Clicks1.6K

Herézy a antikristovské odpadlíctvo „pápeža“ Františka na Slovensku: 2. deň

František počas antikristovského programu druhého dňa na Slovensku zaprel Ježiša Krista počas stretnutia so židmi. Hlásal mnohé mnohé herézy.

Františkov príhovor po stretnutí s prezidentkou SR, Zuzanou Čaputovou:

„Slovenské dejiny sú nezmazateľne poznačené vierou, ktorá, dúfam, pomôže prirodzeným spôsobom udržiavať úmysly a pocity bratstva. Tie môžete načerpať z veľkolepých životov svätých Cyrila a Metoda, ktorí šírili evanjelium v čase, keď boli kresťania tohto kontinentu jednotní, a aj dnes spájajú vierovyznania tohto územia.“ [1]

Toto je heréza. Svätí Cyril a Metod nevyznávali falošný ekumenizmus. Svätí Cyril a Metod verili, že existuje len jedno pravé náboženstvo, len jedna pravá kresťanská viera nevyhnutná k spáse a nevyznávali jednotu s heretikmi. František naznačuje, že dnes kresťania už nie sú jednotní, čož je heréza. Katolíci/kresťania vždy boli, sú a vždy budú jednotní. Heretici nie sú kresťania. Svätí Cyril a Metod nespájajú vierovyznania tohto územia! František je kacírsky rúhač.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 9), 29. jún 1896: „Prax Cirkvi bola vždy rovnaká, a to so súhlasným úsudkom [t. j. konsenzom] svätých otcov, ktorí boli rozhodne navyknutí mať za nemajúceho žiadnu spoluúčasť v katolíckom spoločenstve a vyhosteného z Cirkvi kohokoľvek, kto sa čo i len v najmenšom ohľade odchýlil od doktríny predloženej autentickým Magistériom.“ [2]

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 10), 29. jún 1896: „Z tohto dôvodu, ako je jednota viery nevyhnutnosťou žiadaná čo do jednoty Cirkvi, keďže ňou je spoločenstvo veriacich, tak je aj pre túto istú jednotu – vzhľadom k tomu, že Cirkev je božsky utvorenou spoločnosťou – jednota správy, ktorá učiňuje a zahŕňa jednotu spoločenstva, nevyhnutná jure divino (božským zákonom).“ [3]

Pápež Pius IX., Qui Pluribus (č. 15), 9. november 1846: „Zvrátená je aj tá šokujúca teória, podľa ktorej je jedno, ku ktorému náboženstvu človek prislúcha, teória v príkrom rozpore dokonca aj s rozumom. Prostredníctvom tejto teórie títo prefíkaní ľudia odstraňujú všetky rozdiely medzi cnosťou a neresťou, pravdou a omylom, čestným a podlým konaním. Tvrdia, že ľudia môžu získať večnú spásu praktizovaním akéhokoľvek náboženstva, akoby niekedy mohlo existovať niečo spoločné medzi spravodlivosťou a neprávosťou, nejaká spolupráca medzi svetlom a temnotou alebo nejaká dohoda medzi Kristom a Beliálom.“ [4]

Pápež Lev XIII., Custodi Di Quella Fede (# 15), 8. december 1892: „Treba sa vyhnúť každej známosti nielen s tými bezbožnými libertínmi, ktorí otvorene propagujú charakter sekty, ale aj s tými, čo sa skrývajú za masku všeobecnej tolerancie, úcty ku všetkým náboženstvám a túžby zosúladiť zásady Evanjelia so zásadami revolúcie. Títo ľudia sa snažia zosúladiť Krista a Beliála, Cirkev Božiu a štát bez Boha.“ [5]

„Centrum pre chudobných „Betlehem“ sa nachádza v bratislavskej Petržalke a spravuje ho rehoľa Misionárok lásky, nazývaných i „sestry Matky Terezy“. Krátkodobé ubytovanie pre mužov bez prístrešia, hygienu, ošatenie a teplé jedlo denne – to sú služby, ktoré poskytuje centrum pre chudobných v Bratislave s názvom Betlehem.“ [1]

Treba si uvedomiť, že matka Tereza bola nekresťanská náboženská indiferentistka najhoršieho druhu a modlárka, ako dokazuje tento krátky článok. Kresťania sa v ráde nekresťanskej modlárky nenachádzajú.

