Boží slovo na den 1.10. A.D. 2022

Dvaasedmdesát (učedníků) se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem …
Stylita
Z denní liturgie
26. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy Job.
Job odpověděl Hospodinu a řekl: „Vím, že zmůžeš všechno, že ti není nemožný žádný záměr. Kdo by mohl neznalostí zatemňovat prozřetelnost? Přesto jsem mluvil o věcech, jimž nerozumím, vyšších než já, které nemohu chápat. Zvěděl jsem o tobě jen podle doslechu, ale nyní tě zří moje oči. Proto odvolávám a …More
Z denní liturgie
26. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy Job.
Job odpověděl Hospodinu a řekl: „Vím, že zmůžeš všechno, že ti není nemožný žádný záměr. Kdo by mohl neznalostí zatemňovat prozřetelnost? Přesto jsem mluvil o věcech, jimž nerozumím, vyšších než já, které nemohu chápat. Zvěděl jsem o tobě jen podle doslechu, ale nyní tě zří moje oči. Proto odvolávám a projevuji lítost v popelu a v prachu.“ A Hospodin požehnal Jobovi nakonec víc než dříve, neboť měl čtrnáct tisíc kusů bravu, šest tisíc velbloudů, tisíc párů skotu a tisíc oslic. Měl pak ještě sedm synů a tři dcery. První dal jméno Jemima, druhé Kassia a třetí Keren happuch. V celém kraji nebylo krásnějších žen nad Jobovy dcery. Otec jim dal podíl na dědictví s jejich bratry. Potom žil Job ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a vnuky, čtyři pokolení. I zemřel Job jako stařec ve vysokém věku.
Job 42,1-3.5-6.12-16

Žalm:
Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine!

Nauč mě moudrosti a vědění,
neboť důvěřuji tvým předpisům.

Dobře mi, že jsem byl pokořen,
abych se naučil tvým příkazům.

Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí,
že jsi mě pokořil podle práva.

Podle tvých rozhodnutí země trvá stále,
neboť všechno ti slouží.

Jsem tvůj služebník, pouč mě,
abych poznal tvá přikázání.

Výklad tvých slov osvěcuje,
poučuje prosté lidi.
Zl 119

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja
srov. Mt 11,25

Evangelium:
Lk 10,17-24
Stylita
Dnes má svátek svatá Terezka
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Teresia a Iesu Infante, virgo et doctor Eccl.
1. října, památka
Postavení: panna a učitelka církve OCD
Úmrtí: 1897
Patron: Francie; misií, misionářů, karmelitek; zahradníků, letců, nemocných
Atributy: růže, karmelitka
Pochází ze severozápadu Francie. Ve 14 letech byla prosit papeže o výjimku pro dřívější vstup na Karmel. V dalším …More
Dnes má svátek svatá Terezka
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Teresia a Iesu Infante, virgo et doctor Eccl.
1. října, památka
Postavení: panna a učitelka církve OCD
Úmrtí: 1897
Patron: Francie; misií, misionářů, karmelitek; zahradníků, letců, nemocných
Atributy: růže, karmelitka
Pochází ze severozápadu Francie. Ve 14 letech byla prosit papeže o výjimku pro dřívější vstup na Karmel. V dalším roce už byla postulantkou kláštera v Lisieux. Od složení slibů žila touhou dokonale milovat Ježíše. Využívala každou příležitost a všechny i nepatrné skutky konala z lásky k němu. Byla mimořádně trpělivá, skromná a pokorná. Svým životem ukázala cestu duchovního dětství a učí nás milovat Boha jednoduchým a přitom dokonalým způsobem. Proto se stala jako třetí žena učitelkou církve, ač na zemi nežila ani 25 let.
více: sv. Terezie od Dítěte Ježíše
+++
"Vždycky jsem plnila vůli Boží. Doufám proto, že po smrti bude Bůh také plnit má přání. Chci trávit své nebe tím, že budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na zemi déšť růží."