti je tento: narozený člověk se podřizuje nenarozenému člověku pro svůj vlastní prospěch.

Ale cesta života je tato: narozený člověk neochvějně a odhodlaně chrání nenarozeného člověka i ke své vlastní škodě.

Ke které kultuře chceme patřit? S čím se ztotožňujeme?

Ježíš řekl: „Co prospěje člověku, když získá život, ale ztratí svou duši?“

Bůh s láskou vložil každého člověka, i toho nejmenšího a nejkřehčího, do jeho ruky a do jeho srdce, jeho božského srdce, v prvním okamžiku. jeho existence v lůně Otcovo srdce, napsáno - i ty nešťastné nenarozené děti, které jsou zabíjeny krutým způsobem a jejichž části těla a buňky jsou zneužívány k lidským experimentům ve stylu lidských experimentů k výrobě léků a vakcín a dalších věcí a k obchod.

Rádi bychom uzavřeli následujícími slovy ze žalmu 139:

"Ach Bože, ty sám jsi stvořil mé nejhlubší nitro,
utkal jsi mě v lůně mé matky.
Děkuji ti, že jsem byl tak úžasně a úžasně zformován v lůně mé matky.
Vím, to určitě: Vaše díla jsou úžasná.
Moji členové před vámi nebyli skryti, když jsem byl formován, pracoval jsem v skrytu, v hlubinách země.
Když jsem byl ještě bez formy, tvé oči už mě viděly, ó Bože.
Ve vaší knize jsou všechny zaznamenány, dny, všechny mé dny, které již byly vytvořeny, když žádný z nich ještě nebyl.
Jak drahé jsou mi tvé myšlenky, ó Bože, jak nesmírná je jejich hojnost.
Kdybych je chtěl spočítat, jsou početnější než písek.
Probouzím se a stále jsem s tebou, Pane.“