Matka Tereza: Modlárka Matka Tereza nebola svätá, ale démonická nekresťanka, ktorá sa klaňala modlám.

František „predniesol pred centrom Betlehem tento príhovor:

"Dobrý večer vám všetkým!

Som šťastný, že vás môžem navštíviť, že som medzi vami, som veľmi šťastný. Ďakujem, že ste ma prijali!
A ja veľmi ďakujem sestrám za ich prácu, za prácu, ktorú vykonávajú, za prácu prijímania, pomoci a sprevádzania.

Ďakujem veľmi pekne! Ďakujem matkám a otcom, ktorí sú tu s deťmi, a ďakujem všetkým deťom, že sú tu v tomto čase prítomné. A Pán je aj s nami: keď sme spolu, tak šťastní, Pán je s nami. Je s nami aj vo chvíľach skúšky: nikdy nás neopúšťa, Pán je nám vždy nablízku.

Môžeme ho vidieť aj nevidieť, ale vždy nás sprevádza na ceste životom: nezabúdajte na to, najmä v zlých časoch. A veľmi, veľmi vám ďakujem!"“ [2]


František je rád, že ho prijali, pretože je to kacírstvo skutkom, je to uvítanie nechválne známeho heretika a podlého človeka, ktorý svojimi skutkami a heretickým náboženstvom vedie milióny ľudí do pekla.

List Títovi 3:10 – „Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba.“

Pápež Pius XI, Mortalium Animos (#9), 6. január 1928: „Každý vie, že samotný Ján, apoštol lásky, ktorý, zdá sa, vo svojom Evanjeliu odhaľuje tajomstvá Svätého Srdca Ježišovho a ktorý nikdy neprestal vštepovať pamätiam svojich nasledovníkov nové prikázanie ‘Milujte sa navzájom,’ celkom zakázal akýkoľvek styk s tými, ktorí vyznávali zohavenú a poškodenú formu Kristovho učenia: ‘Ak k vám niekto prichádza a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.’ (2 Jn 10).“

Ohavnosť! Heretici chcú na Slovensku „uvítať“ odpadlíka Františka – Christianitas, Nadácia Slovakia…

Ďalšou vecou, ktorú spomeniem, je, že František sa snaží všetkých heretikov, všetkých nekresťanov a aj, povedzme, malé katolícke deti, ktoré ešte tvrdošijne neodmietajú žiadne katolícke učenie, žiadne učenie Biblie, presvedčiť o tom, že Pán je s nimi, že všetko je v poriadku, chce im dať najavo, že neexistuje nebezpečenstvo spáchania ťažkého hriechu a zatratenia. Keď si človek uvedomí, že jediným skutočným nebezpečenstvom pre človeka je zatratenie jeho duše, ku ktorému dôjde iba v dôsledku hriechu, človek by očakával, že by sa o hriechu kázalo, keďže je to jediná brána do pekla. Človek by očakával, že bude počuť niečo o tomto jedinom skutočnom nebezpečenstve, predovšetkým počas tejto doby celosvetového odpadnutia od viery a obrovských nástrah dnešnej bezbožnej spoločnosti, ale nie. Františkovi ide o pravý opak: odvrátiť pozornosť od tohto nebezpečenstva a od skutočnosti, že drvivá väčšina ľudí nebude spasená. Snaží sa v ľuďoch evokovať lož, že aj keď hrešia, tak stále je všetko v poriadku: Pán je s nimi a ak zomrú, tak pôjdu do neba, lebo Pán „nás nikdy neopúšťa, Pán je nám vždy nablízku“.

Františkov program odpadlíctva a honu na ľudské duše pokračoval antikristovskou aktivitou na Rybnom námestí

“16:45 Program pokračoval stretnutím so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave.” [3]

František pokračoval uisťovaním židov o tom, že nemusia veriť v Krista, aby boli spasení.

Evanjelium podľa Jána 8:24 – „Lebo ak neuveríte, že Ja Som [On], zomriete vo svojich hriechoch.“

František učí herézy, že židia sú naďalej vyvoleným Božím ľudom, že vyznávajú toho istého Boha ako katolíci a že sú bratmi vo viere. František tiež odmieta prozelytizmus a misionársky príkaz Ježiša Krista.

Evanjelium podľa Marka 16:15-16 – „A povedal im [Ježiš]: ‘Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.’“

„Pred pápeža Františka predstúpila tiež sestra Samuela Harmáčková, OSU, z Kongregácie sestier uršulínok.“ [4] Prejav tejto odpadlíckej „sestry“ je nižšie:

„Samuela Harmáčková OSU

Drahý Svätý Otec František, vážení predstavitelia židovskej obce na Slovensku, vážení prítomní hostia,

s veľkou bázňou stojím dnes na tomto symbolickom mieste v prítomnosti veriacich kresťanov a veriacich židov, ktorí vyznávame a milujeme toho istého Boha.“ [5]

Toto je totálne odpadlíctvo! Táto sestra nie je kresťanka, lebo odmieta učenie Evanjelia.

1. Jánov list 2:23 – „Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.“

„Po príhovoroch nasledoval kľúčový bod stretnutia, keď pápež František a Richard Duda zapálili sviečky. Počas tohto obradu bola odriekaná modlitba Kadiš a zaspievaná liturgická pieseň El male rachamim.“

Po odrecitovaní modlitby zaznie pieseň El male rachamim v podaní hlavného viedenského chazana – židovského kantora Shmuela Barzilaia. El Male Rachamim (B-h plný súcitu) je židovská modlitba za zosnulých, ktorá sa spieva pri pohrebných obradoch a pri návšteve hrobov blízkych. Po dospievaní piesne prítomní držali minútu ticha na individuálnu tichú modlitbu všetkých prítomných. Následne pápež František a Richard Duda pristúpili k zúčastneným a pozdravili sediacich v prvých radoch.“

Toto je totálne odpadlíctvo! Neveriaci židia nemôžu byť spasení! Modliť sa za židovských zosnulých je popretím dogmy, že mimo Cirkvi niet spásy, a totálnym odmietnutím jasného učenia Evanjelia..

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a učí, že legálnosti Starého zákona alebo Mojžišovho zákona, ktoré sa delia na obrady, posvätné obety a sviatosti, pretože boli ustanovené, aby značili niečo v budúcnosti, hoci boli vhodné pre božský kult v tom čase, keď prišiel náš Pán Ježiš Kristus nimi naznačený, skončili a začali sviatosti Nového zákona; a ktokoľvek, kto ešte aj po umučení vložil nádej do týchto vecí zákona a podriadil sa im ako nevyhnutným na spasenie, akoby viera v Krista nemohla spasiť bez nich, smrteľne zhrešil. Napriek tomu nepopiera, že po Kristovom umučení až do rozhlásenia Evanjelia mohli byť zachovávané, pokiaľ sa verilo, že nie sú v žiadnom prípade nevyhnutné na spasenie; ale po rozhlásení Evanjelia tvrdí, že ich nemožno zachovávať bez straty večnej spásy. Preto všetkých, čo po tom čase [rozhlásení Evanjelia] zachovávajú obriezku a sabat a ďalšie požiadavky zákona, [Svätá Rímska Cirkev] vyhlasuje za cudzích kresťanskej viere a nie ani v najmenšom spôsobilých podieľať sa na večnej spáse, pokiaľ sa niekedy nezotavia z týchto chýb.“

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Bula Cantate Domino, 1442, ex cathedra: „...Svätá Rímska Cirkev, vychádzajúca zo slov nášho Pána a Spasiteľa, pevne verí, vyznáva a hlása jedného pravého Boha, všemohúceho, nemenného a večného, Otca i Syna i Ducha Svätého; ... Preto [Svätá Rímska Cirkev] odsudzuje, zavrhuje a uvaľuje kliatbu na všetkých, čo sú protikladných a opačných názorov, a vyhlasuje, že sú cudzincami pre telo Krista, ktorým je Cirkev.“