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, Amen.
Stylita shares this
11.4K
pehol shares this
1331
Církví Boha živého
Hrinovesteckou.cz, o to šlo. Vakcíny obsahovaly nanočip, proto magnetizovali, naopak nic potraceného vůbec neobsahovali. Kdyby byl tento blud pravdou, potom by se vakcinace zastavili během několika dnů, nikoliv po cca dvou letech. Pěkně vám katolíčci (biblická NEVĚSTKA) drtí mozečky.
Libor Halik
Ve vakcíně objeven celý genom potraceného plodu a 560 rakovinných genů! 3. 9. 2020 Očkovacie látky sa bežne vyrábajú s bunkami nedonoseného či potrateného ľudského plodu, známymi aj ako bunkové línie MRC-5 a WI-38. Organizácia CDC (Centrum pre kontrolu ochorení) otvorene uvádza niektoré vakcíny, ktoré využívajú tieto „ľudské diploidné“ bunky, ako sú Twinrix (Hep A / Hep B), ProQuad (MMRV …More
Ve vakcíně objeven celý genom potraceného plodu a 560 rakovinných genů! 3. 9. 2020 Očkovacie látky sa bežne vyrábajú s bunkami nedonoseného či potrateného ľudského plodu, známymi aj ako bunkové línie MRC-5 a WI-38. Organizácia CDC (Centrum pre kontrolu ochorení) otvorene uvádza niektoré vakcíny, ktoré využívajú tieto „ľudské diploidné“ bunky, ako sú Twinrix (Hep A / Hep B), ProQuad (MMRV) a Varivax (Varicella/ovčie kiahne). Ľudské i zvieracie gény vo vakcínach Príbalové letáky očkovacích látok, vydané Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), ako napríklad ten pre vakcínu Varivax, tiež otvorene priznávajú používanie bunkových línií nedonosených ľudských plodov, ako je MRC-5: „Tento produkt obsahuje aj reziduálne zložky buniek MRC-5, vrátane DNA a bielkoviny a stopových množstiev neomycínu a teľacieho séra z kultivačného média MRC-5.“ O použití buniek nedonoseného ľudského plodu otvorene hovorí ešte aj tento príbalový leták vakcíny Priorix-Tetra (MMRV) spoločnosti GlaxoSmithKline: „Každý vírusový kmeň sa vytvára oddelene buď v bunkách kuracieho embrya (mumps a osýpky) alebo v ľudských diploidných bunkách MRC5 (rubeola a ovčie kiahne).“ Napriek tomu si však takmer nikto z verejnosti nie je vedomý toho, že sa v očkovacích látkach bežne využívajú bunky nedonosených či potratených ľudských plodov. Lživé médiá trvajú na tom, že také reči sú „konšpiračnou teóriou“ aj napriek tomu, že CDC, FDA a výrobcovia vakcín otvorene uvádzajú, že sa táto ingrediencia v mnohých vakcínach používa (každodenné správy o vakcínach nájdete na Vaccines.news). Laboratórium v Taliansku teraz vykonalo úplné genómové sekvenovanie tejto bunkovej línie MRC-5, ktorá sa zámerne vkladá do mnohých vakcín. Šokujúce zistenia vedcov To, čo zistili, je viac než šokujúce… je to priam desivé. Ako vysvetľuje stránka Children´s Health Defense: Corvelvov tím zhrnul svoje zistenia takto: 1. Bolo zistené, že bunková línia patrí plodu mužského pohlavia. 2. Bunková línia sa javí tak, že je pravdepodobne veľmi stará, teda súhlasí s deklarovanou líniou zo 60. rokov 20. storočia. 3. DNA ľudského plodu zastúpená v tejto vakcíne je úplným genómom jedinca, čo znamená, že vo vakcíne je prítomná genómová DNA so všetkými jeho chromozómami. 4. Ľudská genómová DNA obsiahnutá v tejto vakcíne je očividne a nepochybne abnormálna, vykazujúca dôležité nezrovnalosti s typickým ľudským genómom, to znamená s genómom zdravého jednotlivca. 5. Testovaných bolo 560 génov, o ktorých je známe, že majú súvis s formami rakoviny a všetky podstúpili veľké zmeny. 6. Sú to odchýlky, ktorých dôsledky ani nie sú známe, ani sa ešte neobjavujú v literatúre, no napriek tomu postihujú gény zainteresované do vyvolania ľudskej rakoviny. 7. Jasne abnormálne je tiež, že genóm vykazuje veľký počet zmien v celom rade kópií a štrukturálnych variantov. Rakovinové gény a povinnosť očkovania Je priam neuveriteľné, že pri 560 rakovinových génoch, abnormálnej DNA, genetickej „modifikácii“ potenciálne nebezpečných génov existuje príkaz k povinnému zaočkovaniu každého dieťaťa takouto vakcínou. Z tohto genetického sekvenovania je jasné, že vakcinačný priemysel očkuje deti rakovinou plánovane. Ako vysvetľuje webová stránka CHD (Children´s Health Defense), vakcíny sú zámerne vyvíjané spolu s génmi spôsobujúcimi rakovinu, ktoré boli konkrétne modifikované tak, aby vytvárali rakovinové nádory: „Vo vakcínach, ktoré sa podávajú už celé desaťročia, je prítomnosť progresívne geneticky viac zmenenej DNA a boli povolené jej nekontrolované množstvá… … DNA nachádzajúca sa v týchto vakcínach je potenciálne TUMORIGÉNNA a že smernice, na ktoré sa odvolávajú dohliadajúce orgány, NIE SÚ POSTAČUJÚCE. Navyše verejne odhaľ....... Ve vakcíně objeven celý genom potraceného plodu a 560 rakovinných genů
Církví Boha živého
Důkaz neexistuje v podobě převzatých článků, ale pouze v případě, že argumenty potvrzující tuto opětovně omýlanou lež nedokáží potvrdit, ale i přesto se o to uměle pokoušejí, proto se stává sotkráte opakovaná lež "pravdou"!
Libor Halik
Až se probudíte po smrti ve věčném pekle kvůli tomu, že jste si dával vakcíny a věřil jste lživým mainstreamovým masmédiím, že vakcíny nejsou vyrobené z uměle potracených dětí, tak bude pro Vás už pozdě. Probuďte se nyní, prosím.
Církví Boha živého
Já nejsem ten druhý Halík, co je naopak ostatním velmi silně až chladnokrevně doporučoval. Já nedoporučuji nic, pokud Ježíš existuj, proto doporučuji mít na prvním místě hlavně jeho. Nepochopení plyne z toho, co je teorie a navíc lživá od pravdivého informace toho, že RFID vakcíny/čipování je informace správná. Víte, že PCR testy obsahují Luciferiázu???
Libor Halik
PCR testy byly zlé, Covid vakcíny ještě horší.
Církví Boha živého
Sláva těm, co si to uvědomí a pravdu přijmou. Pravda není skrytá, pouze nepřijatá.
Církví Boha živého
Abraham a Sancta Clara návod, jak udržet popularizovanou, ale lživou teorii, děkujeme už víme - díky právě takovým!
Církví Boha živého
mRNA není zkratka pro dezinformačně nakažené vakcíny potraty, ale RNA je chřipkový virus, kde m je messenger. To, že byla vypuštěna a uměle zpopularizována teorie o lžích a bludech, jako již zmíněná s potraty byla krycím odvrácením, aby se skutečná pravda oddálila. Mistře Halíku, proč tuto taktiku (předvídám, že i s výmluvami) následujete?!
Libor Halik
mRNA se nemá co vkládat do mého těla či těla mých bližních. Likviduje to imunitu a dělá další zlé věci.
Církví Boha živého
Je to čipování - hrdinovesteckou.cz
Abraham a Sancta Clara
Církví Boha živého
Tohle bylo ve smyšleých konspiračních webech. Nezakládá se to na pravdě, proto se podívejte pravdě do očí z pohledu toho, jak je snadné hltat lži. Proč by se něco takového dělo?? Od té skutečné pravdy budou mnozí opět dál. Vakcíny vás měli skutečně očipovat, magnetická ramena byla pravda - hrdinovesteckou.cz
Zuz S
Bohuzial aj tie "bezne". Preco toto neburaca z kazatelnic? To by bola bratska laska a nie praktizovanie "tutti frutti" (aka fratelli tutti).