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantante Domino, 11. zasadnutie, 4. február 1442, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci tí, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať účasť na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom svojho života; že jednota tohto cirkevného tela je takej dôležitosti, že cirkevné sviatosti prispievajú k spáse len tým, čo v ňom zotrvávajú, a že pôsty, almužny a iné diela nábožnosti a cvičenia v kresťanskom boji iba im večnú odmenu prinášajú; a že nikto, aj keby dával akékoľvek almužny, ba aj keby vylial krv pre meno Krista, nemôže byť spasený, pokiaľ nezostal v lone a jednote Katolíckej Cirkvi.“ [6]

Príhovor antipápeža Františka pri stretnutí so židovskou komunitou 13.9.2021:

Drahí bratia a sestry, dobrý večer!

Ďakujem vám za vaše slová privítania a za svedectvá, ktoré ste povedali. Som tu ako pútnik, aby som sa dotkol tohto miesta a aby sa ono dotklo mňa. Námestie, na ktorom sa nachádzame, je pre vašu komunitu veľmi významné. Udržiava živú spomienku na bohatú minulosť: počas stáročí bolo súčasťou židovskej štvrte: tu pracoval slávny rabín Chatam Sofer. Tu bola synagóga, hneď vedľa korunovačnej katedrály. Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný ZNAK JEDNOTY v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho.“

František hovorí o jednote so židmi, ktorí odmietajú Krista. František je brat židov v antikristovi.

Sv. Ján Zlatoústy, Homília o židoch, 4. storočie: „Synagóga je vskutku menej zasluhujúca si úcty než ktorýkoľvek hostinec. Nie je to len príbytok pre zlodejov a podvodníkov, ale aj pre démonov. To platí nielen o synagógach, ale aj o dušiach židov...“

Zjavenie Jána 3:9 „Hľa, dávam niektorých zo synagógy satana, čo o sebe hovoria, že sú židia, a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem.“

„Ale toto námestie, drahí bratia a sestry, je aj miestom, kde žiari svetlo nádeje. Tu prichádzate každý rok zapáliť prvé svetlo na svietniku Chanukia. Takto sa v temnote objavuje posolstvo, že nie zničenie a smrť majú posledné slovo, ale obnova a život. A ak bola synagóga na tomto mieste zbúraná, komunita je tu stále prítomná. Je živá a otvorená na dialóg. Tu sa naše dejiny znova stretávajú.“

Život a svetlo bez Krista, svetlo satanovo. František je antikristovský odpadlík.

Modlitba Katolíckej Cirkvi za židov na Veľký piatok: „Modlime sa aj za neverných Židov, aby Boh a Pán náš sňal clonu s ich sŕdc; aby aj oni uznali Ježiša Krista, Pána nášho.“

„Všemohúci večný Bože, ktorý zo svojho milosrdenstva nevylučuješ ani nevernosť Židov: vyslyš naše prosby, ktoré prednášame za zaslepenosť onoho národa; aby uznali svetlo tvojej pravdy, ktorým je Kristus, a boli vytrhnutí zo svojich temnôt.“

Evanjelium podľa Jána 8:24 – „Lebo ak neuveríte, že Ja Som [On], zomriete vo svojich hriechoch.“

František: „V tejto súvislosti si uchovávam živú spomienku na stretnutie v Ríme v roku 2017 s predstaviteľmi vašich židovských a kresťanských komunít. Som rád, že následne bola ustanovená Komisia pre dialóg s Katolíckou cirkvou a že ste spolu vydali dôležité dokumenty. Je dobré zdieľať a komunikovať si to, čo nás spája. Je dobré pokračovať v pravde a úprimnosti na bratskej ceste očisťovania pamäti, aby sa uzdravili minulé rany, ako aj v spomienke na prijaté a ponúknuté dobro. Podľa Talmudu kto zničí jedného človeka, zničí celý svet, a kto zachráni jedného človeka, zachráni celý svet. Každý sa počíta a veľmi zaváži to, čo robíte prostredníctvom vášho vzácneho zdieľania sa. Ďakujem vám za dvere, ktoré ste otvorili z obidvoch strán.

Svet potrebuje otvorené dvere. Sú znakmi požehnania pre ľudstvo. Otcovi Abrahámovi Boh povedal: „V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12, 3). Je to refrén, ktorý poznačuje životy otcov (porov. Gn 18, 18; 22, 18; 26, 4). Jakubovi, teda Izraelovi, Boh povedal: „Tvojho potomstva bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme“ (Gn 28, 14). Tu, v tejto slovenskej zemi, zemi stretnutí medzi východom a západom, severom a juhom, rodina synov Izraela nech naďalej rozvíja toto povolanie byť znakom požehnania pre všetky pokolenia zeme. Požehnanie Najvyššieho sa na nás vylieva, keď vidí, rodinu bratov, ktorí sa rešpektujú, milujú a spolupracujú. NECH VÁS ŽEHNÁ VEMOHÚCI, aby ste uprostred toľkých nezhôd, ktoré zamorujú svet, mohli byť spoločne vždy svedkami pokoja. Shalom!

Toto je antikristovské odpadlíctvo! František hovorí, že dvere, ktoré otvorili židia, sú znakom požehnania pre ľudstvo. František nazýva židov „rodina synov Izraela“. Toto je kacírstvo.

Cirkev Kristova je Izraelom Božím, nie neveriaci židia.

List Galaťanom 6:15-16 – „Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie. A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoj a milosrdenstvo, i nad Izraelom Božím.“

List Galaťanom 3:16 „Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu. Nehovorí: ‘A potomkom,’ akoby šlo o mnohých, ale o jedného: ‘A tvojmu potomstvu,’ ktorým je Kristus.“

List Galaťanom 3:27-29 „Lebo všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. (…) A ak ste Kristovi, tak ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.“

František hovorí, že na odpadlíckych židov a „kresťanov“ sa vylieva požehnanie Najvyššieho, keď vidí odpadlíckych židov a „kresťanov“ ako bratov v antikristovi, ktorí sa rešpektujú. Okrem toho odpadlík antikrist František vo svojom príhovore ani raz nespomenul meno Ježiša Krista. Odpadlík František židom hovorí: „Nech vás žehná Všemohúci“, keď iba ak prijmú Všemohúceho, Ježiša Krista, môžu byť požehnaní.

Pápež Lev XII., Ubi Primum (#14), 5. máj 1824: „...božskou vierou vyznávame jedného Pána, jednu vieru, jeden krst, a že pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, okrem mena Ježiša Krista Nazaretského, v ktorom musíme byť spasení. Toto je dôvodom, prečo vyznávame, že niet spásy mimo Cirkvi.“ [7]

[1] tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210913060
[2] tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210913060
[3] tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210913060
[4] katolickenoviny.sk/…sieho-zaznelo-z-ust-papeza-na-rybnom-namesti.xhtml
[5] tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210913060

[1] tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210913106
[2] The Papal Encyclicals, by Claudia Carlen, Raleigh: The Pierian Press, 1990, Vol. 2 (1878-1903), p. 393.
[3] The Papal Encyclicals, Vol. 2 (1878-1903), p. 396.

[4] The Papal Encyclicals, Vol. 1 (1740-1878), p. 280.

[5] The Papal Encyclicals, Vol. 2 (1878-1903), p. 304.
[6] Decrees of the Ecumenical Councils, Vol. 1, p. 578; Denzinger 714.

[7]The Papal Encyclicals, Vol. 1 (1740-1878), p. 201.
Sedevakantistický kanál shares this
15
Freddy Gargamel
Odporný, studený, vypočítavý pohľad... To zlo sa mu zračí aj v tvári.
ľubica
ano, aj malé deti to vravia. bez toho žeby niečo počuli či niečo zachytili...